SOMOZA STAPT OP Kamerlid wil verbod verkoop pijnstillers door kruidenier Opsporingsdiensten gaan meer samenwerkei bij fraudebestrijding Nicolas gedoopt Urcuyo voorlopig tot opvolger gekozen DECLARA TIES BEWINDSLIEDEN MOGELIJK AAN BANDEN Hogere olieprijs aan verbruikers doorberekenen In Frankrijk is vandaag een nieuw twee-frankstuk in omloop gebracht, dat ongeveer de waarde heeft van een Nederlandse gul den. Bekende symbolen zijn er op gehandhaafd. Nieuw is echter een zaaiende Marianne^ PLO haalde Syrisch vliegtuig neer Beiroet Dé Palestijnse be vrijdingsorganisatie PLO heeft bekendgemaakt, dat zij met een luchtdoelraket van Russische makelij bij vergis sing een Syrische straaljager van het type MIG heeft neer gehaald. Dit is gebeurd tijdens het luchtgevecht op 27 juni tussen Syrische MIGS-21 en Israëli sche gevechtsvliegtuigen. Ook Vietnam bij conferentie in Geneve GENEVE Volgens functio narissen van de Verenigde Naties heeft Vietnam beslist te kennen gegeven, dat het de Geneefse conferentie over Indochinese vluchtelingen, vrijdag en zaterdag, zal bij wonen. Aan 72 landen is een uitnodi ging verzonden. De groep van westelijke landen zal morgen een voor-conferentie houden. Donderdag zou een samen komst worden gehouden van westelijke en Aziatische lan den. Zelfmoord walvissen Bij het dorpje Point au Gaul in het Canadese New Foundland heb ben zich meer dan 175 walvissen op de rotsachtige kust te pletter gezwommen. Pogingen om de dieren weer naar dieper water te lokken mochten niet baten. Alle walvissen leken vastbesloten mee te doen aan wat leek op een collectieve zelfmoord. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ongeveer drieduizend kruideniers in ons land verkopen zonder vergunning pijnstillers. Volgens Ria Beckers, Tweede Kamerlid voor de PPR moet aan deze „bijzonder on gewenste situatie" een einde worden gemaakt. Zij heeft over deze kwestie dan ook vragen gesteld aan staat secretaris Veder-Smit van volksgezondheid, omdat deze soort verkoop naar haar mening het beleid doorkruist, dat is gericht op beperking van het gebruik van pijnstillers. Het Kamerlid vraagt daarom de controle op naleving van de wet op de geneesmiddelenvoorziening te verscherpen. Vandaag hebben alle artsen en apothekers een brief gekregen van het ministerie van volksgezondheid. Daarin wordt ge vraagd hun ervaringen met het slaapmiddel Halcion te rappor teren. Het ministerie wil weten of er vaker ongewenste ver schijnselen optreden na gebruik van Halcion dan na andere slaapmiddelen. Op basis van de gegevens die artsen en apo thekers aandragen, zal zo spoedig mogelijk advies worden worden uitgebracht aan staatssecretaris Veder-Smit van volks gezondheid over het al of niet verbieden van het middel. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur'nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Gevaarlijk poeder gestolen in Voorburg (Van een onzer verslaggevers) VOORBURG Uit de wo ning van een technicus aan de Frans Cobellaan in Voor burg zijn gisteren in de loop van de dag twee zakjes et- spoeder gestolen. De politie waarschuwt dat het poeder sterke gelijkenis vertoont met morfine. In- of uitwen dig gebruik, onder toevoeging van water, kan levensgevaar lijk zijn. De diefstal werd gepleegd, nadat de voordeur van de woning was geforceerd. Te vens werden een hoeveelheid sieraden, diverse camera's en een bedrag van 5000 gulden ontvreemd. Zaaiende Marianne Dinsdag 17 juli 1979,69e jaargang no. 21401 Amore In de serie „Theater thuis" de uit Duitsland afkomstige ko medie „Amore" op Ned.II om 22.00 uur. Om 18.59 uur Part ner in „Popkaravaan" en om 21.20 uur VARA-visie over Polisario. Ned.I om 21.55 uur „Het dos sier" over Robert Kennedy- moord. Veel bewolking Veel bewolking en af en toe regen of motregen. Middag- temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen zon op: 5.41. Onder: 21.51. Schev. hoogw.: 10.57. Laagw.: 6.33 en 19.11. lichter, robuuster en goed koper zal zijn dan de klassieke fiets. Nou IS-IE GESMoir&k/ 34. 