£eidóe 0omcmt .«Desnoods olie crisis als hulp aan Palestiinen" Kruisinga niet meer welkom in CDA-fractie Autotoeristen mijden Spanje Tranen Veel bewolking OLIEMINISTER YAMANI VAN SAOEDI - ARABIE: TOUR Noodweer in Spanje eist 21 levens UREN WACHTEN VOOR TEXEL DC-10 mag weer landen in Canada Motorboot gestolen lApothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: lkwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 2 juli 1979,69e jaargang no. 21388 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND „Getatoeëerde tranen", docu mentaire over jeugdgevange nis in Californië op NecLI om 22.45 uur. Om 20.05 uur „De man met de groene vingers" over ontstaan plantenrijk. Ned.n om 19.25 uur „Onkel Brasig" en om 20.27 uur .Ja mes Herriot". Veel bewolking, maar waar schijnlijk droog. Middagtem- peraturen ongeveer 17 graden. Morgen zon: 5.25 - 22.02. Schev. hoogw.: 9.49 en 22.19. Laagw.: 5.20 en 17.54. NEW YORK (AFP/UPI) - Wanneer een doeltreffende re geling van het Palestijnse vraagstuk uitblijft voortziet olieminister Yamani van Sa- oedi - Arabië een oliecrisis, die veel ernstiger zal zijn dan welke ook in de geschiedenis. In New York zei deze oliemi nister dat de Palestijnen steeds wanhopiger worden. Het zou hem zelfs niet verras sen wanneer zij in hun wan hoop op zekere dag een of twee supertankers in de Straat van Hormuz (uitval- spoort van de Perzische Golf) tot zinken zouden brengen, waardoor de uitvoer van twintig miljoen barrels olie per dag uit de Perzische Golf onmogelijk wordt gemaakt. „Daarbij vergeleken is de hui dige oliecrisis nog maar kin derspel", aldus Yamani in een gesprek met het Amerikaans tijdschrift Newsweek. De Saoedi - Arabische minister, voor zitter van de vergaderingen van de olie exporterende landen (OPEC), wees er in dit interview op, dat „de Israëliërs zoeken naar een voorwend sel om zich te onttrekken aan de on vermijdelijkheid van een Palestijns va derland en terugtrekking van de west elijke Jordaanoever. De Palestijnen worden daardoor steeds wanhopiger, aldus Yamani, die de westelijke we reld waarschuwde tegen een zeer ern stige economische crisis als gevolg van een mogelijke olieboycot „Saoedi - Arabië kan pas een besluit nemen over een eventuele produktie- verhoging van olie als eerst duidelijk wordt of de Verenigde Staten ernst maakt met de energiebesparing en met een algehele oplossing voor het Midden - Oosten. Dat betekent in de eerste plaats een oplossing voor het steeds wanhopiger Palestijns volk", al dus YamanL Hij voorspelde dat de olieprijs zal dalen, wanneer de geln- dustraliseerde landen volgend jaar hun verbruik met vier miljoen barrel hebben verminderd. Een eventueel ko perskartel als tegenwicht tegen het kartel van de Opeclanden zal het wes-, ten niet helpen, aldus de olieminister van Saoedi - Arabië. Honds gebaar Zelfs een speelgrage zeehond kan het wel eens teveel wor den. Deze zeehonde dame, die da- gelijks haar kunstjes moet vertonen In een soort dolfinarium In Boston, zag het na een lange werk dag niet meer zo zit ten. „Oh, m'n migraine komt weer opzetten, op passer!" De nog jonge Tour de France 1979 heeft nu al een grillig ver- loop.... —V ^<4 Leek zaterdag Hinault recht op de eindzege aan te stevenen.... ..zondag in de ploegentijdrit verd door Joop Zoetemelk en lennie Kuiper weer een flink tuk van die voorsprong afge- nabbeld. Zo'M ÓELfc TRui M£j BEST STAP*) )e strijd is weer helemaal open. VALDEPENAS Ten minste