Gemeenten springen onvoorzichtig^om met gevaarlijk LPG I CDU kiest voor Strauss als bondskanselier Shell kort leveranties olieproducten met 5 procent VRIENDJE VAN PRINSES MARGARET STOMDRONKEN ACHTER HET STUUR ETA dreigt nu met bommen in Gerona en Malaga DODELIJKE MEDICIJNEN GESTOLEN Satehstokjes op herhaling DAGBLAD VOQR ZUID-HOLLAND kpothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ✓hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 3 juli 1979,69e jaargang no. 21389 Liefdesbrief Af en toe zon Droog weer met wolkenvel den, maar ook af en toe zon. Temperaturen rond 18 gra den. Zwakke tot matige wind tussen west en noordwest. Morgen zon: 5.26 - 22.02. Schev. hoogw.: 10.59 en 23.29. Laagw.: 6.26 en 19.04. In de serie „Theater thuis" de Australische film „Een lief desbrief voor Barbara" op Ned.II om 22.00 uur. Om 18.59 uur eerste deel van „Popkaravaan" en om 21.20 uur VARA-visie over boot vluchtelingen. Ned.I om 19.35 uur „Oeganda vrij, nu wij" en om 21.55 uur „Het dossier" over Kennedy- mysterie. Zwaan kleef aan Deze drie zwane- kinderen hebben een uiterst ge wiekste manier gevonden om zich met het wa ter vertrouwd te maken zonder natte voeten te krijgen. Op moe ders rug maken ze een reisje langs de Rijn. Met haar vleugels heeft Ma Zwaan een soort leuning gevormd, opdat haar kleinen tij dens de vaar tocht niet onver hoeds in het wa ter zouden tuime len. Anderhalf jaar ontzegging plus geldboete voor Roddy Waarom Roddy Llewellyn per bestelwagen naar dit feest gekomen was, werd door de rechter volkomen genegeerd. Roddy schijnt dat vehikel als het symbool van zijn vak als tuinarchitect te beschouwen. Prinses Margaret die meer gewend is aan Rolls-Royces en dure sportwagens, rijdt nooit met hem mee. De zuster van koningin Elizabeth heeft het proces van haar jonge vriend niet bijgewoond. (van onze correspondent Ro ger Simons) LONDENRoddy Llewellyn (32), het vrolijke vriendje van prinses Margaret (48) van Groot-Brittanniè, heeft voor anderhalf jaar een rijverbod gekregen omda t hij stomdronken achter het stuur had gezeten. De mislukte popzanger, professionele playboy en tuinarchitect kreeg bovendien een boete van 180 pond. Roddy moest gisteren vooreen Londense rechtbank verschijnen omdat hij op een vroege januarimorgen van dit jaar met zijn bestelwagen tegen een niet als zodanig herken bare politieauto was geknald. Na de botsing maakte hij zich ras uit de voeten, nagezeten door de politie. Roddy's bestelwagen slipte in de vlucht en kwam tot stilstand op een vluchtheuveltje. Dubbel op" De wetsdienaren namen Margaret's vriendje mee naar hun bureau in Kensington. Daar werd de jolige bestelwagencha uffeur onderworpen aan een bloedproef. En dié bracht aan het licht dat hij meer dan het dubbele van het toegelaten quotum sterke drank op had. Llewellyn bekende alles voor de rechtbank. Als verzachtende omstandigheid vertelde hij, dat het zijn eerste botsing met de mannen van de wet was geweest in veertien jaar voorzich tig rijden Beneveld bij Shirley De fundamenten voor Roddy's dronkenschap werden gelegd tijdens een helse party, die de zwarte zangeres Shirley Bassey op touw gezet had in de bekende Londense nachtclub Regine. Shirley's 25-jarige aanwezigheid in de showbusiness werd daar lustig gevierd. Alle gasten verlieten de club in licht of zwaar benevelde toestand. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vele gemeenten hou den zich niet aan de nieuwe richtlij nen van het ministerie van Volksge zondheid Milieuhygiëne voor de opslag en distributie van LPG. Tot nu toe hebben de regionale inspec teurs voor de milieuhygiëne in hon derd gevallen beroep aangetekend bij de Kroon tegen door de gemeen ten verleende hinderwetvergunnin gen voor LPG-installaties. Sinds de ramp op de camping in het Spaanse Los Alfaques, waarbij twee honderd mensen levend verbrandden, is het besef gegroeid dat LPG een zeer gevaarlijke stof is. Ook in Ne derland kwam men tot de conclusie dat de veiligheidsmaatregelen ver scherpt dienden te worden. De hoof dinspectie voor de Milieuhygiëne be sloot daarom de richtlijnen voor o.a. LPG-stations strenger te maken. Gemeenten, die door woningbouw en dergelijke vaak toch al krap in hun grond zitten, zijn daardoor verplicht meer ruimte beschikbaar te stellen voor dergelijke stations dan zij aan vankelijk dachten. En dat terwijl zij in verband met de stijgende popula riteit van LPG (sinds 1972 is het ge bruik van LPG in personenauto's elke drie jaar