Aantal miskopen schrikbarend ZELFGEMAAKT AARDEWERK SCHEIDT GIF UIT EEG hulp voor Vietnam gaat naar vluchtelingen ANWB: AUTO VOORAF LATEN KEUREN VIJFTIG MILJOEN NAAR „ZWARTE" KUNSTGEBITTEN Vliegen 10% duurder Diefstal uit winkel Geen salaris meer voor personeel Verschure £eidóe (Bouto/ntM pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ;hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal 43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 5 juli 1979,69e jaargang no. 21391 NEDERLAND 1 19.25 Clambake, speelfilm (1968) met Elvis Presley NEDERLAND 2 19.05 Mork and Mlndy, TV-se- rle, afL2 19.30 Bonkers, TV-serle. afl.1 20.27 Zomerfcwls Meer zon Droog weer met zonnige peri oden, maar vooral in de och tend wolkenvelden. Middag- temperatuur van 17 graden aan zee tot omstreeks 20 gra den in het binnenland. Zwak ke tot matige noordenwind. Zon op 05.27 onder 22.01. Staatsie- jezoek 'resident Khidjo van iet Westafri- caanse Kame- oen, met zijn /rouw op staatsiebezoek Nederland, werd gisteren Dp het Cen- raal Station Amsterdam officieel door (oningin Juliana ont vangen. Geze- naast de coningin reed Je president ia deze ont vangst in een Dpen rijtuig ïaar het pa- op de )am ■m (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een groot aantal Ne derlanders koopt nog steeds een tweedehands auto zonder deze eerst aan een technische keuring te onder werpen. Het aantal miskopen is hierdoor nog steeds schrikbarend. Dit concludeert de ANWB uit gege vens van zijn afdeling juridische le denservice. Ruim 15% van de juridi sche conflicten in Nederland waar mee deze afdeling wordt geconfron teerd, betreft transacties met ge bruikte auto's. Dat ligt dan in de orde van grootte van 1.500 gevallen per jaar. Overigens is dit nog maar een fractie van het totale aantal miskopen, aangezien lang niet ieder een na een miskoop naar de ANWB stapt. De mogelijkheid om dérgelijke conflicten tot een voor de koper goed einde te brengen is vaak gering. De kopers realiseren zich volgens de ANWB nog te weinig dat een transactie, waaraan geen technische keuring vooraf is ge gaan, tot onoplosbare problemen kan leiden,. De bond adviseert aspirant-kopers de auto eerst te laten keuren, vooraf geen handgeld te betalen, geen enkele acte te ondertekenen, noch mondelinge toezeggingen te doen alvo rens tot de koop over te gaan. In bepaalde sectoren van de autohandel wordt de potentiele koper van een keuring vooraf weerhouden met het argument van de lange wachttijden bij de techno-stations. Volgens de bond is er van lange wachttijden in h^t alge meen geen sprake. (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM De grootste voorzichtigheid is geboden1 bij het gebruik van zelfge-" maakt en uit vakantielanden meegenomen aardewerk. De Keuringsdienst van Waren in Haarlem heeft ontdekt, dat bij 25 procent van dit aarde werk giftige metalen uit het glazuur worden afgescheiden. De keuringsdienst waar schuwt, dit soort aardewerk alleen te gebruiken voor de sier en niet in het huishou den. Bij fabrieksaardew^rk zijn geen afwijkingen van de gel dende normen gevonden. De warendienst had in navol ging van een soortgelijk on derzoek-in Zwitserland, de in woners van Haarlem ge vraagd zelfgemaakt of zelfge- importeerd aardewerk in te leveren. Onder de metalen die vrijkwamen bevond zich met name lood, een voor de ge zondheid schadelijk metaal. De keuringsdienst meent, dat een dergelijk onderzoek op landelijke schaal dient te wor den herhaald. Tax-free-shop benadeelt parfi umerie voor 25 miljoen SCHIPHOL De Ne derlandse parfumerie- branche voelt zich zwaar benadeeld door de belastingvrije ver koop in de tax-free shops op Schiphol. De handelaars in lekkere luchtjes schatten dat jaarlijks één derde 25 miljoen gulden) van de totaalomzet op Schiphol over de belastingvrije toonbank gaat. Zij zijn niet de enigen; ook de tabakswinkeliers en de slijters zijn verbol gen over de nog steeds stijgende