2312 DD Leiden, postbus 11; 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers:-55 cent. Sint Jan opgeheven (Van een onzer verslaggeefsters) BOSCH De 135 Syrisch-or- Turken, die drie maanden de Sint Jan in Den Bosch hebben livakkeerd, zullen deze kerk in de p van dc week verlaten, bisdom Den Bosch heeft voor vervangend onderdak gevonden Schijndel, Someren en Den Bosch. Turkse christenen hadden in de hedraal een wijkplaats gezocht om te voorkomen dat zij naar Tur kije, waar zij door mohammedaanse landgenoten worden vervolgd, wer den teruggestuurd. Met het verlaten van de St. Jan hopen zij de besluit vorming van de Nederlandse rege ring positief te beïnvloeden. Mgr. Bluijssen van Den Bosch heeft toege zegd onverminderd door te gaan met het zoeken naar een oplossing. (Zie ook pagina 7 7 Mgr. Bluyssen. (Van een onzer verslaggevers) SOESTDIJK Pater B. A. H. M. Bot uit Den Haag heeft za terdag op paleis Soestdijk de vorige week geboren zoon Nico- lós van prinses Christina en Jorge Guillermo gedoopt. Bij deze plechtigheid waren aanwezig koningin Juliana, de moeder van Jorge Guillermo, prinses Irene en prins Carlos met drie kinde ren en prinses Margriet Deze was hiervoor uit haar vakantie verblijf in Oostenrijk overgekomen. Ook enkele vrienden van Cristina en Jorge woonden de doopplechtigheid bij. Vier daagse van start MANAGUA (AP/AFP/UPI) President Anastasio Somoza is afgetreden en treft voorbereidingen om het land te verlaten. Daartoe is een Boeing 727 van de Nicaraguaanse luchtmacht Lanica in gereedheid gebracht. Het Congres van Nicaragua heeft de huidige voorzitter van het Huis van Af- gevaardigden, Francesco Urcuyo tot zijn opvolger benoemd. Daarmee is een einde gekomen aan een familieheerschappij van meer dan 42 jaar. Een einde dat tot stand is gebracht door een algemene volksopstand onder leiding van het Sandi- nistisch Bevrijdingsfront. Deze wekenlange strijd heeft aan tenminste 20.000 mensen het leven gekost en grote verwoestin gen in het land aangericht. Gedurende de gehele nacht heeft Somoza geconfereerd met de leden van zijn legering en met de leiders van de inmiddels zeer sterk gedunde Nationale Garde. Intussen spraken de vijf leden van door de Sandinisten benoemde junta in het naburi ge Costa Rica met de Amerikaanse ambassadeur aldaar, Willi am Bowdler en afgezanten van andere landen. Waarheen Somoza de wijk neemt, is niet bekend, maar aange nomen wordt, dat hij naar Miami, in de Amerikaanse staat Florida zal gaan, waar hij nogal wat onroerend goed bezit. De Amerikaanse luchtmachtbasis Homestead is sedert, gisteravond volledige afgegrendeld door veiligheidspersoneel „belast met het afwikkelen van de kwestie Somoza", zo heeft het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteravond medege deeld. Hij zou ook kunnen vluchten naar Guatemala, El Salva dor of Honduras, landen met militaire regeringen, die Somo- za's mening delen, dat de Sandinistische opstand in Nicaragua door Cuba is ge'inspireerd. De nieuwe president is, zoals gezegd, de 54-jarige Francisco Urcuyo. Hij zal, naar verwacht, slechts kunnen aanblijven tot dat de voorlopige junta van de Sandinisten uit Costa Rica in Managua aankomt. Zij zullen met een chartervliegtuig vertrek ken, zodra Somoza Nicaragua heeft verlaten. De junta hoopt zonder bloed vergieten de zaken te kunnen overnemen. In Nicaragua zijn vanmorgen geen militaire activiteiten ge meld, maar de Sandinisten hebben alle belangrijke steden, be halve Managua, in handen en beheersen alle toegangswegen naar de hoofdstad. Ongeveer 150 personen hebben gisteren in Amsterdam betoogd voor Amerikaanse consulaat op Museumplein om te protesteren tegen de Amerikaanse bemoeienissen met Nicaragua. Daarbij werd een pop, Somoza voorstellend, verbrand. S )OLLAR ONDER [WEE GULDEN P MSTERDAM Op de Am- it terdamse wisselmarkt is de if IS-dollar voor het eerst