XT iNederland wist van ontduiken olieboycot PLO-man: bereidheid Israël te erkennen Oliebevoorrading in Italië weer op gang ïiBR&SG niet Zuiderkerk Grote chaos verwacht bij Britse douane verwoest Ëeidóe <8owumt thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zaterdag 4 augustus 1979,69e jaargang no. 21417 Jacob de leugenaar Zaterdag „Jacob de leuge naar", Oost-Duits tv-spel op Ned.I om 21.55 uur. Ned.II om 20.27 uur serie „Onze ouwe". Zondag: Ned.I om 20.30 uur tv-spel „Blijf bij me". Ned.II om 21.10 uur documen taire „De Britse communis ten". Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en eerst ook nog een enkele bui. Mati ge wind uit west tot noord west. Middagtemperaturen on geveer 19 graden. Verwachting voor zondag en maandag: Droog en zonnig en iets hogere middagtemperaturen. Zondag 5 augustus VERONICA DRIVE-IN SHOW Aanvang 22.00 uur BLESSEPAARD STOMPWIJK Ton Planken weg bij Den Haag- Vandaag HILVERSUM Ton Planken, eindredacteur en presentator van de N OS-tele visierubriek „Den Haag-Vandaag" heeft per 1 november a.s. zijn ontslag ingediend. Planken heeft een func tie aanvaard als weten schappelijk medewerker bij de Erasmus universi teit in Rotterdam. Ook Fred Verbakei, ver slaggever bij Den Haag- Vandaag, heeft ontslag genomen. Hij gaat op 1 oktober al weg en wordt dan docent op de school voor de journalistiek in Utrecht BRAND Ufn o STICHTING UITGESLOTEN WASHINGTON De PLO is waarschijnlijk bereid een VN-resolutie te aanvaarden waarin wordt gesproken van het bestaansrecht van Israël als een staat in het Midden- Oosten, zo heeft het hoofd van de PLOdelegatie bij de VN, Zahdi Tarazy gisteren verklaard. Volgens hem wordt gewerkt aan een discussiestuk over deze kwestie, waarin het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen en het recht op een eigen land voor de Palestijnen wordt behandeld. Verder komt in het werkdocument ook resolutie 242 van de VN aan de orde, waarin het recht van Israël wordt erkend om in vrede te leven. Tarazy verklaarde dat het aan de centrale raad van de PLO is zich uit te spreken over aanvaarding van de resolutie. „Ik zou niet verbaasd zijn wanneer de centrale raad de resolutie aan vaardt", zo voegde hij eraan toe. Amerikaanse functionarissen bevestigden hetgeen Tarazy ver telde over het werkdocument, al zijn de VS niet bereid de clau sule te aanvaarden waarin gesproken wordt over een „onafhan kelijke Palestijnse staat". Voor Israël is elke wezenlijke verande ring in de tekst van resolutie 242 onaanvaardbaar. Vice-premier Yadin liet gisteren weten dat de onderhandelingen met Egypte zouden worden afgebroken als de VS zouden proberen de Pale stijnen een grotere autonomie te geven dan in Camp David is overeengekomen. Vice-president Mondale van de Verenigde Staten heeft gisteren in een vraaggesprek voor de Israëlische televisie echter ver klaard dat de Amerikaanse politiek tegenover de PLO ongewij zigd blijft. BEIROET Israël heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een commando-actie uitgevoerd bij de berg Hermon, een gebied dat door troepen van de VN-vredesmacht wordt beheerst. Er zouden twee Palestijnse kampen zijn aangevallen en tien guer rillastrijders zijn gedood. SUIKER 1 CENT DUURDER DEN HAAG De prijs van de suiker gaat maandag met één cent per kilo omhoog. Dit heeft het centraal bureau le- vensmiddelenbedrijf meege deeld. De adviesprijs gaat 1,88 gulden per kilo bedragen. De minimumprijs komt op 1,74 per kilo. ONDERZOEK "|%T 1 - NIEUWKOOP - maandagavond 20 augustus 7.30 uur in het Parochiehuis LANGERAAR - dinsdagavond 21 augustus 7.30 uur in het Parochiehuis - woensdagavond 22 augustus 