Israël hekelt contact VS-PLO £eid&e Qoma/nt HALCION HALF JAAR VERBODEN ETA staakt bomaanslagen op toeristenplaatsen Populariteitvan Boudewijn slinkt in Vlaanderen KNIEVAL VOOR OLIELEVERANCIERS ^olitie-werkgroep iiest voor stopkogel Supertanker Atlantic Empress gezonken ailliet verklaard )rukkerij Mouton DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Vrijdag 3 augustus 1979,69e jaargang no. 21416 De heerser van Ceylon „De heerser van Ceylon", speelfilm uit 1954 met Eliza beth Taylor en Peter Finch op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.10 uur Brandpunt over rol grote oliemaatschappijen. Ned.I om 19.50 uur serie „Commissaris Moulin" en om 21.55 uur „North Sea Jazz Fes tival". Mogelijk een bui Half tot zwaar bewolkt met mogelijk een bui. Middagtem- peraturen rond 19 graden. Ma tige, af en toe krachtige wind uit zuidwest tot west. Morgen zon: 6.05 - 21.26. Schev. hoogw.: 12.26. Laagw.: 7.53 en 20.25. (Van onze correspondent) BRUSSEL De geldverspilling van het Belgische hof en het verwijt be trokken te zijn bij het financieel schan daal van de Société Générale zijn mede oorzaak van de sterk teruggelopen po pulariteit van het Belgische konings huis in Vlaanderen. Was het Neder landstalige landsdeel tijdens de ko ningskwestie van de vijftiger jaren voor 60 procent nog pro-Leopold, ruim 25 jaar later heeft diens zoon Boude wijn veel steun verloren in steden als Gent, Antwerpen, Hasselt, Turnhout en Oostende. Veel Nederlandstaligen zouden het niet betreuren als het Belgi sche koningshuis geen plaats zou krij gen in het nieuwe federale België. Als tweede reden voor de dalende popula riteit wordt genoemd het volgens velen pro-franstalige standpunt van de koning in de kwestie van de staatshervorming, die een eind moet maken aan de taalstrijd in het land. Met name wordt de koning verweten dat hij de vechtersbaas van de franstalige pressiegroep Retour a Liège, José Happart, een onderhoud heeft Toege staan. Dit wordt een kaakslag voor de Nederlandstalige bevolking genoemd. Ook wordt koning Boudewijn verweten dat hij alles heeft gedaan om de vroegere premier Tindemans in de binnenlandse politiek schaakmat te zetten door aan te leunen tegen diens hoofdzakelijk fransta lige politieke tegenstanders. (Voor meer nieuws over het Belgische corruptieschandaal zie pag. 10 HAAG De surcéance van betaling die op 11 juni Drukkerij Mouton werd verleend is door de arrondisse mentsrechtbank in Den Haag ingetrokken. De vennoot- ^^Biap is failliet verklaard. Dit gebeurde op verzoek van de Whtercommissaris en de bewindvoerders. ïrdoor zijn er meer mogelijkheden om de plannen tot redding i het Haagse bedrijf (118 werknemers) op korte termijn te wezenlijken. Om het bedrijf te redden is overname onvermij- ijk. Er worden reeds geruime tijd onderhandelingen gevoerd t uitgeverij Nijgh en Van Ditmar. Dit bedrijf is bereid 85 man ir te nemen. De overigen zullen moeten worden ontslagen, uton zal tijdens het faillisement blijven doordraaien. De cura- en zullen alle onderhanden en te verwerven opdrachten uit- WASHINGTON (UPI/AP) Amerika heeft, bij monde van woordvoerder Tom Reston van het ministerie van buitenlandse zaken, bevestigd dat de Verenigde Staten „samen met andere (Wes terse) landen" werken aan een agenda voor het VN-debat op 23 augustus over de rechten van de Palestijnen. Ook hebben Washing ton en de PLO toegegeven, dat zij indirecte onderhandelingen voe ren met behulp van landen in West-Europa. Al eerder had Israël deze contacten gehekeld als „een knieval voor de Arabische oliele veranciers". Israël is van mening, dat de gang van za ken in strijd is met de verplichtingen, die de Verenigde Staten jegens Israël zijn aan gegaan. Washington noch PLO willen onthullen via welke Westeuropese landen de indirec te contacten lopen. De kern van het probleem is de Ameri kaanse poging, om de redactie uit te wer ken van een VN-resolutie over de Pale stijnse kwestie, die aanvaardbaar is voor de PLO en die ook artikelen zal bevatten van resolutie 242 van de VN, de grondslag van het hele vredesstreven in het Midden- Oosten sedert de oorlog van juni 1967 tus sen de Arabieren en Israël. Deze resolutie doet op alle partijen een beroep in vrede met elkaar te leven binnên „veilige en er kende grenzen" en op Israël om zich terug te