EeidóeSowuwt Artsen Verschrijven^ zichvoor milioenen guldens Kabinet bereikt akkoord over begroting 1980 miree Haarlemmerstraat,hoek Mar \iVsssyw ANWB KAN KEURING TREKHAKEN NIET AAN RAF wil terreur tot Nederland uitbreiden kylab om 17. ul5 n Stille Oceaan Van Agt weer het werk aan Mossel gaat tenonder aan eigen zaad halve prijzen! OPHEFFINGS UITVERKOOP hekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas [redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) y- Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 11 juli 1979,69e jaargang no. 21396 DAGBLAD s- VOOR ZUID-HOLLAND Liefdesmisdrijf „Liefdesmisdrijf Italiaanse speelfilm uit 1974 op Ned.I om 19.50 uur. Om 22.10 uur „Betoverd weefgetouw". Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over multinationals om 20.32 uur „Countdown" met The Golden Earring en om 22.20 uur zangeres Rickie Lee Jo nes. Perioden met zon Droog weer met zonnige peri oden. Middagtemperaturen rond 21 graden. Weinig wind. - Morgen zon: 5.34 -21.57. Schev. hoogw.: 5.31 en 18.01. Laagw.: 1.19 en 13.48. ASA: SHINGTON Het Amerikaanse Instituut voor ruimteon- joek NASA heeft vanmorgen meegedeeld dat de restanten het Amerikaanse ruimtevaartschip Skylab naar alle rschijnlijk om kwart over vijf vanmiddag in de Stille aan terecht zullen komen. e laatste verwachting is gebaseerd op berekeningen van Noordamerikaanse defensie hoofdkwartier in Colorado jigs. Het ruimtevaartuig kan sinds vanmorgen ook niet »r beïnvloed worden door de NASA en de teregkeer is nu jen nog maar afhankelijk van het weer, de dikte van de at- ifeer en de aantrekkingskracht van de aarde. Veel vakantie gangers komen op het laatste moment met de aanvraag voor de keuring van hun trekhaken. DEN HAAG (ANP) De va kantie van veel caravfmbezit- ters dreigt in gevaar te ko men doordat de Rijksdienst voor bet Wegvervoer 'de grote stroom aanvragen voor keu ringen van trekhaken niet snel genoeg kan verwerken. (verkeer). De ANWB wijst er met nadruk op dat deze orga nisatie geen keuringen kan verrichten, omdat men geen toestemming heeft van de Rijksdienst voor het Wegver keer. Vorig jaar bestonden bij de aanvang van het vakantiesei zoen eveneens lange wachttij den bij de keuringen van trekhaken. Door inschakeling van de Wegenwachtstations van de ANWB kon toen in korte tijd een groot aantal haken gekeurd worden. De ANWB is bereid opnieuw in te springen, maar zal, in te genstelling tot vorig jaar, de keuring niet meer gratis ver richten. Ziekenfondsen spannen civiele procedure aan (Van onze sociaal-economische redac tie) DEN HAAG De zieken fondsen proberen steeds meer langs civielrechtelijke weg geld terug te vorderen van artsen en specialisten, die te hoge declaraties indie nen. Dit omdat de fondsen nauwelijks of geen vertrou wen meer hebben in het aan geven van zo'n zaak bij de officier van justitie, aldus het jaarverslag van de Zie kenfondsraad. Vorig jaar zijn namelijk van 61 vermeende fraudezaken er 28 bij de offi cier van justitie aangegeven. Totnutoe zijn daarvan slechts zes gevallen voor de rechter gebracht, waarvan de meesten nog steeds in behan deling zijn. Tussen 1974 en 1978 zijn de ziekenfondsen door verschrijvingen voor tenminste 2,1 miljoen gulden „bedrogen". De officieren van justitie willen wel, maar zij staan dikwijls voor het pro- bléem, dat de verschrijvingen door de arts lang niet altijd te bewijzen zijn. Vaak wordt de boekhouding volgens de arts bijgehouden duor diens vrouw of door zijn secretares se. Daarom probeert' men nu eerst met de arts een regeling te treffen. In ruil voor het achterwege laten van een aangifte bereikt men dan nogal eens dat degene, die zich „ver schreven" heeft, het teveel ontvangen geld terugbetaalt. Gaat dat niet vrij willig, dan stapt men naar de bur gerrechter om via hem te proberen de schade te verhalen. Van de tot 1 januari 1978 in totaal 61 vermeende fraudezaken, die bij de destijds daarvoor ingestelde Werk groep Verschrijvingen van de Zie kenfondsraad op tafel werden ge legd, ging het om gemiddelde bedra gen van 30.000 a 40.000 gulden. Alle publiciteit rond de „verschrijvin gen" en het aanpakken daarvan heeft tot nu toe weinig preventieve werking gehad, zo meldt het jaarver slag van de Ziekenfondsraad. Daar uit mag worden afgeleid dat de zie kenfondsen - en ook de ziektekosten verzekeringen - ook vandaag de dag nog voor grote bedragen worden op gelicht, al wordt dat door de ver scherpte controle wel steeds moeilij ker. