Israël wijst plan van Washington af bosbranden ij Marseille isen 2 doden Khomeini mobiliseert Iran tegen Koerden PLO-RESOLUTIE NIET AANVAARDBAAR Young noemt PLO-beleid Washington belachelijk Brutale diefstal Maandag 20 augustus 1979,69e jaargang no. 21430 hekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103Ö03 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: [aal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. - Jazz Festival Aflevering van het „North Sea Jazz Festival" op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.25 uur bele venissen met de papyrusboot de Tigris. Ned.II om 19.25 uur „Onkel BrSsig" om 20.27 uur „James Herriot" en om 22.45 uur „Ja mes Galway speelt Bach". Wisselvallig Veel bewolking en mogelijk een bui. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 20 graden in het oosten van het land. Matige wind, draaiend van noordwest naar zuidwest. Morgen zon: 6.32 - 20.53. Schev. hoogw.: 3.17 en 15.43. Laagw.: 11.17 en 23.36. BSIS Nieuwe bosbranden in Spanje, Portugal en mkrijk hebben in het weekeinde voor het eerst twee le- s geëist in Frankrijk. In een afgebrand bos bij Cassis de Franse Rivièra bij Marseille werden zondag de ver- \SZ 1de lijken van twee brandweerlieden gevonden, die ken- jk ingesloten waren geraakt door het oprukkende vuur. mteiren naar Marseille werden door de branden afgesloten :en camping bij de stad werd ontruimd. ip za v^'panje, waar deze maand in totaal 26 mensen waren omgeko- tengevolge van bosbranden, wist men zondag een nieuwe y/s id in de provincie Castellon te bedwingen, nadat duizenden ^antiegangers waren geëvacueerd en vakantiehuizen en ver- fn auto's in de vlammen waren opgegaan. Voorlopig werden ien nieuwe slachtoffers gemeld. Jag braken ook branden uit in Midden- en Noord Portugal, irvan vele, evenals in Spanje, kennelijk waren aangestoken, mers van bergdorpen, die door het vuur dreigden te worden iloten werden met helikopters gered. i actie. Een mistral Springende Tjiaar verwondt o. iarist Golden tarring 'VENHUIZEN Gita- .pt Rinus Gerritsen van Golden Earring af- imstig uit Rijswijk is jterdagavond tijdens (n 'optreden van de foep in het Groningse tvenhuizen door een iringende snaar van jn instrument vrij ern- ig aan zijn hals ge ïnd geraakt. moest wegens veel oedverlies met spoed >ar het academisch Zie- •nhuis in^Gronigen wor- 259( n overgebracht. Zijn >stand is nu weer rede- k goed. Het concert erd na deze gebeurtenis irder afgelast. raëlische -IC/ ^eschieting iid-Libanon roet (UPI) Israëlische itairen en de rechtse mi- van majoor Haddad ben vanmorgen zes dor- rzor in het zuiden van Liba- en beschoten. Volgens oog- 3 vePigen werden zeker tien Mensen gewond. idrafestijnen zeggen dat er ook ëlische kanonneerboten de Zuidlibanese kust lig- den ;p0,rse soldaten van het VN- All lesleger hebben gisteren a. 0 in gewapende Palestijnse VITS 'rillastrijaers gevangen ge- b. V ien, die probeerden de VN- ,es is te doorbreken. Neder- NOlse VN-militairen hebben iwaldit weekeinde weer aan de |TIE gehad met de militie van dad. Nederlandse stellin- werden onder vuur geno- i en er werd een stelling ingeld. Deze omsingeling eur<d beëindigd toen de mili- den zich uit de schermut- 1 ïgen terugtrokken. Er zijn slachtoffers gemeld. Unzincstation ervallen tDEN Het benzine- Jipstation aan de Ples- 0 ilaan is gisteravond om- ,N«ks elf uur overvallen, ongeveer 22-jarige dader ger met 190 gulden van- r. dader deed een greep in de >a onder