Eiidac &MAwnhm Forsestijging werkloosheid door verhoging olieprijzen Rotterdamse haven heeft te weinig mankracht /TJF BOMMEN )NTPLOFT |N SPAANSE BADPLAATSEN KLM moet vlucht bp Paramaribo [aten vervallen Zeven personen door dolle hond geheten KABINET IN EXTRA PROBLEMEN DOOR OPEC-BESLUIT Ontaarde moeder RAF pleegde aanslag op Haig Australië telefonisch onbereikbaar Kampbewaker verliest nationaliteit nSSHHBH Zaterdag 30 juni 1979,69e jaargang no. 21387 Mollie Sugden Vrij koel (lekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: taal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Editie voor Midden-Holland Zaterdag: Mollie Sugden speelt als mrs. Noah de hoofdrol in nieuwe serie „Geef 'r de ruimte" op Ned.2 om 19.20 uur. Ned.I om 21.55 uur „Session". Zondag: Ned.I om 20.45 uur tv-film „De eenzame hardlo per". Ned.II om 21.10 uur „Twee schrijver en het lot". Wisselend bewolkt en slechts een enkele bui. Middagtempe- raturen omstreeks zeventien graden. Matige west- tot noordwestenwind. Aan de kust vrij krachtige wind. Morgen zon: 5.23 - 22.03. Schev. hoogw.: 8.04 en 20.30. Laagw.: 3.53 en 16.06. l (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het besluit van de olieprodu cerende landen (OPEC) om de olieprijzen met gemiddeld 20 procent te verhogen, zal voor de Nederlandse economie nare gevolgen heb ben. Naar schatting zal het prijspeil in ons land met 1 procent stijgen en bovendien zal het aantal werklozen de komende maanden met 10.000 tot 15.000 kunnen stijgen. Deze „uiterst sombere consequenties van het OPEC-besluit" werden gisteravond door vice- premier Wiegel bekend gemaakt na afloop van het wekelijks kabinetsberaad. Wiegel wees erop dat, vanwege onze aardgas voorraad, de gevolgen voor Nederland nog gunstig zullen zijn in vergelijking met die lan den die minder of helemaal geen eigen ener giebronnen hebben. „Toch legt de verhoging van de olieprijzen een extra zware last op de rijksbegroting voor volgend jaar", zo betoogde Wiegel. Hij zei, dat het kabinet het toch al bij zonder moeilijk heeft met de opstelling van de nieuwe begroting. „Het financieringstekort moet worden teruggedrongen, de gaten in Be stek '81 moeten gedicht worden en er is drin gend een inkomensmatiging nodig. Willen we m 1981 de doelstellingen van de Bestek-opera tie halen, namelijk het terugdringen van werk loosheid en inflatie, dan kunnen we volgend jaar niet volstaan met pappen en nathouden", aldus Wiegel. Hij kondigde aan, dat het kabinet volgende week maandag, dinsdag en donderdag extra vergaderingen zal beleggen, om te trachten, de begroting rond te krijgen. De prijs van benzi ne zal overigens tot eind juli ongewijzigd blij ven. Pas dan zal bekeken worden of de prijs van aardolie op dat moment aanleiding geeft om de benzineprijs te verhogen. Kolonel Gaddafi van Libië heeft gezegd dat zijn land de uitvoer van olie twee jaar zal stopzetten. Dat meldt het Arabische weekblad Al-Nostakbal, dat in Parijs verschijnt. Volgens het blad heeft Gaddafi gezegd dat er de ko mende twee jaar en misschien ook wel de ko mende drie of vier jaar, alleen voor binnen lands gebruik zal worden geproduceerd. Gad dafi heeft niet gezegd wanneer de maatregel ingaat, HHHBBimBBHHBm uc iiiaaucgci WëêêêJt LONG BEACH (DPA) De 33-jarige Charlotte Mottinger uit Long Beach in Californië is der tien jaar lang door haar moeder gevangen ge houden. De jonge vrouw werd donderdag door de politie ontdekt, toen zij vastgebonden achter in de auto van haar moeder zat. Zij zou door haar moeder veel geslagen zijn en ze had veel honger geleden. Eens had ze tien dagen vastgebonden gelegen op de vloer van de badkamer. De lijdensweg van Charlotte begon na het overlijden van haar va der. Zij durfde niemand van haar gevangen schap te vertellen omdat haar moeder haar had wijs gemaakt dat de politie haar zou verdrinken als zij zich zou beklagen. Yogi contra Skylab NEW DELHI (Reuter) Een Indiase yogi heeft besloten zijn gaven aan te wenden om te voor komen dat Skylab, het Amerikaanse ruimtelabo ratorium dat op de aarde afkomt, onze planeet ook werkelijk bereikt Rama kant Mishra, een yoga-beoefenaar, heeft gezegd dat hij zich twee uur lang volledig op Skylab zal concentreren. Mishra is volgens zijn eigen