Soepele vakantie uittocht Somoza bereidt aftocht voor Gijzelaarsontsnapt uit Egyptische ambassade in Ankara DC-10 mag in Amerika weer de lucht in ipartheid verscherpt in Zuicl-Afrika ÏTA schort acties op Dayan naar Nederland Oorzaak slaapziekte wellicht luchtwegvirus Zaterdag 14 juli 1979,69e jaargang no. 21399 thekersdijk 34. 2312 DO Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Lelden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas f-redacteur: wim Buijteweg. Advenenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal ƒ43.05: jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Spionage Zaterdag: Op Ned.I om 19.45 uur de Russische spionage film „De Transsiberië-Ex- press". Ned.II om 22.10 uur „De fa milie Strauss". Zondag: Op Ned.I om 20.20 uur serie „Angélique". Ned.II om 21.10 uur „Verha- genCadabra". Wolkenvelden Droog weer met wolkenvelden en ook af en toe zon. Middag- temperaturen van 17 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Matige, langs de kust nu en dan vrij krachtige noordwesten wind. Morgen zon: 5.37-21.54; maanr 00.29-12.54. Hoogwater te Scheveningen: 7.47, 20.17; laagwater: 3.51,16.07. TURKEN KLAAR VOOR AANVAL Turkse scherpschutters staan achter gepantserde schermen klaar voor een bestorming van het ambas sadegebouw. ANKARA (AP/Rtr/AFP) Twee gij zelaars in de Egyptische ambassade in Ankara hebben zich door een sprong van de eerste etage in veilig heid kunnen brengen. Bij een twee de ontsnappingspoging, ditmaal van af de vierde etage, kwam een gijze laar om het leven, een andere werd zwaar gewond. Vanmorgen moest om acht uur een nieuw ultimatum van de Palestijnse guerrillastrijders, die gistermiddag twintig gijzelaars in de ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara gevangen namen, aflopen. Een bestorming van de ambassade wordt niet uitgesloten geacht. De Palestij nen hadden een eerder ultimatum dat om half twee verliep, la ten verstrijken zonder dat er iets gebeurde. Turkse militairen, politiemannen in burger en scherpschutters hebben een cordon om het ambassadegebouw getrokken. Egypte liet weten geen troepen naar Turkije te zullen zenden om de gijzelaars te bevrijden. Onder hen bevindt zich de Egyptische ambas sadeur Achmed Kamal Ama. Vlak na de over val op de ambassade lieten de Palestijnen een vrouwelijke Turkse werknemer vrij. Deze ver klaarde dat zij in het hoofdgebouw levenloze, lichamen had gezien. Premier Chalil zei dat Turkije „volledig ver antwoordelijk wordt gehouden voor de veilig heid van de Egyptische gijzelaars. Wij hebben de hele zaak aan Turkije overgelaten om elke gepaste maatregel te nemen om het probleem op te lossen." Turkije is door Egypte wel ver zocht het gebruik van geweld alleen als uiter ste geweld toe te passen. Bij de bestorming van de ambassade gisteren rond het middaguur werden twee Turkse poli tiemannen en een bewaker doodgeschoten door de overvallers, die in een Mercedes wa ren aangekomen. Premier Bulent Ecevit van Turkije houdt zich onafgebroken bezig met de gijzeling. Na kort overleg met de minister van binnenlandse za ken keerde Ecevit terug naar het regering scentrum waar het kabinet sinds vrijdagmid dag zonder onderbreking in spoedzitting bijeen is. De guerrillastrijders in het gebouw hebben onder meer geëist met hun gijzelaars naar een Arabisch land te worden gevlogen. Zij eisen tevens de vrijlating van twee Palestijnen die in Egypte gevangen zouden zitten en erken ning van de Palestijnse staat. Volgens de Egyptische premier Chalil moet de PLO aan sprakelijk worden gesteld voor de actie, die gevoerd wordt door Palestijnen die zich Ade laars van de Revolutie noemen. JOHANNESBURG (ap) In id-Afrika zijn gisteren iwe zware straffen in king getreden voor het te stellen van „illegale" arte werknemers. Vooraan- tande voorvechters voor irgerrechten hebben ge- larschuwd dat deze maatre- kan leiden tot massale irkloosheid en verhonge- inaf gisteren zullen blanken, zwarte werknemers in rnst hebben die niet over hoorlijke passen beschikken aarmee zij zich in blanke ctoren mogen ophouden, in nmerking komen voor raff en tot aan de 1200 gul- n of een maximale gevan- nisstraf van drie maanden. Eerder waren de boetes niet hoger dan 240 gulden zodat een aantal werkgevers deze wet eenvoudig negeerden. Nu zullen, aldus Helen Suzman, een parlementslid dat sterk gekant is tegen de apartheid, vele ontslagen vallen uit angst voor de verhoogde straffen. Op dit moment, zo zei zij, „verliezen honderden mensen hun baan". Het pasje, beter bekend als „dompas", maakt integraal deel uit van het leven van een zwarte Afrikaan, van zijn zestiende tot aan zijn dood. Wanneer men niet in bezit is van zo'n pasje, betekent dit meestal een nacht op het poli tiebureau en aansluitend een gerechtelijke vervolging. 