Onderzoekstl22££2iilli concentreert zjeJ^>j) trein uit Wijchen Onrust in havens slaat over naar petrochemie Meerderheid Tweede Kamer tegen terugkeer Aantjes Pijnlijk verrast Inspectie Fokker-28 Roken MILJOENENFRAUDE IN WINSCHOTEN een zorg eer over iesituatie Zeven doden, twee ernstig gewonden (Van onze verslaggevers) NIJMEGEN Is de machnist van de lege trein uit Wijchen op het verkeerde baanvak terecht gekomen door een fout sein of heeft deze machnist een juist sein verkeerd geïnterpreteerd Dit is de centrale vraag die de onderzoekers van de Nederlandse Spoorwegen zich stellen bij hun reconstructie van de frontale treinbotsing die gisteren in de bebouwde kom van Nijmegen het leven heeft gekost, aan zeven passagiers en waarbij twee ernstig gewonden zijn ge vallen. ^De botsing voltrok zich gisteravond om tien over zes tussen een volle passagierstrein uit Nijmegen en een lege forensentrein uit Wijchen. De trein uit Nijmegen reed, zoals gebruikelijk is, op het rechter baanvak. De lege trein bevond zich tegen het gebruik in op de linker rails en vandaar Sat de onderzoekers van het ongeluk aannemen dat de oorzaak van de botsing in het „gedrag" van deze trein moet worden gezocht. Het verhoor van de machinst van de forensentrein zal hierover mogelijk al op korte termijn uitsluitsel kunnen geven. Deze bestuurder heeft het ongeluk zien aankomen, is er waarschijnlijk in geslaagd zijn trein tot stilstand te brengen en heeft zijn leven kunnen redden door naar achteren te vluchten. De machinist van de trein uit Nijmegen is in vol le vaart op zijn tegenligger ingereden en heeft dit treinstel een kleine honderd meter meegesleurd. Deze bestuurder is om het leven gekomen. De overige doden en gewonden, van wie de identiteit vanmorgen nog niet was vrijgegeven, bevonden zich in het eerste compartiment van de trein uit Nijmegen. Voor meer nieuws zie pagina 13 Vele belangstellenden voor het debat over de kwestie-Aantjes, die van heinde en ver naar Den Haag waren gekomen, toonde zich pijnlijk ver rast, toen bekend werd dat het debat 24 uur was uitgesteld. Ook oud-ka mervoorzitter Vondeling behoorde tot de teleurges- telden, die een speciale reis naar Den Haag had den ondernomen. Zij na men de belissing de Bij zondere Kamercommissie niet in dank af. Ernstig overleg tussen kamervoorzitter Dolman en oppositielei der Den Uyl over het uitstel gisteren van het Aantjes-debat Alleen CDA wil eerherstel oud-fractieleider (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Een meerderheid in de Twee de Kamer vindt dat mr. Willem Aantjes niet in de Kamer moet terugkeren. De woordvoerders van PvdA, D'66 en VVD (Den Uyl, Terlouw en Joekes. die zijn frac tieleider Rietkerk vervangt) laten de beslis sing vandaag (in het afsluitende debat over de zaak-Aantjes) aan de kiezers en de be trokkene, maar stellen tevens dat een terug keer wat hun betreft niet passend is. De CDA-fractie meent daarentegen dat haar vroegere fractievoorzitter Aantjes een grote mate van eerherstel verdient.Wat deze frac tie betreft is er ook geen reden waarom hij niet zou kunnen terugkeren, wanneer de kiezers zich daarvoor zouden uitspreken. De reden voor de afwijzende houding van de PvdA, D'66 en de VVD is vooral dat de ge noemde fracties zwaar blijven tillen aan het zwijgen van Aantjes. Diens verklaring, dat hij dat mede gedaan heeft omdat hij zich nooit lid heeft gevoeld van de SS, wordt niet als een vol doende excuus aanvaard. Voor het overige meent men wel dat het nader onderzoek niet zo erg veel heeft overgelaten van de aanvankelij ke beschuldigingen. Het aanvullende rapport van dr. L. de Jong en A.J. van der Leeuw, waarin wordt gesteld dat Aantjes hoogstwaarschijnlijk wel degelijk „fout" is geweest, speelt voor de meeste Kamer leden nauwelijks een rol. Dit omdat de auteurs hun stelling niet kunnen bewijzen. De „kriti sche herwaardering" van De Jong en Van der Leeuw werd gisteren door de regering alsnog gepubliceerd, nadat de Brede Kamercommissie inzake Aantjes' gedragingen in 1940-1945, daar om