Souna/ni Ambtenarencentrumin^ met ACOP-voorzitter J «Putman James Bond -aulo van Sjah te koop Carter zoekt uitstel voor PLO-debat in Y eiligheidsraad Bankroofdag' in New York VIER CENTRALES BUITEN SPEL BIJ OVERLEG? perden échtend p de dood BUekersdijk 34. 2312 DD Leidon. poslbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas M-redacleur: Wim Buijleweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen ~~er1aal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 22 augustus 1979, S9c jaargang no. 21432 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Werk aan winkel'''' oor vervallers IARIGUA Niet tevre- i met wat er in de brand- st zat, hebben vijf over- llers in Acarigua in Vene cia het personeel van een permarkt achter de kassa vangen en het geld, dat van klanten incasseer- n, in eigen zak gestoken. ging goed tot een klant, arschijnlijk boos over de ve behandeling, protesteer- Er onstond een handge- n, waarna de overvallers de buit de benen namen. Thunderbolt „Thunderbolt and Lightfoot", Amerikaanse speelfilm met Clint Eastwood op Ned.II om 21.05 uur. Om 20.32 uur „Countdown" met Robert Pal mer. Ned.I om 19.50 uur „Verweer van een dwaas" en om 21.55 uur „Muziek voor ons plezier". Koel Wisselend bewolkt met enkele buien. Vannacht mistbanken en minimumtemperaturen omstreeks 8 graden. Morgen nu en dan krachtige wind uit zuidwest tot west. Middagtem- peraturen rond 18 graden. Morgen zon: 6.36 - 20.49. Schev. hoogw.: 4.31 en 16.55. Laagw.: 0.15 en 12.35. ZUINIGE ZOEVER Dit nieuwe Mercedesmodel is te bewonderen op de grote autosalon in Frankfurt. Dit type is lager van gewicht door gebruik van nieuwe materia- "dit „Bende van vier' jaar berecht TOKIO Volgens het dagblad Mainitsji Sjimboen in Tokio heeft China besloten de radi caal-linkse .„Bende van vier" dit jaar in het openbaar te be rechten en misschien buitenlan ders tot het proces toe te laten Het besluit de „Bende van vier", onder wie Mao's weduwe Tsjang Tsjing, te berechten zou genomen zijn op een bijeen komst van het centrale comité van de communistische partij. Omdat de vier ernstige zelfkri tiek hebben geleverd zou zijn besloten hen niet ter dood te brengen. NEW YORK (UPI) In New York zijn gisteren tien banken beroofd. Hoe groot de buit in totaal was, is nog niet be kend. De hoofdcom missaris van politie, die bekendmaakte dat er een speciale eenheid zal worden gevormd om dit soort misdaden te gen te gaan, bekriti seerde de banken, omdat zij het de ro vers te gemakkelijk zouden maken. Maar volgens een woordvoerder van de City Bank is het moeilijk een gulden middenweg te vinden tussen veiligheid en een prettige omge ving voor de cliënten. Hij is van mening dat noch kogelvrij glas. noch gewapende be wakers veel effect sorteren. Een van de overval len, zo is wel bekend, heeft anderhalf mil joen dollar opgele verd. Het betrof hier een beroving van een geldtransport. Er konden drie verdach ten van overvallen worden aangehouden. Eén rover moest een tas met 8000 dollar achterlaten en op de vlucht slaan. In New York City zijn in juli 125 banken overvallen. In de eer ste twee weken van augustus waren dat er nog eens 75. Dat bete kent statistisch gezien een toename van 27 procent. Voorstel staatssecretaris: Geen ziekengeld voor 65-plussers DEN HAAG Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken heeft de Tweede Kamer in een wetsontwerp voorgesteld aan mensen van 65 jaar en ouder geen aanspraak op zieken geld meer te verlenen en niet meer onder de verplichte ziekenfondsver zekering te laten vallen. Aan dit wetsontwerp (al aangekon digd in Bestek'81) ligt de overweging ten grondslag dat het AOW-pensioen en de aanvullende pensioenen voor verreweg het grootste deel van de be volking boven de 65 jaar in het inko men voorzien. De financiële nood zaak om na dat tijdstip nog arbeid in loondienst te verrichten is voor deze groep in het algemeen weggevallen, aldus de staatssecretaris. (Van onze sociaal-economische re-, dactie) DEN HAAG Het Ambtena- rencentrum (AC) met 110.000 le den verwijt voorzitter Dutman van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), een staatsgreep voor te bereiden. Daarmee doelt het ambtenaren- centrum op een vertrouwelijk