«Liever meer belasting dan hogere premies' 0 Lssballa bv Zwarte Amerikanen betuigen steun aan Palestijnse eisen CNV steunt minister Albeda ik koffie J cent rnrder Moos It, Zee-officieren beschuldigd van moord op verstekelingen DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Voor bouw en interieur: W. Barentszstraat 19, Leiden, tel. 071-134541. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. UTRECHT De Christelijke Vak Centrale (CNV) geeft de voorkeur aan belastingverhoging boven ver zwaring van de sociale premies, als de regering meer geld nodig heeft om haar uitgaven te dekken. „Be lastingverhoging werkt rechtvaar diger", zei CNV-voorzitter Harm van der Meulen gisteren na afloop van de vergadering van de verbond sraad, waarin het kabinet voorts stemmingmakerij werd verweten en aantasting van de prijscompen satie werd afgewezen. vergadering van de verbond- ad stond in het tekén van het ar beidsvoorwaardenbeleid. De inhoud van dit beleid zal grotendeels door de leden worden bepaald, maar de CNV-bonden zullén wel een lijn trekken. Op 1 oktober ontwerpt de verbondsraad een discussienota, op 12 november zal die raad zijn pro gram voor de onderhandelingen be kend maken. Van der Meulen verweet het kabi net dat het zo af en toe wat laat uit lekken van de economische progno ses en van de regeringsplannen, „kennelijk", zo zei hij, „om de men sen klaar te stomen om straks kor ting op de lonen te slikken". Op twee onderdelen slechts wilde hij een voorlopig commentaar geven. In de eerste plaats de tweestrijd bin nen het kabinet of een tekort van een miljard gulden op de rijksbegro ting gedekt moet worden door be lastingverhoging dan wel door een lagere rijksbijdrage aan de sociale fondsen, dit laatste leidend tot pre mieverzwaring. Met minister Albe da van Sociale Zaken wees Van der Meulen dit laatste af omdat premie verhoging de laagst betaalden als gevolg van het bestaan van een pre- miegrens, het zwaarst treft. Belas tingverhoging werkt rechtvaardiger uit, omdat men dan een breder draagvlak heeft. „Albeda moet maar op zijn stuk blijven staan". In de tweede plaats waarschuwde Van der Meulen tegen eventuele plannen om uit de prijscompensatie de gevolgen van de hogere energie prijzen te verwijderen. „De leden hebben het laatste woord, maar er zijn nu al aanwijzingen, dat dit schonen op grote bezwaren zal stui ten. Het is een slechte zaak om tel kens te moeten discussiëren over die compensatie als de prijs van een artikel sterk stijgt. De automatische prijscompensatie moet evenmin ge heel worden afgeschaft, zoals som migen willen". Duidelijk werd gisteren ook dat voor het CNV de vervroegde uittre ding het belangrijkste onderhande lingspunt zal worden in het arbeids voorwaardenoverleg voor dit jaar. De bond is het eens met het uit gangspunt van de Europese Vakbe weging dat de komende vier jaar de werktijd met tien procent moet worden bekort. Dinsdag 21 augustus 1979,69e jaargang no. 21431 Pas si méchant que ca „Pas si méchant que ca", Fran se speelfilm van Claude Goret- ta op Ned.II om 20.27 uur. Om 18.59 uur laatste „Popkara vaan" met White Honey en om 22.10 uur VARA-visie over Nicaragua. Ned.II om 21.55 uur „Het dos sier". met documentaire over Wernher von Braun. Enkele buien Wisselend bewolkt met enige buien. Matige, aan de kust vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Min. temp. 11 graden. Middagtemp. ongeveer 18 gra den. Morgen zon: 6.34 - 20.51. Schev. hoogw.: 3.56 en 16.20. Laagw.: 11.17. HAAG (ANP) Een koffie van 250 gram It morgen 22 cent duur- [Nu het ministerie van imische zaken voor jrijsverhoging toestem- heeft gegeven,'is de ad- irijs voor de meest ver te soort koffie (rood- op f 4,40 gekomen, irgrond van de verhoging i prijssstijging op de we- larkt Begin augustus de koffie al 56 cent per imhoog. Directeur Donia iet Konsumentenkontakt t de nieuwe verhoging azingwekkend". Hij Jiet op korte termijn weer Irijsdaling. Stunt aan 'n touwtje De heer Moretti, volgeling van boeienkoning Houdini, heeft gis teren „gestunt" op de Scheve- ningse boulevard, voor opnamen van het AVRO- programma .Ma gie aan het strand'(uitzending 23 augustus). „Schreeuwend" van de pijn (en voor de foto) werd de man, ge boeid en voorzien van vierentwintig hangsloten, de lucht ingetakeld. Hij had twee mi nuten de tijd zich te bevrijden voor-* dat het branden de touw zou knappen. Natuur lijk lukte het Mo- rettie zich voortij dig los te maken. Hij was bijna op de grond toen het touw brak. Pre cies in het