Discussie rond LPG Rijnmond dolgedraaid V ooroorlogse" nazi-propaganda mag in Duitsland DUITSE PRESIDENT PLEIT VOOR VRIJLATING TWEE VAN BREDA ^Bosbrand jn Var lender iontröle WÊÊÊam Washington klaagt Philadelphia aan wegens wreedheden Winst Philips valt tegen Avondscholengemeenschap Boerhaave £cid6c (Bowicmt jothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur. J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging, tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Lartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 14 augustus 1979,69e jaargang no. 21425 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De uitnodiging „L'Invitation", komische film van Claude Goretta op Ned.II om 20.27 uur. Om 18.59 uur ..Popkaravaan" met Massada en om 22.00 uur VARA-visie over PvdA-project in Nicara gua. Ned.I om 21.55 uur „Het dos sier" over „Lucky" Luciano. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en moge lijk een bui. Min. temp. onge veer 14 graden. Middagtemp. circa 21 graden. Matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 6.23 - 21.05. Schev. hoogw.: 9.12 en 21.44. Laagw.: 5.03 en 17.20. (Van onze speciale verslaggever verzocht om de vrijlating van de Rik in 't Hout) „twee van Breda". Carstens deed dit lONN President Karl Carstens op dezelfde „humanitaire" gronden ran de Bondsrepubliek heeft giste- als minister Genscher eerder op de en bij minister van der Klaauw dag gedaan had. Minister Van der Klaauw, die een be zoek bracht van drie kwartier aan de president, zegde toe dat hij de zaak in het kabinet zou brengen. Hij wees er echter wel op, dat bij een aantal Neder landers zich nu pas het zogenaamde KZ-syndroom (KZ is Concentratie kamp) openbaart. President Carstens, wiens oorlogsverleden tijdens de recen te verkiezingscampagne weer in de pu bliciteit is gekomen, maakte de indruk niet te weten dat er in Nederland in Oegstgeest een instituut is voor mensen die aan het KZ-syndroom lijden. (Voor een verslag van het overleg tus sen Van der Klaauw en Genscher zie pag. 9.13) 'ARIJS De bosbrand, die "iinds vrijdag in het Franse e,listrict Var woedt is onder 'P lontrole. De situatie blijft '6 chter zorgwekkend, omdat iet smeulende vuur bij op- 'e tekende wind weer kan op- aaien. 'Negenduizend hectaren bos 'r< :ijn daar in vlammen opge- 10 ;aan. Veel branden zijn ont- 5e laan aan de rand van de weg, 2l< !etgeen doet vermoeden dat ichteloze automobilisten ze lebben veroorzaakt. De politie rekt ook verklaringen na van jeioeristen, die op een aantal u' ilaatsen waar branden zijn •a mtstaan, dezelfde drie auto's lebben gesignaleerd. In de •«Spaanse provincie Tarragona 0(ivoedt nog altijd een enorme losbrand. Hier zijn al tiendui- eend hectaren bos verloren ge- jjjSovjet-Unie Hbouwt 12 atoomkruisers ^LONDEN De Sovjet-Unie e bouwt momenteel haar eer door atoomkracht aange dreven oorlogsbodems. Uit een zojuist in Londen ver schenen jaarboek blijkt, dat in Leningrad de eerste twee „slagkruisers" van elk 32.000 bruto registerton worden ge bouwd. 16 De Sovjet-marine zal mogelijk twaalf nieuwe, ongewoon gro te oorlogsschepen bouwen, waarvan het eerste vermoede lijk volgend jaar al in dienst iri zal komen. Zij zijn 250 meter lang en zijn voorzien van Dreigement van protestanten in Ulster BELFAST De Genootschap de verdediging van Ul- clster (UDA), de voornaamste protestantse paramilitaire or- inisatie in Noord-Ierland, ïeft verklaard dat het bereid zijn optreden tegen de IRA verscherpen. Aanleiding daartoe was de deelneming van gemaskerde en gewapen de IRA-leden aan een betoging in Belfast, afgelopen zondag, dl