Ministers van Carter stappen massaal on Ti" m miree Haarlemmerstraat.hoek Mare ëkort diesel- lie bedreigt achtverkeer Bom voor Den Haag in Brusselse kluis MÊH Rotterdammer wilde aanranding wreken halve prijzen! OPHEFFINGS UITVERKOOP Ondanks aftreden Somoza stijgt spanning in Nicaragua Ook olbliift u thuis don krijgt u toch een extra vakantie voordeel van uw Vleeschmeester. Woensdag 18 juli 1979,69e jaargang no. 21402 iekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur. J. J. Hallewas dacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Minstrel Man .Minstrel Man", film over groep zingende negers op Ned.I om 19.50 uur. Om 21.55 uur „De schatten van de Co lossus". Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over wapenindustrie in Neder land om 20.32 uur „Count down" met Third World en om 21.55 uur Info over herop leving zeezenders. Wisselvallig Wisselend bewolkt met af en toe een bui. Later op de dag meer zon. Temperaturen tus sen 17 en 21 graden. Morgen zon: 5.42 - 21.50. Schev. hoogw.: 12.18. Laagw.: 7.49 en 20.28. heuw stopbord per 1 oktober HAAG (ANP) Het nieuwe achthoekige verkeersbord, dat ;eft dat men voor een voorrangskruising moet stoppen, wordt 1 oktober van kracht. nieuwe rode bord, waarop in witte letters het woord „stop" at. gaat het oude ronde bord met de omgekeerde driehoek en woord „stop" Vervangen. Het nieuwe bord is in andere Europe- anden al in gebruik. Koningin op vakantie SOESTERBERG (ANP) Koningin Juliana is gistermiddag van de luchtmachtbasis Soesterberg naar Porto Ercole (Italië) vertrok ken, waar zij de zomervakantie zal doorbrengen. Prins Bernhard, die voor het Wereld Natuurfonds in Indonesië is, voegt zich eind juli bij de koningin. Valse honderdjes in Brabant DEN BOSCH (ANP) In Boxmeer en Sam beek (beide in Brabant) zijn deze week valse honderd-guldenbiljetten verspreid. De rijkspolitie van Boxmeer wilde in verband met het onderzoek niet zeggen om hoeveel biljetten het gaat. Het aanbieden van de valse biljetten lukte in sommige gevallen. Twee keer liep de tran sactie mis, maar de dader wist aan de politie te ontkomen. |E VERTROUWENSCRISIS NA AANPAK ENERGIEBEPERKING WASHINGTON Alle leden van het Amerikaanse kabinet en de voornaamste medewerkers in het Witte Huis hebben gisteravond aan president Carter hun ont slag aangeboden. President Carter zal zich de komende da gen op de ontslagaanvraag bezinnen, ver klaarde de perschef van het Witte Huis, Jody Powell. In officiële kringen weigerde men te zeggen of de president om de ont slagaanbiedingen had gevraagd. „De presi dent heeft een ernstig en langdurig ge sprek met zijn kabinet en hoogste staf ge had over de voornaamste beleidspunten van zijn regering, aldus Powell. De ontsla gaanbiedingen werden gedaan in twee af zonderlijke vergaderingen. Dit massale ontslagaanbod is zonder weer ga in de Amerikaanse geschiedenis voorzo ver het is gedaan tijdens de zittingsperiode van een president, zo merken waarnemers op. Volgens Powell zal president Carter „zorg vuldig en snel" een besluit over de ontsla gaanbiedingen nemen. Verwacht werd dat hij er een aantal van zou inwilligen, maar het outslagaanbod van Vance (buitenlandse zaken) en Brown (defensie) zou Carter van de hand hebben gewezen. De ontslagaanbiedingen zijn gevolgd op de „retraite" van twaalf dagen die Carter in Camp David gehouden heeft om de ver trouwenscrisis te overwinnen die in Was hington was ontstaan met name als gevolg van de te volgen aanpak in het energiebe leid. Carter had tijdens zijn televisierede van zondagavond gezegd dat een van de vele mensen die hem in Camp David ad vies waren komen geven, had verklaard: „Er zijn kabinetsleden die de indruk wek ken dat zij niet erg loyaal zijn tegenover u". De president had bij het uitspreken