Zware slag voor Carter: Young dient ontslag in Dodental bij zeilrace voorlopig 17 V/^.v DIRECTEUR PENSIOENFONDS GRAFICI STAPT OP NA MILJOENENSTROP J NOG EEN NEDERLANDS JACHT VERMIST NA KRITIEK OP CONTACTEN MET PLO Nederlands plan voor beëindigen olieramp Mexico A Moedwillig beide armen van portier gebroken Enorme winst voor Shell Weinig belangstelling voor studentententen £eid&e (Somo/ntiH Dthekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 16 augustus 1979,69e jaargang no. 21427 De blauwe hoed „Het meiqe met de blauwe hoed", eerste aflevering van een herhaling op Ned.I om 19.25 uur. Om 20.50 uur „Nana Mouskouri in het Olympia". Ned.II om 19.30 uur „Bonkers" met Petula Clark en om 22.10 uur Televizier-magazine over Fastnet race. Mogelijk een bui Perioden met zon en mogelijk een bui. Middagtemperaturen rond 20 graden. Matige, af en toe vrij krachtige zuidwesten wind. Morgen zon: 6.26 - 2101. Schev. hoogw.: 11.39. Laagw.: 7.12 en 19.47. i PLYMOUTH Het dodental bij van vier jachten, waarvan een of se jacht waarvan nog niets verno- boord geslagen is op het jacht Veron de Fastnet Race is tot zeventien meer met man en muis kunnen gestegen, en zal vermoedelijk nog zijn vergaan. Daarbij is een jacht hoger komen te liggen. Dit heeft met acht jeugdige Britten, de Royal Ocean Racing Club van- Op een na alle Nederlandse deelne- morgen bekend gemaakt. Met mers aan de race zijn terecht en in name is men bevreesd om het lot veiligheid. Het laatste Nederland- men is, is de Karimata met zeven man aan boord. Tot de tot dusverre geïdentificeerde slachtoffers behoren dertien Britten, een Amerikaan en een Nederlander, G.J. Willering uit Haarlem, die over- nier III. Dit jacht is gisteren in Dub- cannon binnengelopen. Oud-premier Heath van Groot-Brit- tannië, die dinsdag een SOS had doen uitgaan van zijn jacht Morning Cloud, is gisteravond Plymouth bin nengelopen. „Ik denk dat het voor de meesten een vreselijke ervaring is geweest", aldus Heath. Het zoeken naar de nog niet gevon den jachten is vanmorgen voortgezet. Er is opnieuw stormachtig weer in aantocht. -MANIAK j politie in Zoetermeer heeft gisteren de hand weten te leggen een 29-jarige vertegenwoordiger die in de drie westelijke pro xies tegen de honderd en tasjes gestolen heeft. Mean vond na aanhouding in de kofferbak van zijn auto een grote hoeveel- [d tassen en tasjes, die hij blijkbaar als herinnering had opge- prd. Hij heeft tegenover de Zoetermeerse politie intussen 81 ifstallen, waarbij hij 200.000 gulden buit maakte, bekend. Een itie-agente onderzoekt de gevonden tasjes Irastische uitbreiding üsvervoer Westnederland dDDINXVEEN (ANP) De busmaatschappij voor eekvervoer Westnederland n.v. gaat zijn dienstverlening istisch uitbreiden. Op 2 september aanstaande wordt een uwe dienstregeling van kracht die voorziet in het opvoe- i van het dagelijks aantal ritten op 20 lijnen in Zuid-Hol- id en Utrecht. Op de lijnen Den HaagNaaldwijkDelft Den HaagNaaldwijkRotterdam zullen sneldiensten n rijden. Verder komen er op tien lijnen nieuwe routes in. verband met stadsuitbreiding. uitbreiding vergt een investering van 55 miljoen gulden en lilt ook een uitbreiding van de werkgelegenheid in. Voor de uwe dienstregeling zijn alleen al dit jaar 80 chauffeurs extra lig en vijf monteurs. In 1980 moeten er nog eens 115" nieuwe luffeurs worden aangetrokken. Het wagenpark zal met 80 sen worden uitgebreid terwijl er in Ridderkerk en Delft uwe vestigingen worden gebouwd. Bij 400 haltes wil men :hthuisjes plaatsen. uitbreiding vloeit deels voort uit de beslissing van Westne- land om het zogenaamde normeringssysteem voorzieningen tekvervoer (nvs) te volgen. Dat wil zeggen dat het aantal rei- trs bepaalt hoeveel ritten er op een bepaalde lijn worden uit- oerd. WASHINGTON (UPI/AP) De Amerikaanse ambassa deur bij de Verenigde Naties Andrew Young heeft giste ren zijn ontslag ingediend bij president Carter. Deze