zonder dat de Britse militairen daartegen optraden. „Het is duidelijk dat de Britse rege- Ef(ring haar nederlaag heeft toe- gegevan", aldus de UDA. PvdA-KAMERLID WIL UITSTEL BESLISSING (Van één onzer verslaggevers) ROTTERDAM De toch al onduidelijke discussie over de gevaren die zijn verbonden aan de vestiging van een op en overslagstation voor LPG (vloeibaar petroleumgas) in het Europoortgebied, is giste- ren uitgelopen op een vol strekte chaos. In politieke klingen heeft dit geleid tot twijfel aan de haalbaarheid van het streven om een beslis sing over de LPG-vestiging nog vóór het eind van dit jaar te nemen. Het PvdA-Tweede Kamerlid Frans Moor is rond uit van mening dat de beslis sing moet worden uitgesteld. Hij zal deze opvatting naar vo ren brengen in schriftelijke vragen aan de regering over de gerezen problemen. Tijdens een bijeenkomst in Rotterdam die bedoeld was om duidelijkheid te verschaffen over de huidige stand van zaken in de risico-schatting zijn twee factoren naar voren gekomen die het mistig karakter van de gevaren- analyse juist nog verder hebben ver hevigd. Op de eerste plaats is aan het licht getreden dat de regionale over heden in het Rijnmond-gebied in hun bijdrage aan de LPG-discussie op een minder zorgvuldige wijze gebruik ma ken van TNO-gegevens. Althans op een wijze waarvoor deze overheidsor ganisatie voor wetenschappelijk on derzoek zelf „geen verantwoording wenst te dragen". Ten tweede is dui delijk geworden dat nogal wat onder zoeksresultaten waarover TNO be schikt, een vertrouwelijk karakter dragen en dus niet in de openbare dis cussie kunnen meespelen. De plannen voor de aanleg van een op- en overslagstation voor vloeibaar petroleumgas nabij de Maasvlakte zijn een een gezamenlijk project van BP en Shell. De discussie hierover laaide vorige week hoog op toen de Zuidhol landse inspecteur voor de volksge zondheid benadrukte dat er grote ge varen zijn verbonden aan het project. De inspecteur had felle kritiek op een ambtelijk rapport van de regionale Rijnmond-overheden, waarin de ge varen nogal werden gerelativeerd. Olympische ploeg in rood, wit en blauw De Olympische ploeg die in 1980 Nederland in Moskou vertegen woordigt, zal gekleed gaan in de Nederland se driekleur. De heren hebben een blazer combinatie tot hun be schikking, waarvan het jasje donkerblauw en de pantalon blauwgrijs is. Het overhemd is wit ..en de donkerblauwe das heeft rode en witte strepen. De dames dragen eveneens een donker blauwe blazer met een vest in dezelfde kleur. Behalve een donker blauwe pantalon heb ben zij ook een rode zesbaans rok in hun koffer. Hun kleding wordt gecompleteerd met een sjaal in de na tionale kleuren. Op de blazers van zowel de dames als de heren is een goudkleurige Ne derlandse Leeuw ge borduurd op een oran je laken ondergrond. PHILADELPHIA De Amerikaanse regering heeft een aanklacht ingediend tegen de burgemees ter en negentien hoge burger- en poli tiefunctionarissen van de stad Phila delphia wegens sy stematische wreed heid van de politie van die stad. Elk jaar worden er dui zend klachten inge diend tegen de poli tie van Philadelphia en elk jaar schiet de politie 75 mensen neer, aldus de rege ring in Washington. Soortgelijke onder zoeken zijn gaande in andere Ameri kaanse steden. Vrachtauto rijdt kap van Hollands Spoor DEN HAAG Nadat een vrachtauto van morgen omstreeks half zeven een gietijzeren poot van de kapcon structie aan de voorzij de van het station Hol lands Spoor in Den Haag omver had gere den is de kap tegen half negen bezweken. Het gevaarte kwam over een een lengte van vijftien