CDAwilmeer bootvluchtelingen naar ons land halen Minister wil verbod zenuwgas voor tuinbouw BRIENENOORDBRUG WORDT BREDER 'edwongen m tslagPTT-en jij spreiding Engeland beschermt Nederlands Vakantiegeweld barst los overvol lielanden rhogen rijzen et 35% NEVE De olieprij- worden gemiddeld 35% verhoogd. Dat ultaat is gisteravond na twee dagen van leizame onderhande len op de OPEC-con- intie in Geneve be- Vaste gesteld is met ingang van 1 twee richtprijzen lanteerd zullen wor- l De meeste landen n 18 dollar per vat ekenen, een minder- d wil 20 tot 23 dollar ben. Een vat olie t nu nog 14,55 dollar. compromis, dat met ne te danken is aan >edi-Arabië, kwam op moment dat een ïuring binnen de SC steeds reeëler d. Saoedi-Arabië ft gisteravond bekend laakt dat de produc- opgevoerd zal wor- met 1 miljoen vaten dag. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft bij het kabinet aangedrongen op sterke uitbreiding van de Nederlandse hulp aan de Viet namese bootvluchtelingen. In een brief aan premier Van Agt vraagt fractielei der Lubbers „met uiterste inspanning alles te doen wat in het vermogen van de regering ligt om de hulp zoveel mo gelijk op te voeren en tegelijkertijd an dere initiatieven te steunen en zo no dig te stimuleren". Lubbers vindt dat het aantal in ofcs land op te nemen bootvluchtelingen moet worden verhoogd tot zo mogelijk enkele duizenden. Verder moet Neder land" aan Indonesië en Suriname, die zich eveneens bereid hebben getoond Vietnamezen op te nemen, steun bieden bij de realisering van hun aanbod. .De tientallen miljoenen die met de Ne derlandse hulp gemoeid zullen zijn, mo gen geen beletsel vormen voor de uit voering van het actieplan. Het CDA is bereid de financiële consequenties van de hulpverlening te aanvaarden, zo schrijft Lubbers. Het WD-Kamerlid Ploeg is „teleurge steld" over het CDA-initiatief. Ploeg met PvdA-er Van den Bergh en CDA- er Gualtherie van Weezei lid van het comité Bootvluchtelingen —vindt het niet passen in een nationale aanpak van de zaak. „De vragen die ik onlangs namens Van den Berhg en Van Weezei aan minister Van der Klaauw heb ge steld, zijn dezelfde als waarmee het CDA nu komt", aldus Ploeg. Minister Van der Klaauw heeft gistera vond rabbijn Soetendorp en de voorzit ter van de Raad van Kerken, prof Be ekhof, gezegd dat -hun oproep meer voor de vluchtelingen te doen, „in vruchtbare aarde valt". De minister zal mogelijk morgen reeds het kabinbet voorstellen het aantal Indoe hinese vluchtelingen dat wordt toegelaten uit te breiden tot duizend. Gouden plaat voor SLAGHAREN Mr. Pieter Vollenhoven heeft gistermiddag in het Shetland Ponypark Slag haren van drs. W. Barents, di recteur van Phonogram, een gouden plaat gekregen voor zijn L.P. Thank you for the music'. Met die gouden plaat stapte hij als eerste in een een treinstel van een nieuwe achtbaan, die daarmee officieel in gebruik werd genomen. Behalve de gou den plaat, die Pieter kreeg voor 50.000 verkochte platen, maar waarvan hij de rechten afstond aan de Stichting Nationaal Fonds Gehandicapten, kreeg Pieter ook nog een dikke pak- kerd van zijn echtgenote Prinses Margriet, als beloning voor zijn prestaties en bewezen moed die achtbaan. Links van Pieter diriaent Harrv van Hoof. Donderdag 28 juni 1979,69e jaargang no. 21385 ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Bilaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Mork en Mindy Eerste aflevering van de Amerikaanse serie „Mork en Mindy" op Ned.H om 19.05 uur. Om 21.40 uur Engelse se rie „De stichting" en om 22.30 uur Televizier-magazine over revolutionaire rechtbank in Iran. Ned.I om 20.45 uur „Koning Klant" over vakantie en om 22.10 uur ballet „Live/Life". Meer bewolking Eerst zonnig, later meer be wolking. Middagtemperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Ma tige zuidwestenwind. Morgen zon: 5.22 - 22.04. Schev. hoogw.: 6.52 en 19.13. Laagw.: 2.43 en 15.00 uur. Trieste stille aanwijzingen van het tragisch ong'eluk van de drie jongetjes Twee