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister-president Van Agt is gistéren weer aan het werk gegaan. Hoewel hij nog niet helemaal hersteld is van zijn ziekte was hij toch naar Den Haag geko men om de vergadering van de mi nisterraad voor te zitten. Eind juni werd Van Agt ziek. Aan vankelijk hield men het erop dat hij een zware kou had gevat, maar vorige week woensdag werd meege deeld dat hij pleuritis had en zeker tot eind vorige week hetbed zou moeten houden. Vice-premier Wiegel, die de minis terraad afgelopen week, toen deze vrijwel dagelijks bijeenkwam in verband met de begroting en een aantal andere zaken, voorzat, vertel de vrijdag dat de minister-president vanaf zijn ziekbed thuis in Groes- beek „intensief meeleefde en mee dacht" met zijn collega's in het ka binet, die in moeilijke besprekingen verwikkeld waren. VEEL SNELLER DAN VERWACHT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ministerraad heeft gisteren op vrijwel alle wezenlijke punten overeenstem ming bereikt over het jn 1980 te voeren financieel-economisch be leid. Men is nu al zo ver dat aangenomen mag worden dat het kabinetsberaad over de gTO- te lijnen van de rijksbegroting 1980 morgen kan worden afge rond. In politieke kringen in Den Haag is gisteravond zeer verrast gereageerd op deze mededeling. In de loop van de dag luidde de ver wachting dat de ministerraad op z'n vroegst vrijdag over de begroting 1980 knopen zou doorhakken. Laat in de avond werd echter meegedeeld dat er nu al overeenstemming is over de omvang van het financieringstekort, de. oplossing van het probleem van de in Bestek '81 geslagen gaten en de ruimte voor „aan vullend beleid" in 1980. Ook over aard en omvang van het dekkingsplan is het kabinet het eens geworden. Afgelopen vrijdag deelde vice-premier Wiegel na afloop van de vergadering van de ministerraad mee dat het kabinet nog met een „miljardenprobleem" worstelde. In het weekeinde vergaderden vice-pre mier Wiegel en de ministers van Finan ciën, Economische Zaken en Sociale Za ken over een nader voorstel waarin con creet de mogelijkheden voor 1980 uiteen gezet werden. In het licht van deze mededelingen werd alom aangenomen dat het kabinet nog verscheidene dagen over de hoofdlijnen van de begroting zou moeten zwoegen alvorens tot een ak koord te komen. In de komende weken zullen de beslis singen van de ministeiTraad nader uit gewerkt worden door minister Andries- sen, staatssecretaris Nooteboom en de ambtelijke staf van Financiën. In de tweede helft van augustus zal het kabi net het uitgewerkte stuk bespreken en een aantal detailproblemen oplossen. ONDEN Een gouden armband m duizend jaar oud, op het strand •vonden door de 29-jarige Kay Cre- ey tijdens haar huwelijksreis, heeft steren op een veiling in Londen ijna dertigduizend gulden opge- ■acht. armband, die vermoedelijk door i viking is verloren tijdens een >cht op de handelsroute van Ierland aar Scandinavië en uit de negende tiende eeuw dateert, is voor nege- snnegentig procent van goud. Tij- ens een strandwandeling zag de indster de armband liggen, bijna in -t water. Haar man wilde niet gelo en, dat het sieraad van goud was n toonde meer belangstelling voor >n oude fles. Huwelijks reis >0ST :n dan te bedenken, dat er ook nog zoiets als flessenpost was.... bovendien wat moet er straks met onze PTT gebeuren. Postbestelling per kunstmaan WASHINGTON De Ameri kaanse posterijen gaan deze maand een proef nemen met een postdienst op Engeland via een kunstmaan. De