Heftige protesten tegen verhoging van makelaarstarief Israël blijft tegen elke wijziging van YN-resoluties ,s>V K«K Rode Hond in opmars Frankrijk stopt steun Bokassa DIZZY MAN'S BAND VERONICA'S DRIVE INN SHOW EXPORT FLINK OMHOOG 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 18 augustus 1979,69e jaargang no. 21429 Humbug Satirisch tv-programma „Humbug als proefuitzen- ding op TROS-tv vanavond op Ned. II om 22.50 uur. Op Ned. I om 20.20 uur „Het meisje met de blauwe hoed". Morgen op Ned. I om 20.25 uur \v-spel „Johanne et ses vieux" en op Ned. II om 21.10 uur Verhagens „Cadabra" met Russische dissident Stern. Een regen- of onweersbui Veranderlijke bewolking en een enkele regen- of onweers bui. Middagtemperaturen van 18 tot 23 graden. Matige, maar aan de kust vrij krachtige wind uit west tot noordwest. DEN HAAG/UTRECHT De Consumentenbond, het Konsu- mentenkontakt, de vereniging Ei gen Huis en de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zijn het volstrekt niet eens met het besluit van het ministerie van economische za ken om de makelaarstarieven met vijftien procent te laten stij gen. De PvdA-Tweede Kamerl- den Kombrink, Kolthoff en Van Dam bereiden vragen voor aan minister Van Aardenne en over wegen in het parlement stappen te ondernemen tegen de verho ging. vinden ook dat het besluit meer met cijfers moet worden onderbouwd. De verhoging zien zij als zeer wille keurig en voorbarig. Ook vindt het drietal het onlogisch dat de regering tijdens de prijsexplosie in de make laardij geen aanleiding zag om de aan de prijzen van huizen gekoppel de makelaarsprovisie- te verlagen en dat nu de markt terugloopt wel tot een verhoging wordt overgegaan. Hun vragen moeten over die zaak opheldering geven. Gebeurt dat niet dan wordt in de Tweede Kamer ac tie ondernomen om te voorkomen dat „het parlement belemmerd wordt in zijn controlerende func tie". De consumentenorganisaties en Ei gen Huis hebben soortgelijke kri tiek. De consument moet nu gaan betalen, omdat de makelaars in het verleden enorme winsten hebben gemaakt, zo redeneren zij. Ook wij zen zij er op dat de makelaarsprovi sie begin dit jaar al met gemiddeld vier procent is verhoogd. De organi saties zien een oplossing van de pro blemen in de vermindering van het aantal bemiddelaars in onroerend goed. De Nederlandse Bond van Make laars is zelf niet tevreden over de toestemming om de prijzen te ver hogen. De bond gelooft dat als de woningmarkt niet snel opleeft de vooruitzichten voor de makelaardij erg slecht worden. Met name buiten de randstad zullen zich dan grote problemen voordoen. Om dat te voorkkomen had de NMB om een tariefsverhoging van 25 procent ge vraagd. De NMB legt de schuld van de pro blemen voor een belangrijk deel bij de overheid. Door het ontbreken van een goed vestigingsbeleid heb ben veel mensen zich tijdens de pe riode van groei in het makelaarsbe- drijf gestort, zo redeneert de NMB, en daardoor is de situatie r moeilijk geworden. De verhoging van het tarief gaat overigens pas in bij prijzen boven de 70.000 gulden en heeft geen kracht meer bij huizen duurder dan drie Artistieke politici Een carrière als politiek tekenaar lijkt niet voor ze weggelegd, maar voor amateurs is het resultaat toch aardig. De Deense premier Joergen- sen en de Westduitse bondskanselier Schmidt kregen de creatieve be vlieging om elkaar te portretteren gisteren tijdens een bezoek aan een school in" Bornholm. Joergensen liet zich kennen als een man van de duidelijke lijn, terwijl Schmidt's uitspatting een aanmerkelijk grilliger vorm opleverde. Kangeroe op stap in Rotterdam ROTTERDAM Sjors, een kangeroe van het Rotterdamse Plaswijckpark had gisteren genoeg van zijn gevangenschap, maakte een sprong over de 1.80 meter hoge muur van zijn verblijf en trok de wijde wereld in. Een agent ontdekte Sjors, die van zijn vrijheid genoot in een bosje in de buurt van het park. Toen de bewakers van het park arriveerde zet Sjors de draf er stevig in (kangeroe's halen een topsnelheid van 80 km per uur) en liet zijn achtervolgers een paar uur rennen en draven. Een welgemikt ver do vi ngssch o t betekende tenslotte het einde van zijn vrijheid. Eerder deze week was Jimmy een soortgenoot van Sjors ook al over het hek gesprongen. De oorzaak van de ontsnapping moet worden gezocht in het gebrek aan vrouwtjes dat zich in de huidige paartijd extra sterk laat voelen. De springkampioenen zijn inmiddels in een door water