Binnenlands toerisme krijgt 48 min gulden Overwinning Sandinisten in Nicaragua volledig Rijkswaterstaat onderzoekt problemen bij watersport Nederlandse export blijft nog groeien Alcohol als autobrandstof vergroot honger in wereld Voetbal op radio en tv in gevaar (Van onze radio- en tv- redactie) HILVERSUM - De on derhandelingen tussen de KNVB en de NOS over het uitzenden van voetbalflitsen in Studio Sport en in Langs de lijn verlopen zo moei lijk, dat met ingang van het nieuwe seizoen half augustus deze flitsen op radio en tv waarschijn lijk zullen ontbreken. De KNVB stelt als eis wekelijks niet meer dan drie wedstrijden voor een samenvatting. Op de radio mag niet meer dein het laatste half uur van een wedstrijd komen. Dit tegen de tot op he den geldende vergoe ding. Wil de NOS meer brengen, dan zal er aan zienlijk meer geld op ta fel moeten komen. De NOS houdt echter vast aan het bestaande con tract. ËeUtae 6ouAO/itfaH othekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur- J. J. Hallewas - el-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Teleloonlies ƒ4.46 - Klachten bezorging: lel. 071-122246 (18.00 tol 19.00 uur) Abonnementen -artaal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers; 55 cent. Donderdag 19 juli 1979,69e jaargang no. 21403 Bankroof „Brink's - De grote bank roof', Amerikaanse speelfilm op Ned.I om 19.55 uur. Om 21.55 uur ballet „Four Schu mann pieces". Ned.II om 19.30 uur „Bon kers" met Rita Moreno en om 22.05 uur Televizier-magazine over bootvluchtelingen. Wisselvallig Wisselend bewolkt en moge lijk een bui. Middagtempera- turen rond 18 graden. Matige tot krachtige wind uit west tot noordwest Morgen zon: 5.44 - 21.49. Schev. hoogw.: 0.50 en 13.33. Laagw.: 8.58 en 21.31. van de Nicaraguaanse Nationale Garde met hun familieleden en vrienden op de vlucht voor Zij kaapten daartoe op het vliegveld Mercedes bij Managua Britse en Amerikaanse tran- om de wijk te nemen naar Guatemala. De transportvliegtuigen hadden medicamenten gebracht. URCUYO EN GARDE VLUCHTEN MANAGUA (REUTER/UPI/AP) - De overwinning van de Sandinisten in Ni caragua is volledig. Voorlopige presi dent Francisco Urcuyo, die Somoza was opgevolgd, maar zich niet wilde neerleg gen bij de tijdelijkheid van zijn nieuwe functie, is gevlucht, waarschijnlijk naar Guatemala. De zo gevreesde Nationale Garde is veranderd in een vluchtende troep mensen. Op het vliegveld Merce des van Managua kaapten zij met wa pengeweld in een wanhopig „redde wie zich redden kan" vier tot vijf Ameri kaanse en Britse transportvliegtuigen om zo zichzelf, hun familieleden en vrienden in veiligheid te brengen. Zelfs een heel eskader van tien vliegtuigen nam de wijk naar Honduras. Wie min der gelukkig was, gaf zich op genade of ongenade over aan de zegevierende San- dinistische vrijheidsstrijders. De vijf man sterke Sandinistische junta is intussen in Managua aangekomen, om de laatste bijzonderheden over de over dracht van de regering te bespreken. De junta heeft een dringend beroep gedaan op de bevolking om toch geen wraakac ties te ondernemen. Een deel van de jun ta was gisteren al in Leon aangekomen en had deze stad tot voorlopige hoofd stad uitgeroepen. Het vertrek van Uryuco heeft heel wat voeten in aarde gehad. Zoals bekend had hij, tegen alle afspraken in, aangekon digd, dat hij in ieder geval aan wilde blijven tot zijn ambtstermijn, in 1981, ten einde was. Dit wekte zozeer de woede op van de VS, dat Washington zijn ambas sadeur, Lawrence Pezzullo, terugriep en vervolgens, naar verluidt, Somoza onder zware druk zette. Somoza zou bedreigd worden met bepaalde maatregelen, wel licht uitwijzing, als hij niet al zijn in vloed zou aanwenden om Urcuyo tot an dere gedachten te brengen. Buitendien stond Urcuyo ook nog onder druk van zijn eigen mensen, die geen heil meer za gen in zijn pogingen om het Somoziti- sche regiem te prolongeren. Intussen heeft Costa Rica het nieuwe re giem in Nicaragua erkend en ook Mexi co heeft aangekondigd met het land di plomatieke betrekkingen