van die woorden geglimlacht. Een verklaring die in Washington circu leert voor het aftreden van het voltallige kabinet is dat Carter zo de vrije hand heeft bij het herschikken van zijn door te genslag achtervolgde ploeg. Zo werd minister van energie James Schlesinger al lange tijd beschouwd als een blok aan het been van Carter. Twee andere ministers, Michael Blumenthal van financiën en Joseph Califano van gezond heid, onderwijs en sociale zaken, hebben verschil van mening met adviseurs van het Witte Huis gehad. Eerder op de dag had Carter tegenover leiders van het congres gezegd dat hij een kabinetswijziging over woog. bèMXu JOK OPENBAAR VERVOER FREEST BRANDSTOFPROBLEMEN (Van één onzer verslaggever») HAAG Het steeds nijpender tekort aan diesel-olie het beroepsgoederen-vervoer voor zeer enstige proble- t~te plaatsen. Ook de busmaatschappijen zijn bang dat de udende schaarste aan brandstof tot moeilijkheden zal Mogelijk moet op den duur tot inkrimping van de itverlening worden overgegaan. jens de EVO, de organisatie van verladers en vervoerders, irdt het zowel in ons eigen land als in het buitenland steeds •eilijker aan voldoende dieselolie te komen. Een laatste pei- heeft uitgewezen dat in Italië per keer niet meer dan 200 kan worden getankt, dat in Frankrijk en Engeland een tal stations al helemaal niet meer levert, terwijl ook in Bel een rantsoenering op gang begint te komen. Van de ons iringende landen is eigenlijk alleen de situatie in West-Duits- d tamelijk normnaal. De grote moeilijkheid voor het be- ipsgoederenvervoer is dat de beperking van de olie-aanvoer h voordoet in een periode waarin het aanbod aan vracht st sterk toeneemt Als de huidige tendens doorzet zullen de rvoersondernemingen al spoedig „nee" moeten verkopen aan klanten. ngeland- aarders poging om in het Guiness ok of Records te komen is er eens mislukt. 50 n tweede poging leek succes hebben, maar meer dan 70 ijl werd het niet. Tornado laat weinig heel Schietpartij in Nieuwkoop NIEUWKOOP Gewapend met een jachtgeweer is een 22-jarige stuurman uit Rotter dam vannacht in Nieuwkoop op zoek gegaan naar de aan rander van zijn verloofde. Deze aanranding had zondag avond al plaatsgevonden. Wat de Rotterdammer niet wist is dat de aanrander al door de Nieuwkoopse politie was ge arresteerd. Omstreeks twee uur vannacht begon de speurtocht van de beschonken Rotterdammer. In zijn drift had de man een jachtgeweer uit de woning van zijn verloofde weggeno men. Schietend en schreeu wend liep de woedende stuur man door Nieuwkoop, op zoek naar de aanrander van zijn aanstaande vrouw. Hier bij werd niemand geraakt Om kwart voor drie vannacht maakten vier politiewach- tmeesters een einde aan de jacht De wraakzuchtige stuurman zucht nu ook in de kerkers van de Nieuwkoopse justitie. De politie verwacht vandaag nog de broer van de aanran der te kunnen arresteren. Deze Nieuwkoper heeft het meisje bedreigd voor het ge val dat. zij aangifte van het (nisdrijf zou willen doen. BRUSSEL Naar nu eerst be kend is geworden is vorige week woensdag in een bagagekluis van het centraal station in Brussel een bom ontdekt, die vermoedelijk be doeld was voor een aanslag op de Cubaanse ambassade in Den Haag. De bom werd bij toeval ontdekt, toen uit een van de bagagekluizen rook ontsnapte. In de kluis vond men een reistas met een bom en enkele chemische produkten. Ken nelijk was een van de chemicaliën in aanraking gekomen mét het plastic van de tas. Aanduidingen in de tas wezen naar Den Hhag. In Brussel meent men, dat de bom, waarschijnlijk afkom stig uit Spanje of Frankrijk, be- doeld was voor de Cubaanse am bassade in Den Haag. Tegenstan ders van Castro hebben eerder aanslagen gepleegd in Madrid, Pa nama, New York en Lissabon. De Nederlandse