midden als ware het door gesneden. Het publiek wist dat het voor de gek was gehouden. Maar op welke manier blijft het geheim van de echte illusionist. FOTO'S SIMON E. SMIT. igen fietste [rijkweg 4 EN De 11-jarige Mi- R. uit Leiden werd gis- door de rijkspolitie •ijksweg 4 gehaald. De n reed daar op de fiets zijn oma, zoals hij later Haarde. .j-gjngen wilde zijn zomerva- i roir no6 wat verlengen. Hij divji nog niet naar school. De te dP hadden hem echter la- -Jiveten, dat hij wel naar de kruw moest- Vandaar dat denre' maar eens bij z'n irdal w''c'e proberen. De jon- irwir^1^ door de rijkspolitie were zit Michiel weer in de iurojle stier ika iGroenoordhal DEN j— De veemarkt in ^9eteidse Groenoordhallen *en l gistermorgen veel weg te zjd van een stierenge- ^einft. De Leidse politie trad *r9°bij met een verdoving- a"Veer op als de matador. a%evig uit de kluiten gewas- |9 Stier brak rond negen uur |J?S Het dier zorgde voor veel "pudding toen hij achter de "IW'ge handelaren aan .94 Niemand werd gewond, ftrl WC* k°n men soms t kalts ternauwernood aan het 3 vejlende dier ontkomen. De tee te politie zorgde ervoor rust weerkeerde, door sstëjier met een gericht schot ien verdovingsgeweer in dagfKJAVIK (UPI) Een k irJter op Ijsland heeft gis- bufc. de schipper van de er vpow Warroir, het schip marmee de actie GreenPea- herwordt uitgevoerd, ge- Donnd om voor de recht- velt te verschijnen, rofilou daar vandaag een toe- lig jing moeten geven op hun licki om de walvisjacht in de De pdse wateren te verhinde- schip is afgelopen za- zodég door de Ijslandse kust- opgebracht. 'l'UIÜOllUlÖ Haarlemmerstraat 4^ NEW YORK Een groep vooraanstaande zwarte Amerikanen heeft haar steun betuigd aan de Pale stijnse eis voor zelfbe schikking en een eigen staat. De groep heeft haar standpunt bekend ge maakt na een ontmoeting met de PLO-waarnemer bij de Verenigde Naties, Terzi, met wie de Ameri kaanse zwarte VN-ambas- sadeur Andrew Young in juli zijn bekritiseerde ont moeting heeft gehad. Dr. Joseph Lowery, presi dent van de Southern Chris tian Leadership Conference SCLC, waarvan Young vroeger bestuurslid is ge weest, leidde de delegatie bij het gesprek met Terzi. Lo wery verklaarde na afloop: „Wij hebben de heer Terzi en zijn medewerkers onze steun betuigd bj hun strijd om de rechten voor alle Pa- lestijnen, het recht op zelfbe schikking. o.a. een eigen va derland daarbij inbegrepen". „Wij hebben hem ook ge zegd dat wij de mensenrech ten van de Israëliërs steu nen. Wij staan achter de mensenrechten van alle kin deren Gods". De delegatie had aan Terzi gevraagd er bij de PLO op aan te drin gen geen geweld meer te zullen gebruiken. Ook is Terzi gevraagd er bij PLO- leider Arafat op aan te drin gen het bestaan van de staat Israël te erkennen. Vandaag zou de delegatie besprekin gen voeren met de Israëli sche permanente VN-verte- genwoordiger Jehuda Blum en met Amerikaanse joodse leiders. Premier Begin van Israël heeft gisteren verklaard het belangrijk te vinden dat Egypte en Israël het beide met de VS oneens zijn 'over een mogelijk door Washing ton in te dienen VN-resolu- tie, die een wijziging zal be tekenen van de befaamde resolutie 242, waarin het Pa lestijnse probleem slechts wordt beschouwd als een vluchtelingenprobleem. De Israëlische commentatoren zij het erover eens dat de be weegredenen van beide aln- den verschillend zijn maar dat het resultaat telt. Cairo heeft gisteren kritiek op Israël uitgeoefend. Minis ter Gali verweet Israël dat het de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen belemmert. Israël weigert o.m. Egyptische kranten en tijdschriften in de bezette gebieden toe te la ten, die zijn bedoeld om de bewoners de vredespolitiek uit te leggen. Over de ver spreiding van Egyptische kranten zou enkele maan den geleden overeenstem ming zijn bereikt. Europa organiseert grootcheepse actie bootvluchtelingen (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG Minister-president Van Agt start zondagavond aan staande om zeven uur via alle Ne derlandse televisie- en radiozenders een bliksemactie voor de vluchtelin gen in Zuidoost-Azië. De bedoeling van de actie is binnen korte tijd zeer veel geld bijeen te krijgen om de nood te lenigen van de bootvluchte lingen uit Vietnam, maar ook van de vluchtelingen uit andere Aziatische landen, die te voet het regime in hun land zijn ontvlucht. Gelijktijdig wordt deze actie ook gestart in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Belgie, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Ook