Minister zoekt juridische basis Unifil-beleid ft A Miljoen bezoekers verwacht bij pauselijke Mis in Washington ifl q fc f\ FNV in gewéer tegen discriminatie bij werving personeel VEEL ARTSEN AAN DE DRANK vu/C oil Sindona mogelijk ontvoerd Zaterdag 11 augustus 1979,69e jaargang no. 21423 Ihekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas -redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Eines Verdachtes Zondag: Duitse film „Proto- koll eines Verdachtes" op Ne- d.II om 21.55 uur. Ned.I om 20.20 uur „Angéli- Zaterdag: Ned.I om 19.50 uur „Portret van een big band". Ned.II om 20.27 uur „Te land, ter zee en in de lucht". Wolken velden Wolkenvelden en waarschijn lijk overal droog. Middagteme- praturen van 17 graden op de Wadden tot 21 graden in Bra bant en Limburg. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid. Morgen zon op 06.18 onder 21.11. Hoogw. 6 47 en 19.15. Laagw. 2.47 en 15.08 mtam Uitspraak gerechtshof zet gedwongen uitzending naar Libanon op losse schroeven (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De uitspraak van het Haagse gerechtshof dat dienst plichtige militairen niet gedwon gen naar Libanon mogen worden gestuurd heeft minister Scholten van defensie in ernstige moeilijk heden gebracht. Om te voorkomen dat dc Nederlandse deelneming aan de vredesmacht Unifil in gevaar komt, is hij genoodzaakt de juridi sche basis van de uitzending op korte termijn te herstellen. De bewindsman overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het ge- chtshof, dat tot de conclusie is geko- en dat gedwongen uitzending in strijd is met een artikel uit de dienst plichtwet. Daarnaast zint hij op de mogelijkheid van een koninklijk be sluit als juridische dekking voor on vrijwillige uitzending naar Libanon. Het PPR-Kamerlid Waltmans heeft de voorzitter van de vaste kamercom missie voor defensie verzocht de com missie op korte termijn bijeen te roe pen voor mondeling overleg met de minister. Het gerechtshof kwam tot zijn opzien barende uitspraak in een proces dat was aangespannen door de Vereni ging Voor Dienstplichtige Militairen en de destijds tegen zijn zin als Liba- nonganger aangewezen Ad Thoonen. De opvatting van Thoonen en de VVDM dat alleen vrijwilligers mogen worden aangewezen voor deelneming aan het Unifil-detachement werd door de president van de Haagse rechtbank in eerste instantie van de hand gewezen. Deze stelde dat Neder land volkenrechtelijk verplicht was gehoor te geven aan het verzoek van de Verenigde Naties. Het gerechtshof is van oordeel dat deze verplichting niet bestaat. De Nederlandse deeleneming aan het VN-vredesleger kan in gevaar komen fe omdat enige dagen geleden bekend werd dat er onvoldoende vrijwliigers zijn om de volgende ploeg in Libanon af te lossen. De VVDM. die overigens zelf door het gerechtshof niet als par tij is erkend, heeft haar grote tevre denheid uitgesproken over de uit spraak. Nicaragua De oorlog in Nicaragua is afgelopen maar honger en ziekte hou den het land nog onvermin derd in hun greep. Hier een moeder die ruim 15 kilometer te voet moest af leggen voor zij haar kind aan de zorg van een arts kon toevertrouwen. Wiesenthal zet 50.000 dollar op hoofd Mengele WENEN (AP)Simon Wiesenthal heeft gisteren bekend gemaakt dat het Joodse documentatiecen trum in Wenen een belo ning van 50.000 dollar heeft uitgeloofd voor in lichtingen die kunnen lei den tot de aanhouding van de oorlogsmisdadiger Josef Mengele. Bovendien zal het documen tatiecentrum een bedrag van 10.000 dollar storten in het welzijnsfonds van de politie van het land waar Mengele wordt gearresteerd. Wiesenthal verklaarde dat hij van secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties had vernomen dat Pa- raquay de voormalige concen tratiekamparts niet alleen zijn staatsburgerschap heeft ontno men, maar ook een aanhou dingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Mengele, die in 1959 door Pa- raquay werd genaturaliseerd, werd zijn staatsburgerschap afgelopen