te willen aan knopen. Ook in het buitenland hadden de gebeur tenissen in Nicaragua hun weerslag. In Parijs, Rome en Madrid bezetten Sandi nisten de amabassades van Nicaragua. In Madrid trad de politie op en verdreef de bezetters. Er vielen nergens slachtof fers. Wassenaarse verpleegster in Oostenrijk verongelukt INNSBRUCK (ANP) Een Oostenrijkse reddingsploeg heeft gisteren in de Alpen het stoffelijk overschot ge vonden van de 44-jarige ver pleegster Elsje Bokhout uit Wassenaar. Zij werd al tien dagen vermist. Mevrouw Bokhout heeft een val gemaakt van naar schatting veertig meter, nadat zij was uitgegleden toen zij een steile helling be klom Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-422248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. (Van onze soc.-economische redactie) DEN HAAG De gunstige ontwikkeling van de Neder landse export blijft voorlopig doorgaan. De omvang groeit dit 'jaar met 6,75 procent; in de eerste helft van volgend jaar zal de export ten op zichte van het lopende half jaar met 6 procent toene men. Deze voorspelling is geuit door de OESO, de Or ganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke ling, waarbij alle Westerse industrielanden plus Japan zijn aangesloten. Indien de prognose juist is, blijft Nederland ongeveer in de pas lopen met de expor tontwikkeling die de OESO dit jaar voor de andere indus trielanden verwacht. Neder land blijft achter bij de groei in de VS (bijna 10 procent), Frankrijk (8 procent) en Italië (ook 8 procent). De eerste helft van volgend jaar echter zal slechts Japan het enige in dustrieland zijn dat de groei van de export in ons land met 8,5 procent zal overtref fen. Voor dit jaar berekende de OESO voor Nederland een loonstijging die aanzienlijk la ger is dan in de meeste ande re landen, maar toch nog ho ger dan in West-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Nederland zit op 6,75 procent, de drie genoemde landen resp. op 5,75 en 4,5 procent. Frankrijk zit met dertien pro cent belangrijk hoger, evenals Engeland (14 procent) en Ita lië met bijna achttien. De voorspelling van de OESO van de OESO over de export loopt parallel met de opmer kingen over de export die de president van de Nederland- sche Bank, dr. J. Zijlstra maakte in het eerste kwar taalbericht '79. VANAVOND: REUNION JAZZBAND 20.00 uur. Dagelijks te zien o.a.: Franse interieurs Swarovski's zilver Vietnamees vluchtelingenhandwerk Turkse en Griekse kunstnijverheid Frans antiek Amerikaanse volkskunst Gratis films. HOUTRUSTHALLEN DEN HAAG Openingstijden: dagelijks 10 uur vm - W uur nm; zondag 2 uur run -10 uur nm^ Entree:! 7,50 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis. 65+: f 4.50p.p. J )ME Het gebruiken van nycohol als brandstof voor to's zal de voedselschaarste een aantal landen van de orferde Wereld nog vergroten. Reeds thans wordt 40 procent van de graanopbrengst van de wereld gebruikt als vee voeder om de rijke landen te voorzien van proteïnerijk voedsel. Als een ander deel van de graanoogst ook nog wordt verstookt tot alcohol, die, vermengd met benzine, wordt gebruikt om de auto's rijden de te houden, zal het aantal hongerlijders in de wereld noe verder toenemen. Dit is een van de aspekten die ter sprake zijn gekomen tijdens de Wereldconferentie voor agrarische hervormingen en landbouwkundige ontwik kelingen, kortweg als de „hongerconferentie", die deze week in Rome wordt gehou den. De ernstige waarschu wing tegen het gebruik van alcohol als motorbrandstof is geuit door de Libanees Edou-. ard Saouma, directeur-gene raal van de in Rome geves tigde Voedsel- en Landbou worganisatie FAO van de Verenigde Naties. Er viel een doodse stilte on der de afgevaardigden van 150 landen der wereld, toen Saouma het lot schilderde van de miljoenen bezitlozen in de arme landen, „wier moeizame zoeken naar een paar dorre takken om er een handvol graan mee aan de kook te brengen, een veel groter drama vormt dan het in de rij staan van automobi listen voor een paar liter benzine". Tien