Fiscus duikt in miljoenenfraude mire e GEEN VERJARING OORLOGSMISDADEN Haring in Noordzee wordt geteld Mobiele krijgsraad naar Libanon tankerblokkade OPHEFFINGS UITVERKOOP Vrouw en twee kinderen gewond Geen sprake van uittocht Nederlandse toeristen uit Spanje ook voor Arafat voelt Prins Willem Alexander schijnt het zeilen gemakkelij ker af te gaan dan zijn broer Friso. Terwijl de eerste de boot stevig in zijn greep heeft, komt Friso niet verder dan een volgelopen bak en een nat pak. Dat nog daar aan toe, maar dat hij zijn zeilgaste, moeder Beatrix, ook nog een frisse doop geeft, gaat toch iets te ver. Hoewel Beatrix er meer ple zier in blijkt te hebben, dan de benauwd ogende zoon. Dat alles gebeurde vóór de kust van Porte Ercole in Ita lië, waar het kroonprinselijk gezin vakantie houdt. TEGENDERTIG NEDERLANDSE TN -MILITAIREN: ARNHEM (ANP) De mo biele krijgsraad buitenland landmacht houdt in de ko mende weken speciale krijgs raadzittingen in het Zuidliba- ;e Haris. Daar moeten na- ielijk dertig leden van het federlands VN - detache- lent terechtstaan, de mees ten wegens militair strafbare ;ebeurtenissen tijdens de acht. Na een eventuele ver- irdeling mogen detenties- ffen in Nederland worden uitgezeten. ■Het is nog niet bekend hoe lang de raad in Zuid - Liba non zal moeten blijven. Thans vindt in de diverse zaken het gerechtelijk vóóronderzoek plaats. ïoewel in Zuid - Libanon een oorlogssituatie geldt krijgen de militairen, die voor deze krijgsraad moeten verschij nen, dezelfde juridische be handeling als in Nederland.Zij kunnen daarom ook juridi sche bijstand uit Nederland vragen. Een gelijkwaardige situatie, heeft zich in de jaren vijftig in Korea voorgedaan, toen daar Nederlandse oorlogsvrij willigers voor de Verenigde Naties optraden. Later iiy Nieuw -Guinea bevond zich een mobiele krijgsraad in Nieuw - Guinea zelf. Geen krant ontvangen? Bel tiïs- sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. JtUlMWLUIM TANDARTSEN: BEKENDMAKING KWAM TE VROEG BEIROET De Palestijnse leider Yas ser Arafat heeft gisteren op een pers conferentie in Beiroet laten doorscheme ren dat zijn guerillastrijders mogelijk zullen proberen een aantal supertankers in de Staart van Hormuz tot zinken te brengen. Daardoor zou de olietankvaart van de Perzische Golf naar het Westen geblokkeerd zijn. Arafat haakte met zijn mededeling in op de woorden van sjeik Achmed Yamani, die maandag in een interview met het blad Newsweek al zei dat het hem niet zou verbazen als de Palestijnen een of twee supertankers zouden laten zinken, „om de wereld te dwingen iets aan hun lot te doen. De huidige oliecrisis zou dan nog maar kinderspel zijn bij hetgeen de wereld dón te wachten staat", zei hij. Op de persconferentie in de Libanese hoofdstad zei Arafat desgevraagd dat Yamani zoiets nooit zou hebben gezegd zonder goed te zijn geïnformeerd". De woorden van Arafat leverden voor waar nemers duidelijke aanzijzingen op dat de door Yamani gesuggereerde actie wel de gelijk door de Palestijnen kan worden ondernomen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Rijksaccountants hebben na een onderzoek van enkele maanden een groot scheepse belastingfraude ont dekt in de zogeheten „tandheel kundige sector". Er zijn nu al vele miljoenen guldens mee ge moeid. Het onderzoek loopt nog steeds; het bedrag zal daarom waarschijnlijk nog groter wor den. Het ministerie van financiën, waaronder de belastingdienst ressorteert, heeft giste ren bekendgemaakt dat de rijksaccoun tants bij hun onderzoek „de sleutel in handen hebben gekregen van de wijze waarop in de tandheelkundige sector be lasting wordt ontdoken". Bij de fraude zijn tandartsen, tussen- en groothandel en tandtechnische laborato ria betrokken. Het onderzoek van de be lastingdienst spitst zich voornamelijk toe op de transacties tussen deze groepen onderling. Het is namelijk, juistzoals in andere branches, de gewoonte dat bij afname van grote hoeveelheden tandtechnisch materiaal kortingen worden gegeven van vijf tot tien procent. Meestal worden die kortingen uitgekeerd in de vorm van wat extra materiaal. Ook worden wel bonus sen gegeven zoals auto's en vakantierei zen. De ontvanger is verplicht deze kor tingen en bonussen op te geven als inko men. Bij de groothandel vermoedt men dat dit niet is gebeurd. Ook wordt soms een aantal grammen goud als bonus gegeven. „Er wordt bij voorbeeld acht gram goud geleverd. Daarvan verdwijnt zes gram in de kies van de patent. De overige twee gram blijven ergens hangen", aldus