tax-free-omzet- ten. Samen met de par fumeurs willen zij. er bij de regering op aandrin gen daar een einde aan te maken. Sattssecretaris Nooteboom van finan ciën heeft echter al eens gezegd daar niets voor te voelen. Het zou de concurrentiepositioe van de KLM ernstig ver zwakken, zei hij. Bijr sluiting van de- belasting vrije winkels zouden de doorgaande reizigeré ge- -bruik gaan maken van andere lcuhthavens. Geruchten olievondst: Britse pond weer hoger (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het Britse pond zit duidelijk in de lift. Dinsdag moest bij aankoop nog 4,62 worden betaald, gisteren al 4,68. Ooorzaken van deze .stijgin gen zijn de geruchten over een enorme olievondst in het Britse deel van de Noordzee door de Amerikaanse maat schappij Phillips Petroleum. De maatschappij wilde de vondst nog niet bevestigen, maar zei daarover later deze week een verklaring te zullen uitgeven. Tandenfraude: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Aleen al op het onderdeel „kunstgebitten" be loopt de belastingfraude in de tandheelkundige sector een be drag van minstens vijftig miljoen gulden. Vorig jaar zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) zeventien miljoen kunsttanden ingevoerd; daarvan zijn er twaalf miljoen achterhaald. Vijf miljoen tanden zijn „zoek", daarvan zijn ongeveer 150.000 kunstgebitten gemaakt. Zeker vijftigduizend gebitten kwamen van tandprothetici en tandheelkundige' inrichtingen, zegt de Organisatie van Neder landse Tandprothetici (ONTP), maar dan blijven er altijd nog 100.000 over. Gaat men uit van een „ziekenfondsprijs" van vijfhonderd gulden per gebit, dan betekent dat vijftig miljoen gulden die niet aan de belasting zijn opgegeven, aldus de ONTP. Door prijs verhoging brandstof .GENEVE (Rtr) Vlie gen wordt binnenkort aanzienlijk duurder. De tarieven gaan waar schijnlijk met tien pro cent omhoog, zo heeft een woordvoerder van de International Air Transport Association (LATA) gisteren meege deeld. Een dergelijke tariefs verhoging is noodzake lijk omdat de brandstof voor straalmotoren van vliegtuigen, kerosine, sinds het begin van het jaar ruim vijftig procent duurder is geworden. Het bureau van de LATA is nog bezig de gegevens te verzamelen over de verwachte gevol gen van de jongste prijs verhogingen van de olie, waartoe de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) onlangs heeft besloten. Meer dan zestig interna tionale luchtvaajtmaat- schappijen komen 17 juli in Genève bijeen om over de tariefsverhogin gen te praten. Volgens de I ATA-woord voeder overheerst in luchtvaart kringen de mening dat een brandstoftoeslag van vijf tot zeven procent zoals in maart is beslo ten dit keer niet vol doende zal zijn om de kosten op te vangen. TAMME BETOGING risme en recreatie in Rome. Hij wil daar met zijn acht leeuwen net zo lang blijven zitten tot hij van de minister voor zichzelf en zijn menagerie een permanente verblijfsvergunning krijgt. DUEL Omdat Engelsen beweren dat -zij net zoveel van wijn afweten als de Fransen Voelen de laatsten zich in hun eer getast DEN HAAG De Europese gemeenschap heeft de voor 1979 vastgestelde humantai- re hulp aan Vietnam ter waarde van 34 miljoen dollar opgeschort en zal het geld wellicht besteden aan voedsel voor de honderdduizenden Vietnamese vluchte lingen, zo heeft een woordvoerder van de EEG in Brussel gisteren bekend gemaakt. De woordvoerder zei dat dit besluit vorige maand al was genomen tijdens de topcon ferentie van EEG-regeringsleiders in Straatsburg. Nederland zal wellicht in verband met het vluchtelingenprobleem eveneens de huma nitaire hulp aan Vietnam staken. Na de Vietnamese inval in Cambodja werd begin dit jaar al besloten geen nieuwe ontwikke lingshulp te verlenen die geen strikt huma nitair karakter heeft. Een 'beslissing zal worden genomen na de internationale con ferentie over de vluchtelingen in Geneve op 20 en 21 juli. Het Rode Kruis heeft zich