trekken uit de gebieden, die het 1967 be zet heeft. Inmiddels hebben Israëlische troepen in de afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op twee Palestijnse guerrillabases in Zuid-Li- banon. Daarbij zijn zeven Palestijnen om het leven gekomen. De aanvallen hadden plaats 15 km ten noordoosten van Metulla. Er zijn geen Israëlische doden <of gewon den. Vanuit die twee guerrillabases zouden aanvallen op Israël zijn uitgevoerd en wer den Israëlische nederzettingen beschoten. Als de wens de vader van de gedachte is, dan heb ben degenen, die de men sen op bijgaande foto's een „prettige vakantie" hebben toegewenst wel heel boosaardige gedach ten gehad. De foto's vor men in elk geval een korte cursus in twee lessen over „Hoe raak ik overspannen tijdens mijn vakantie" en zijn in zoverre positief, dat zij Oost- en West-Europa gelijkelijk betreffen. De wijze van energiebes paring, die op de eerste foto is te zien werd door de Roemeense regering toegepast. Zij vroeg voor benzine westers geld aan Oosteuropese toeristen. Bij gebrek daaraan ont stonden enorme files, die inmiddels zijn opgelost, doordat de regering eieren in plaats van westerse va luta voor zijn geld koos. De tweede foto is genomen op het Romeinse vliegveld Le onardo da Vinei waar ge strande passagiers zacht jes dromen van hoe het is om in je eigen bed te sla pen. Hun vliegtuigen vlo gen niet, omdat degenen, die de machines van ben zine moesten voorzien eerst meer loon wilden zien. Zij willen ook wel eens lekker met vakantie. EN HAAG (ANP) Een leciale werkgroep onder jiorzitterschap van de En- Ihedese hoofdcommissaris Valken heeft een „stopko- 41" aanbevolen als munitie lor de Walther p-5, het toe- imstigc vuistvuurwapen in de Nederlandse politie. patronen van de Westduit- fabrikaten Elisenhüte en jtmamit Nobel, waarvoor de vrkgroep meer in het bijzon- «Jr kiest, vervormen wanneer een menselijk lichaam bin- „ndringen. Daardoor is het bgelijk een verdachte met n schot uit schakelen. De kans dat de patronen het li chaam weer verlaten, in een niet voorspelbare richting, waardoor onschuldigen ge raakt kunnen worden, is ook gering. Minister Wiegel van binnelandse zaken heeft on langs benadrukt dat de defini tieve keuze voor de nieuwe munitie voor de Walther P-5 pas zal worden bepaald na diepgaande discussies met on dermeer de betrokken kamer commissie. De munitie in het zogenaamde FN-pistool dat de politie momenteel gebruikt, voldoet volgens deskundigen niet, juist omdat haar stoppen de werking te gering is. ver dachte te breken. „Hartelijk dank"... „Hartelijk dank Leidse Kraakbond, Leidse Courant en Buurtbewoners. Va der en zoon onder dak". De tekst van het spandoek dat Guus Jongenelen gisteren aan zijn kraakpand (Langestraat 71) had bevestigd, spreekt boekdelen. Vader Jongenelen en 14-jarige zoon Richard zijn na ne gen kraakmaanden in het pand in het Waardgebied sinds één augustus weer officieel onderdak. Resultaat van een. naar nu overtuigend blijkt, geslaagde kraakactie die de afgelopen maanden de nodige aandacht van de redactie van de Leidse Courant heeft gekregen. Va der en zoon Jonge nelen kregen vorige week het bericht dat hen een huis zou worden toege zegd. Op één au gustus werd vervol gens de sleutel van het pand Hansen straat 32a overhan- DEN HAAG (ANP) Het omstreden slaapmiddel Halcion mag vanaf 6 au gustus een half jaar niet meer worden geleverd, zo heeft het ministerie van volksgezondheid meegedeeld. Het Bu reau Bijwerkingen Geneesmiddelen van het ministerie heeft sinds half juli ongeveer zeshonderd meldingen van mogelijke bijwerkingen ontvangen van artsen en apothekers. In de periode dat het middel verboden is, zal verder onderzoek worden verricht. Halcion kwam onlangs in opspraak door publikaties van de Haagse psychiater C. van der Kroef. Hij had bij sommige pa tiënten angst, depressies en overgevoelig heid voor licht en geluid waargenomen. Als ze met het slikken van Halcion stop ten, verdwenen de klachten volgens hem binnen twee dagen. In december 1977 is Halcion, na registratie van het College ter Beoordeling van Ge neesmiddelen, in de handel gebracht. Voor de registratie heeft de importeur zoals wettelijk is voorgeschreven tal rijke gegevens over het middel ingediend. Daartoe behoorden rapporten over enkele duizenden patiënten. Hoewel