secretaris Van der Woude van de Nederlandse or ganisatie van tandprothetici. De Nederlandse maatschappij voor tand heelkunde, de vakorganisatie van tand artsen, liet in een summier communiqué weten het te betreuren dat het ministerie van financiën, nog voordat het onder zoek is afgerond, al mededelingen over de fraude gedaan heeft. „Zo wordt de gehele branche veroordeeld, terwijl het in genen dele duidelijk is wie zich schul dig moet voelen", aldus de maatschappij. Verder zegt zij dat „iedere geconstateer de belastingfraude bij een tandarts of fa brikant volgens Nederlandse normen zal moeten worden berecht". Duitse Bondsdag: (Van onze correspondent) BONN De Bondsdag, de Westduitse Tweede Kamer, heeft gisteravond met 255 tegen 222 stemmen zonder onthou dingen besloten de verjaringstermijn voor moord op te heffen. Dit betekent dat moord gepleegd in de Nazi-tijd ook na 31 december van dit jaar kan wor den vervolgd en bestraft. Het is de der de en nu definitief laatste keer dat het onderwerp „verjaring van moord" in de Bondsdag op emotionele wijze aan de orde is geweest De uitslag van de stemming liep dwars door alle fracties heen; de gebruikelijke fractiedwang bleef achterwege ten gunste van ieders gewetensbeslissing. Voor- en tegenstanders brachten tijdens de discus sie dié tot diep ln de avond duurde, in wezen dezelfde argumenten naar voren als in de eerste lezing en in de commis sie van justitie. De voorstanders menen dat moorden en zeker Nazi-moorden zo'n ernstige aanslag op het leven zijn, dat deze nooit mogen verjaren. De tegenstanders van het voor stel menen, dat verjaring gehandhaafd moest worden vanwege de bescherming van de rechtsstaat en van de rechtsvre- de, alsmede vanwege de moeilijkheid om na vijfendertig jaar of meer nog een rechtvaardig proces te kunnen voeren. Ongetwijfeld hebben de wereldopinie en de televisieserie „Holocaust" hun invloed op het besluit gehad. Een incident deed zich gisteren voor toen enkele leden van de vereniging van vervolgden van het naziregime in ge streepte concentratiekampkleding op de publieke tribune protestkreten slaakten tijdens de rede van de CSU-afgevaardig- de Klaas Hartmann. Vier demonstranten werden met zachte drang verwijderd. Tijdens de behandeling van het voorstel om de verjaringstermijn voor moord te laten vervallen kwam het in de Westduitse Bondsdag tot een incident. Drie mannen, die onder hun jassen gestreepte con- centratiekamp-kleding hadden binnengesmokkeld, schreeuwden protesten de vergaderzaal in tegen het betoog van een afgevaardigde. Rechercheurs verwijderden hen. TELLEN VERHUIZEN DUURDER DEN HAAG De maximum tarieven voor inboedel- en in ventarisverhuizingen gaan met ruim vier procent omhoog. De doorberekening van de kostenstijging in deze sector komt vólgens het ministerie van Economische Zaken overeen met wat de dientverlenende sectoren volgens de algemene prijzen- beschikking goederen en diensten mogen doorberekenen. Een aantal biologen gaat met een echolood meten hoe het met de haring in de Noordzee staat. HEBBEU 2E teFdpI-; Dit om vast te stellen of er weer vrij op haring kan worden gevist. Men vermoedt dat er in augus tus 400.000 ton haring in de Noordzee zal zitten. Brand in afval container LEIDERDORP Een afval container van de bouwmarkt Karwei in het Leiderdorp se industriegebied ia vannacht geheel uitgebrand. De boven de bouwmarkt aanwezige be woners werden gewaar schuwd en uit hun woning gehaald. De brandweer was aanvanke lijk bang dat het vuur zou overslaan, maar dit kon toch worden voorkomen. De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest de vermoe delijk aangestoken brand, die omstreeks kwart voor twee vannacht uitbrak, te blussen. MOGELIJK OPHEFFING VANGSTVERBOD (Van een onzer verslaggevers) UMUIDEN De haringstapel in de Noordzee wordt de komende weken gemeten. Daarbij wordt ge bruik gemaakt van een nieuwe methode, namelijk van het echo lood. Aan het internationaal meet programma nonen zes schepen deel uit vier landen: een Noor, twee Schotten, twee Fransen en een Nederlander, in dit geval het vissersvaartuig KW 170 „Annie Hillina", gehuurd door het rijksin stituut voor visserij-onderzoek. Rivo in IJmuiden. Begin september zullen de deelne mende biologen bijeenkomen om uit hun bevindingen ter zee conclu sies te trekken. De gegevens heeft men nodig om de beleidsbepalende instanties te kunnen adviseren over het al dan niet opheffen van het thans voor de Noordzee geldende haringvangstverbod en eventueel over een vast te stellen