eenentwintig mensen zijn om het leven gekomen en vijftig gewond toen gisteren een he vig onweer de stad Valdepe- nas in centraal-Spanje zeven uur lang teisterde. Meer dan honderd huizen werden volle dig verwoest In de omgeving verdronken vijftienhonderd runderen. Enorme massa's regenwater stroomden door de straten van de stad, die op de toeris-- tische route ligt naar Andalu- sië en de Costa del Sol. Zelfs gebouwen van twee verdiepin gen verdwenen onder water. Voetgangers werden wegge vaagd, auto's omvergeworpen en meegesleurd. DEN HELDER (ANP) - Toeristen en dagjesmensen die zaterdag naar Texel wilden, heb ben soms wel vijf uur moeten wach ten voordat zij met de veerboot vanuit Den Helder konden overvaren. Pas in de loop van de avond was deze situatie opge lost De eerste files op de Nederlandse wegen begonnen zich zaterdag om elf uur af te teke nen. De grootste 'problemen kwa men voor op de weg Apeldoorn- Arnhem. Doordat er ook enkele klei ne ongelukken ge beurden, onston den er in de loop van de middag in beide richtingen files van twaalf kilometer. Ook in de rest van het land was het rede lijk druk, maar het verkeer kon toch redelijk door stromen, aldus de rijkspolitie in Driebergen. Bommeldingen, stiptheidsacties en hogere hotelprijzen MADRID (AFP) De bomaanslagen die door de Baskische afscheidingsbeweging ETA op Spaanse toeristencentra worden gepleegd, hebben veel vakantiegangers doen besluiten niet naar Spanje te gaan. De afgelopen drie dagen heeft men bij de grensovergangen tussen Frankrijk en Spaans Baskenland geconstateerd dat er 52 procent minder mensen over de grens kwamen dan vorig jaar. Velen van hen die wel de grens over kwamen, waren ook nog gastarbeiders die op weg waren naar huis. Anderen waren toeristen die meedeelden naar Por tugal te reizen. Toeristen met eigen vervoer maken kennelijk van de gelegenheid gebruik dat zij zelf kunnen bepalen waar zij heen gaan. Anders ligt dat met toeristen die hun verzorg de vakantie bij een reisbureau hebben geboekt. Volgens de Nederlandse reisorganisatoren nemen zij het lakoniek op, maar zij hebben natuurlijk geen andere keus. De Nederlandse reiswereld zegt geen annuleringen te hebben gekregen. Volgens de autoriteiten zijn ook de hogere hotelprijzen en de stiptheidsacties van de Spaanse douaniers oorzaak van de ver minderde belangstelling voor een Spaanse vakantie. De doua neambtenaren begonnen zaterdag met hun actie om te protes teren tegen vermeende achterstelling in him salariëring. Ver der dreigt het toeristeneiland Ibiza van proviandering te wor-, den uitgesloten. Het personeel van de koopvaardij zou van daag een boycot ontketenen uit protest tegen het ontslag van een collega. Bij de bomaanslagen die de ETA dit weekeinde heeft ge pleegd, is een Belgisch echtpaar licht gewond geraakt. Bij el kaar zijn er nu negen bommen tot ontploffing gebracht Nog meer aanslagen op toeristencentra zijn aangekondigd. Omdat de Basken ook zeggen waar de bommen tot ontploffing zullen worden gebracht konden tot nu toe de bedreigde gebieden worden ontruimd en kon de schade beperkt worden gehouden. De Spaanse politie heeft een speciale bewaking voor toeristen ingesteld. In het kader van de ETA-acties is vannacht ook de trein Parijs-Madrid beschoten. Er deden zich geen persoonlijke ingelukken voor, maar in sommige wagons waren kogelinsla gen te zien. Na de eerste reeks bomaanslagen heeft een aantal buitenland se reisbureaus uit voorzorg