8.00 in de „Rozenburcht" Rozenlaan OUOEWATER - donderdagavond 23 augustus in „Tsou" om 8.00 uur KAMERIK - zaterdagavond 25 augustus 8.00 uur in het dorpshuis "SelMtMbiiri" BERKEL7RODENRIJS - zondagmiddag 26 augustus 4.00 uur in „Willem Huygens",Noordeindseweg DANSLESSEN GEHUWDE en VERLOOFDE PAREN in de plaatsen: NIEUWKOOP, LANGERAAR, BOS KOOP, OUDEWATER en KAMERIK. Aanvang half september. Hier inschrijving vooraf beslist noodzakelijk en al leen telefonisch 071-761249. Voor deze groepen is in de laatste jaren veel belangstelling gekomen. Wilt u meer weten bel ons. (Van onze correspondent Bert van Velzen) LONDEN De modelacties van de Britse douane-ambtenaren kunnen dit weekeinde enorme chaos veroorzaken in de Britse zee- en luchthavens. De actie, die vrijdag begon, en die twee weken zal duren, valt op het hoogtepunt van het vakantieseizoen. Er werd vrijdag gedreigd met vertragingen tot 24 uur, maar die dreigementen kunnen waarschijnlijk worden afgeschreven als vakbondsretoriek. De douane-ambtenaren voeren hun modelactie omdat hun perso neelsbestand, in het kader van de besteding sbeperkingen die door de regering van Mar garet Thatcher worden voorgesteld, met 1800 personen zal worden gekortwiekt Vorig jaar november werden door douance-ac- ties vertragingen van gemiddeld vier uur ver oorzaakt. De meeste hinder ondervon 'en toen, zoals ook nu, reizigers die iets aan te geven hadden. Vrijdag werd aangekondigd dat de douane-actie er toe zal leiden, dat goederen twee tot drie dagen langer op de luchthaven zullen blijven liggen. Er zullen geen speciale maatregelen worden genomen om voor zeer be derfelijke goederen een uitzondering te maken. Door de actievoerende douane-ambtenaren is ook gedreigd vliegtuigen zorgvuldig te onder zoeken, waardoor de schema's van de lucht vaartmaatschappijen in het honderd zullen kunnen gaan lopen. Een directeur van British Airways zei gisteren dat er mogelijk rellen kunnen ontstaan, wanneer reizigers tijdens dit weekeind op de toch al chaotische luchthaven met grote vertragingen worden geconfronteerd. Uit Europa arriverende reizigers liepen vrijdag niet al te grote vertragingen op bij het verlaten van de luchthaven Heathrow. Inbraken in Voorhout VOORHOUT Vijf wonin- gen in Voorhout werden gis ternacht door inbrekers be zocht. De wijze waarop de inbraken werden gepleegd is identiek aan de manier waarop in mei drie inbraken werden uitgevoerd, zodat de politie niet uitsluit, dat bei de reeksen door dezelfde da- der(s) zijn gepleegd. Alle woningen werden be zocht, nadat de achterdeur was opengebroken. Dit gebeurde aan de Boekenburglaan, de Mauritsstraat en Schoonoord. In de woningen werden kas ten en laden overhoop gehaald op zoek naar geld. In totaal werd voor enkele duizenden guldens gestolen. )EN HAAG De voormalige Zuiderkerk aan de laagse Hoefkade is gistermiddag door een zeer snel im zich heen grijpende brand vrijwel volledig in de as elegd. De schade wordt op enkele miljoenen guldens jeraamd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat et vuur is aangestoken. Pe brand, die al snel het hele kerkgebouw in lichterlaaie jette. woedde van vijf uur tot rond kwart over zes. De hammen sloegen over naar panden in de Naaldwijkses- faat, de Falkstraat en de Hoefkade. De brandjes die hier- loor ontstonden konden echter snel worden geblust. In ierband met instortingsgevaar is gisteravond laat nog een >egin gemaakt met het neerhalen van de nog overeind itaande muren. De politie heeft goede redenen om aan te lemen dat er brandstichting in het spel is. Volgens een voordvoerder van de Haagse politie greep het vuur met èn ongewone