verdubbeld tot 900.000 ton in 1978) overspoeld worden met aanvragen van benzinepomphouders, die op deze marktontwikkeling willen inspelen. Vele gemeenten zijn in deze situatie geneigd om bij het verlenen van hin derwetvergunningen zich nog maar te houden aan de officiële richtlij nen, die in 1972 werden opgesteld.. Die gemeenten kunnen dat doen, om dat de nieuwe richtlijnen nog slechts het interimstandpunt van het depar tement vórmen. Minister Ginjaar zal zijn definitieve beleid bekend maken, nadat een onderzoek van TNO naar de gevaren van LPG is afgerond. Naar verwachting zal dat eind van dit jaar gebeuren. De Vereniging Milieudefensie heeft een onderzoek ingesteld, waaruit blijkt dat van de ongeveer tweedui zend LPG-pompen in Nederland slechts een klein deel voldoet aan de nieuwe eisen. Volgens de vereniging zijn er inmiddels achthonderd aan vragen voor nieuwe stations inge diend. Er zijn al mensen die zich afvragen of de overheid er juist aan doet het gebruik van LPG zo te stimuleren. Volgens hen zou er reden kunnen zijn de risico's zwaarder te laten we gen dan de milieuvoordelen (LPG is „schoner" en dit tot uitdrukking te brengen in het belasten van deze brandstof. Beeld van de schade aan het gebouw van de golfclub in Castellon, na de bomaanslag van de ETA (foto boven). Dat de toeristen de dreiging met volgende aanslagen zeer serieus nemen, tonen de verla ten strandstoelen op een strand bij Marbella (onderste foto). BILBAO De Baskische mi litante afscheidingsbeweging ETA heeft gisteren bekendge maakt dat de twee volgende bomaanslagen zullen worden gepleegd in de omgeving van Gerona en in Malaga. In twee in Bilbao (Spaans Baskenland) verschenen com- muniqué's zegt de ETA ook verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslagen van af gel o- rv>n -^ondcT. P TTA eist van de Spaanse regering dat alle Baskische gedetineerden zul len worden overgebracht naar gevangenissen in Baskenland en dat de politie wordt terug getrokken uit het gevangenis complex van Soria. De verenigde hotelhouders aan de Costa del Sol hebben gisteren besloten particuliere bewakingsdiensten in de arm te nemen om de toeristen te gen de aanslagen te bescher men. De Spaanse hotelhou ders koesteren sombere voor uitzichten voor het snel nade rende hoogseizoen. De bezet ting zou niet meer dan dertig procent zijn en voor de maand juli zijn veel annule ringen b binnengekomen. Móskou beschuldigd van valse concurrentie met kerstkaarten LONDEN (Rtr) De officieel atheïstische I Sovjet-Unie maakt 'zich schuldig aan concur rentievervalsing door met overheidsgeld ge subsidieerde kerstkaarten op de Britse markt te dumpen, zo heeft gisteren een Conservatief Lagerhuislid. De Britse industrie lijdt volgens hem schade door de toevloed van Sovjet-kaarten. De mi nister van handel, Cecil Parkinson, beloofde hiernaar een onderzoek in te stellen. (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN Sinds vannacht staat vast dat bij de komende bondsdagverkiezingen in 1980 Franz Josef Strauss voor CDU en CSU de enige kandidaat voor het kanseliersschap van de Bondsrepubliek zal zijn en dat daarmee de eenheid in de Westduitse uniepartijen be houden is. Na meer dan zeven uur vergade ren heeft de gezamenlijke christen-democrati sche fractie in de Bondsdag (de Westduitse Tweede Kamer) de Beierse minister-president en CSU-voorzitter in een geheime stemming namelijk een verrassende meerderheid van 135 afgevaardigden voor zijn kandidatuur be zorgd tegen 102 gedelegeerden, die voor de officiële CDU-kandidaat Ernst Albrecht stem den. Met de verkiezing van Straus tot bondskanse lierskandidaat is de vraag gerezen of Helmut Kohl nog langer zijn functies van partij- en fractievoorzitter van de CDU zal kunnen handhaven nu de meerderheid van zijn fractie een soort motie van wantrouwen tegen zijn beleid heeft aangenomen. Ondanks het feit dat de laatste tijd steeds duidelijker werd, dat meer en meer CDU-ers van de partijlijn gin gen afwijken en voor Strauss kozen, moet de uitslag van vannacht toch als een spectaculair gebeurtenis worden gezien aangezien de CDU in de fractie tegenover de Beierse CSU getals matig een groot overwicht heeft (circa 4:1). De overwinning van Strauss is het eerste re sultaat van een uiterst gewiekst spelletje po ker, waarbij de Beierse minister president zijn numerieke ondergewicht compenseerde door •voortdurende te dreigen met de vorming van een eigen partij in de gehele bondsrepubliek. POST De Britse