voorstel dat de ACOP aan mi nister Wiegel (Binnenlandse Za ken) heeft gestuurd om het aan tal afgevaardigden in het geor ganiseerd overleg te koppelen aan het ledental van de centra les. Als dat zou gebeuren zouden de andere vier ambtenarencen- trales in feite buiten spel wor den gezet of mogen fungeren als „slippendragers van de ACOP- doelstellingen". Voorzitter drs. F.J. Roefs van het Ambtenarencentrum richtte deze verwijten aan zijn collega Dutman vanmiddag bij de opening van het vernieuwde kantoor van zijn bond in Den Haag. Volgens hem ver slechtert de verhouding tussen de vijf centrales van overheidsperso neel zienderogen. In feite bestaat ze alleen nog maar op papier. Tekenend voor de groeiende span ningen tussen de centrales onder ling is volgens drs. Roefs de jong ste uitspraak van de bondsraad van de Algemene Bond van Amb tenaren (ABVA), waarvan de heer J. Dutman eveneens voorzitter is, om de samenwerking met de an dere centrales maar op te zeggen. Als ander voorbeeld noemde Roefs het dreigen met gerechtelijke stap pen door de ACOP toen het Amb tenarencentrum weigerde te beta len voor acties, waaraan het AC part noch deel had. Het Ambtenarencentrum heeft zich de afgelopen maanden inten sief beraden op zijn eigen koers. In een rapport wordt een nieuwe on afhankelijke lijn uitgestippeld. Voorstellen zijn geformuleerd om deze bond ook open te stellen voor personen wier rechtspositie afge leid is van die van de ambtenaren, zoals personen werkzaam in de welzijnssector. Het Ambtenarencentrum blijft ook in'de toekomst, in. tegenstelling tot andere centrales, onverkort vast houden aan het principe dat het overheidspersoneel „trendvolger" moet zijn en geen „trendsetter". Andere centrales hebben dit prin: cipe begin 1979 overboord gezet door zelf het voortouw te nemen bij het loonbeleid en de aftopping van de prijscompensatie te beplei ten. Deze olifan- tenmoeder I heeft voor een primeur ge zorgd. Als eer ste olifant in Afrika bracht zij „in gevan genschap" een jong ter wereld. De verzorger^ van de dierentuin in Johannes burg vermoe den dat moe der Ina een dochter heeft gebaard. de Koerdische stad Pa- nemen vuurpelotons de revolutionaire troe- van Iran hun posities voor de executie van roordeelde Koerden. De oordeelden staan ge- iddoekt, de handen op rug gebonden, te wach- op hun naderend ein- Dertien Koerden wer- gisteren in Paveh op lö manier terechtge- - ld, terwijl ook elders C j erden het leven lieten veroordeeld te zijn we- s is deelname aan een tegen de regering de ayatollah Khomeini, verder ook pag.7 j i PARIJS De sjah van Iran probeert via een klei ne advertentie zijn met al lerlei snufjes uitgeruste Cadillac te verkopen. Een in de „International Her ald Tribune" verschenen advertentie luidt als volgt: „Te koop 1979 Cadillac Brougham Luxury Sedan. Aanvankelijk gebouwd voor de sjah. Kompleet uitgerust met luxueus interieur plus exclusieve electronische be veiliging en levenreddende apparatuur. Bevat onder meer: kogelvrije buitenkant, tegen explosies bestande con structie, schietgaten, oliever- spreider om achtervolgers te ontfnoedigen, ingebouwde plaatsbepalende zendinstalla- tie tegen ontvoering, infraro- de-nachtverlichting, nood- verbindingsysteem met inge bouwde scramblermethode om radiocommunicaties on begrijpelijk te maken voor degenen voor wie deze niet bestemd zijn; red.), opna-' mesysteem, electronische verklikker tegen afluiste- ringsappara turen, aireónditi- oningssysteem en noodzuur- stofvoorziening, nooduitlaat van verlammende gassen, verborgen ontsnappingsvoer tuig, speciale banden bestand tegen kogels en andere pro jectielen, beschermde lucht zakken, microgolfzender en tv-scanner (soort radar, red.) met 6-mijls actieradius en 350 graden bereik, schietstoel. Originele prijs 325.000 dollar. Redelijk aanbod zal in over weging genomen worden En dan volgt het adres van de Londense firma die zich met de transactie bezig houdt. De sjah heeft Zweden via niet-officiële kanalen laten vragen om een permanente verblijfsvergunning. Het Zweedse ministerie van bui tenlandse zaken heeft laten weten pas te zullen reageren op een officieel verzoek. reld voor geluidarme streekbus )EN HAAG Minister linjaar van