meter op de straat terecht, zonder ongelukken te veroor zaken. De kap be zweek, toen de aanne mer op weg was mate riaal te halen om het geheel te stutten. Omdat de kap zich aan de buitenkant van het station bevindt, onder vindt de treinenloop geen hinder. Ook het o- penbaar vervoer op het plein vóór het station rijdt normaal. Vermoe-- delijk moet de hele kap worden vervangen. bank in Philadelphia wil de regering voor komen dat burge meester Frank Rizzo en zijn negentien on dergeschikten met hun „schokkende ac tiviteit" doorgaan. De aanklacht bevat de beschuldiging dat Philadelphia vier fe derale wetten en zes amendementen van de grondwet heeft overtreden. Ambtena ren onthouden bur gers hun rechten en er is sprake van dis criminatie op raciale en etnische gronden. Dooi- het aanspannen van de procedure wordt automatisch binnen 45 dagen de financiële steun die de stad van over- heidszijde krijgt voor het handhaven van de orde stopgezet. Volgens de regering begin Rizzo zijn ille gale praktijken toen hij van 1967 tot 1971 commissaris van poli tie was. Als burge meester heeft hij er voor gezorgd dat deze praktijken sindsdien konden worden voortgezet. Rizzo, die vroeger pochte dat zijn politie-korps hard optrad tegen wetso vertreders, ontkende gisteren ooit iets daar van gezien te hebben. (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM De omzet van Philips is in de eerste helft van dit jaar in volu me met vier procent en in guldens met twee procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfs resultaat steeg van 6,3 procent van de om zet naar 6,5 procent. De netto winst steeg van 311 miljoen naar 323 miljoen. De Raad van Bestuur is enigszins teleurgesteld over de resultaten, met name in het tweede kwartaal. De tegenvallende groei wordt met name geweten aan de teruggelopen vraag naar televisietoestellen. De omzet in guldens werd daarnaast ongunstig beïnvloed door wijzigingen in de valtutakoersen. De belangrijkste groei markt van Philips blijft Azië, dat de lichte da ling van het bedrijfsresultaat in Europa kon compenseren. Ondanks de teleurstellende re sultaten hoopt de Raad van Bestuur dit jaar toch een stijging van het volume van 6 a 7 pro cent te kunnen bereiken,. Aan het begin van het jaar evenwel was er sprake van aanzienlijk gunstiger verwachtingen. RAF-lid vermoedelijke moordenaar douaniers DUSSELDORF (DPA) De terrorist Rolf Heissler uit West-Duitsland zou een van de moordenaars zijn, die op 1 november vorig jaar aan de grens bij Kerkrade twee douaniers doodschoten. Onderzoek van de Westduit- se recherche en fotometri sche metingen zouden dat hebben aangetoond. Zowel de foto op een Zwitsers paspoort dat in Kerkrade werd gevonden als de foto's in twee buitenlandse paspoorten die op Heissler werden aangetroffen bij zijn aanhouding in Frank furt twee maanden geleden, laten een en dezelfde persoon zien: Rolf Heissler, die even eens bij de moord op de Duitse werkgeversvoorzitter Hanns- Martin Schleyer betrokken zou zijn geweest. Wie de vrouw was, die meedeed bij de schietpartij in Kerkrade. is nog onduidelijk. Men houdt het op een lid van de Rote Ar mee Fraktion. 