Nederland wijst aanval Israel op Libanon af revangene rijzelt •echter en mtsnapt Nederland gaat door met hulp aan Vietnam )vername van Nederhorst rond ia bod van HBG IN GESPREKKEN MET MOSJE DAJAN: faunabeheer slaat )o tulism e-alarm Molukkers aangehouden wegens schietpartij Steeds meer inbraken in auto's IUSSEL (AFP) De 34-jarige Francois Besse, een Frans- in die in maart in België werd gearresteerd, is gisteren spectaculaire wijze ontsnapt uit het paleis van justitie in ussel. Besse moest gisteren samen met een aantal mede- chtigen wegens overvallen voor de rechter van instructie schijnen. eens haalde hij een revolver tevoorschijn die was vastgeplakt Ier een bank in de rechtszaal. Hij nam vervolgens de voorzit- van de rechtbank, rechter Durand, in gijzeling en hem voor i uitduwend ging hij naar buiten. stond een medeplichtige op hem te wachten met een mo fiets. Besse sprong achterop en ging er vandoor, de rechter op stoep achterlatend. Het is al de vijfde keer dat het Besse ge- t is uit gevangenschap te ontsnappen. Twee keer wist hij uit huis van bewaring in het Franse Gradignan te ontsnappen, ee keer brak hij uit. uit andere gevangenissen in Frankrijk, mei 1978 vluchtte hij samen met Mesrine als wiens rechter- ïd hij wordt beschouwd uit de gevangenis in Parijs. Mesrine log steeds spoorloos. Vrijdag 27 juli The 49th parallel „The 49th parallel", oorlogs film met Laurence Olivier op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.15 uur Brandpunt over bezoek Dayan. Ned.II om 19.25 uur „Staart- schutter Joe" over Joseph McCarthy en om 21.55 uur „Eilanden in de schemering". 69e jaargang no. 21410 Vrij warm Zonnige perioden, later op de dag mogelijk een regen- of on weersbui. Weinig verandering in temperatuur. Morgen zon op 05.55, onder 21.37. Maan op 10.26. onder 23.23. Hoogwater 06.26 en 18.50. Laagwater 02.23 en 14.38 De ontsnapte Franpois Schilder dood na val bij RSV ROTTERDAM Op de scheepswerf van Verolme (RSV) op Rozenburg is gis teravond een 44-jarige werk nemer uit Oosterhout veron gelukt. De man werkte op de werf als schilder en is bij het afdalen in een dok twintig meter naar beneden gevallen. Hij was op slag dood. België verlaagt benzineprijs BRUSSEL België heeft als eerste land in Europa gereageerd op de dalen de olieprijzen op de vrije oliemarkt van Rotterdam en zijn benzineprijzen ver laagd. Dit is meegedeeld door de ADAC. de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. Normale benzine is 1.1 cent in prijs verlaagd, super met ongeveer 2,2 cent. Elders gaan de prijsstijgingen nog door. Recordhouder in dit opzicht is Tsjechoslowakije met een stijging van vijftig procent sinds half juni. Baas gewond na apenruzie DEN BOSCH Een ruzie tus sen twee apen is gisteren in een dierenwinkel in Den Bosch uitgelopen op een toch tje naar het ziekenhuis van hun bemiddelende eigenaar. De man. die de apen al tien jaar heeft en tussenbeide kwam in het geschil tussen de beesten, liep daarbij lichte ver wondingen op. Nederland heeft nu VVD-kabinet DEN HAAG Nederland wordt mo menteel geregeerd door een liberale meerderheid. Van de zestien ministers (10 CDA-ers en zes VVD-ers) die het kabinet telt namen er gisteren maar vijf deel aan het wekelijkse beraad; de overigen genoten van een wel verdien de vakantie. De kabinetsvergadering onder leiding van VVD-vice-premier Wiegel, bestond deze week uit vier liberale ministers en één CDA-er. thekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Klaauw (Buitenlandse Zaken) heeft gisteren tegenover zijn Isra ëlische ambtgenoot Dayan zijn afkeuring uitgesproken over de bombardementen die Israël begin deze week heeft uitgevoerd op Palestijnse stellingen in Zuid-Li- banon. Zoals gemeld vielen bij deze acties verscheidene doden en gewonden onder de burgerbevol king. Ook heeft Van der Klaauw zijn ernstige ongerustheid geuit over de algemene verslechtering van de situatie in Zuid-Libanon. Hij wees daarbij onder meer op de gevaren voor de Nederlandse Unifil-soldaten, die in het land gelegerd zijn. De Nederlandse bewindsman sprak ook zijn bezorgdheid uit over de Is raëlische opvattingen ten aanzien van de vestiging van steeds méér Joodse nederzettingen op de weste-- lijke Jordaanoever. Van der Klaauw vertolkte het standpunt van de negen EG-landen, dat ook de Palestijnen recht hebben op ei gen grondgebied en dat er alleen blijvende vrede in het Midden-Oos ten kan komen het probleem van de Joodse en Palestijnse neder zettingen voor beide partijen bevre digend wordt opgelost. Minister Dayan liet vanmorgen kort vóór zijn terugkeer naar Israël na drukkelijk weten, dat de Israëlische regering niet van plan is de aanval len op Zuid-Lïbanon te staken. Wél zal zij al het mogelijke doen om de aanvallen selectiever uit te voeren en alleen bases van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) te treffen. „Wij betreuren het zeer dat bij de recente aanvallen onzerzijnds ook burgers zijn getroffen en we zullen nóg nauwgezetter zijn om dat te voorkomen" aldus de Israëlische minister van buitenlandse zaken. Dayan keerde zich heftig tegen de PLO en legde er de nadruk op dat met deze organisatie geen bespre kingen kunnen worden