zeggen in staat met zijn innerlijke kracht en zijn vaste wil het ruimtelaboratorium buiten de aantrekkingskracht van de aarde te houden. Amerikaanse wetenschapsmensen hebben bere kend dat halverwege de volgende maand brok stukken van Skylab op de aarde zullen neerko men. De premier van India heeft hierover ge zegd: „Wij hoeven niet zenuwachtig of bezorgd te zijn dat er mensen geraakt zullen worden. De dood komt te bestemder tijd". tADRID (UPI) In Spaanse toeristencentra zijn Steren door de ETA, de Baskische afscheidings- tweging, vijf bommen tot ontploffing gebracht, wee bommen konden onschadelijk worden ge bakt. iordat de ETA van te voren had gewaarschuwd konden de tels bijtijds worden ontruimd. Er zijn daardoor geen gewon- h gevallen. Alleen is er sprake van materiële schade. I bommen ontploften in Benidorm en Marbella. Zoals be id heeft de ETA donderdag al aangekondigd een serie bo- anslagen te zullen plegen op druk bezochte badplaatsen aan Middellandse Zee, omdat de Spaanse regering niet is inge- m op haar eisen over de behandeling van ETA-leden, die in Soria-gevangenis bij Madrid in voorrarrest zitten. Kotta Missie Gardeniers Minister Garde niers van CRM heeft gisteren in de RAI Amster dam de Nationale Minderhedenshow geopend. Tijdens deze gebeurtenis danste zij samen met enkele „Kot ta Missies" uit Suriname, waar voor zij in een apart kostuum werd gestoken. Uiteraard gehol pen door een deskundige Kotta Missie. 1MSTELVEEN (ANP) Als gevolg van een tekort aan capa- iteit heeft de KLM gisteren een vlucht op Paramaribo met en Boeing 747 moeten laten vervallen. Het capaciteitsgebrek Yordt mede veroorzaakt door het DC-10-vliegverbod dat voor ommige landen geldt. )e passagiers die voor de vlucht hadden geboekt zullen nu norgen met een DC-10 naar Curasao vliegen en vandaar met en aansluitende DC-8-vlucht van de SLM naar hun eindbe- temming doorreizen. Gezien het capaciteitsverschil echter tus- en een DC-10 en een Boeing-747 zal een groep van ongeveer ionderd passagiers op drie lijndiensten de komende week laar Paramaribo vliegen. ïe Nationale Raad voor Vervoersveiligheid in de Verenigde itaten zal 30 juli beginnen met een openbare hoorzitting als •nderdeel van het onderzoek naar de vliegramp met de DC-10 >P 25 mei in Chicago. Er zullen zo'n 50 getuigen worden ge- ïoord en het geheel zal twee weken in beslag nemen. f De oudjes doen het nog best Sjigechiyo Izumi van het eiland Tokunoshima in Japan is gisteren 114 jaar gewor den. Volgens het Guiness Book of Records is deze gezonde weduw naar de oudste mens op aarde. (Foto links). Maar ook me vrouw Daisy Far- rington uit Bir mingham (Enge land) doet het op haar leeftijd nog best. Zij werd gisteren honderd jaar en op die dag werd een oude droom wer kelijkheid. Wat ze altijd al gewild had was vliegen. Haar werd een vliegtrip met een Piper Cherokee aangeboden van twintig minuten. De tocht ging over Birmingham en de piloot vloog ook nog over de straat waar mevrouw Farrington woont. FRANKFURT Het „Commando Adreas Baader" van de Rote Armee Fraktion heeft vannacht de verant woordelijkheid opgeëist voor de (mislukte) aan slag op NAVO-com- mandant Haig in Bel gië op 23 juni. Dit staat in een communiqué dat de RAF heeft gestuurd aan het dagblad „Frankfurter Rundschau". Het commando deelde mee dat de generaal als doelwit was gekozen om dat hij „de nieuwe koers van de Amerikaanse strategie ver tegenwoordigt en uitvoert". De aanslag is mislukt, omdat „wij ons vergisten toen wij dachten de explosie met de hand te kunnen ontketenen toen de auto van de generaal met grote snelheid aankwam op de plaats waar wij in een tunnel van 1,80 meter lengte een plastieklading van 20 kg. met een elektrische kabel hadden geplaatst". Volgens het dagblad kloppen deze ge gevens met die van de Belgi sche politie. APELDOORN - Een met hondsdolheid be smette hond heeft deze week tenminste zeven inwoners van Apeldoorn gebeten. Dit heeft de Veeartsenijkundige Dienst in de provincie Gelderland gistereren bekend gemaakt. Commissaris der Koningin mr. W.J. Geertse- ma heeft inmiddels een aanlijngebod afgekon digd. Odk in de aangrenzende gemeente Ede moeten de honden aan de lijn worden gehou den. Maandag wordt beslist over de eventuele noodzaak