kinderen gedood en een zwaargewond bij aanrijding AMSTERDAM (ANP) Bij het oversteken van de Haar lemmerweg in Amsterdam gistermiddag zijn drie jonget jes van 4 en 8 jaar door een auto aangereden. Twee kinde ren kwamen daarbij om het leven, het derde jongetje moest zeer ernstig gewond worden opgenomen. De drie kinderen werden aan gereden op de linkerhelft van de weg door een auto, die met een inhaalmanoeuvre be zig was. (Van onze correspondent) LONDEN Dank zij een uit spraak van het House of Lords, in Engeland de hoog ste gerechtelijke beroepsin stantie, is een eind gekomen aan een ernstige bedreiging voor Nederlandse exporteurs van gedistilleerde dranken op de voor hen zo belangrijke- Britse markt. De uitspraak houdt een ver bod in voor de Britse firma Keeling om nog langer op de Britse markt te opereren met een produkt dat de naam ad vocaat draagt, maar dat in geen enkel opzicht vergelijk baar is met de kwaliteit van de in Engeland onder deze naam veel verkochte prod uk- ten van Nederlandse her-, komst. Door de uitspraak is niet al leen de status van advocaat als specifiék Nederlands kwa- liteitsprodukt in Engeland ook juridisch vastgesteld, maar wordt bovendien voorkomen dat daar ook befaamde Ne derlandse likeuren op infe rieure ,)vijze worden nage maakt met alle nadehge ge volgen vandien voor het ima go van de Nederlandse pro- dukten. Keeling kwam in 1974 in En geland op de markt met een produkt onder de naam „Old English Advocaat". Voor de bereiding werden niet alleen afwijkende grondstoffen ge bruikt, maar ook nog sherry uit Cyprus in plaats van brandewijn. Per fles werd daardoor een besparing van circa twee gulden aan rechten verkregen. Voor wat betreft de kleur zag het produkt er echter uit als advocaat Hans Jacobs blijft 'Haagsche Kringen' doen (Van onze radio- en tv-redac- tie) HILVERSUM Ondanks het feit dat Joop van Tijn, Koos Postema, Harry van Wijnen en regisseur Siem Suurhoff in een brief aan de leiding van de VARA hebben laten weten het komende seizoen niet meer te zullen meewer ken aan de parlementaire te levisierubriek "Haagsche Kringen", heeft de VARA-top gisteren besloten toch met dit programma door te gaan. Vanaf 12 oktober zal "Haag sche Kringen" weer maande lijks op het scherm komen, maar dan, onder leiding van Hans Jacobs, voorbereid door de Haagse redactie van de VARA. Wie de presentatoren worden staat nog niet vast, mogelijk Jan Tromp. Kritiek op erkenning Franse mondkundigen AMSTERDAM (ANP) De organisatie van Nederlandse tandprothetici (vervaardigers van kunstgebitten) is „ver baasd en teleurgesteld" dat het ministerie van volksge zondheid twee Franse mond kundigen (stomatologeq) als arts heeft erkend. Mondkunde is een in ons land niet érkend specialisme. Omdat de beide Fransen wer ken bij de omstreden inrich ting „Tandartsen Maatschap Rotterdam" heeft de overheid, door hen als arts te beëdigen, in feite dit soort instituten er kend,. aldus de organisatie. Meisje (2) gewond in Katwijk KATWIJK Een tweejarig meisje uit Katwijk is gister middag gewond geraakt bij een ongeval op de Katwijkse Tolhuisstraat. Ontsnapt aan de aandacht van haar ouders, liep het meisje plotseling de weg op. Een 34-jarige Katwijker, be stuurder van een bestelauto kon het kind niet meer ont wijken. Het meisje is met een dijbeenfractuur opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. (Van onze parlementaire redactie) N HAAG De Bijzondere Tweede Kamercommisie voo spreiding van Rijksdiensten heeft van regeringszijde geei an tie kunnen krijgen, dat er bij de uitvoering van d eidingsoperatie geen gedwongen ontslagen zullen vallei bleek gisteravond na afloop van het overleg dat de Com sie heeft gevoerd met de staatssecretarissen Koning (bin ilandse zaken) en Smit-Kroes (verkeer en waterstaat). termiddag hadden vertegenwoordigers van de Kerngroep Dienstcommissies van de Centrale Directie FIT in een ge ek met de Kamercommissie op het verkrijgen van bovenge- mde garantie aangedrongen. Ook eisten de PTT-ers dat ie- een die niet mee wenst te verhuizen naar Groningen, elders 1 de PTT of bij een andere rijksdienst herplaatst zullen wor- t en dat daarbij een keuzemogelijkheid uit redelijk gelijk- irdige alternatieven moet worden geboden. Igens de Kerngroep dreigt de Sociale paragraaf van het eidingsplan het sluitstuk van de hele operatie te worden, dreigden het overleg met de PTT-leiding te af te breken komende interne enquêtes te boycotten, als de sociale pro- men bij de spreiding niet op bevredigende wijze worden [elost. 