heeft hem dit „met diepe spijt" verleend. Eerder op de dag had Young een onder houd gehad met de president en met minister Vance van buitenlandse zaken, die hem kapittelden over zijn contac ten met de PLO, de Pale stijnse Bevrijdingsorganisa tie, die in juni hebben plaats gevonden maar pas dezer da gen zijn bekend geworden. Young wilde zich niet ver ontschuldigen voor zijn con tacten met de PLO-waarne- mer bij de VN, Zehdi Terzi. Young verklaarde dat noch Carter, noch Vance hem had gevraagd af te treden. Carter schreef in zijn ontslagbrief dat Young de erkentelijkheid van alle Amerikanen had verdiend met zijn uitsteken de optreden op een - uiterst moeilijke post. En minister Vance prees de ambassadeur om zijn uitzonderlijke bijdra gen aan de Amerikaanse bui tenlandse politiek. Het aftreden van Young wordt beschouwd als een zware slag voor president Carter, veertien maanden voor de presidentsverkiezin gen. Algemeen wordt aange nomen dat het vertrek van Young, die gezien wordt als een symbool voor de zwarte bevolking van de Verenigde Staten, afbreuk zal doen aan de steun die de president van die kant te wachten heeft. Bovendien heeft Young er voor gezorgd dat de positie van de Verenigde Staten in de Derde Wereld, met name in Afrika, is verbeterd. (Zie verder pag.ll. De olie die uit het boorgat voor de kust van Mexico stroomt, komt in grote klodders op de stranden terecht en doodt boven dien een deel van het leven in zee. DEN HAAG (ANP) De in België wonende Nederlander Louis Worms heeft bij de ambassade van Mexico in Brussel een plan voorgelegd om het al geruime tijd olie spuitende boorgat voor de Mexicaanse kust te dichten. Volgens het plan van Worms moet een met zand geladen tanker van 350.000 ton boven het boorgat worden afgezonken, waar door dit afdoende gesloten zou kunnen worden. Vier sleepboten moeten het schip boven het gat brengen. Een Nederlandse on derneming, die in de buurt van de rampplaats een zandzuiger heeft liggen, heeft zich bereid verklaard aan het plan mee te werken. Volgens Worms hebben de Mexicaanse regering en de oliemaatschappij Pemex in eerste instantie enthousiast gerea geerd op het plan. Alle eerdere pogingen om het gat te dichten zijn mislukt. In ruil voor de uitvoering van het plan vraagt Worms ondermeer van de Mexicaanse regering dat de opdracht voor de bouw van een paar nieuwe schepen naar een Neder landse werf gaat. ADVERTENTIE Itrex aluminium ladders, biel van onder tot boven. ad Utrecht een tentenkamp ericht, dat er 250 zou kun- bergen. (Van één onzer verslaggevers) AMSTERDAM Door eenzijdige en onreglementaire beleggingen te doen heeft voormalig directeur G.M. Reijmerink van het Pensi oenfonds voor de Grafische Bedrij ven dit fonds een strop van miljoe nen guldens bezorgd. Tot dit vermoeden is de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds geko men die naar de precieze gang van zaken rond het investeringsbeleid van de heer Reijmerink een onder zoek heeft gelast. Voor de verden king dat deze zich behalve aan verre gaande nalatigheid ook aan fraude zou hebben schuldig gemaakt zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden. Mocht het nu lopende onderzoek als nog indicaties in die richting opleve ren, dan zal onmiddellijk de justitie worden ingeschakeld, aldus de Raad van Bestuur. De heer Reijmerink heeft de functie van directeur van het pensioenfonds vijf jaar bekleed. De tegen hem ingebrachte verwijten dwongen hem er op 2 augustus jongs tleden toe met onmiddellijke ingang af te treden. Het verwijt dat de ex-di recteur heeft gehandeld in strijd met de reglementen van het Grafisch Pensioenfonds heeft ondermeer be trekkingen op leningen die hij aan particulieren heeft verstrekt. De waarschijnlijk grootste strop bezorgde hij het fonds van de grafici door in totaal voor 15,5 miljoen gulden te be leggen bij het Gelders Hypotheken- fonds in Apeldoorn. Dit bedrag vormde 95 van het