bedreiging van de arige pompbediende uit ien. De jongen, een vakan- rerker, werkte voor het st in het pompstation. Haagse chauffeur bekent diefstal van 80 auto's (Van een onzer versalaggevers) DEN HAAG De Haagse politie heeft de chauffeur ge arresteerd, die vorige week met een naar later bleek ge stolen vrachtwagen een steunbalk van de kap van het Hollandse Spoor in Den Haag stuk heeft gereden, waardoor deze kap enige tijd later afbrak. Hij gaf na zijn arrestatie toe al tachtig auto's te hebben gestolen. De man werd vorige week donderdag aangehouden, om dat hij in een gestolen auto rondreed. Na zijn arrestatie kwam tijdens de verhoren uit, dat de man verslaafd is aan heroïne. Om dit te kunnen ko pen had hij volgens zijn be kentenis al tachtig auto's ge stolen en deze daarna voor de sloop verkocht. JERUZALEM President Carter en minister Vance zullen ernstig re kening houden met Israëlische en mogelijk ook Egyptische bezwaren, wanneer het een definitieve beslis sing moet nemen over het al dan niet indienen van een eigen voorstel over Palestijnse rechten in de Veilig heidsraad. Dit is gisteren verklaard door de Amerikaanse reizende am bassadeur Robert Strauss na ont moetingen met de Israëlische en Egyptische leiders. Israël had giste ren een Amerikaans plan om bij het komende debat over het Midden-Oos ten in de Veiligheidsraad met een ontwerpresolutie te komen, waarin sprake zou zijn van het zelfbeschik kingsrecht van de Palestijnen, afge wezen. Het lijkt erop dat de huidige problemen in het Midden-Oosten binnenkort op een nieuwe topconfe rentie tussen Israël, Egypte en de Verenigde Staten in Washington zul len worden besproken. Het Amerikaanse voorstel was vrijdag door Strauss aan de Israëlische premier Begin overgebracht. Zondag wees het Israëlische kabinet het zonder meer van de hand, terwijl Strauss met presi dent Sadat van Egypte besprekingen voerde. Washington heeft het bezoek van Strauss voorgesteld als een poging het Israëlische wantrouwen weg te nemen, maar de argwaan lijkt sindsdien alleen te zijn toegenomen. Israëlische waarne mers geven als hun mening dat het be zoek alleen bedoeld was om na te gaan hoever Washington kan gaan met druk uitoefenen op Israël. In de Israëlische pers wordt steeds vaker de mogelijk heid geopperd dat Israël zich terug kan trekken uit de onderhandelingen met Egypte over Palestijnse autonomie als de Amerikaanse druk te zwaar wordt. Strauss zei na zijn gesprek met Sadat onder de indruk te zijn gekomen van diens vertrouwen in de goede afloop van de onderhandelingen met Israël. En na zijn tweede gesprek met Begin zei Strauss dat dit gesprek „zeer warm, zeer hartelijk, zeer open en zeer ver helderend" was, en dat hij meer dan ooit gesterkt was in zijn overtuiging van de sterke vriendschapsbanden die tussen de Verenigde Staten en Israël bestaan. Het Israëlische kabinet heeft gisteren ook een voorstel van landbouwminister Sharon, een van de haviken onder de ministers, om tien nieuwe joodse neder zettingen te bouwen op de westelijke Jordaanoever, van de hand gewezen. Sluiprijden. Een aantal getergde Leidschendammers heeft vanmorgen daadwerkelijk protest aangetekend te gen het gebruik van vijf zogenaamde sluiproutes door tal van automobilisten. Op een van de vijf sluiproutes,die vanmorgen bezet werden, de Stompwijkseweg werd deze foto gemaakt als duidelijk bewijs van het groot aantal automobilisten die sluipsgewijs Leidschendam verontrusten. Het pro test gold vooral