68 jaar Prins Bernhard viert mor gen op pa leis Soest- d ijk zijn 68ste ver jaardag. l- 7_ AUTOBAHNEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dit weekeinde'zal het vakantiegeweld losbar sten, dat wil zeggen dat de eerste pluk van de ruim acht mil joen Nederlanders die naar verwachting de komende weken op vakantie gaat, op stap gaat In Westduitsland begint in drie van de negen deelstaten de vakantie. Op de Autobahnen kan men met name op zaterdag geconfronteerd worden met kilometerslange files Een grote verkeersdrukte wordt verwacht op de Noord-Zuid verbindingen, vanwege de vakanties in onder andere Noord- rijn-Westfalen en omdat in een aantal provincies van Neder land en België de scholen de deuren sluiten. Het weekeinde daarna wordt geen verkeersdrukte van betekenis verwacht, maar weer een weekje later, 14 juli, begint het feest opnieuw, wanneer de bouwvakkers ook het werk mogen neerleggen. De prijsverhogingen van de benzine blijken nog geen beletsel te zijn om er op uit te trekken. In verschillende landen zijn brandstofbeperkende maatregelen genomen, maar deze gelden nog steeds niet voor buitenlanders. Nederlandse advocaat is r Engelands hoogste gerech te beroepsinstantie officieel end. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG - De risico's verbonden aan de opslag en het gebruik van het ontsmet tingsmiddel methylbromide, dat in de glastuinbouw veel voorkomt, zijn voor minister Ginjaar (Volksgezondheid en Milieuhygiëne) aanleiding te overwegen of deze stof ver boden moet worden. De be windsman heeft de Commis sie voor Fytofarmacie hiero ver om advies gevraagd. De gevaren van methylbromi de zijn aan het licht gebracht door een onderzoek van TNO. Zoals gisteren gemeld is ge bleken dat er jaarlijks zo'n tweeduizend ton van dit ze nuwgas wordt gebruikt om in totaal 2400 hectare tuinbouw- grond te ontsmetten. Hiervan zijn 1400 hectare gelegen in zeven Westlandse gemeenten: 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naald wijk, Schipluiden en Waterin gen. Methylbromide, dat reukloos is, tast naast het zenuwstelsel ook andere delen van het li chaam aan. Mocht een contai ner met het gas kapot gaan, dan ontstaat er een gevaren- cirkel, variërend van 450 tot 1600 meter. Minister Ginjaar zal er, als het gebruik van de stof toegestaan blijft, in ieder geval op aandringen dat er één opslagplaats voor het goedje komt DEN 'HAAG (ANP) Het beruchte verkeersknelpunt Van Brienenoordbrug wordt opgelost. De brug wordt ver breed met een aanbouwbrug aan de westkant Minister Tuijnman van ver keer en waterstaat heeft daar over gistermiddag overeen stemming bereikt met verte genwoordigers van Rijnmond, Rotterdam en Capelle a.d. IJsseL De gekozen oplossing is de goedkoopste van een aantal mogelijkheden. Een tunnel kost 245 miljoen gul den, aanbouwbruggen aan beide kanten zouden 240 mil joen gaan kosten. De gekozen oplossing van één aanbouw brug komt op 160 miljoen. Overigens betekent de beslis sing niet dat automobilisten snel zijn verlost van de files voor en op de brug. Het gaat zeker nog zes jaar duren voor de nieuwe brug klaar is, maar het kan ook tien jaar worden. Dat is afhankelijk van planologische procedures. De brug zal, als alles klaar is, uit acht rijstroken bestaan, te gen vier rijstroken op dit mo ment r» Britse firma, die met Cypri sche sherry het produkt chtte te imiteren.... n ze zelfs de geleden schade PiN 'WOME HERRY loef er nu mee ophouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1