totale kapitaal van het Gelders Hypothekenfonds, dat inmiddels in ernstige moeilijkhe den verkeert en waaraan door de rechter uitstel van betaling is ver leend. Zoetemelk positief bij doping onderzoek DEN HAAG De controle op het ge bruik van anabole steroiden, die na de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk op een viertal renners werd uitgevoerd, heeft in eerste instantie voor Joop Zoetemelk een positief resultaat op geleverd. Harrie Meuwese, direc teur van de KNWU, bevestigde gisteravond de geruchten als zou Zoetemelk positief zijn bevonden. Volgens Meuwese heeft het eer ste onderzoek op het urinemonster van Zoe temelk de aanwezig heid van anabole stero iden aangetoond. Zoe temelk heeft daarop een contra-expertise aangevraagd. Het resultaat van dat tweede onderzoek is door de Franse wieler bond, noch door de KNWU bekend ge maakt. Joop Zoetemelk Agenten kregen pak slaag EINDHOVEN (ANP) Een po litieagent en zijn vrouwelijk colle ga hebben dins dagavond een pak slaag gekregen, toen zij een motor bestuurder en duo- passagier wilden aanhouden, die de verplichte helm niet droegen. Bo vendien was de motor niet voor zien van een ken tekenplaat. Tijdens de achter volging kregen zij de duopassagier te pakken. Op dat moment schopte een onbekende man de agent te gen het hoofd, waardoor hij be wusteloos raakte. De agente werd door de duopassa gier buiten ge vecht gesteld. De motorrijder, de duopassagier en de onbekende man zijn spoorloos. Turk zwaar gewond na schietpartij HAARLEM De politie van Haarlem heeft een 41-ja- rige Turk uit Haarlem aan gehouden, die ervan wordt verdacht een 22-jarige land genoot uit Lisse te hebben beschoten. Gistermorgen rond zes uur raakte het tweetal in een hef tige woordenwisseling gewik keld. De in Lisse wonende Turk werd hierbij in zijn hand geschoten. Hij zal een vinger moeten missen. De 41-jarige Turk, die in zijn woning werd aangehoden, ontkent te heb ben geschoten. BRUINISSE Op het bungalowterrein Aqua Delta in Bruinisse hebben gisterennacht drie onbekende mannen met opzet beide armen van de 28-jarige portier A. van M. ge broken. Van M. die zijn ronde over het bungalowterrein deed, betrapte de mannen bij het stelen van autobanden. Toen hij de dieven wilde verjagen, werd hij met messen gestoken en kreeg hij een aantal harde klappen met een stick toegediend. Ook de voorruit van de auto van de portier werd vernield om een achtervolging te voorkomen. Ondanks zijn ernstige blessures slaagde hij erin alarm te slaan. DEN HAAG Shell heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een netto-resul- I taat van 1328 miljoen pond behaald. In dezelfde periode vorig jaar was dit 394 mil joen. De olievoorraden van Shell zijn op het ogenblik minimaal. Om problemen in de winter te voorkomen, moet er een grote verbetering van de voorraad- positie worden gerealiseerd. In de toelichting op de de cij fers vandaag zei president di recteur D. de Bruyne dat de aanzienlijke verbetering van het netto-resultaat te danken is aan de afwijkende manier waarop Shell de voorraden waardeert. Die voorraden waardering heeft tot gevolg dat eerst dé goedkope olie wordt verkocht en dat de door de OPEC-prijsstijging duurder geworden olie pas in de twee de helft van dit jaar zal wor den verkocht. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. UTRECHT (ANP) Slechts drie studenten hebben zich tot dusver gemeld voor onderdak in het tentenkamp dat op een camping in Utrecht is opgezet als tijdelijke huisvesting voor studenten die nog geen kamer hebben kunnen vinden. In Utrecht heerst een enorme kamernood en op de camping zijn daarom bij wijze van noodvoorziening tenten voor 250 studenten neergezet. Ze kunnen daar zonodig tot 1 oktober blijven. Bij het bureau studentenhuisvesting verwacht men dat het aantal „kampeerders" de komende weken nog wel zal toenemen. - «r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1