had gevraagd. Dp meerderheid van de Commissie meende dat dat noodzakelijk was. omdat de regering haar reactie op dit stuk (in een - afkeurende - brief aan het bestuur van het RIOD) wel openbaar had gemaakt. CDA-leider Lubbers meent dat de commissies- Enschedé en -Patijn de „onschuld" van Aantjes hebben vastgesteld. Wat zijn fractie betreft is er dan ook geen reden, waarom de oud-fractielei- der, als de kiezers zich daarvoor uitspreken, niet kan terug keren, in welke politieke functie dan ook. Aantjes is „welkom", aldus fractielei der Lubbers. Deze publieke rehabilitatie is voor de CDA- fractie de reden, dat zij niet wil meewerken aan een eventuele poging om de ministers (Van Agt, Pais en De Ruiter), die de verantwoorde lijkheid dragen voor de publicatie van het eer ste RIOD-rapport, strafrechterlijk te vervolgen wegens smaadschrift. Het Tweede-Kamerlid dr. Hein Roethof (PvdA) bracht deze mogelijkheid gisteren in de Brede Kamercommissie ter spra ke, omdat het zijns inziens „ongehoord" is dat de regering tot nu toe officieel niets heeft te ruggenomen van de beschuldigingen, die De Jong en Van der Leeuw vorig jaar november - onder verantwoordelijkheid van de regering - uitten. Woensdag 29 augustus 1979,69e jaargang no. 21438 kolenjongens Warmer De „De kolenjongens", eerste afle vering van een 10-delige IKON-serie „Kinderen wer ken ook" op Ned.II om 18.59 uur. Om 20.32 uur „Count down" met de Little River Band. Ned.I om 19.45 uur „Glittering prizes" en om 21.06 uur „WK wielrennen". Droog weer met zonnige peri oden, maar in de ochtend nog enkele mistbanken. Weinig wind en middagtemperaturen van 19 graden aan zee tot on geveer 22 graden in het binne- land. Morgen zon: 6.47 - 20.34. Schev. hoogw.: 8.14 en 20.38. Laagw.: 4.05 en 16.18. thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas (•redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Politie op zoek naar blauwe pillen MIDDELBURG De Zeeuwse politie en haar Belgische collega's zijn op zoek naar de herkomst van gevaarlijke pillen die de laatste dagen op de Zeeuwse en Belgische stranden zijn gevonden. Vandaag zouden de korpsen een grote speuractie houden naar eventueel nog méér van dergelijke pillen op de stranden. De pillen bevatten vermoedelijk bloedverdunnende midde len. De Zeeuwse politie vond vannacht een kokertje met bedoelde blauwe pillen na een tip van een strandwandelaar. Vol gens, de politie zouden de kokertje uit zee zijn aangespoeld. NA BRAND IN ZWEEDS TOESTEL SCHIPHOL (ANP) Na een kleine brand aan boord van een F-28 van de Zweedse luchtvaart maatschappij Linjeflyg hebben gisteren alle vliegtuigen van dat type een extra inspectie on dergaan. Dit heeft een woordvoerder van Fokker, die de machines heeft geproduceerd, gisteren meege deeld. De oorzaak van'de brand moet worden ge zocht in het schuren van een elektrische leiding te gen een brandstofleiding, waardoor kortsluiting is ontstaan. Onmiddellijk is aan de gebruikers van dergelijke toestellen verzocht een extra inspectie in te stellen. [VTSNAPTE EVANGENE SLT POLITIE IDHOVEN (ANP) De vorige ek ontsnapte dubbele moorde- Edgar L. heeft gisteren de dhovense politie gebeld, met de ledeling dat hij zich niet zal [den en dat hij zich evenmin zal sn pakken. De man werd vijf geleden veroordeeld wegens )rd op een winkelierster uit ,1 en een 5-jarig meisje uit aire. Hij ontsnapte vorige week ens een bezoek aan zijn ouders. Praat maar gewoon AMSTERDAM Wanneer staatsse cretaris Haars van justitie het voor het zeggen zou hebben zou de juridische taal veel gewoner gaan klinken. In Amsaterdam zei de staatssecretaris gis teren tenminste dat de taal in dagvaar dingen, exploiten en dergelijke gerech telijke stukken ondoorgrondelijk zijn voor de mensen, die er vaak mee te maken hebben, maar van juridische formuleringen en taalgebruik geen verstand hebben. Het minste wat volgens de staatsecre taris zou moeten gebeuren is bij die Stukken een „vertaling" te geven in gewoon Nederlands. Ludmilla thuis De Russische ballerina, -Ludmil la Vlasova (links) bij haar aan komst op de luchthaven van Moskou. Rechts haar moeder. Zoals bekend heeft Ludmilla's echtgenoot, Ale xander Godunoy van het Bolsjoi- ballet in de VS politiek asiel ge vraagd. 