maatregelen getroffen. Zo bood Neckermann in West-Duitsland, een van de grootste reisbure aus in Europa, haar cliënten een onmiddellijke terugtocht naar Duitsland aan, zo zij dat willen. De Nederlandse reiswereld neemt dergelijke maatregelen niet DEN HAAG - De DC-10 mag weer landen in Canada. Het Canadese ministerie van' verteer hééft dat dit week einde bekend gemaakt In Amerika is echter nog een vliegverbod van kracht Enig soelaas voor Amca Tours in Nunspeet en de drie duizend passagiers die door de affaire niet naar Amerika of Canada kunnen, zal dat echter niet bieden. De wacht lijsten bij alle Europese lucht vaartmaatschappijen zijn zo lang, dat het weer mogen vliegen op Canada nauwelijks iets uitmaakt (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG Dr. RJJL Kruisinga, voormalig fractieleider van de CHU en oud-minister van Defensie, kan be ter niet in de Tweede Kamer terugke ren. Als hij dat wel zou doen, ter vervulling van de vacature die ont staat door het vertrek van het CDA- Kamerlid Tolman naar het Europees Parlement, zou dat een onverstandige daad zijn. Kruisinga heeft dit afgelo pen week schriftelijk te verstaan ge kregen van CHU-voondtter dr. LAL van Leeuwen. Zoals bekend, is Kruisinga als minis ter van Defensie in het kabinet-Van Agt al na enkele maanden opgestapt omdat hij het niet eens was met de eventuele invoering van de neutronen bom. Binnen de CHU en in de CDA- fractie in de Tweede Kamer hield men toen zijn hart vast bij de gedach te, dat Kruisinga weer in de Kamer zou willen terugkeren. Het is een pu bliek geheim dat Kruisinga door zijn karakter en zijn sterke neiging tot so listisch optreden niet erg geliefd is bij zijn politieke geestverwanten. Begin dit jaar kreeg Kruisinga, die tot nu toe steeds de mogelijkheid tot te rugkeer in de Kamer heeft opengehou den, door bemiddeling van het kabinet een bestuurlijke functie aangeboden bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Geneve. Kruisinga aanvaard de deze functie weliswaar, maar bleef zich toch beschikbaar houden als Ka merkandidaat Nu de uit de CHU af komstige Teun Tolman op 17 juli de CDA-fractie gaat verlaten, moet regle mentair eerst Kruisinga aangezocht worden om hem op te volgen. Kruisin ga heeft na 17 juli nog een maand de tijd om ja of nee tegen het Kamerlid maatschap te zeggen. ADVERTENTIE Iedere dinsdag vanaf 9.00 tot 13.00 uur in de Groenoordhallen te Leiden verkoop van VERSE KIP en KIPSPECIALITEITEN rechtstreeks vanaf de slachterij. Een greep uit ons assortiment met vaste prijzen KUIKENPOTEN per 5 kg. 22.50 KUIKENFILET penkg 13.00 Heerlijk gemarineerd o.a. T.V.-HAPJES per kg. 5.00 Groothandel in verse kip P. Groenevold Zn. RUIVENSTRAAT 45 - ROTTERDAM TEL 010-657539 Loon naar werken MADRID „Loon naar wer ken" vond de Spanjaard Jose Manuel Igleslas Ferro uit Santiago de Compostela, en hij opende op van «ffn trouwe waakhond „Pinocho" een rekening bij het plaatse lijke bijkantoor van de Ban co de Bilbao. De bank bad geen enkel be swaar en stelde een bankre kening open Op naam van tJose Manuel Iglesias Ferro of bond Pinocho". Tot nadere mededelingen was de Banco de Bilbao niet be reid. "Bankgeheim, weet u", was bet commentaar. De Amerikaanse zaken man William F. Niehous kon gisteren naar de Verenigde Staten terug keren, nadat de politie hem in het oerwoud van Venezuela had bevrijd. Daarmee kwam een ein de aan drieënhalf jaar gevangenschap In han den van guerrillastrij ders, die geld hadden geëist en inwilliging van politieke eisen. De Ame rikaan was zeer ver- 'moeid, zei niet gemar teld te zijn en droeg lang haar ais herinne ring aan zijn lange ge vangenschap. ROTTERDAM (ANP) In de Graaf Florisstraat in Rotter dam is in het weekeinde een motorboot gestolen, die daar op een trailer geparkeerd stond. De totale waarde van de buit bedroeg 36.000 gulden. