Wiesenthal: Mengele gevlucht uit Paraguay Verstikkende wetten in DDR van kracht Kans op uitstel rroces-Menten Vliegtuig met Shell-personeel verongelukt: zeventien doden! KAMPBEUL STAATSBURGERSCHAP ONTNOMEN ugustus ordt nat Voetbal - flitsen blijven onzeker fC Êeidae (Soma/ntSB >thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas >f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal 43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 1 augustus 1979,69e jaargang no. 21414 Lavendel en reseda „Lavendel en reseda", kroniek van het leven in een Provin- <;aals dorpje tijdens de laatste wereldoorlog op Ned.I om 19.50 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over Cuba om 20.32 uur „Countdown" met 'Normaal' en om 21.55 uur praat Henri Remmers met schout bij nacht Hein Hulshof. Wisselvallig Wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Middagtem- peraturen rond 19 graden. Krachtige zuidwestenwind. Morgen zon: 6.02 - 21.29. Schev. hoogw.: 9.54 en 22.25. Laagw.: 5.27 en 17.57. Problemen rond gezondheidstoestand en verdediging n een onzer verslaggevers) N HAAG Zoals het er nu naar uit ziet is het nog maar r de vraag of de Bijzondere Strafkamer van de Rotter- nse rechtbank op 25 september kan beginnen met de uwe behandeling van de zaak Menten. De psychische toe- nd van de van oorlogsmisdaden verdachte kunstverza- laar zou dermate slecht zijn dat hij niet in staat is ver- ringen af te leggen. Voor de rechtbank kan dat aaanlei- g zijn de behandeling uit te stellen. Een andere reden >r uitstel kan ook de verdediging zijn, die zoals bekend liddels door zijn advocaat mr. Van Heijningen is stopge- Een vervanger is er nog niet en het is heel goed moge dat voor een nieuwe verdediger de periode tot 25 sep- iber te kort is om in de zaak ingewerkt te raken. T.Faber, woordvoerster van het ministerie van justitie be- tigde vanmorgen dat de Leidse hoogleraar prof. Zeegers de ondere strafkamer een psychiatrisch rapport over Menten ft gestuurd, waaruit zijn slechte gezondheidstoestand duide- blijkt. „Het is niet het eerste rapport en wellicht ook niet het ste over zijn gezondheid. Het is bij zijn dossier gevoegd en de tter zal straks een besluit moeten nemen over de vraag of de iwe zaak de 25e kan beginnen". vr.Faber bevestigde vanmorgen ook dat problemen rond de dediging voor uitstel kunnen zorgen. „Dat komt vaker voor, de inwerkperiode tekort is. We hebben het liever niet, maar is het recht van de advocaat om een verzoek van die strek- g in te dienen." besluit over het al dan niet uitstellen van de behandeling 'acht mevr. Faber overigens pas begin september. A.H Paape, directeur van het Rijksinstituut voor Oorslogs- umentatie zei vanmorgen dat het besluit van Polen om het ïplete oorlogsarchief open te stellen, voor de zaak Menten n gevolgen kan hebben. „Polen heeft ons alle medewerking even bij het onderzoek en ik kan me niet voorstellen dat er umenten zijn achtergehouden die een ander licht op het ver in van Menten zouden werpen", aldus Paape. De RIOD-di- eur toonde zich overigens wel verheugd over het gisteren end geworden besluit van de Poolse regering. Door het op- lellen wordt het opvragen van gegevens uit de archieven zienlijk vereenvoudigd en dat kan het histosrisch onderzoek r tal van zaken bespoedigen. begin is moeilijk De drie jaar oude Aquarius Beasly probeert ook maar eens een dansje op een disco dansfestijn voor rolschaatsers in New Yorks Central Park. Hij kwam tot de ontdekking dat alle begin nu eenmaal moeilijk is en legde zich daarbij neer. BREDA De Duitse oorlogsmisdadiger Joseph Kotalla is gisteravond in de Bredase gevangenis De Koepel overleden. Hij was 71 jaar oud. Door zijn wreedheden als ondercommandant van het concentra tiekamp daar kreeg Kotalla in de oorlog al de bijnaam „De beul van Amersfoort". Wegens moord op 77 mensen werd hij terdood veroordeeld. In 1951 werd de straf omgezet in levenslang. Kotalla kwam terecht in de Koepel waar hij in 1966 trouwde met een vrouw uit zijn geboorteplaats, die hem enkele malen per jaar bezocht. Verzoeken tot in vrijheidstelling zijn nooit in gewilligd. In september 1970 liet de toenmalige minister van jus titie Van Agt weten dat hij niet afwijzend stond tegenover gratie voor de Drie van Breda, Aus der Fünten, Kotalla en Fischer. De uitlating van de minister bracht een heftige, emotionele reactie