inds februari van dit jaar peer onder de twee gulden ekomen. )e dollar noteerde vanmor- [en 1,9940 - 1,9950 tegen 2,0040 - 2,0050 als slot- coers voor gisteren. Deze slot- toers lag circa een cent lager ils die waarop de vorige veek werd afgesloten. (Van onze parlementai re redactie) DEN HAAG In op dracht van de regering zal een onlangs gefor meerde werkgroep moeten bezien of en zo ja, welke hanteerbare regels er moeten ko men voor de onkosten- declaraties van be windslieden. Dit heeft vice-Minister-president Wiegel aan de Tweede Kamer meegedeeld in antwoord op vragen van de Vaste Commis sie voor Rijksuitgaven. Aanleiding voor het besluit is "de harde kri tiek die de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag heeft geuit op het grote aantal re keningen van bewinds lieden, die in het ka der van representatie kosten door het Rijk moesten worden be taald. Via een aantal regels zal de werkgroep efen moeten betalen. Het duidelijker scheiding onderzoek zal echter kunnen aanbrengen tussen datgene wat de schatkist en wat de bewindslieden zelf zeker dit jaar niet meer rondkomen, aldus het antwoord van mi nister Wiegel. In Nijmegen is vanmorgen in alle vroeg te de vier daagse van start gegaan. Het vee in de nog bedauw de weilanden slaat hier ver baasd een pe loton West- duitse solda ten gade. DE GRAAF (PVDAWK UITBREIDING FIOD (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vier opsporingsdiensten op het gebied van lonen en belastingen gaan zoveel mogelijk samenwerken om te trachten de fraudes, waarmee vele tientallen miljoe nen guldens gemoeid zijn, tegen te gaan. In het jaarverslag van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid wordt alleen al voor ver leden jaar een bedrag genoemd van honderd miljoen gulden. Het Sociaal Fonds heeft de vier betrokken ministeries een brief gestuurd, waarin wordt aangedrongen op een volledig geïntegreerde actie van de verschillende op sporingsdiensten. Volgens een woordvoerder van het ministerie van financiën is er al geruime tijd sprake van coördinatie, die meestal geschiedt via de Offi cier van Justitie. Ook neigen de opsporing diensten er steeds sneller tot harder optreden bij vermeende gevallen van fraude. Een eerste resultaat van die samenwerking was het op lossen van de .Haarlemse fraude". Het PvdA-Tweede Kamerlid De Graaf vindt eveneens dat de Fiscale Inlichtingen en Op sporingsdienst (FIOD) meer betrokken moet worden bij de fraudebestrijding met sociale verzekeringspremies in de bouwwereld. In schriftelijke vragen aan staatssecretaris Noote- boom van Financiën informeerde De Graaf gisteren hoeveel man extra nodig zijn voor de FIOD-fraudebestrijding en welke nadere be voegdheden de ficale recherche-mensen daar toe moeten krijgen. De vier betrokken diensten zijn de Loontech- nische Dienst van Economische Zaken, de Looncontroledienst bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Inspecties der Directe Belastingen en de FIOD. Ministers EG-landen: BRUSSEL De stijging van de olieprijs moet worden door berekend aan de verbruikers, opdat er een begin wordt ge maakt met de vereiste beperkingen van het energieverbruik op langere termijn bij produktie en consumptie. Tot deze conclusie zijn de ministers van financiën en econo mie van de negen EG-lidstaten in Brussel gekomen. Zij me nen, dat doorberekening in inkomens en prijzen moet worden vermeden, onder meer omdat de economische groei bij toene mende inflatie in gevaar zou komen. In de conclusies staat ook, dat de opleving van de economie in de EG, die vorig jaar was begonnen, zich in de eerste ""helft van het jaar heeft doorgezet. Ondanks een grotere werkgele genheid is de werkloosheid over het algemeen stabiel gebleven. De monetaire stabiliteit is, dankzij het functioneren van het Europese Monetaire Stelsel (EMS) in het eerste halfjaar van 1979 over de gehele lijn bevredigend gebleken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1