alpinisten vinden dood in gletsjerspleet CHAMONIX (AP) Tien be- rg be klimmers zijn gisteren tijdens een afdaling in de Franse Alpen om het leven gekomen, toen zij in een die pe gletsjerspleet vielen. Twee andere alpinisten kon den met een helikopter van de berghelling worden gehaal. Het ongeluk is waarschijnlijk ontstaan toen drie met een touw aan elkaar gebonden klimmers een val maakten en de rest van de groep in de afgrond meesleurden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Blijkens diverse gege vens zijn er voor het groeiend aantal watersporters te weinig jachthavens en aanlegmogelijkheden in Nederland. Bo vendien ondervinden zij bij sluizen en bruggen nogal eens problemen, terwijl voor hen ook het waterverkeer samen met de beroepsvaart beter moet worden geregeld. Om in deze problemen een be ter inzicht te krijgen houdt Rijkswater staat thans een onderzoek onder de wa tersporters in de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren. Rijkswaterstaat heeft voor deze enquête negen boten van zijn dienst ingeschakeld en de hulp ingeroepen van veertien sluis wachters voor het laten invullen van en quêteformulieren. Rijkswaterstaat wijst er nadrukkelijk op dat dit onderzoek niets te maken heeft met de eventuele invoering van een vaartuigenbelasting. De dienst wil via dit onderzoek en de ook in augustus te houden enquête gege vens verzamelen voor een mogelijk nieuw op te zetten recreatiebeleid. Enige jaren geleden zijn hiervoor ook al peilin gen onder de watersporters gehouden. Autootje van twee miljoen Ivo Caprino en echtge note staan vol trots kt hun auto-creatie „II Tempo GiganteDit duurste automobiel ter wereld (twee miljoen gulden) is geheel met de hand gemaakt, heeft een topsnelheid van 350 kilometer per uur, is voorzien van ra dar en televisie en wordt aangedreven door twee maal twaalf cylinders. In het Auto- tron in Drunen Is het vehikel tot 2 septem ber te bezichtigen. Deze onder Cy priotische vlag varende vissers boot Sierra werd door een schip van een Ameri kaanse milieuac tiegroep geramd, toen eerstge noemde bezig was clandestien walvissen te van gen. De Sea She pherd, het schip van de milieu groep had een met beton ver zwaarde boeg. De Sierra moest zich beschadigd terugtrekken naar Lissabon. Het kwam in Lissa bon nog tot een vechtpartij tussen een opvarende van de Sierra en een van de Sea Shepherd. Laatst genoemde liep een hersenschud ding op. Voor tal van aktiviteiten vergroot alleen maar de edselschaarste in een aantal iden van de Derde Wereld. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecre taris Hazekamp (economi sche zaken) zal volgend jaar ruim f48 miljoen uitge ven voor verbetering van het toerisme in ons land. De bewindsman schrijft dit in de vandaag verschenen nota „Toeristisch Beleid". Het geld zal onder andere worden besteed aan verbe tering van de propaganda over Nederland, verbetering van accommodaties (vooral kampeerterreinen) en uit breiding van de toeristische dienstverlening. De belangrijkste de maatregelen die staatssecretaris Hazekamp aan kondigt, zijn: - Uitbreiding van de propaganda over Nederland, vooral in de USA, Japan, het Midden-Oosten en La tijns Amerika; - Het stimuleren van buitenlanders om in Nederland congressen te houden; - Uitbreiding en modernisering van toeristische trekpleisters, met name in de gebieden buiten de Randstad en langs de kusten. In de nota wordt onder meer voorgesteld, een nieuw attractiepunt met de naam „Water-Wonderland" te bouwen. Hierin zal de historische en actuele relatie van ons land met het water uitgebreid en op aantrekkelijke wijze worden gepresenteerd. Ook in Zuid-Limburg moet een nieuw, groot attractiepunt komen. - Aansluiting van alle kampeerter reinen op het rioleringnet; - Klasse-indeling van alle logeerac- commodaties (zoals in de Michelin- gids); - Uitbreiding van logiesvormen in de lagere prijsklassen; itomobilisten, die straks mop- rend in de rij staan voor een ftzinepomp...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1