te weeg onder de Nederlandse bevolking en in de Tweede Ka- WENEN (REUTER) Paraguay heeft de beruchte concentratiekam parts Josef Mengele het staatsbur gerschap ontnomen en deze veelge- zochte oorlogsmisdadiger heeft het land verlaten. Dit heeft ir. Simon Wiesenthal gisteren in Wenen be kend gemaakt. Wiesenthal, wiens documentatiecentrum voor oorlogsmisdadigers al eerder had gepro beerd om van de regering van Paraguay uit levering van Mengele te krijgen, zei, dat hij de informatie gekregen had van de secreta ris-generaal van de VN, zijn landgenoot Kurt Waldheim. In juni had Wiesenthal aan Waldheim en aan alle leden van het Amerikaanse Congres geschreven of zij hun invloed bij Paraguay zouden willen aanwenden om Mengele uit geleverd te krijgen. Van Waldheim had hij antwoord gekregen, dat Paraguay het staats burgerschap aan de arts uit Auschwitz had ontnomen en dat hij niet langer in het land was. Waar Mengele heen is gegaan, is niet medegedeeld. De nu 69-jarige Mengele wordt verantwoor delijk gesteld voor de dood van tenminste 200.000 kinderen en evenveel volwassenen. Gruwelijk en berucht waren zijn „voor het Germaanse ras belangrijke" experimenten op kinderen, voornamelijk joodse kinderen en zigeunerkinderen, waarbij hij een speciale belangstelling had voor tweelingen. Als een experiment afgelopen was, werden de be trokken kinderen gedood. Wiesenthal. Mengele. Voorts was hij even berucht en gevreesd als „selecteur" bij de aankomst van jodentran- sporten in Auschwitz. Zijn handbeweging betekende de dood van honderdduizenden mensen, die gelijk naar de gaskamers ge transporteerd werden. In het Paraguay van dictator Stroessner, waar hij een 1959 het staatsburgerschap ver wierf, was hij betrekkelijk veilig, dank zij de grote en machtige Duitse kolonie in dat land. Indien Wiesenthals inlichtingen juist zijn, kan nu de jacht op deze volsterkt gewetenlo ze oorlogsmisdadiger heropend worden. RREDIJK (ANP) Au- tus wordt in ons land een te maand. Dit meldt, vol- s de weerman Hans de Gorredijk, de Ame- ïanse weerdienst in Was- gton. Als de prognose kelijkheid wordt, bete- it dat het definitieve ein- van de zomer 1979. rigens is Nederland niet enige land dat volgens Amerikaanse computer- rten in de drup zou lig- Ook België, grote delen Frankrijk en Duitsland, Britse eilanden en Scan- avië worden het kind de rekening. Zuid- □krijk, Spanje, Italië en Balkanlanden kunnen rentegen rekenen op het ongeren van het warme erweer met temperatu- van 25 tot 30 graden. ïgen Amerikaanse weerbericht rspelt voor Nederland een Ie maand augustus. kunnen we 'de zomer 1979 vergeten. SYNAGOGE WORDT MOSKEE De Turkse bezetters van de voormalige joodse synagoge aan de Haagse Wagenstraat laten weinig twijfel bestaan aan hun ware bedoelingen met het gebouw. Het geluid van de ge beden werd gisteren de hele dag afgewisseld door dat van drilboren en zware hamers. Op vakkundige wijze verwijderde men de laatste resten van het synagoge-interieur om plaats te maken voor islamitisch kerkmeubilair. Daaruit blijkt dat de bezetters de synagoge nu al als „hun" moskee be schouwen. De gemeente, nog steeds eigenaar van het pand, blijft zich neutraal opstellen. Zij heeft laten weten de Turken in elk geval niet vóór het einde van deze maand, de vasten maand Ramadan, uit de syna goge te verwijderen. De Tur ken gaan er echter van uit veel langer van het pand gebruik te kunnen maken. De gemeente heeft trouwens gisteren op aandrang van de brandweer besloten tot sloop van de uit gebrande moskee aan de Jan van Goijenstraat. BERLIJN (UPI) In Oost-Duitsland zijn zijn gisteren verstikkende wetten van kracht geworden, gericht tegen af wijkende meningen en tegen contacten tussen oost en west. Worden de wetten strikt toegepast, dan kunnen Oostduit- se dissidenten die in het Westen werk laten verschijnen, hard worden aange pakt. Een der wetten, die op 28 juni door de Oosteduitse Volkskammer, het parlement, zijn goedgekeurd, machtigt de staat dissi denten aan te pakken zoals Stefan Heym, die in het Westen laat verschijnen wat in de DDR taboe is. De wet voorziet in een maximum gevangenisstraf van vijf jaar voor „verspreiding in het buitenland van werk dat beoogt de belangen van de DDR te schaden". Een andere wet voorziet in gevangenisstraffen van twee tot twaalf jaar voor het verschaffen van inlichtingen van onverschillig welke