autoriteiten zijn via Interpol over de zaak ingelicht Over het onderzoek in Nederland, waarmee de Haagse politie geen bemoeienis heeft, kan nog niets worden gezegd. Ook het parket te Brussel zwijgt, in afwachting van de resultaten van het onderzoek in Nederland. ADVERTENTIE Omdat het pand van Mirelle verkocht is en gerestaureerd gaat worden, kan het Leidse boetiekpubliek profiteren van kortingen vanaf 10%, ja zeifis van Want Mirelle houdt als gevolg van de genoemde situatie een spektakulaire Wij raden u aan er vlug bij te zijn, want het is nog slechts een kwestie van dagen! ADVERTENTIE Oostenrijks kristal Franse interieurs Swarovski's zilver Vietnamees vluchtelingenhandwerk Turkse en Griekse kunstnijverheid Frans antiek Amerikaanse volkskunst. U ziet het allemaal op de EXPO INTERNATIONAL. En nog veel meer uit o.a. Nederland, Engeland, Canada, Iran, Duitsland, Indonesië, Israël en Hawaï. C ADEAUX VOOR HONDERDEN BEZOEKERS! Gratis crèche. HOUTRUSTHALLEN DEN HAAG Openingstijden: zondag: 2 uur nm -10 uur nm. dagelijks 10 uur vm-10 uur nm. Entree: f 7,50 p.p., t/m 12 jaar: f 4,50, 65+: f4,50 p.p. Francisco Urcuyo (54), Somoza's opvol ger. URCUYO WIL AMBTSPERIODE AFMAKEN MANAGUA (UPI/REUTER/AP) Ondanks het aftreden en vertrek van president Somo za, ziet het er niet naar uit, dat Nicaragua nu een rustige periode tegemoet zal gaan. Aanwijzingen tot toenemende spanning zijn: de aankondiging van Somoza's opvolger, de kinderarts Francisco Urcuyo, dat hij van plan is om de ambtstermijn van Somoza zal volmaken, hoewel de bedoeling was dat hij af zou treden zodra de voorlopig junta de za ken in Nicaragua zou overnemen; voorts de dagorder van de nieuwe commandant van de Nationale Garde, kolonel Frederico Mejia Gonzales, waarin deze zegt, dat de Garde zal doorvechten en waarin hij de Sandinisten op roept de wapens neer te leggen en tenslotte toenemende gevechten ten zuiden van Mana gua, in Masaya en andere steden, die gecon troleerd worden door de opstandelingen. Dit alles heeft de voorlopig junta doen beslui ten om voorlopig maar in Costa Rica te blij ven terwüle van haar eigen veiligheid. Een van de knelpunten is de concessie die de opstandelingen tijdens de besprekingen in Costa Rica gedaan hebben, namelijk dat de Nationale Garde opgenomen zou worden in het nieuwe leger van Nicaragua. De Nationale Garde is, vanwege de betoonde wreedheden, bij de Nicaraguaanse bevolking zeer gehaat en waarnemers zien niet goed hoe deze con cessie zonder moeilijkheden in een realiteit omgezet kan worden. Het was overigens deze concessie, die Somoza ertoe gebracht heeft om af te treden. Somoza is gisteren met een vloot van vijf vliegtuigen op de luchtbasis Homestaed in Florida aangekomen. Hij mag zeggen, gaan en staan wat en waar hij wil; hij heeft alleen een stringent verbod opgelegd gekregen om samen te zweren tegen de nieuwe regering van Nica ragua. Het is waarschijnlijk dat'hij in Florida blijft aangezien hij in de omgeving van Miami omvangrijke bezittingen heeft. Voorlopig staat hij nog onder de hoede van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De Nederlandse regering is verheugd over het aftreden van Somoza. Zij hoopt, dat er in Ni caragua een. regering gevormd zal worden, die de steun geniet van brede lagen van de bevol king, zo heeft een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken bekend ge maakt Een van de leden van de door de Sandinisten benoemde vooirlopige junta, Ramirez heeft verklaard, dat de junta, zodra zij aan de macht is om uitlevering van Somoza zal vra gen, gezien diens misdaden tegen de mens heid. Zie verder pagina 7. ADVERTENTIE magere gekookte VARKENSLAPPEN SCHOUDER- m kilo-938 HAM 100 gram JfS&l VeAÜUKUjjd Voordelig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1