brie ven worden gefotografeerd. Het overseinen duurt daarna minder dan een minuut. De proef zal een maand du ren. In augustus wordt het experiment uitgebreid met, Nederland, België, Frankrijk, West-Duitsland, Argentinië en Iran. Het tarief voor een brief van Amerika naar Engeland is voorlopig vastgesteld op vijf dollar (ongeveer tien gul den) per bladzijde. YERSEKE (ANP) - De mos selen in de Nederlandse wa teren dreigen ten onder te gaan aan hun eigen zaad. Terwijl het mosselzaad nor maal voor het grootste deel onmiddellijk afsterft, zijn de omstandigheden voor de jon ge mosseltjes dit jaar zo gun stig dat er ongehoord veel in leven blijven. Als een soort, slijm zetten ze zich af op de al tot 'wasdom gekomen con sumptie-mosselen, waardoor deze worden ingekapseld en verstikt. Volgens de voorzitter van de Zeeuwse mosselhande laren P. Boogert ligt de aan voer momenteel 40 lager dan normaal. Toast op Nicolas Jorge Guillermo en burgemees ter Vonhoff van Utrecht hebben gisteren het glas geheven, nadat Jorge zijn tweede zoon op het Utrechtse stad huis kwam aan geven. Zoals gemeld luiden de namen van het tweede zoontje van prinses Christina en haar echtge noot Nicolas Danieël Mauri- cio. Oproep van RAF uit Duitse gevangenissen (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN De in 1977 in Nederland gearres teerde en later aan de Bondsrepubliek uitge leverde Folkerts, Wackernagel en Schneider hebben vanuit de gevangenis verklaringen la ten verspreiden waarin zij zeggen de „gewa pende strijd" te willen voortzetten en waarin zij ertoe oproepen de „internationale anti-im perialistische oorlog" tot Nederland uit brei den. Het is volgens hen echter geen opgave van de RAF, maar van „Hollandse anti-fas cisten" om de „strijd op alle niveaus te orga niseren" en om „illegale verzetsstructuren" óp te bouwen. Dit staat te lezen in het jaarverslag van de Westduitse BVD, de „Verfassungsschutz", dat gisteren in de openbaarheid is gebracht Wat de aanhang betreft, aldus het rapport, is het gevaar van extremistische groepringen in de Bondsrepubliek nog altijd zo gering dat er geen gevaar voor het voortbestaan van de de mocratie vanuit gaat. Opmerkelijk is dat het aantal activistengroepen onder neo-nazis sterk toeneemt en wel van 17 in 1977 tot 24 in 1978. Het totaal aantal leden van deze groepen, al dus de schatting van de Westduitse BVD, is in dezelfde periode gestegen van 900 tot 1300. Van hen moeten er 200 worden gerekend tot de „harde kern" die steeds meer gebruik maakt van geweldadige en vorig jaar voor het eerst ook van terroristische methoden. Het aantal neo-nazistische overtredingen en ordeverstoringen steeg van 616 in 1977 tot 992 vorig jaar. Het aantal gewelddaden van neo- nazis is vorig jaar toegenomen tot 52 (was 40). De leeftijdsgroep van 20 30 jaar is bij de harde kern van de neo-nazis meer dan pro portioneel vertegenwoordigd en het zijn meest mannen. Het aantal leden van de grote com munistische, moaistische en andere links-extre mistische groeperingen stagneert of daalt. Subsidie voor aanleg fietspad in Hazerswoude DEN HAAG Minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat heeft Hazerswou de een rijksbijdrage van ruim een half miljoen toege zegd voor de aanleg van een fietspad. Dit fietspad zou moeten ko men tussen de secundaire' weg 22 en de Middelweg in Hazerswoude. De subsidie be draagt 517.000 gulden. Bij de bepaling van de hoogte van het bedrag is rekening gehou den met de bouw van twee houten en een betonnen brug, aldus het ministerie van Ver keer en Waterstaat. Omdat het pand van Mirelle verkocht is en gerestaureerd gaat worden, kan het Leidse boetiekpubliek profiteren van kortingen vanaf 10%, ja zelfs van Want Mirelle houdt als gevolg van de genoemde situatie een spektakulaire Wij raden u aan er vlug bij te zijn, want het is nog slechts een kwestie van dagen! Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071- 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1