■N S rekent op enorm ■reizigersaanbod bij autoloze dag europcar Nederland geeft extra hulp aan vluchtelingen Skylab eindigt als prachtig vuurwerk Tientallen doden bij hotelbrand in Spanje {ff - Tienduizenden plaatsen extra nodig Amerikanen weigeren wapen vervoer Nicaragua Horloge- diefstal verijdeld Nixon naar sjah Bibliotheek „Hageveld weggegooid §-c« De plezierige manier van autohuren nu óók in Den Haag. Katwijks jongetje gewond Ëeictae 0omcwit Donderdag 12 juli 1979,69e jaargang no. 21397 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND kersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - lacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ll ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Toppop „Toppop" gaat met Ad Visser terug in de tijd op Ned.II om 19.30 uur. Om 21.30 uur „De Stichting" en om 22.30 uur Televizier-magazine over ge vaarlijke slaapmiddelen. Ned.I om 19.35 uur „In the Mood" en om 21.55 uur het ballet „Vier lezte Lieder". Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. Min der warm. Tot matig toene mende oostenwind. Morgen zon: 5.35-21.56. Schev. hoogw.: 6.15 en 18.46. Laagw.: 2.12 en 14.38. Jcer-28 J )ngelukt op natra: 61 doden W (ARTA Een Fokker-28 van B ndonesische luchtvaartmaat- 1 pij Garoeda is gisteren op tra verongelukt De eenenzes- zit t enden, allen van Indonesi- t tonaliteit, zijn om het le- oraen. »stel is tegen de berg Sibay- 105 kilometer zuidelijk van gevlogen, vermoedelijk als van de slechte weersomstan- Na bijna 35.000 omwentelingen te hebben gemaakt, keerde het ruimtevaartlaboratorium Skylab gisteravond naar de aarde terug. De brokstukken kwamen voor het merendeel terecht in de Indische Oceaan. Tussen de 20 en de 50 daalden ér in het Zuidwesten van Australië neer. WASHINGTON (AP/D- PA/RTR) Honderden inwo ners in de Zuidwest-punt van Australië hebben de onder gang van het eens zo trotse ruimtelaboratorium Skylab gisteren ervaren als een in drukwekkend rood en blauw vuurwerk dat gepaard ging met intense donderslagen. Het grootste deel van de in totaal 500 brokstukken die niet in de dampkring ver brandden, kwam terecht in de Indische Oceaan ten westen van Australië. Tussen de 20 en de 50 Skylab-scherven daalden neer in het woestij nachtige, vrijwel onbewoonde, zuidwesten van het Australi sche vasteland. Meldingen van schade of letsel zijn tot nu toe niet binnengekomen. Toen het in de dampkring uiteenge spatte gevaarte, dat tweeën half miljard dollar heeft ge kost, de aardse atmosfeer bin nendrong, was het 16 uur 32 greenwich-tijd. Meldingen van het vuur werk dat daar werd waarge nomen kwamen uit Kalgoor- lie, Perth, Albany en Esperan- ce alle vier steden die aan de kust zijn gelegen. Vanmor gen vroeg begaven tal van in woners zich met gehuurde vliegtuigen en jeeps naar de brokstukken op weg om te trachten de hand te leggen op één van de onderdelen. In Nasa-kringen was de stem ming bijzonder opgelucht toen duidelijk werd dat de terug komst van de Skylab, die zes jaar heeft gefunctioneerd, vrijwel zeker geen schade of letsel heeft veroorzaakt Zoals de Nasa eerder al had aange kondigd voerde men vlak voordat het contact met het ruimtetuig werd verbroken nog een ingreep uit die voor kwam dat er brokstukken op Noord-Amerika terecht kwa men. President Carter heeft zijn opluchting over het uit blijven van ongelukken in Australië tot uitdrukking ge bracht in een boodschap aan de Australische premier Mal colm Fraser. Fraser heeft ge antwoord dat Amerika alle scherven die worden gevon den terug mag hebben in ruil voor verhoogde Amerikaanse import van Australisch rund vlees. Volgens het Noordame- rikaanse luchtverdediging scommando zijn er nu nog 4.505 door mensenhanden ge maakte voorwerpen in de ruimte over. Alle keren op •een gegeven moment naar de aarde terug. (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/UTRECHT Met man en macht werken de Nederlandse Spoorwegen, het ander openbaar vervoer en een ambtelijke werkgroep aan plannen tot de noodzake lijke energiebesparing van vijf procent. De Spoorwegen en het streek- en stadsver voer moeten bij een eventue le autoloze dag per week een veel groter reizigersaanbod, vooral in spitsuren, opvan gen. De ambtelijke werk groep, samengesteld uit ver- tegewoordigers van diverse departementen dient na te gaan welke mamatregelen nodig zijn, om de door de re gering gewenste energiebes paring van vijf procent te kunnen waarmaken. De ambtelijke commissie moet ook voorstellen voorbereiden om te voor komen, dat men méwér andere ener gie gaat gebruiken, wanneer het olie- verbruik door dwingende maatrege len wordt beperkt Na het CDA en de Pvda