maximum- vangsthoeveelheid. Eerder hebben Europese biologen geschat, dat er in augustus 400.000 ton haring in de Noordzee zal blijken te zijn. Pas bij een stand van 800.000 ton vinden de biologen het verant woord de haringvisserij te hervat ten. Binnenkort stopt Mirelle haar denderende Daarom wordt de suksesvolle kollektle van het Lieverdje, die wekelijks nieuwe mode presenteert, door Waals voortgezet. Wij van Waals garanderen u een glorieus vervolg van deze populaire boetiekmode! Bij Mirelle kunt u, als u er vlug bij bent, nog profiteren van verrassende koopjes die u aangeboden worden met kortingen vanaf 10% tot zelfc HALVE PRIJZEN! Haarlemmerstraat.hoek Mare Automobilist tracht kind te ontwijken NOORDWIJK Een 19-jari ge automobilist uit Noordwij- kerhout heeft gistermiddag omstreeks 1 uur voor een by- zonder spektakel gezorgd op de kruising Van Panhuys- straat en het Irisjdein in Noord wijk. De jongeman trachtte een plotseling overstekend 7-jarig meisje te ontwijken. Door die ontwijkm an oeuvre r eed hij op een groepje mensen in dat voor het voetgangerslicht stond te wachten. Ook dit groepje mensen wist hij nog tijdig te ontwijken, maar raakte daardoor in een slip en sloeg over de kop. De auto gleed de stoep op raakte daar een Noordwijkse vrouw en twee kinderen. Het drietal raakte licht gewond en werd naar het Diaconessenzieken- huis in Leiden vervoerd. De 19-jarige bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Zijn auto werd licht be schadigd. VOLGENS ANVR: (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/HAARLEM Er is geen sprake van een uittocht van Nederland se vakantiegangers in Spanje naar aan leiding van de bomaansslagen. Voor de vliegreizen naar Spanje zijn nog vrijwel geen annuleringen binnengekomen, aldus de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus in Haarlem, die de in druk heeft, dat de zaak in de Neder landse media „nogal is opgeblazen". Volgens de ANVR heeft geen van de Ne derlandse touroperators op dit moment vakantiegangers in Spanje teruggehaald of besloten naar een andere bestemming te gaan. De mening van de ANVR, die uiteraard gebaat is bij zo weinig moge lijk negatieve publiciteit, schetst toch blijkbaar niet helemaal de situatie in Spanje. Franse douaniers meldden een aanzienlijk daling van het grensover schrijdend autoverkeer (de grens Frank- rijk-Spanje). Uiteraard slaat dit niet spe cifiek op de Nederlandse toerist, maar het is wel een aanwijzing dat de toerist die zelf op het laatste moment zijn reis doel kan bepalen, de autotoerist (dit in tegenstelling tot een vliegtoerist) toch niet helemnaal ongevoelig is voor de bo maanslagen in Spanje. Neckermann, een van de grootste reisbureaus in Europa, heeft zijn Duitse klanten reeds aangebo den hen onmiddellijk terug te brengen indien daaraan behoefte mocht bestaan. Hoteldirecteuren aan de Costa del Sol hebben gisteren bekend gemaakt dat als gevolg van de Eta-acties op de meest fa voriete toeristencentra vele hotels aan de Spaanse zuidkust half leeg staan, terwijl sommige slechts voor dertig procent zijn volgeboekt. De Spaansbaskische afscheidingsbewe ging Eta heeft voor vandaag weer bom- men-acties aangekondigd voor Malaga, Gerona en Catalonië. In Bilbao ontplofte gisteravond een bom bij het hoofdkantoor van het Franse au tomobielbedrijf Citroen in Spaans Bas kenland. Een parlementslid van de unie van het democratische centrum, de rege ringspartij in Spanje, raakte gisteren in Madrid ernstig gewond bij een aanslag. Het parlementslid is afgevaardigde voor de provincie Soria. In de gevangenis van de provinciale hoofdstad bevinden zictt de Baskische activisten, waarvan de overbrenging naar Baskenland de inzet is geworden van de oorlog tegen het toe risme. CcidócSou/tcmtsi pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ;hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 4 juli 197», 69e jaargang no. 21390 Dire Straits De Engelse groep Dire Straits treedt op in „Countdown" op Ned.II om 20.32 uur. Om 19.25 uur Kenmerk over ver stoten DDR-auteur en om 21.55 uur .Haiti". Ned.I om 19.55 uur balletfilm „Vlinders" Meer zon Droog weer met wolkenvel den, maar morgen ook perio den met zon. Minima rond 10 graden. Middagtemperaturen van 17 graden aan zee tot on geveer 20 graden in het bin nenland. Zwakke tot matige noordenwind. Zon op 05.27, onder 22.01 uur. Hoogwater 10.59 en 23.29 uur. Laagwater 06.26 en 19.04 uur. PRINSELIJK ZEILPLEZIER Na suggestie Yamani

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1