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer- 071-122248 en per speciale koe rier wordt de krant alsnog ge bracht „Samenzwering" tegen BemardHinault BORDEAUX DK kan een spectaculaire Tour worden. De ploeg-Post werd welis waar vernietigend verslagen in de „slag van de Pyre neeën" waarin Bernard Hi nault de grote heerser was maar gisteren won dezelfde Nederlandse formatie met overmacht de ploegentijdrit Toen daarna het klasse ment was opgemaakt, ble ken Zoetemelk en Kuiper vlak achter Hinault te zijn gekropen. En omdat Peter Post zich enorm kwaad heeft gemaakt op Hinault valt te verwachten dat een gezamenlijke aanval op de positie van de Franse lei der zal worden onderno men. Peter Post lijkt Zoetemelk te gaan steunen. jfennie Kuiper is ook in zijn nopjes en riep verheugd in Borde aux: „Dat belooft wat voor de Alpen want daar valt de beslissing". En wat dan te denken van de tweede ploegentijdrit die donderdag wordt gereden en waarin Hinaults ploeg wel weer eens op achterstand kan worden gezet? Voorts was er de verrassende uit spraak van Jo Maas. Tour debutant in de ploeg van Fred Debruyne, die gistera vond uitriep: „Ik zal Joop Zoetemelk helpen in zijn poging de Tour te winnen want Hinault heeft me ge flikt in de Dauphine Libero en de Midi Libre. Hij gunde me het berg klassement niet en liet me steeds bewaken zodat ik altijd enige meters te kort kwam. Ik heb toen gezworen wraak te nemen en die kans is er nu". Ber nard Hinault kan rekenen op zware tegenstand, zeker van Nederlandse zijde. DokterNaturel BORDEAUX De arts. die in de Tour voor de doping controle is aangewezen, heeft een merkwaardige naam. Hij heet Alain Natu rel, precies het tegenoverge stelde van het rijden met gebruik maken van stimule rende middelen. Tot nu toe heeft evenwel nog geen controle op gebruik van anabolica plaats gevonden. Hiervoor moet opdracht ko men van het hoofdkantoor van de Internationale Wieier Unie in Genève. Dat is nog niet gebeurd. Wat de do pingcontrole betreft: geen moeilijkheden, iedere aange wezen renner doet wat hij moet doen en zonder „kwa- 'lijke gevolgen". Afgewezen DEN HAAG Het Neder lands Handbal Verbond pro beert een Nederlandse trai ner te vinden voor de he- renploeg. Oorspronkelijk zou de Pool Bienec de op volger worden van Guus Cantelberg maar het NHV heeft hem „afgewezen". Re denen: Bienec heeft alleen ervaring met damesploegen. heeft een te geringe talen kennis en onvoldoende per soonlijkheid. Dan toch (paar liever een Nederlander... Voorniets gereden BAD BLANKENBURG De Nederlandse amateurploeg, die deelnam aan de Ronde van Ooat-Duitsland, komt niet voor in het eindklasse ment. Voor het begin van de laatste etappe (gisteren) trok ploegleider Van Erp zijn formatie terug omdat hij het niet eens was met de jury, die Jac van Meer na de rit van zaterdag met een minuut strafte omdat hl) zich door een motorrij der zou hebben laten gang maken. Bemd Drogan, de Oostduitser, won de Ronde nadat hij zaterdag de lei ding van Theo de Rooy had overgenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1