1DRID De Baskische se- ratisten-beweging ETA eft de bomaanslagen in aanse vakantie-oorden op schort hangende het resul- »t van besprekingen met de pering in Madrid. iskenleiders voeren met de gering besprekingen over innen voor autonomie en rbeteringen van de leven somstandigheden van ETA-le- den die in een Noordspaanse gevangenis zitten. De ETA heeft de afgelopen weken de verantwoordelijk heid opgeëist voor 14 bo maanslagen op vakantie-oor den aan de Middellandse Zee. De ETA maakte tevens be kend verantwoordelijk te zijn voor de grootste bankoverval uit de Spaanse geschiedenis. ADVERTENTIE EEN GRANDIOOS SUCCES! Mini-wereldexpositie met veel unieke evenementen; aqelijks van 10 tot 10 uur. Nina Ricci's modecollectie '79-'80:2 x per dag Gratis films: van de NOS, over ruimtevaart en over Elvis Presley! Wereldrecord zak-zitten! Woensdag 18 juli: 21.00 uur: Miss Europa '79 met haar groep "Mekka". Donderdag 19 juli, de hele dag: Gratis karikatuur van uvoor u door Jan van Gijzel! Ook kunt u fantastisch eten in Expo's Herberg De Draeck. VEEL PRIJZEN - VEEL CADEAUX Openingstijden: zo: 2 uur nm -10 uur nm. dagelijks 10 uur vm -10 uur nm. Entree: f 7,50 p.p., t/m 12 jaar: f 4,50, 65+: f4,50 p.p. Cratis crèche. Het luilekkerland in Spanje, Italië, Griekenland of waar dat ook lokt: maar eerst moet men door de rijstebrijberg van mensen voor dat het Dolce Far Niente kan beginnen.. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, DRIEBERGEN De verkeersdrukte op de Ne derlandse wegen is gisteren, aan het begin van de bouwva- kantie, meegevallen. Weliswaar was het erg druk op de uit gaande wegen naar het buitenland, maar grote vertragingen en filevormingen zijn uitgebleven. Ook de grensovergangen konden de autostromen zonder moeite verwerken. De rijkspo litie in Driebergen verwacht de grootste drukte vandaag wa neer veel vertrekkende en en terugkerende vakantiegangers elkaar kruisen. Grote vertragingen oplopend tot vier uur voor de automobilisten zijn wel onstaan bij de overtocht per boot naar Texel Dat de verkeersdrukte op de wegen meevalt, hangt waar schijnlijk ook samen met het feit dat meer dan in voorgaande jaren de mensen de trein hebben genomen om hun vakantie bestemming te bereiken. Het aantal boekingen ligt acht pro cent hoger dan in het voorgaande jaar. Volgens schattingen van de NS gaan dit weekeinde 25.000 man per spoor naar het buitenland. Ruim 18.000 mensen reizen af met de normale D- en TEE-treinen, de rest gaat met speciale reisbureautremen. De internationale treinen zijn voor deze gelegenheid versterkt met een kleine 200 extra rijtuigen. Ongeveer 37.000 mensen vertrekken dit weekeinde per charter naar hun vakantie. Ten aanzien van de reisdoelen genieten Griekenland en Tune sië een grote belangstelling, maar ook Spanje is erg in trek. SANDINISTEN GEREED VOOR NIEUWE AANVAL OP MANAGUA MANAGUA, WASHINGTON - (AP/R tr/AFP) President Somoza van Nica ragua heeft gisteren een bliksembezoek aan Guatemala gebracht om met de lei ders van dat land en van El Salvador en Honduras te overleggen over mogelij ke militaire steun aan zijn wankelende regime. Net als Nicaragua staan Guate mala, El Salvador en Honduras onder militair conservatief gezag. Over de uit slag van het overleg is niets bekend ge worden. Dit is meegedeeld door Ameri kaanse functionarissen in Washington. Waarnemers geloven dat het eind van de dictatuur van Somoza nu definitief in zicht is en dat deze met de steun van Guatemala, El Salvador en Honduras probeert zijn positie bij de komende on derhandelingen te versterken. Inmiddels zijn verkenningspatrouilles van de Sandinisten opnieuw de hoofdstad Managua binnengedrongen, waar zij ruim twee weken geleden uit werden verdreven. Zij willen daar het laatste treffen voorbereiden met de Nationale Garde tenzij Somoza het Sandinistische voorstel voor beëindiging van de burger oorlog aanvaardt Gedurende de nacht passeerden de Sandinisten ongehinderd de verspreide controleposten van de Na tionale Garde. „De situatie ontwikkelt zich gunstig en wij vertrouwen erop dat wij tegen zondag in Managua kunnen zijn", aldus een Sandinistische woord voerder in het buurland Costa Rica. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken in Washington zei dat er vooruitgang is ge boekt is bij de besprekingen met de San dinistische Nicaraguaaanse regering in ballingschap. Het ministerie heeft Somo za opnieuw dringend verzocht af te tre den, aldus de woordvoerder. Verwacht wordt dat Somoza naar de VS zal gaan als hij uiteindelijk in ballingschap zal gaan. Oud-president Nixon van de Verenigde Staten prees Somoza als een betrouwba re bondgenoot toen hij gisteren een be^ zoek bracht aan de verdreven sjah van Perzië in de Mexicaanse stad Cuernava- ca. Een groep artsen heeft in Utrecht de stichting Medisch Comité Nicaragua op gericht. De artsen willen geld inzamelen voor medicamenten en medisch instru mentarium ten behoeve van de slachtof fers in Nicaragua. De burgeroorlog zou tot nu toe aan minstens 20.000 mensen het leven hebben gekost. Koningin Elisa beth van Enge land en kardi naal Basil Hume van Westminster staan naast el kaar tijdens een dienst in de Londense Westminster Kathedraal ter gelegenheid van het Jaar van het Kind. Het was de eerste keer dat een Britse ko ningin, die te vens aan het hoofd staat van de Anglicaanse kerk, een be zoek bracht aan een katho lieke kathe draal. JERUZALEM De Israëli sche minister van buitenland se zaken, Moshe Dayan, zal van 25 tot 27 juli een bezoek aan Nederland brengen. Aanvankelijk zou Dayan reeds komende week naar Nederland komen. De datum werd echter verschoven in verband met de gezondheid stoestand van Dayan, die eind vorige maand aan ingewand skanker is geopereerd. GIETEN Uit een eerste onderzoek naar de aard van het virus dat bij tientallen werknemers van de export slachterij Udema in Gieten een slaapziekte heeft veroor zaakt, is gebleken dat er wel licht sprake is van een virus in de luchtwegen, maar de juiste toedracht is nog niet erg duidelijk. Volgende week zullen op het streeklaboratorium in Gronin gen nieuwe proeven worden verricht, 's Winters heeft het genoemde virus meer kans vat te krijgen op mensen om dat het dan kouder is en slijmvliezen gevoeliger zijn. Vanwege het onverklaarbare karakter van het virus meent men dat het virus misschien uit het buitenland door ie mand is meegenomen. „We zullen het dan ook van reac ties uit het buitenland moeten hebben om meer van dit vi rus te weten te komen", aldus dr. Schröder. Kip op jaren BAGDAD, AFP Er is een Iraakse kip die met 21 jaar driemaal zo oud is als kippen doorgaans worden. Volgens het Iraakse persbureau INA be studeert een groep Iraakse veeartsen het zeldzame fenomeen. De hoogbejaarde kip legt sinds tien jaar weliswaar geen eieren meer, maar heeft verder alle le venslust behouden. Wel komen voor uit vallende rode veren, witte terug. vvKy S-V _st ASHINGTON, AMSTELVEEN (AP/ANP) - e Amerikaanse Luchtvaartdienst (FAA) eft gistermiddag het vliegverbod voor de 3-10 vliegtuigen opgeheven, 37 dagen nadat aan de grond waren gezet als gevolg van ernstigste vliegtuigongeluk dat zich ooit de Amerikaanse geschiedenis heeft voorge- an. Vandaag geef ik de DC-10 vloot terug aan luchtruim", zei FAA-directeur Langhorne Bond gisteren op een persconferentie. Hij deelde mee dat de acht Amerikaanse maat schappijen die het vliegtuig gebruiken, regel matig intensieve controles moeten uitvoeren. Deze controles, die volgens de FAA wel tot vijftig uren kunnen oplopen, zullen zich con centreren op de motorophanging dat de voor naamste oorzaak was van het ongeluk met de DC-10 op 25 mei. Verder zal de fabrikant van de DC-10, McDonnel Douglas, binnen twee jaar nieuwe ontwerpen voor de motorophan- ging klaar moeten hebben. Bond zei dat hij tot zijn besluit was gekomen na ontvangst van de uitslagen van „het meest uitputtende onderzoek van een vliegtuigtype in de luchtvaartgeschiedenis". „We hebben de de veiligheidsvraag die gerezen is na het ragische ongeluk in Chicago naar tevredenheid opge lost en we hebben strikte maatregelen uit gewerkt dat een dergelijk ongeluk zich niet meer zal voordoen". De KLM had gisteravond nog geen beslissing genomen over een hervatting van de DC-10 vluchten op Amerika. Men wil eerst de regels goed bekijken waaronder de VS de DC-10- vluchten weer toestaat. Een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen zoals Laker Airways en British Caledonian overwegen gerechtelijke actie tegen de Amerikaanse Luchtvaartdienst voor schadevergoeding. Het aan de grond houden van hun vliegtuigen heeft een schade van in totaal 36 miljoen gulden opgeleverd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1