omgeven verblijf ondergebracht. VANAVOND aanvang 20.00 uur. BEVERLY HILLS NIEUWKOOP Den Eönsschod kies je met zag DANSLESSEN jongelui (beginners) 'IJNACKER - a.s. zondagmid- lag 19 augustus 2 00 uur in het 'arochiehuis. IIEUWKOOP - a.s. maandag- ivond 20 augustus 7.30 uur in Parochiehuis. ANGERAAR - a.s. dinsdagavond augustus 7.30 uur ir •arochiehuis. IOSKOOP - a.s. woensdagavond 2 augustus 8.00 uur in de „Ro- enburc'nt" Rozenlaan. IUDEWATER - a.s. donderdag- ivond 23 augustus in „TSOU" ".00 uur. (AMERIK - a.s. zaterdagavond 5 augustus 8.00 uur in het torpshuis „Schulenburg". IERKEL/RÖDENRIJS - zondag- niddag 26 augustus 4.00 uur in Willem Huygens", Noordeind- 5ANSLESSEN GEHUWDE en 'ERLOOFDE PAREN in de 'laatsenNIEUWKOOP, LANGE- IAAR, BOSKOOP, OUDEWA- KAMERIK. lanvang half september. inschrijving vooraf beslist loodzakelijk en allen» TELEFO- HSCH 071-761249. 'oor deze groepen is in de laat- jaren veel belangstelling ge- Yilt u meer weten bel ons. Zondag 19 augustus aanvang 20.00 uur. BLESSE PAARD ST0MPWIJK Minister helpt bij oogst Minister Tuyn- man van ver keer en water staat heeft gis teren de Rijks dienst voor de Ijsselmeerpol- ders geholpen met het bin nenhalen van de laatste koolzaa- doogst. De oogst heeft in totaal vijf we ken geduurd en leverde 960 ton zaad op. De omzet van het landbouw bedrijf is vijftig miljoen, waar van een kwart als pure winst voor de schat-, kist gezien kan worden. GENEVE (Reuter) Het aantal gevallen van rode hond neemt weer toe, ook in Nederland. In ons land werden vol gens de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève in de eer ste 24 weken van dit jaar 2.241 gevallen van rode hond ge constateerd vergeleken met 476 in dezelfde periode van 1978. Met de publikatie van zulke cijfers ook over andere landen wil de organisatie de Volksgezondheidsautoriteiten in de verschil lende landen aanzetten tot meer inspanningen op het gebied van het inëntingsprogramma tegen rode hond. De organisatie signaleert vooral een toeneming van de ziekte in landen waar veje ouders hebben geweigerd hun kinderen te la ten inenten nadat er waarschuwingen waren geweest, dat zelfs een kleine dosis vaccin hersenafwijkingen kan veroorzaken. In entingen tegen rode hond zijn volgens de organisatie echter niet gevaarlijk. Botsing record ROTTERDAM De Van Brienenoordbrug in Rotterdam is met 100.000 passerende au to's per dag niet alleen een van de drukste stukken snelweg in Nederland, het aantal botsingen ligt flink hoger. Het zit nu op vijfmaal het landelijk „snelweg-gemiddel de". Dat staat in een ambtelijk rapport over de brug. Burgemeester en wethouders van Rotter dam hebben daar gisteren een deel van gepu- bliceerd in een brief aan de gemeenteraad. Die discussieert volgende week donderdg over de j; verbreding van de brug. De gemeenten Rotterdam en Capelle a/d IJssel zijn met minster Tuijnman (Verkeer en Wa- terstaat) enkele maanden geleden overeenge- komen, dat de Van Brienenoordbrug verbreed wordt met een aanbouwbrug aan de westkant Die moet over zes tot tien jaar klaar zijn voor het verkeer. Nieuwe Beestenmarkt 20-22 Leiden. Tel. 071-149345 bij Molen „De Valk" ONDERDELENSPECIAALZAAK Electronica - wasmachine onderdelen - electrotechn. materia len - pick-up naalden - bouwpakketten - geluidsmixers - on- derd. huish. app. - banden/cassettes - lektuur - aansluitmate- riaal voor kabel t.v. GESPREK VAN STRAUSS LEVERT NIETS OP TEL AVIV/WASHINGTON/BEI ROET (UPI/AP/REUTER/AFP) - Amerika's reizend ambassadeur Ro bert Strauss is er na een twee uur durend gesprek met premier Begin niet in geslaagd om Israël te bewe gen in te stemmen met wijzigingen ,in de VN-resoluties 242 en 338, die vooral betrekking hebben op het Pa lestijnse vraagstuk. Welke wijzigin gen ter discussie zijn geweest is offi cieel niet meegedeeld. Voor de hand ligt echter dat Strauss in Israël ge praat heeft over het vervangen van de passages waarin gesproken wordt over het „vluchtelingenprobleem", voor een tekst waarin de Palestijnen met name worden genoemd. In het gesprek met'premier Begin heeft Strauss gisteren wel toegzegd dat Ame rika een veto zal uitspreken als in de Verenigde ^aties een resolutie van Koeweit aan de orde komt waarin de Palestijnse rechten in het Midden-oos ten worden erkend. Strauss benadrukte dat de resoluties 242 en 338 voor Ame rika nog steeds uitgangspunt zijn voor een vrede in het Midden-Oosten, daar mee suggererend dat de wijzigingen in de