verzet tegen het staken van de humanaitai- re hulp aan Vietnam, dat overigens be klemtoont dat uiteindelijk alleen een poli tieke oplossing soelaas kan bieden voor de vluchtelingen. De Vietnamese autoriteiten hebben niet ge heel afwijzend gereageerd op het Neder landse aanbod 150 van de ruim 300 vluch telingen die door Nederlandse zeelieden met gevaar voor eigen leven op te nemen. Een beslissing is echter nog niet genomen. De buurlanden van Vietnam, Indonesië, Maleisië, de Fillipijnen, Singapore en Thai land zullen wellicht hun vluchtelingenbe leid rten aanzien van de zogenaamde boot mensen verzachten, zo heeft gisteren de In donesische minister van Buitenlandse Za ken, Mochtar Kusumaatmadja laten door schemeren. Zijn Maleisische collega Shafie beschuldigde de Verenigde Staten ervan al leen vluchtelingen te willen opnemen die op de Amerikaanse .arbeidsmarkt kunnen worden gebruikt. Twee groepen Vietnamese vluchtelingen hebben gisteren hun boten lek geslagen om te verhinderen dat zij terug de zee op worden gestuurd. Zoekactie naar sinds 2 jaar vermiste sportvissers SCHARENDIJKE De rijks politie te water is gisteren in het Grevelingenmeer op zoek geweest naar twee sportvis sers die al twee jaar worden vermist. Er is echter niets gevonden. .Twee sportduikers hadden verklaard twee lijken in het, water te hebben gevonden, maar daarvan zo te-zijn ge schrokken dat ze verder niets hadden ondernomen. De zoe kactie zou vandaag vermoede lijk worden voortgezet. LEIDEN Een 51-jarige winkelier uit Leiderdorp is gistermiddag beroofd van meer dan tweeduizend gul den. De portemonnee waarin het geld zat, werd ontvreemd uit een kantoortje achter de winkel aan de Nieuwe Wijn. De diefstal vond 's middags plaats. De winkelier vermoedt dat de diefstal is gepleegd door een van de vier of vijf personen die in de loop van de middag zijn winkel tegelijk binnenstapten. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. ADVERTENTIE DRINGEND ADVIES VAN DE ANWB NEEM OOK EEN GOEDE REIS VERZEKERING MEE Met de auto met vakantie? Neem dan bovendien een autovakantieverzekering. AMSTERDAM (ANP) De directie van het Rotterdamse IHC-concern heeft gistermid dag besloten de personeelsle den van de Amsterdamse IHC-werf Verschure geen loon meer uit te betalen. Dit naar aanleiding van acties die op de werf zijn uitgebro ken. De meest recente actie behelsde het verhinderen gis termorgen van een op de Ver- schure-werf gebouwd schip. Oorzaak van de onrust bij Verschure is het plan van de IHC-directie om de scheeps- nieuwbouw in Amsterdam stop te zetten waarbij 360 arbeidsplaatsen in gevaar ko men. Winkeldiefstal voorkomen door snel ingrijpen KATWIJK De vrouw vac een rijwielhandelaar aan de Katwijkse Achterweg heeft door krachtdadig ingrijpen kunnen voorkomen dat zes jongens er gistermiddag mét een behoorlijk gedeelte van de winkelinventaris vandoor gingen. Drie Duitse en drie Neder landse jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar stapten gis termiddag de fietsenwinkel, binnen. De drie Nederlandse jongens hielden de vrouw aan de praat, terwijl hun Duitse vrienden onderdelen wegna men. Na ontdekking slaagde de Katwijkse erin drie jon gens in de winkel op te slui ten. De politie achterhaalde de drie andere jongens en de gestolen onderdelen. Engelsen en Fransen wedijveren over wijn PARIJS (AP) De Londense „Evening Standard" en de Parijse „Figaro" gaan in duel om na te gaan wie het meest van wij nen afweet, de Engelsen of de Fransen. Onlangs schreef de „Evening Standard" dat de Engelsen net zoveel afweten van wijnen als de Ff arisen en daagde daarbij alle kranten in Frankrijk uit een ploeg fijnproevers samen te stellen, om dit na te gaan. De „Figaro" voelde daar wel voor, en schreef gisteren: „De Engelsen hebben ons uitgedaagd en natuurlijk nemen wij de handschoen op. Lezers .van de Figaro, op naar uw boeken, uw kelders en uw fles-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1