Engeland heeft toegezegd mee te doen, zonder echter zekerheid te kunnen bieden, omdat er intern nog enige technische problemen moeten worden opgelost. Het is voor het eerst dat Europese lan den de handen ineen slaan om een der gelijke actie gezamenlijk te houden. De actie in Nederland is georganiseerd door de Stichting Vluchtelingen '78 en de Stichting Bootvluchtelingen. Rotterdamse recherche stelt onderzoek in ROTTERDAM <)ANP) Zijn op het Liberaanse vrachtschip „Samjohn Go- vernor", dat thans in de Rot terdamse Waalhaven ligt af gemeerd, door de Griekse scheepsofficieren in volle zee verstekelingen over boord gezet en daarna omge komen? Voor deze vraag staat sinds gisteren de Rot-' terdamse recherche. Zij heeft het onderzoek naar de beschuldiging van de be manning hierover geopend. Eén van de bemaningsleden heeft over deze affaire een dagboek bijgehouden, waarin nauwkeurig plaats en tijd wor den genoemd. Daaruit kan men opmaken, dat op 12 maart jl. twee jonge Indonesische verstekelingen in volle zee vóór de kust van Thailand overboord werden gezet. Een in de omgeving varende vis sersboot zou de jongens te hulp zijn geschoten, maar volgens de bemanning is één van de hen zeker verdronken. Het tweede en derde geval zou zich hebben afgespeeld voor de kust van Afrika, na vertrek uit de Nigeriaanse haven Port Harcourt in decemnber vorig jaar. T Toen zijn enige Nigeriaanse verstekelingen overboord wer den gezet, waarvan één in vol le zee op een vlotje van vier planken. Misschien heeft deze man de kust, oók al was deze niet meer zichtbaar, nog kun nen halen Vertegenwoordigers van de Liberiaanse scheepvaartin spectie hebben het schip giste ren een vaarverbod opgelegd, totdat het onderzoek is afge rond. 0ouAcmt 1ANCIPATIE u wilt NIET MD P'VAAR MUM re ujtf Franse bosbranden bedwongen MARSEILLE (Reuter/UPI) De bosbrand aan de Fran se Rivièra is gisteravond be dwongen. Twee brandweer mannen zijn bij het blus werk omgekomen. In Portu gal woedden de branden nog door. In Spanje zijn weer nieuwe vuren ontstaan. In beide landen zijn gisteren weer honderden mensen in de omgeving van de vuurzee geëvacueerd. De brand bij Marseille kon on der controle worden gebracht doordat de wind ging liggen. Bijna drieduizend hectare bos is verloren gegaan. In de bos sen werden gisteren de ver koolde lichamen van de twee brandweermannen (21 en 23 jaar oud) gevonden. Functio narissen in Frankrijk, Porttu- gal en Spanje gaan er nog steeds van uit dat het grootste deel van de bosbranden ver oorzaakt is door brandstich ting. Daar is hu dan.... Even gespannen als'prins Willem Alexander gisteren was, toen hij voor het eerst het Baarns Lyceum binnenstapte.waren zijn toekomstige klasgenoten op het bekende schoolhek. Vader prins Claus verbaasde zich kennelijk over de onconventionele ontvangst vóór de school, zoals iedere ouder zich op zo'n ogenblik afvraagt hoe het allemaal zal gaan Koppelarij Nixon stond prins Charles niet aan NEW YORK (AFP) Prins Charles wilde duidelijk niets weten van de vastberadenheid waarmee presi dent Nixon hem tijdens een offi cieel bezoek aan het Witte Huis in 1970 aan zijn dochter Patricia wilde koppelen, aldus het Ameri kaans damesblad „Ladies' Home Journal". Volgens dit blad was in het pro gramma voor het bezoek voorzien dat de prins en Patricia de hele dag bij elkaar waren. Na de val van Nixon zou prins Charles hebben laten we ten dat hij Patri cia maar 'gekun steld' vond. Betonkolos breekt ALPHEN Een betonpaal van dertig meter is gistera vond om kwart over negen, op de Nuovaweg bij de brug over de Heijmanswetering, in drie stukken gebroken, nadat het achterste gedeelte van een speciale combinatie voor dit vervoer, de stoep rand raakte en kantelde. De chauffeur van de laatste 'op legger' kon dit niet verhin deren en viel met de beton paal mee. Hij raakte niet ge wond. De betonpaal van ongeveer 75000 ton. maakte deel uit van een totaal van drie combina ties, die voor dit karwei de be geleiding hadden van de Rijkspolitie. Een combinatie bestaat uit twee bestuurbare gedeelten. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat de rechte- rachterwielen van de laatste oplegger het trottoir raakten. De Nuovaweg is geblokkeerd en er is een omleidingsroute ingesteld. De betonstukken worden vandaag weggehaald. 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. nt in Winterswijk doet nu team van de vrijwillige brandweer mee.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1