volksge- ondheid en milieuhygië- ie wil dat alle streek- lussen worden voorzien van een geluidwerende smbouw van het motor- ompartiment. Hiervoor leeft hij drie miljoen gulden beschikbaar ge- iteld. De bedoeling is dat dit jeld wordt besteed aan de lussen, die nog een lange evensduur hebben en die lok veel in de grote steden rijden. Zijn collega Tuyn- nan van verkeer en wa terstaat had al eerder be- laald dat nieuw aan te •chaffen bussen al direct noeten zijn voorzien van lecoestische ombouw sen krant ontvangen? Bel tus- n 18.00 en 19.00 uur nummer '1-122248 en per speciale koe- 6r wordt de krant alsnog ge- ICh,. Treinramp 'm Thailand 'In Thailand heeft een treinramp, de ergste uit de geschiedenis- van het land, een aantal slachtoffers geëist dat voorlopig tot 65 is gestegen. Mogelijk zal het aantal echter de honderd passeren. De ramp deed zich voor toen een goederentrein inreed op een forensentrein met veel schoolkinderen. Die trein was zo volge pakt dat zeker vijftig mensen buiten de deuren hingen. Veel wa gons kantelden. Spoorwegpersoneel was spoedig ter plaatse om de vele doden en gewonden weg te dragen. NEW YORK President Carter zoekt naar mogelijkheden om het de bat in de Veiligheidsraad over de Pa lestijnse kwestie te doen uitstellen. De Veiligheidsraad heeft het debat voor morgen op de agenda staan. De VN-commissie voor de rechten van de Palestijnen is gisteren gereed ge komen met een ontwerp-resolutie, waarin wordt gesteld dat het Pale stijnse volk recht heeft op nationale onafhankelijkheid. De Palestijnse vluchtelingen moeten in staat wor den gesteld terug te keren naar hun vroegere haardsteden of schadever goeding kunnen eisen. Mocht de re solutie in stemming komen, dan wordt een Amerikaans veto ver wacht. Carter zou volgens diplomatieke kringen echter uitstel van het debat wénsen om een scheuring met Israël en Egypte te voorkomen. Als het de bat tot half september kan worden uitgesteld, zal president Sadat intus sen in Haifa een ontmoeting hebben gehad met premier Begin van Israël. Het Amerikaanse standpunt was aan vankelijk een resolutie te steunen waarin de „rechten" van de Palestij nen worden verdedigd, maar waarin die rechten niet nader worden om schreven. Een dergelijke resolutie zou kunnen worden beschouwd als aaVivulling op resolutie 242, waarin de Palestijnen slechts als vluchtelin gen worden beschouwd. Carters afge zant naar het Midden-Oosten, Robert Strauss, heeft tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem en Cairo echter gemerkt dat Israël en Egypte zich tegen een dergelijke houding zullen keren. Sa- oedi-Arabië en andere Arabsiche lan den hebben er echter bij Washington op aangedrongen steun te verlenen aan de Palestijnse zaak. Carter heeft gisteren zijn vice-presi dent Mondale gevraagd voortaan de Amerikaanse diplomatieke initiatie ven betreffende het Midden-Oosten te coördineren. Het besluit volgt op* het mislukken van de missie van Strauss, die na zijn terugkeer de in druk gaf het niet eens te zijn met mi nister van buitenlandse zaken Vance. Na een onderhoud met Mondale ga ven Vance en Strauss te kennen het volledig eens te zijn over de volgende stap in het Midden-Oostenbeleid. Olie Rhoodie wordt vanavond voor Iran WASHING TON Het Amerikaanse ministerie van handel heeft een vergun ning afgege ven voor de uitvoer van stookolie en petroleum ter waarde van 46 miljoen dollar. De produkten gaan naar Iran. Daar is een groot te kort, hoèwel het land een van de groot ste olieprodu- centen ter we reld is. De raf finaderijen werken na de Islamitische revolutie nog zó gebrekkig dat ze niet in de binnen landse behoef te aan oliepro- dukten kun nen voorzien. De Iraanse olieproduktie bedraagt op het moment ongeveer 3,7 miljoen vaten per dag. uitgeleverd MARSEILLE De voormalige Zuidafrikaanse voorlich tingsfunctionaris Eschel Rhoodie wordt vanavond door Frankrijk uitgeleverd aan Zuid-Afrika. Hij zal daar terecht moeten staan op beschuldigingen die ver band houden met het zogeheten „Muldergate-schandaal". Rhoodie is gisteren overgebracht naar een gevangenis in Mar seille en vandaar naar Orly gevlogen. Daar wordt hij vanavond op het vliegtuig gezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1