gevoerd. Hij wees er verder op, dat Israël maar een beperkte invloed heeft op majoor Haddad, commandant van de christelijke militie in Zuid-Liba non. „Wij doen ons best hem ervan te overtuigen dat hij niet tegen Uni- fil-troepen moet optreden, aldus Dayan. Hij zei ervan overtuigd te zijn, dat ook de Nedertlandse Uni fil-soldaten hun best doen om vrede te stichten, „maar de PLO-invloed is in dat gebied duidelijk waar neembaar", aldus de Israëlische mi nister. telingenbeleid van Vietnam. Dit in afwachting van een rapport van VN- secretaris-generaal Waldheim over de situatie van de Vietnamese vluch telingen. Het Europese Parlement elingen. Het Europese Parlement heeft overigens besloten 2,7 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de hulp aan Vietnamese vluchtelin gen. Dat geld is overgemaakt naar het fonds van de Verenigde Naties en met name bedoeld voor de red dingsoperaties voor bootvluchtelin gen. Van der Klaauw (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland zal zijn ontwikkelingshulp aan Vietnam voorlopig niet staken. De minis terraad heeft zich gisteren aange sloten bij de mening van minister Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) dat het niet opportuun is de hulp aan Vietnam op dit mo ment te staken. Zoals bekend besloot de EEG on langs de hulp aan dit land op te schorten in verband met het vluch- Voetganger gedood bij achtervolging ALMELO Een 26-jarige voetganger uit Almelo is gisteravond om het leven ge komen, nadat hij bij het oversteken door een automo^ bilist werd geschept. Hij was een van de talrijke men sen die kwamen kijken naar een spectaculaire achtervol ging, die de politie had inge zet om een automobilist in de kraag te grijpen die een stopteken had genegeerd. Het dodelijk ongeluk deed zich voor vlak nadat de vluchtende automobilist, die met 110 km door de stad reed, was aange houden. Mosje Dayen, vanmorgen tijdens tfjn afscheids woorden fn Oen Haeg, rRECHT De overname van de failliete bouw- ot van het Neder horstconcern is geheel rond, nu Hollandse Beton Groep heeft besloten de nog et verkochte onderdelen over te nemen. De bouw- nden FNV hebben zich gisteren na het bekend >rden van de verkoop tevreden getoond met het sultaat. Nu de HBG de zaak overneemt dreigt nog lor 80 van de 1100 werknemers ontslag. Bos Kalis Westminstergroep, die ook kandidaat voor de irname was had gezegd voor 200 van de 1100 werkenemers n werk te hebben. De vakbonden vinden wel dat minister >eda met geld over de brug moet komen om de tachtig perso- ilsleden toch aan werk te houden. Vakbondsbestuurder ïellekens zei desgevraagd: „Het doek over de Nederhorst-tra- lie is nu gevallen. We zijn niet ontevreden, het had allemaal veel erger gekund". rmoedelijk zal de overheid in totaal voor 150 miljoen bijsprin- om de totale overname vai> Nederhorst definitief te regelen. DEN HAAG Bij de Haagse politie kwamen in de periode van 16 tot en met 22 juli 112 aangiften binnen van diefstal len uit auto's. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er maar 53. 96 aangiften zijn afkomstig van Nederlanders. Bij hen bedroeg de schade in totaal 53.000 gulden. De schade bij de 16 buiten landse gevallen bedraagt 5.000 gulden. De meeste diefstallen werden gepleegd in het centrum van Den Haag, in Schevenin- gen en bij de camping Ockenburg. plan (Van een onzer verslaggevers) ASSEN Twee Molukse in woners van Bovensmilde zijn deze week door de Rijkspolitie aangehouden op verdenking van beschie ting van kazernes in Hoog halen en Assen begin maart. Toen werden de wachthuis jes van die kazernes bescho ten, echter zonder dat daar bij gewonden vielen. Het tweetal, beide 21 jaar werd thuis aangehouden. Een huiszoeking heeft volgens de politie niets opgeleverd. Berichten over plannen die in Zuid-Molukse kringen in Bo vensmilde gevonden zouden zijn voor de ontvoering van minister-president Van Agt of de minister van Binnenlandse Zaken Wiegel wordt door de rijkspolitie in Assen pertinent onwaar genoemd. bank in de kamer van de rechter van instructie, waaronder de ndlanger van Besse de revolver had verborgen. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIII Geen krant ontvangen? Bel tus-. sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071^422248 en per speciale koe-, rier wordt de krant alsnog ge-, bracht. iiiiuumimimiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuii !N HAAG De Stichting Kritisch Faunabeheer in 's avenland heeft de minister van landbouw Van der Stee teren telegrafisch verzocht de jacht op wachtervogels, ssen en andere kleine roofdieren direct te stoppen. Dit in band met het botulisme, dat weer op verschillende plaat- i in het land de kop opsteekt en dat vermoedelijk de dood veel dieren in genoemde groep tot gevolg zal hebben. de kadavers van de dieren na de jacht blijven liggen en dit 'aak het geval) dan kunnen ze na enige tijd een haard van ulisme worden, aldus de stichting. Door de jacht vluchten ren uit welliéht nog niet besmette gebieden weg naar adnere atsen, waar botulisme al wel toeslaat. Op die manier is de is op onnodig veel slachtoffers groter. IN DEN HAAG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1