aard, zelfs als daar niet het stempel „geheim" op staat, aan organisaties in het buitenland, wan neer deze informatie „schadelijk" wordt geoordeeld. Wanneer informatie geheim is en wat wordt bedoeld met een buitenland se organisatie, laat men in het midden. Dit is kennelijk met opzet gedaan, zo ver moedt men in de Bondsrepubliek, zodat Oostduitsers het contact met Westduitsers zullen vermijden. In Bonn, waar men de wetten in strijd acht met de slotverklaring van Helsinki, meent men dat ze ook gemaakt zijn om de activiteit van Westduitse verslaggevers te bemoeilijken, vooral die van de Westduit se televisie; de Westduitse televisie kan in de gehele DDR worden bekeken. HILVERSUM (ANP) De KNVB en de NOS geven el kaar niets toe in het geschil over het uitzenden van voet- balflitsen via radio en tele visie. Zoals de situatie nu ligt, zouden er in het eerste voetbalweekeinde van 18 en 19 augustus wel eens geen samenvattingen kunnen worden uitgezonden. Beide partijen blijven op hun standpunt staan. De NOS houdt zich aan het al jarenlang bestaande contract met de KNVB waarbij men radioflit- sen een halfuur na het begin van de westrijd mocht uitzen den. Via de televisie mochten er drie samenvattingen per speeldag worden gegeven, waarvoor de NOS een miljoen gulden aan de KNVB moet be talen. Dit contract loopt vlak na het begin van de competitie af. De KNVB wil echter uit een ander vaatje gaan tappen: drie samenvattingen per wéék op tv, en radioflitsen pas na het begin van de tweede helft. Daarvoor mag de NOS dan „best minder betalen". Maar de NOS wil daar niet aan. Ca- rel Enklaar van de NOS zegt een brief te hebben gestuurd aan de KNVB en Enklaar wacht op antwoord. Komt dat antwoord niet, dan gebeurt er niets, aldus Enklaar. Hij ver wacht voor 18 augustus wel wat te vernemen. Maar dan lijkt hij het helemaal mis te hebben, want volgens de se cretaris van het betaald voet bal is er van de KNVB geen enkel initiatief te verwachten. Er gebeurt dus niets, het con tract loopt af en binnenkort begint de competitie, zo te zien zonder begeleiding van radio en televisie. D'66: consument moet pijn dure energie voelen" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Als in de prijscompensatie de stijging van de energiekosten niet meer wordt verwerkt, mag de koopkrachtdaling die daardoor optreedt maar ge deeltelijk worden gecompen seerd. De consument zal de pijn van de hogere energie prijzen moeten voelen". Deze opvatting vertolkt de energiespecialist van de D'66-Tweede Kamerfractie, drs. M. Engwirda deze week het het blad De Werkgever van het Nederlands Christe lijk Werkgeversverbond (NCW). Katwijkse politie jaagt met fret op eekhoorn KATWIJK Een eekhoorn heeft gistermiddag de nodi ge opschudding veroorzaakt in een sportzaak aan het Emmaplein. Het beestje zat in de etalage en liet zich niet zo gemakkelijk pakken. De eigenaar van de sportzaak waarschuwde de politie met de vraag of zij eens een be vrijdingspoging wilde doen. De politie op haar beurt haal de er de boswachter van het Planbos bij, die even later met een op eekhoorns jagende fret de sportzaak betrad. De fret werd in de vitrine gezet en even later kon de eekhoorn in een kooi gevangen worden. De boswachter heeft het beestje later in Panbos weer vrij gela ten. Uit een door de Katwijkse po litie gehouden onderzoek bleek dat het eekhoorntje al geruime tijd op de Boulevard en zeereep is gesignaleerd. Het diertje is niet uit Nederland afkomstig. De politie vermoedt dat hij door Duitsers is meege nomen. Een Hawker Siddeley 748 van het type, dat gisteren bij dé Shet- landeilanden is verongelukt. LERWICK Een Brits chartervliegtuig met boortorenper- soneel van de Shell aan boord is gisteren na de start van het vliegveld Sumburgh op de Shetlandeilanden in de Noordzee gestort. Van de achtenveertig inzittenden vonden er zeven tien de dood. Een liep ernstige verwondingen op. Elf van de omgekomenen zaten opgesloten in het voorste deel van het toestel, dat vrijwel onmiddellijk is gezonken. Het toestel, een tweemotorige Hawker Siddeley 748 van de Britse maat schappij Dan-Air, schoot bij het opstijgen van de startbaan en kwam in zee terecht. Het was onderweg naar Aberdeen in Schotland. Een van de overlevenden had zich het leven gered door de veertig meter naar de kust zwemmend af te leggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1