1 ...in dagen 1 bent u er vanaf. VOORGOED Zi( idv. eldits dit bbd Slager steekt zich in lies VOORSCHOTEN Het uit benen van een stuk vlees-is de 22-jarige slager H. Belt uit Den Haag deze week bij na noodlottig geworden. Het personeelslid van slagerij 'De Valk' aan de Veurseweg, schoot uit met zijn mes en stak zichzelf in de liesstreek. Met i slagaderlijke bloeding werd hij opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Zijn toestand was van morgen niet meer kritiek. Proefrit in water LEIDEN De proefrit met een auto, door een potentiële 22-jarige koper uit Leiden, eindigde in het water naast de Voorschoterweg. Bij de remtest trok de wagen naar links. Door deze manoe- vre ging de wagen drie maal over de kop en belandde in het water. De bestuurder bleef ongedeerd. (Van een onzer verslaggevers) WINSCHOTEN De Slavenburgs Bank in Winschoten isl in de afgelopen maanden voor enkele miljoenen guldens op gelicht. Drie mannen zijn gearresteerd. Een van hen is de oud-directeur van de bank. Volgens de officier van justitie in Groningen zijn waarschijnlijk nog twee banken financieel benadeeld. In het belang van het onderzoek kon nog niet worden meege deeld op welke wijze het drietal de fraude heeft gepleegd. Wel kon worden gezegd dat het „om harde Nederlandse guldens gaat en niet om buitenlandse deviezen". De boekhoudingen van de verdachten zijn in beslag genomen. Er zijn geen andere arresta ties te verwachten. im t arid d( onze parlementaire .re dactie) J HAAG De oliesitua- n ons land is de laatste nden zodanig verbeterd, energiebesparende ngmaatregelen niet no- fcijn. Dit zal minister Aardenne (Economi- Zaken) de Tweede Ka- laten weten. opmerkingen van de mi- r zijn eert reactie op de tingen van diverse Ka- eden, dat er rigoureuze tregelen (autoloze zonda- of iets dergelijks) getrof- moeten worden, nu geble- is dat Nederland het voor aar gestelde doel van vijf :ent besparing (vergeleken de verwachting) lang niet Jesparing bedraagt op dit lent rond de twee procent, r daar staat tegenover, al le woordvoerder van Eco- ische Zaken, dat de aan- is toegenomen. De voor- ingsafdeling van Shell elde dat de opbouw van de 'raden, die vooral van be is met het oog op de ko- de winter, goed verloopt. SHELL WEIGERT MET BONDEN TE PRATEN Jim Stavinga, gisteren spontaan tot leider van de stakende havenarbeiders uit geroepen, werd in triomf op de schouders gehesen. (Van onze sociaal-economische redactie) ROTTERDAM Als gevolg van de gebeurte nissen in de haven van Rotterdam, neemt ook de onrust.en dus de kans op stakingen onder de 15.000 werkers in de petrochemische,industrie daar, snel toe. Evenals in de haven is'er ook in de petrochemie nog geen cao voor 1979. De werkgevers weigeren in te gaan op de eisen van de vakbonden. Hoewel, volgens Piet Scheele van de industriebond FNV, dezè eisen geheel lig gen binnen het kader van het arbeidsvoorwaar denbeleid van de FNV. Volgens Scheele doen zich de grootste moeilijkheden voor bij Shell. Het is al jarenlang gebruikelijk dat de met Shell afgesloten cao model staat voor de cao's in andere petroche mische bedrijven. Shell heeft echter laten weten niet meer met de bonden te willen praten, als deze aan de eisen blijven vasthouden. De bonden willen drie extra vakantiedagen, vier extra zogeheten roostervrije dagen voor werknemers in de ploegen dienst, en een regeling voor vervroegd uittreden bij 62 jaar, met behoud van 85 procent salaris. Vol gens de bonden zal aan deze eisen niets worden af gedaan. Volgens de vervoersbond CNV moeten d%Rotter- damse havenwerkers zich goed realiseren dat zij door de actiegroepen in een avontuur worden mee gesleept. „Een avontuur waarvan nu al te zeggen is dat het gevaar voor de havenwerkers groter is dan de kans van slagen", aldus de CNV-bond. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1