heeft nu ook D.66 aange drongen op deze dwingende maatre gelen tot beperking van het energie verbruik. Directeur-generaal Van Rijn van het ministerie van Economische Zaken gelooft dat Nederland aan het einde van dit jaar de gewenste vijf procent energiebesparing zal hebben bereikt. In Parijs wees hij erop, dat het zeer koude voorjaar in Nederland oorzaak is geweest van het sterk toegenomen gebruik van energie. Hij zei dit giste ren op de vergadering van de landen die zijn aangesloten bij het Internati onaal Energiebureau (IEA) te Parijs. Niet alleen Nederland, ook de andere bij het bureau aangesloten landen boeken weinig resultaten met de vrij willige energiebesparing. De Spoorwegen verwachten, dat zij bij een autoloze dag per week te ma ken zullen krijgen met een zeer groot reizigersaanbod. Omdat dit vooral in de spitsuren, die altijd al druk zijn, gaat gebeuren, moet dan heel wat materiaal worden ingezet Daarom zullen zelfs oude rijtuigen van stal worden gehaald. Deson danks vrezen de Spoorwegen straks nog grotere problemen, dan nu al dikwijls in het spitsuur het geval is. Speciale maatregelen, zoals een ef fectieve spreiding van de werktijden, het buiten het spitsuur houden van scholierenvervoer, van de 65-plussers, van de militairen, zou het beste zijn. Dan kunnen namelijk in de spits 40.000 tot 50.000 reizigers méér wor den vervoerd, aldus de Spoorwegen. Ook de middenstand is bezig met het nemen van energie besparende maat regelen. Daarbij hoopt de midden stand dat de overheid de onderne mingen die daarvoor bijzondere voorzieningen willen treffen zal sub sidiëren. Gedacht wordt aan energie- bespaprended installaties, zoals tus- senmeters, tijdschakelaars, fotocellen e.d. Verder denkt de mididenstand aan het bij toerbeurt uitschakelen van etalageverlichting in winkelstra ten. etser ngereden IDEN Een 65-jarige fiet- 1 uit Leiden is gistermor- l gewond geraakt, nadat was aangereden door een lo, bestuurd door een 23-ja- eLeidenaar. wielrijder reed op de ge Rijndijk in de richting 1 Leiden. Plotseling stak, linksaf de weg over naar Burggravenlaan, zonder de lo te hebben gezien. De Iser liep een dubbele arm een hersenschudding wonden aan de rug op. 9 zijn in september terug. Afwinteren is er niet bij. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een chartervliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Global International Airlines met medicamen ten afkomstig uit Beiroet aan boord voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Nicaragua heeft in Tunis van verder ver voer afgezien toen bleek dat er zich behalve medicijnen ook wapens onder de vracht bevonden. Een woordvoerder van de rijkspolitie op Schiphol waar het vliegtuig vanmorgen leeg arriveerde, verklaarde dat de beman ning weigerde het vervoer verder te verzorgen, toen in Tunis de wapens aan het licht kwamen. Het vliegtuig maakte in Tu nis een tussenlanding om daar nog meer hulpgoederen mee te nemen. De lading is toen in zijn geheel achtergelaten in Tunis. Het vliegtuig was door de in het Belgische Zaventem gevestig de maatschappij Young Cargo gecharterd voor het vervoer van'de geneesmiddelen. Het Tunesische persbureau TAP meldde dat de wapens aan boord waren jgebracht door leden van de Palestijnse Bevrij-. dingsorganisatie PLO. De bemanning van het chartervliegtuig is naar Amsterdam gegaan omdat men daar verwacht het ge makkelijkst een andere charteropdracht op de kop kan tikken. LEIDEN Door snel optre den heeft de Leidse politie kunnen voorkomen dat er 277 horloges uit het grootwinkel bedrijf V D zijn verdwe nen. De horloges waren reeds uit de vitrines gepakt en in plastic zakken gestopt Rond drie uur vannacht ging het alarm bij V 8c D af. De snel ter plaatse zijnde agen ten constateerden dat er een straattegel door de ruit van de toegangsdeur aan de Aal- marktzijde was geworpen. Bij nader onderzoek bleken de vi trines van de horloge-afdeling te zijn opengebroken. De hor loges lagen voor vertrek ge reed. Van de daders ontbrak evenwel elk spoor. Israël geeft nederzettingen politiek niet op ALEXANDRIE/EGYPTE (AP) President Sadat van Egyp te en premier Begin van Is raël zijn het er gisteren over eens geworden dat Libanon niet moet worden opgedeeld. Sadat was er evenwel niet in geslaagd Begin te doen belo ven dat Israël een einde zal maken aan het stichten van vestigingen in bezet Arabisch gebied. Op een persconferentie na het overleg gehouden werd door de twee leiders gezegd dat zij „zeer belangrijke" besprekin gen hadden gevoerd over het zelfbestuur der Palestijnen. SAN CLEMENTE (UPI) Oud-president Ri chard Nixon is vandaag naar Mexico vertrokken om er de sjah