woensdag ontnomen vanwege een "ongerechtvaar dige afwezigheid in het land" sinds 1960. De vroegere kamp arts van Auschwitz wordt ver antwoordelijk geacht voor de dood van 400.000 Joden. ederlandse ierist eroordeeld >t elf manden Griekse cel an een onzer verslaggevers) EN HAAG De 23-jarige lburgenaar S.B. is wegens ertreding van de Griekse denwel op 2 augustus jongs- den door een rechter in de lats Syros veroordeeld tot 11 landen gevangenisstraf. ;t ministerie van buitenland zaken is op de hoogte van veroordeling, die pas hu be nd is geworden. B. verbleef i toerist is Griekenland. Vol- s de aanklacht zou hij zich het strand onzedig hebben dragen. Bij de overtreding iren ook een jongen en een eisje uit Australië betrokken. Ben Cönsactoal kaes p met zag Inschrijving en aanvang van y DANSLESSEN t voor longelui. „beginners" PIJNACKER y zondagmiddag 19 augustus 2.00 2;;:~f maandagavond 20 augustus 730 uur in hel Parochiehuis A UNGERAAR dinsdagavond 21 augustus 7.30 uur in hel parochiehuis N BOSKOOP x woensdagavond 22 augustus V 800 uur in de „Rozenburcht" 4 Rozenlaan OUDEWATER J kamerik y zaïordagavond 25 augustus 8.00 y uur in het dorpshuis „Schulen- burg' y berkel/rodenrijs i zondagmiddag 26 augustus 4.00 uur in „Willem Huygens". Noord- N •indseweg x danslessen gehuwde en verloofde paren in de A plaatsen: nieuwkoop, lan- ceraar. boskoop, oude- water en kamerik. Aanvang half aaptember. H,ar inschrijving vooraf beslist noodzakelijk en alleen telefo nisch 071-761249. Voor deze Oroepen is in de laatste jaren veel belangstelling gekomen. weten bel ons DEN HAAG De Federatie Nederland se Vakbeweging (FNV) wil dat de justi tie een onderzoek instelt naar personeel sadvertenties „met een duidelijk discri minerende toon". Daarbij wordt gedoeld op annonces, waarin nadrukkelijk ge vraagd wordt om „Hollandse" of „Neder landse" werknemers. De FNV proeft daarin het weren van buitenlanders en Nederlanders van Surinaamse, Antilli aanse en Zuidmolukse origine. Omdat het vermoeden leefde dat dit soort „discriminatie" voorkwam, heeft het FNV- secretariaat gedurende een bepaalde periode de advertentiepagina's van de landelijke dagbladen onderzocht. Daarbij werd gecon stateerd dat er geregeld personeel gevraagd wordt op voorwaarden, die volgens de fede ratie discriminerend zijn voor de positie van buitenlanders op de arbeidsmarkt. „De landsaard wordt bij allerlei functies in het geding gebracht zonder dat er zelfs maar eniog aanwijsbaar verband is met het werk dat verricht moet worden". Het gaat vooral om magazijnbedienden, produktiemedewer- kers, schoonmaakpersoneel en dergelijke. Dit soort advertenties werden in de onder zoeksperiode alleen in De Telegraaf aange troffen. Daarom onderzoekt de FNV ook de mogelijkheid van juridische stappen tegen dit ochtendblad. Tegenover de Vakbonds krant. uitgave van de FNV, verklaarde het hóófd van de advertentie-afdeling van De Telegraaf, dat bij een vermoeden van een discriminerende bedoeling contact met de opdrachtgever wordt opgenomen. De eis dat sollicitanten de Nederlandse nationaliteit moeten hebben, is voor hem echter geen re den tot een nader onderzoek. Aanbod afgeslagen De Engelsman Michael Ryan, een voormalig huursoldaat, heeft gisteren in Londen verklaard dat hij uitgeno digd is toe te tre den tot een moordenaars bende die vanuit Iran de opdracht heeft gekregen de momenteel in Mexico verblij vende Sjah en zijn gezin om het leven te brengen. Naar eigen zeg gen zou Ryan hiervoor 30.000 pond zijn aange boden. Hij heeft het aanbod afge slagen. Ryan voorziet in zijn onderhoud als bodyguard van Arabische miljo nairs. Brits medisch tijdschrift: LONDEN (Rtr.) Te veel dokters drinken te veel, zegt het blad „British Medical journal". Artsen schij nen meer dan normaal vatbaar te zijn voor de „epide mie van afhankelijkheid van alcohol", die zich in veel landen voordoet, aldus het blad. De verslaafde artsen zijn slechte patiënten en moeten vaak gedwongen worden zich te laten behandelen. Het