van een inentingsactie. De zeven, door de hond aangevallen en verwonde inwo ners van Apeldoorn zijn ingeënt in het Rijks instituut voor de Volksgezondheid in Biltho- ven, de enige plaats in Nederland waar anti stof tegen rabies voorradig is. Volgens de GG en GD in Apeldoorn viel de aard van de won den van de slachtoffers mee. Loco-burgemeesteF R. Krol van Apeldoorn deelde gisteravond mee, dat de hond vonge week zaterdag ziekteverschijnselen vertoonde en een dag later op de vlucht sloeg. Maandag morgen om half tien werd het dier opgevan gen door een portier van het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Nog niet bekend is of de hond ook onder het wild in het park heeft huisgehouden. Daarvoor wordt wel gevreesd. Maandagmiddag werd de besmette viervoeter vanuit Hoenderlo overgebracht naar een die renarts, die woensdag tot afmaken besloot Het Diergeneeskundig Laboratorium in Rotter dam stelde na sectie hondsdolheid vast De grote vraag, waarvoor de autoriteiten zich zien geplaatst, is de route die de hond tussen zondagmiddag 24 juni en maandagmorgen 25 juni heeft afgelegd. DEN HAAG (ANP) Wegens een staking bij de telefoon dienst in Anstralië is voorlo pig geen telefoonverkeer met dit werelddeel mogelijk. Dit heeft de PTT meegedeeld. De staking betreft zowel de gesprekken die moeten wor den aangevraagd als automa tische gesprekken. Paus volgend jaar naar Brazilië BRASILIA (DPA) Paus Jo hannes Paulus II gaat in juni 1980 Brazilië bezoeken. Dit 'heeft de voorzitter van de Braziliaanse bisschoppencon ferentie, aartsbisschop Ivo Lorscheiter, gisteren meege deeld. De aartsbisschop is net terug uit Rome. De paus wil zich ondermeer op de hoogte stel len van de situatie van de in dianen en van de sociale mis standen in het noordoosten van Brazilië. ROTTERDAM (ANP) De Rotterdamse haven kan maande lijks zo'n honderd man aan werk helpen, maar de meeste ha venbedrijven kunnen maar mondjesmaat aan mankracht ko men. Bedrijven die willen uitbreiden hebben het 't moeilijkst De voorzitter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid (de organi satie van havenwerkgevers), mr. L. Pieters, zegt dat de havens nooit op grote schaal buitenlandse werknemers hebben willen inzetten, omdat de taalmoeilijkheden fatale gevolgen kunnen hebben in de haven. Er werken er nu ongeveer vierhonderd. Het zijn merendeels mensen die al jaren in Nederland wonen en de taal goed spreken. De havenwerkgevers overwegen nu echter om meer buitenlan ders aan te nemen, want het personeelsprobleem nijpt. Het aantal havenarbeiders blijft wel op peil, maar uitbreiding is steeds weer een probleem. Mr. Pieters vindt dat vraag en aan bod op de Rotterdamse arbeidsmarkt slecht op elkaar zijn af gestemd. Hij verwijt het gewestelijk arbeidsbureau dat het nog te veel fungeert als registratiekantoor voor de werkloosheids wet. ADVERTENTIE 30 juni zomerslotfeest Our House Stationsweg 2, Roelofarendsveen TIQMAYA free lance band en SAIL JOIA Strenger optreden tegen opgevoerde bromfietsen (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG - De politie zal binnenkort strenger kunnen gaan optreden tegen berijders van zgn. opgevoerde brom fietsen. Dit wordt mogelijk doordat de politie gebruik gaat maken van een „rollen- testbank", waarmee op een voudige wijze het vermogen en de daarmee corresponde rende snelheid van bromfiet sen kan worden gemeten. Dit heeft minister Wiegel (bin nenlandse zaken) gisteravond meegedeeld na afloop van het kabinetsberaad. Hij zei dat al enige tijd is gezocht naar mo gelijkheden om effectiever te kunnen optreden tegen het gebruik van bromfietsen. NEW ORLEANS (UPI) - Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft gisteren bepaald dat het staatsburgerschap moet worden ontnomen aan de 72-jarige voormalige Rus Feodor Fedorenko, die als onderofficier bij de Duitse SS in de jaren 1943-1944 in het concentratiekamp Tre- blinka joden zou hebben doodgeschoten. Fedorenko woont sinds 1949 in de Verenigde Staten en verkreeg in 1970 de Ameri kaanse nationaliteit Destijds had hij zijn verleden bij de SS verzwegen. Hij had gezegd dat hij boer was en gedwon gen door de Duitsers te werk was gesteld. „(f èiSP J>,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1