van Iran te ontmoeten. Het argument van Nixon is dat men zijn vrienden in tijd van nood trouw is. Zowel hij als de sjah hebben de macht moe ten afstaan door gebeur tenissen waarop zij geen greep meer hadden. Ni xon zou oorspronkelijk vorige week naar Mexi- xo zijn gegaan, maar hij stelde zijn reis uit van wege een staking van Mexicaans luchtvaartper- soneel. SARAGOSSA Bij een brand in hotel Corona de Aragon, in het centrum van de Spaanse stad Saragossa zijn vanoch tend zeker twintig mensen om het leven gekomen. Veertig gasten raakten ge wond. Het hotel is geheel afgebrand. Een van de gasten die kon worden gered is Don'a Carmen Polo de Franco, de weduwe van het vroegere Spaanse staatshoofd. Zij raakte wel gewond. Haar kleindochter en haar echtgenoot, de hertogin en hertog van Cadiz konden bijtijds wegkomen. Het hotel is een van de sjiekste hotels van Saragossa, een stad in het noordoos ten van Spanje. Volgens de politie raakten sommige men sen gewond doordat ze uit de ramen van het hotel naar beneden sprongen. Andere gasten konden met helicopters van het dak worden gehaald. Het is de tweede hotelbrand in Spanje in tien dagen. Op 2 juli ging een hotel op Palma de Mallorca in vlammen op. (Van een onzer verslaggevers) HEEMSTEDE Duizenden waardevolle antiquarische boeken, afkomstig uit de bibliotheek van het vroegere kleinsemi narie Hageveld bij Heemstede zijn op de brandstapel gegooid. De waarde van de boeken die zijn teruggevonden beloopt al ettelijke duizenden guldens. De directeur van de openbare biblio theek in Heemstede, H. Krol heeft dit gistermiddag bekendgemaakt, nadat en kele studenten hem een aantal boeken hadden gegeven die zij in een vuilcontai ner hadden gevonden. De boekerij opge bouwd in 150 jaar, moest volgens de lei ding van het vroegere seminarie dat nu gymnasium/atheneum is worden geruimnd wegens plaatsgebrek. Een aan tal zeldzame en kostbare boeken de hele bibliotheek had een waarde van en kele miljoenen guldens is geveild; de rest verdween naar de brandstapel. De heer Krol zei gisteren dat bij de selectie „bijzonder slordig en ondeskundig is ge handeld". De bibliothecaris van het college was voor commentaar onbereikbaar. 99 Een beeld dat met de gedachte aan het wereldvoedseltekort in het achterhoofd, schrijnend aandoet. Op de veiling in het Limburgse Gronsveld zijn duizenden tonnen appels doorge draaid, omdat ze de minimumprijs van 33 cent per kilo niet opbrachten. Oorzaak daarvan is de grote aanvoer van buitenlands fruit. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering is bereid nogmaals een aanzienlijk be drag ter beschikking te stellen voor hulp aan Vietnamese, Cambodjaanse en andere Indochinese vluchtelingen. De hoogte van het bedrag zal aangekondigd worden op de conferentie over het vluchtelingenprobleem die 20 en 21 juli in Genève gehouden wordt Minister De Koning (Ontwikkelingssa menwerking) schrijft dit in antwoord op vragen van de VVD-Tweede Kamerleden Waalkens en Hermans. Hij bevestigt in zijn antwoord nog eens dat de humani taire hulp aan de republiek Vietnam voorshands niet zal worden stopgezet. De hoge commissaris voor vluchtelingen van de VN heeft dit jaar tot dusver al 3,5 miljoen extra van Nederland ontvan gen voor het Indochinese vluchtelingen- programma, naast Nederlandse bijdragen aan lopende projecten via particuliere organisaties in de vluchtelingenkampen in Thailand. Daar komt volgende week dus een bedrag bij. Gisteren is nog eens 560.000 beschik baar gesteld voor de opvang van boot vluchtelingen in kampen in Hongkong en Macao. Vietnam heeft de uitnodiging tot deelneming aap de conferentie in Genève inmiddels officieel aanvaard. ADVERTENTIE Deze advertentie goed bewaren. Bij inlevering pakt uerlOVo welkomst-korting mee! Vanaf heden heeft Den Haag zijn Europcar. En da's plezierig nieuws als u van plan bent een Personen- of Bestelauto te huren. Europcar verhuurt ze u zonder rompslomp, tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Bel ze op, of beter, ga 'ns langs. Vergeet u niet deze waardevolle advertentie mee te nemen? EUROPCAR B.V. Lokaal én Internationaal^ Autoverhuur. Groot Hertoginnelaan/hoek 2e Schuytstraat, ^^Den Haag. Tel. 070- 46 89 20 KATWIJK Een 16-jarig jongetje uit de Katwijkse Groen van Prins tere rweg is gistermiddag voor zijn huis onder een auto gekomen die werd bestuurd door een 23-ja rige Katwijker. Het kind reed onverwacht vanuit een uitrit de weg op. De automobilist kon hem niet meer ontwijken. De jongen liep een hoofdwond en een sleutelbeenfractuur op. Hij hoefde niet in het ziekenhuis opgenomen te worden. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1