3.000.000 i Eind deze maand zal in Nieu- i wegein de ^Irie miljoenste wo ning sedert de Tweede We reldoorlog gereed zijn. Vooruitblik op betaald voetbal Vandaag publi ceert onze krant de eerste van een reeks pagina's deze week die be trekking heb ben op de ko mend weekein de te beginnen competitie in het betaalde voetbal. Tot de uiteenlo pende onder werpen behoren onder meer de opmerkelijke rentree van Willem II in de eredivisie en de verwachtingen daarover en de invoering van de CAO in de voetbalwereld. Deze twee on derwerpen staan op de pa gina van van daag, elders in deze krant. ADVERTENTIE. Voor inschrijving bij avond- en dagonderwijs voor volwassenen w.o. de Meao-opleiding, zie de advertentie elders in dit blad. Arthur Collins weg bij Parker LEIDEN Arthur Collins is weg bij de Leidse basketbalclub Parker. De Amerikaan die twee seizoenen voor de pennenploeg uitkwam, verscheen vrijdagavond niet in het trainingskamp van Parker in Sittard. Een telefoontje op zondag leerde het Parker- management dat de Amerikaan nog wel bereid was morgen naar Nederland te komen. Na Leids beraad besloot Parker ech ter de lijn strak door te trekken en Collins te vertellen dat er op zijn komst geen prijs meer werd gesteld. De (eveneens Ameri kaanse) vervanger van Collins (in het seizoen '77-'78 Nederlands speler van het jaar) zal mogelijk morgen al door de Parker-lei- ding bekend worden gemaakt. Achttien doden in voetbalstadion LAGOS Op zijn minst acht tien personen hebben de dood gevonden in het nationale voetbalstadion van Lagos, toen daar gisteravond paniek onder de toeschouwers uit brak tijdens een wedstrijd voor de halve finales van de Nigeriaanse voetbalbeker. Enkele seconden nadat de scheidsrechter de avondwed strijd had afgesloten, gingen door een technische fout alle lichten in het stadion uit. In het aardedonker zochten dui zenden mensen zich een weg naar de uitgangen. Bij de pa niek, die daarbij ontstond, werden mensen tegen de af rasteringen gedrukt. KARLSRUHE Vooroorlogse nazipropaganda mag in de West- duitse Bondsrepubliek worden verspreid zonder vrees voor strafvervolging. Dit heeft het Westduitse opperste gerechtshof in Karlsruhe gisteren beschikt. Met zijn uitspraak vernietigde het hof de veroordeling van een antiek handelaar die twee exemplaren van Hitlers' „Mein Kampf" te koop had aangeboden. Het opperste gerechts-, hof is van mening, dat „Mein Kampf" niet kan worden beschouwd als een geschrift tegen de grondwet van het na-oorlogse West-Duitsland, omdat het werd geschreven voordat deze tot stand kwam. Nazi-geschriften van vóór de tot standkoming van de huidige Duitse grondwet, zijn volgens het hof alleen verboden als men er politieke doel stellingen mee beoogt, die tegen de Bondsrepubliek zijn gericht. Het hof voegde aan zijn uitspraak nog toe, dat het aan het parlement is om wet ten te wijzigen. Alle partijen in de Bondsdag waren vóór het verbieden van nazi-geschriften, aldus het hof, maar de tekst van de wet stond een afwijkende uitleg toe. De antiquair was eerder veroor deeld, omdat de omslag van één "Mein Kampf" een hakenkruis toon de en beide exemplaren foto's van' Hitier bevatten. Het hof overwoog, dat deze foto's niet „openlijk te koop werden aangeboden" en dat het ha kenkruis weliswaar zichtbaar was, maar dat de handelaar geen propa ganda op het oog had, toen hij de boeken te koop aanbood. Oppositie in Oeganda verboden LONDEN President Godfrey Binaisa van Oeganda heeft gisteren bekendgemaakt, dat het aan de macht zijnde Natio nale Bevrijdingsfront alle politieke oppositie heeft verbo den „om politieke verwarring te vodrkomen". Volgens Radio Oeganda zei Binaisa, dat de regering zorgvuldig het optreden van de diverse partijen bekijkt. Zij zou niet aarze len elke politieke groepering te verbieden die de nationale een heid in gevaar brengt. Kerkelijke leiders hebben in een memo randum de regering verweten, dat het in Oeganda nog erger dreigt te worden dan voor de bevrijding. Overal heersen angst en ontevredenheid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1