gezag hebbende vakblad schrijft dat bevonden is, dat tussen de 13.600 en 22.000 artsen in de V.S. in hun loopbaan wel eens aan alcohol verslaafd zijn geweest. Onder artsen in Enge land en Wales is de sterfte aan levercirrose 3,5 maar zo groot als normaal. Lange, onregelmatige werktijden en de voortdurende confrontatie met leed worden vaak genoemd als de oorzaken van het gedrag van de artsen. Amsterdamse studenten ondergebracht in hotels AMSTERDAM (ANP) De Stichting Studentenhuisves ting van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Uni versiteit hebben in Amsterdam zestig hotelkamers gehuurd om in de komende weken ver buiten de stad wonende eer stejaarsstudenten aan onderdak te helpen. De stichtingen kampen aan het begin van elk studiejaar met een nijpend tekort aan woonruimte. Op hun wachtlijsten staan op het ogenblik duizend eerstejaars. Met de noodopvang hopen de stichtingen de meest urgente woningzoekenden te kunnen hel pen. De studenten zullen voor de hotelkamers ongeveer 170 gul den per maand betalen. WASHINGTON Het ge meentebestuur van Was hington is begonnen met de voorbereiding van maatregel len voor een ordelijk ver loop van de H. Mis die paus Paulus begin oktober in deze stad zal opdragen en waarbij zeker een miljoen bezoekers worden verwacht. De Mis zal worden gecele breerd op de Mali, de brede parkachtige boulevard die van het Capitool naar de ri vier de Potomac loopt. Verwacht wordt dat het ge beuren op de Mali tot de groot ste manifestatie zal uitgroeien die daar ooit heeft plaats ge vonden. groter dan de massale protestmarsen die er in de zes tiger jaren zijn gehouden (bur gerrechten, Vietnam) en gro ter nog dan de viering van het 200-jarig bestaan van de Vere nigde Staten in 1976. Het be zoek van de paus aan Amerika is vastgesteld van 1 tot 7 okto ber. Op 2 oktober zal hij de Verenigde Naties toespreken en voorafgaande aan de Mis op de Mali heeft hij een onder houd met president Carter. De rest van het programma is nog niet bekend. Althans niet bij anderen dan de paus zelf, want volgens de coördinator van het bezoek, pater Lynch uit Miami, wenst de paus zelf de beslissingen te nemen over de af te leggen bezoeken. ADVERTENTIE Over buitenlandse belangstelling gesproken! De Holiday Inn Hongkong wenst de teamleden van 0^^ Holiday Inn Leiden veel succes toe bij het wereldrecord Hongkong Tsim Sha Tsui, tel. 3-693111, Kowloon, 50 Nathan Road, Hongkong bowlen op 17,18 en 19 augustus a.s. CV A _At- ROME (AP) Het Italiaanse persbureau ANSA heeft giste ren een telefoon tje ontvangen van een anoniem per soon die zei dat dè de verdwenen Michele Sindona „zaterdagmorgen bij zonsopgang zal worden dood geschoten". Het bericht kwam op dezelfde dag dat de advocaat van Sindona zei dat dat de Italiaan die sinds 2 augustus zoek is is ont voerd en wordt vastgehouden door een groep die hem door de „proletari sche rechtspraak" wil laten berech ten. De voormalige adviseur van het Vaticaan had zich in september voor de Amerikaanse rechter moeten verantwoorden in verband met een beschuldiging die maar liefst 99 pun ten telt. De be schuldigingen heb ben alle betrekking op het faillissement van de Franklin International Bank in 1974, twee jaar nadat de uit Italië naar de Verenigde Staten gevluchte Sindona haar had overgenomen. Sin dona wordt er on dermeer van ver dacht de overname van de bank gefi nancierd te hebben met maffia-gelden. Daarbij ging het om een bedrag van 45 miljoen dollar. STERKE TOENAME KINDERMISHANDELING DEN HAAG (AND) Het aantal meldingen over mishan deling van kinderen is de laatste jaren aanzienlijk toegeno men. Minister De Ruiter van justitie heeft dat gisteren be kendgemaakt in antwoord op Kamervragen. Bij de bureaus voor kindermishandeling zijn in 1977 1249 mis handelde kinderen opgevangen, het jaar daarvoor waren dat er nog maar 896. Uit voorlopige cijfers over 1978 blijkt opnieuw een aanzienlijke stijging aldus de bewindsman.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1