het uitblijven van de aanleg van rijksweg 14, die van deze gemeentge weer een rustig leefgebied moet maken (Zie verder pagina 4 TEHERAN De ayatollah Khomeini heeft gisteren de algemene mobilisatie afge kondigd om de rebellie in Koerdistan neer te slaan. Koerdische guerillastrijders waren een belegering begon nen van het garnizoen van Sanandaj, de hoofdstad van de provincie Koerdistan. Khomeini heeft zichzelf tot opperbevelhebber van de strijdkrachten benoemd. De Koerdische rebellie in Sa nandaj brak uit kort nadat elf Koerden, die in het door rege ringstroepen heroverde Paveh waren gearresteerd, voor een vuurpeloton waren terechtge steld. Bij de strijd om Paveh zouden meer dan vierhonderd doden zijn gevallen. De gou verneur-generaal van Koer distan heeft overigens nadruk kelijk ontkend, dat er sprake is van een rebellie of van ge vechten in Sanandaj. Sjeik Ezzedin Hosseini, de geestelijk leider van de Koer den heeft gezegd, dat de rege ring aanstuurt op een bloedbad onder de Koerden. De Koerdi sche democratische partij heeft zich gisteren tot buitenlandse staatshoofden en internationa le organisaties gericht met het verzoek zich in te zetten om Khomeini heeft dit weekeinde alle politieke organisaties van de Koerden verboden. Ook zag het er gisteren na de recente sluiting van het progressieve blad „Ayandagan" naar uit, dat er in de komende tijd nog meer bladen en tijdschriften in Iran zullen worden gesloten door de autoriteiten. Volgens een woordvoerder van de Iraanse revolutionaire procu reur-generaal in Teheran zou dit zeker een tiental kunnen zijn. Andrew Young WASHINGTON Andrew Young, de demissionaire Ameri kaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft gisteren in een televisie-interview verklaard dat het Amerikaanse beleid met betrekking tot de PLO „belachelijk" is. Een herzining van dit beleid wordt gedwarsboom door „de hardnekkige en onver zoenlijke regering van Israël". Volgens het Amerikaanse weekblad Time was Israël op de hoog te vap Youngs ontmoeting met de PLO-waarnemer bij de Vere nigde Naties, Terzi. Na deze ontmoeting is Young terecht gewe zen door minister Vance, waarna hij zijn ontslag indiende bij president Carter. Volgens Time was Young regelrecht in het Is raëlische spionage-netwerk gelopen waarmee de Palestijnen in New York in de gaten worden gehouden. (Zie voor Youngs uitlatingen ook pag. 5) Achterdeur niet afgesloten: Sieraden gestolen ZÖETERWOUDE Inbre kers hebben in het afgelopen weekeinde voor 23.000 gul den aan juwelen gestolen uit een woning aan de Zoeter- woudse Zuidbuurtseweg. De inbraak is zaterdagavond gepleegd tijdens de afwezig heid van de bewoners. De mensen hadden hun woning 's avonds tussen zes en tien uur even verlaten. De inbre kers zijn binnengekomen door een niet afgesloten achterdeur om vervolgens met de familie juwelen te verdwijnen. LEIDEN Terwijl zij haar invalide man hielp, werd een 40-jarige inwoonster van Leiden gistermiddag van haar tas beroofd. In de tas bevond zich 2000 gulden Ne derlands geld, 1000 gulden Italiaans geld en enige pas poorten. Het echtpaar kwam net terug van vakantie. De koffers wa ren op het station gezet met de handtas er boven op. Op het moment dat zij haar man uit de trein hielp, is de dief er met de tas vandoor gegaan. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. REGERING INDIA NA DRIE WEKEN AFGETREDEN NEW DELHI De regering van premier Charan Singh van India heeft vanmorgen besloten om af Je treden, omdat de Congrespartij van oud-premier Indira Gandhi geweigerd heeft hem te steunen. De regering-Singh is drie weken aan het bewind geweest. Vandaag zou het Indiase parlement stemmen over een motie van vertrouwen voor de regering. President Reddy zou nu een beroep kunnen doen op oppositie leider Ram, de leider van de Janata-partij als opvolger van oud- premier Desai. Ram heeft al een bezoek gebracht aan president Reddy. Hij is tegen vervroegde verkiezingen, al is ook hij van steun van Gandhi afhankelijk. De 71-jarige Ram is leider van de 100 miljoen „onaanraakbaren" in India. DEN HAAG Op de eerste dag van de be taald voetbal competitie zijn grote verrassin gen uitgebleven. De verliezer van de openingsron de is zonder meer PSV, dat in Alkmaar kort voor het einde op verlies werd gezet door Ny- gaard. Waarmee de Eindhovena- ren een eerste kostbaar verlies leden. Overigens trad bij PSV een conflict aan het licht tussen Kees Rijvers en international Piet Wild schut, die geen plaats in de basis kreeg toegewezen. Wildschut is het niet eens met Rijvers' zienswijze om hem om te vormen. „Hij stelt zich op als een reserve", aldus Rijvers. „Hij moet eerst maar een vaste plaats zien te veroveren". FC Den Haag begon slecht. Bij Vi tesse werd de eerste nederlaag geincasseerd: 1-0. Veel publiek Don ontmaskerd ^0E MOe.T EF wtl TC6£KTA s—F) ON De voetbal rolde weer... Ook voor Ajax en Feyenoord zijn de eerste punten binnen. DEN HAAG Op de eerste competitiedagen be taald voetbal is de belangstelling behoorlijk ge weest, hoewel het totaal wordt beinvloed door hoge toeschouwersaantallen bij Feyenoord, debutant Wil lem II en AZ, respectievelijk 28.000, 20.000 en 20.000. Van het totaal van 108.600 waren NAC-Excelsior en Haarlem-MVV geen trekkers. Er zaten slechts 5000 kijkers op de tribunes. In de eerste divisie kwamen in totaal 36.500 mensen kijken bij de negen wed strijden, een gemiddelde van 4000 toeschouwers. SCHEVENINGEN Frits Don, finalist bij de nationale tenniskampioenschappen in Scheveningen, zorgde bij de prijsuitreiking voor hilariteit bij de toeschouwers en verwarring bij bondsvoorzitter Coert Beek. Don zette terwijl Beek kampioen Louk Sanders toesprak een masker op, waardoor er zo veel gelach op de volle tri bunes ontstond dat de woorden van de tennispraeses vrijwel onverstaanbaar werden. Beek, inmiddels de capriolen van Don gewaar, maakte vervolgens gevat gewag van een veteraan tegen wie Sanders gespeeld zou hebben. Don heeft dergelijke attributen naar zijn zeggen altijd bij zich. „Ze noemen me de circuit jo ker", meldde Don na afloop opgewekt om er aan toe te voegen dat hij het masker in de laatste game van de partij toch nog maar niet had opgezet. Hoewel hij toen eigenlijk ook zonder carnavalsgrap al voor joker stond en hij door Sanders al was ontmaskerd. Klap kost zeven miljoen HOUSTON - De klap die basket baller Kermit Washington an derhalf jaar ge leden uitdeelde aan tegenstan der Rudy Tomja- novich kost bij na zeven miljoen gulden. Tijdens de profwedstrijd Houston Roc kets-Los Ange les Lakers ont stond een vecht partij, waarbij Tomjanovich de vechtenden pro beerde te schei den. Hij werd daarbij geslagen door Washington van de Lakers en liep daarbij een gebroken neus en kaak, een hersen schudding en een gescheurde traanbuis. Tom janovich diende een aanklacht in en dezer dagen besloot een jury tot een schade vergoeding van bijna zeven mil joen gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1