er in deze gegevens wel aanwijzingen waren dat Halcion evenals andere slaapmiddelen een enkele maal abnormale psychische reac ties kon veroorzaken, was er volgens het college geen reden om aan te nemen dat die vaak zouden kunnen optreden of ern stig zouden kunnen zijn. In het begin kwamen er weinig meldingen over bij werking binnen. Dat kwam pas later en in juni van dit jaar was het aantal meldin gen en de aard ervan zodanig, dat het no dig werd gevonden de importeur informa tie over de geconstateerde bijwerkingen te vragen. Het College heeft het ernstige vermoeden dat het belang van Halcion als slaapmid del niet opweegt tegen de mogelijke risi co's. Het College zal binnen zes maanden een definitieve beslissing nemen over de registratie van Halcion. Het slaapmiddel wordt gefabriceerd door het Amerikaanse concern Upjohn. Volgens Upjohn is het middel veilig en werkzaam gebleken tij dens de toepassing gedurende ongeveer vijftig miljoen therapienachten in vijftien landen waar het middel op het ogenblik wordt gebruikt. trije val in man in Marseille, die om- log keek toen hij bijna een oempot op zijn hoofd leeg |pi »zag ook een baby van ze- intien maanden uit de lucht wist de vrije val van drie og op te vangen. ik dficht jjtff Zi UIT Dl= ROOIE kool kwamem Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. BAYONNE (AFP-DPA) De zoge noemde politiek-militaire vleugel van de Baskische afscheidingsbewe ging ETA heeft aangekondigd de ge wapende campagne voor bevrijding van Baskische gevangenen te sta ken. In een communiqué aan het Franse persbureau AFP in Bayonne staal voorts dat de ETA-PM de doden en ge wonden van de aanslagen van zondag 29 juli ten diepste betreurt. Als verklaring voor het jongste besluit wordt gezegd dat de begin van de zo mer begonnen campagne wordt beëin digd omdat de Spaanse regering uit hel leggen van de bommen door de ETA haar voordeel kan trekken. „Nu, noch in de toekomst zullen wij tegen hel Spaanse volk strijden, waarmee wij een bondgenootschap willen ter vernieti ging van de gemeenschappelijke vijand: de centralistische oligarchie van de Spaanse staat". Als bewijzen dat het de ETA-PM ernst is met de verklaring wordt gezegd dal de ETA-commando's uit de Spaanse kustplaatsen zullen worden terugge trokken. Voorts wordt meegedeeld dal in die gebieden nog drie bommen ver stopt liggen. Dat zouden zijn een baga- gekluis op het station van Alicante, een rioolput in Salou en een strand in Sit- ges. Acht andere, langs de Middelland- se-Zeekust van Gerona naar het zui den, zijn inmiddels door de ETA zeil onschadelijk «own-w ROTTERDAM (ANP) De supertanker Atlantic Empress is vannacht gezonken. Dit heeft een woordvoerder van Smit Internationale medegedeeld. Een kleine week lang zijn de sleepboten van Smit Internationale en het Hamburgse be drijf Bugsier een zwaar gevecht gewikkeld geweest om de brandende tanker proberen te blussen. Gisteren in de loop van de dag zagen de zaken er al somber uit. De Zwarte Zee van Smit moest de sleepverbinding verbreken, toen op de tanker een nieuwe explosie plaats had, die een fon tein van vuur tot gevolg had. Een schot tussen een van de tanks is toen waarschijnlijk gebarsten en de brandende olie liep de zee in. Het schip is, alvorens te zinken, waarschijnlijk in tweeën ge broken. Kind na val van driehoog door man gevangen MARSEILLE (AP) Toen de 59-jarige Emile Pautasso in Marseille uit zijn auto op de straat stapte, viel er plot seling in bloempot voor zijn voeten aan scherven. Toen hij opkeek, waar de bloempot vandaan was gekomen zag hij de 17 maanden oude Fabienne door de lucht zweven. Hij ving haar keu rig op. Fabienne had kans gezien op de derde verdieping van het flatgebouw een raam open te maken. Benzine duurder DEN HAAG De benzine wordt morgen vier cent duurder.De prijsverhoging, die begin deze week al is aangekondigd, geldt zowel voor super als normale ben- Huisbrandolie wordt ruim drie cent per liter duurder, stook olie ruim 14,90 per ton. Het ministerie van economische zaken heeft voor de verhoging toestemming gegeven in ver band met de gestegen olieprij- Dthekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Brtaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. IJGH EN VAN DITMAR INTERESSE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1