snelheid om zich heen. let kerkgebouw, eigendom van de Nederlands Hervormde Muemeente, deed niet meer als zodanig dienst. Wel werd de uimte gebruikt als clubhuis van de Haagse buurtvereni- Bfl ing „De Mussen". De buurtvereniging verloor meer dan en halve ton aan inventaris. DEN HAAG De Nederlandse regering heeft steeds geweten van het ontduiken van de economische boycot tegen Rhodesië, waartoe de Verenigde Naties haar leden in 1965 had opgeroepen. Een onderzoek in de archieven van het ministerie van Buiten landse Zaken heeft uitgewezen dat Neder land berichten ontving over het ontduiken van de boycot, maar er weinig voortvarend op reageerde. Volgens het tweede kamerlid Scholten (CDA), voorzitter van de kamerwerkgroep die het regeringsbeleid van die tijd onder zoekt, is vanuit Nederland erg traag gerea geerd op de berichten over de ontduiking. Kamerlid Van der Stoel (PvdA), destijds staatssecretaris onder minister Luns, wijst de indruk af dat Nederland niets aan de boycot zou zijn gedaan. „Er is terdege geprobeerd een actief beleid te voeren. Er zijn economi sche dwangmaatregelen genomen. In Bene- lux-verband is een verbod tot invoer van ta bak genomen. Wat betreft de olieboycot was natuurlijk de moeilijkheid dat Zuid-Afrika van begin af aan geweigerd heeft aan deze sanctie medewerking te verlenen. Er is in principe alle reden in de tóekomst economi sche sancties tegen Zuid-Afrika tot stand te brengen", aldus mr. Van der Stoel. Het rapport van Buitenlandse Zaken dat nu bij de kamercommissie circuleert, meldt dat vanaf het begin aan de effectiviteit van een olie-embargo werd getwijfeld. Ondanks dat de regering instemde met de afkondiging van het embargo in 1965, verklaarde de Ne derlandse delegatie naar de VN dat de Ne derlandse regering zelf wenste te beoordelen in hoeverre zij de aanbeveling in de praktijk zou brengen. Nederland kwam danook niet met verbodsbepalingen, maar met verzoeken om vrijwillige medewerking. In 1967 conclu deerde een Nederlandse diplomaat in Lon den al dat verkoop van benzine door Shell- Rhodesië ongehinderd voortgang vond. Overigens heeft Nederland voortdurend de Britse verantwoordelijkheid onderstreept, omdat de activiteiten van Shell in zuidelijk Afrika vielen onder verantwoordelijkheid van de Britse tak van het concern. Een Eönssdrd kies je met zag - zondagmiddag 19 augusts 2.00 uur in het Parochiehuis ROME Na twee dagen hebben de Itali aanse tankwagenchauffeurs hun staking voor hogere lonen beëindigd. Door bemidde ling van de regering is er overeenstemming bereikt tussen de stakers en de oliemaat schappijen, bij wie zij in dienst zijn. Daarmee hoopt men dat spoedig een eind komt aan de chaos in de benzinetoevoer die tot grote problemen heeft geleid. Overal in Italië hebben zich de laatste dagen lange rijen gevormd voor de pompen die nog open waren, en herhaalde lijk kwam het daarbij tot vechtpartijen tussen automobilisten. Verwacht wordt dat de situatie in het weekeinde weer normaal wordt. In temperaturen die in het zuiden van het land opliepen tot bijna 40 graden, stonden autobezit ters soms een dag lang in de rij. In Rome wer den in de nacht voor de grote vakantie-uittocht van begin augustus de pompstations met zelfbe diening belegerd, 's Morgens was er geen drup pel meer te krijgen. Vooral dieselolie was schaars. Wie geen reserve voorraad had aange legd, moest het begin van zijn vakantie uitstel len. Dieven gingen in de nacht rond om uit ge parkeerde auto's brandstof af te tappen. Romeinen duwen hun wagen voort bij een benzinestation, waar nog enige voorraad aanwezig is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1