resoluties, zoals hij die door Begin goedgekeurd wilde hebben, niet meer zouden zijn dan details. PLO-leider Arrafat sprak gisteren een bijeenkomst van verzetstrijders toe. Hij maakte daar nog eens duidelijk dat het naar zijn opvatting niet Amerika is die moet*bepalen of de Palestijnen een eigen staat krijgen. De leider van de Palestijnse bevrijdi- gingsorganisatie PLO, Yasser Arafat reageerde direct op de gesprekken met de uitspraak dat het niet aan Amerika is om te bepalen of de Palestijnen een eigen staat mogen hebben. „Onze gewe ren en onze revolutie hebben het laat-j ste woord" zo zei Arrafat. Hij voegde er aan toe sterke aanwijzigingen te heb ben dat Israël nieuwe acties op stapel heeft staan in Zuid-Libanon. George Habsj van het volksfront voor dë bevrijding van Palestina kritiseerde niet alleen de VS, maar ook de Arabi sche olielanden, die naar zijn gevoel veel meer voor de Palestijnen zouden "kunnen doen. Bondskanselier Kreisky van Oosten rijk, die eerder in Wenen contact heeft gehad met PLO-leider Arrafat herhaal de gisteren nog eens in een vraagges prek met een Spaans weekblad zijn op vatting dat de problemen in het Mid den-Oosten alleen goed opgelost kun nen worden als een Palestijnse staat naast een Israëlische wordt gesticht In Amerika zelf gingen gisteren de dis cussies door over het aftreden van An drew Young, de ambassadeur van Car ter bij de VN, die contacten heeft gehad met de PLO-afgezant Terzi. Young heeft inmmiddels toegezegd gedurende zijn demissionaire periode geen contac ten te zullen onderhouden met de PLO. Terzi zelf zei in een vraaggesprek dat zijn ontmoeting met Young „toevallig en niet afgesproken" was geweest en dat er ook geen zaken van enige ge wicht in het gesprek aan de orde zijn gekomen. Weer Israëlische acties in Libanon Onenigheid in PvdA over PLO neemt toe TEL AVIV (AP/Reuter) Een Isra- ëlische legereenheid heeft donderda- ganacht in het dorp Shakra in Zuid- Libaon twee huizen opgebeblazen, waar zich vermoedelijk Palestijnse guerilla's bevonden, zo is gistera vond bekend geworden. Volgens Israëlische autoriteiten werden de huizen eerst ontruimd. Andere be richten komen er evenwel op neer dat alleen onderzocht is of zich ook burgers in de huizen bevonden en dat zich bij de explosies mogelijk nog wel Palestij'- nen in de woningen bevonden. AMSTERDAM Binnen de Partij van de Arbeid groeit de onenigheid over het standpunt dat de aprtij moet inne men ten opzichte van de Palestijnse be vrijdingsorganisatie PLO. Zo heeft een groep Amsterdamse partijleden, onder wie elf van de zestien hoofdstedelijkke afdelingsvoorzitters een brief aan de parteileiding geschreven, waarin de voorwaarden die Joop den Uyl, fractie leider in de Tweede Kamer, heeft ge steld aan erkenning van de PLO. De briefschrijvers vinden die voorwaarden niet redelijk, omdat aan de erkenning van Israël dergelijk voorbehoud niet is verbonden. Het gewest Amsterdam sprak zich onlangs voor onvoorwaarde lijke erkenning uit van de PLO. PARIJS (DPA/AFP/REUTER/AP) Frankrijk heeft met onmiddelijke ingang het grootste deel van zijn financiële steun aan het Centraal Afrikaanse Keizerrijk stopgezet. Al leen levensmiddelenleveranties gaan nog door, omdat het volk. aldus een communique, niet mag leiden onder daden waar het niet verantwoordelijk voor is. Met die daden, die de oorzaak zijn van het stopzetten van de steun, bedoeld Frankrijk de moord op 150 schoolkinderen. Dat bloedbad is vrijwel zeker aangericht jn bijzijn van keizer Bokassa de eerste, zo hebben verschillende onderzoeken inmid dels uitgewezen. Bij het bekend worden van de massamoorden in mei van dit jaar bevroor Frankrijk al de militaire steun. De financiële hulp bedroeg ongeveer de helft (vijftig miljoen gul den) van de totale inkomsten van het straatarme land. In Parijs deden gisteravond sterke geruchten de ronde dat Franse para- schutisten in staat van paraatheid zijn gebracht om eventueel de Slangen van de 3500 in het keizerrijk wonenende Fransen vei lig te stellen. DEN HAAG De export is in de maand juni met 19 pro cent in waarde gestegen. In de eerste helft van dit jaar is de export met 13 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging is met name te wij ten aan de verhoogde verkoop van chemische producten, aar dolieproducten, machines, aar- dags, auto's en groente. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog go- bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1