posterijen zijn laks. Er liggen nog ruim dertig miljoen brieven en paketten te wachten op bestelling. En nu gaan vijf dames, die En geland van postzegels voorzien, ook al staken. Dan zal Rusland straks met de kerstkaarten, die het op de Brit se markt dumpt, blijven zitten. OEGSTGEEST Uit een apotheek aan de Oegstgeestse Kem- penaerstraat is in het afgelopen weekeinde een aantal dode lijke medicijnen ontvreemd. Vermoedelijk verslaafde inbre kers hebben naast een voorraadje cocaïne en morfine, twee doosjes atropine/morphine-ampulen meegenomen. Dit opiaat is bij (onoordeelkundig) gebruik beslist dodelijk. De inbrekers die ook nog geld en slaaptabletten stalen, hebben ook nog in andere apotheken ingebroken, op zoek naar verdo vende middelen. De rijkspolitie vreest dat de gevaarlijke medi cijnen na ontdekking van dè aard ervan worden weggegooid en dan alsnog in verkeerde handen kunnen vallen. Het gaat om twee doosjes ampulen van de merken Brocacef en O.P.G. Een van de verpakkingen is zilverkleurig en heeft een oranje/wit opschrift. Het andere doosje is geel en heeft een grijs opschrift. Tenslotte is er een plastic potje zware slaaptabletten ontvreemd van het merk „Vesparax". Ook het innemen van deze tabletten kan gevaarlijk zijn. De rijkspolitie van Oegstgeest verzoekt een ieder die inlichtingen kan ver strekken contact op te nemen. Het alarmnummer is 071-410041. Vechtpartij op Haarlemmerstraat LEIDEN Een 51-jarige Lei- denaar is gistermiddag rond half vier gewond geraakt, na een handgemeen met drie jongens van rond de achttien jaar. Aanleiding tot de vechtpartij vormde het feit dat de jon gens zich fietsend door de Haarlemmerstraat verplaat sten. Toen een voetgangster de jongens hierover aansprak, werd zij door de jongens uit gescholden. De 51-jarige Lei- denaar nam het op voor de vrouw. De woordenwisseling die hierna ontstond mondde uit in een vechtpartij, waarbij de Leidenaar hoofdletsel en een gebroken neus opliep. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht. Stratemakers op dievepad NOORDWIJK De Noord- wijkse politie heeft gister middag twee Leidse strate makers in de kraag gevat die op weg naar hun werk in de nieuwbouwwijk Grashoek een krat bier en een brom mer hadden gestolen. De leerling-stratemakers (18 en 20 jaar) ontdekten achter een supermarkt op het Rede rijkersplein in Noordwijk een pallet met kratten bier. In een dorstig ogenblik besloot het tweetal een kratje mee te nemen. Bij .gebrek aan een vervoermiddel werd de brom fiets van een personeelslid van de supermarkt meegeno men. Na aangifte kon de Noordwijkse politie de krat bier, de brommer en de bijbe horende stratemakers vrij snel inrekenen. ROTTERDAM/RIAAD Shell, de grootste leverancier van olieproducten in Nederland gaat de leveranties van dieselolie, petroleum, huisbrandolie en stookolie met vijf procent ver minderen. Uitgangspunt bij de korting is het peil van de le veranties van vorig jaar juli. Chevron en ESSO hebben ook kortingen aangekondigd voor dieselolie en wel met respect!- velijk tien en vier procent Van een vermindering van de. aanvoer van benzine is voorlopig bij geen van de oliemaat schappijen sprake. De kortingen zijn met name bedoeld om ASSEN De keu ringsdienst van waren heeft bij een restaurant een partij satehstokjes in beslag genomen omdat de stokjes na te zijn gewas sen opnieuw wer den gebruikt Andere opmerke lijke zaken die de keuringsdienst blij kens haar thans verschenen jaar verslag aantrof: le- vende mijten in een zak gedroogde abrikozen, kevert jes in verpakkin gen met linzen, een staart' en een poot van een rat in een blik capu- cijners, een stukje huid in een portie nasi-rames, de kop van een muis in een blik capucij- ners, drie stukken glaè in een tom- pouce en een stuk touw in een blik witte bonen. de voorraden voor de komende winter veilig te stellen. Gisteren is in Riaad bekend geworden dat Saoedi-Arabie de olieproductie gaat opvoeren. Reden daarvan is het vergaren van extra inkomsten voor de uitvoering van een vijfjarenplan voor de binnenlandse industrie. Om welke verhoging het daar bij gaat is nog niet bekend. Vorig week maakte Saoedi-Arabië op de OPEC-conferentie in Genève al bekend dat de productie met 1 miljoen vaten per dag tot 9,5 miljoen zal worden opge voerd. Of de gisteren aangekondigde verhoging r.og eens bo ven deze 1 miljoen zal komen, of dat het hier om dezelfde verhoging gaat is no&onduidelijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1