£eidóc (Sowuvnt Belasting fraudeurs aan de schandpaal Gevechten in Managua verhevigd Verkeersleiders Schiphol dreigen met acties Steun bedrijfsleven met extra overheids geld uit olieprijzen Recordprijs voor antieke meubels Oliespuiter bij Mexico grootste milieuramp ithekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas If-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 26 juni 1979,69e jaargang no. 21383 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De beloofde zee In de serie „Theater thuis" de Franse film „De beloofde zee" op Ned.II om 22.00 uur. Om 19.25 uur Ombudsman over vakantie-plannen leden kabinet en om 21.20 uur VARA-visie over wapenwed loop. Meer zon Eerst nog wolkenvelden en een kleine kans op een bui- Later geleidelijk meer zon. Middagtempera turen van 16 graden aan zee tot ongeveer 19 graden in het binnenland. Meest matige wind uit zuid west tot west Morgen zon: 5.21 - 22.04. Schev. hoogw.: 5.44 en 18.10. Laagw.: 1.32 en 13.50. ingen (6) schiet zusje (4) dood d LZBACHROSENBERG, (AP) Een 6-jarige jongetje Mt gisteren zijn vier jaar oude zusje doodgeschoten met dgeweer dat hij in de ouderlijke slaapkamer gevonden jongen vond het geweer van een klein kaliber onder een Jatras. Hij legde het wapen terug nadat hij ermee het fatale laahot had afgevuurd, aldus de politie. De beide ouders waren i d it thuis en de kinderen waren onder de hoede achtergelaten Aui n hun grootmoeder die zich op het moment van het incident verdieping lager bevond. zij SCHIPHOL/DEN HAAG De tachtig op Schiphol gesta tioneerde verkeersleiders van de Rijksluchtvaartdienst gaan acties voeren als de Algeme ne Luchtverkeersleiding Am sterdam Control wordt opge heven. Deze op Schiphol ge vestigde organisatie heeft de zorg van de begeleiding van het luchtverkeer boven Ne derland. De vereniging van piloten wil dat deze taak wordt ondergebracht op het Eurocontrol Centrum in Beek, omdat het overhevelen van die taak tot een grotere veiligheid van het vliegver keer zal leiden. De piloten hebben dit geschreven in een brief aan staatssecretaris Smit-Kroes van verkeer en waterstaat. De verkeersleiders vinden de argumenten die in deze brief worden gebruikt „onjuist en gevaarlijk". Zij wijzen er op dat het huidige systeem goed werkt en dat als volgend jaar een nieuwe radar-sy steem wordt ingevoerd de be veiliging ook voor de toe komst is veilig gesteld. Zij verwijten de piloten dat over de brief aan de staatssecreta ris geen contact met hen is geweest. De Verkeersleiders hebben het vermoeden, zo blijkt uit een recatie van de vakbon den ABVA en KABO, dat de opheffing van Amsterdam het voort bets taan van Beek veilig moet stellen. Onder an dere Engeland en Frankrijk werken al jaren niet meer met het Beekse centrum sa- (van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG Staatssecretaris Noote- boom van Financiën overweegt om in overleg met Justitie tot een zodanige wetswijziging te komen dat de namen van zware belastingfraudeurs worden gepubliceerd in de Staatscourant en niet alleen als de rechter dit bij wijze van straf oplegt. Publikatie zou eveneens moeten gaan gelden voor alle fraudeurs die een navordering krijgen van 50 of 100% extra. De staatssecretaris schrijft dit in een vertrouwelijk commentaar aan de vaste Tweede Kamercommissie van Financiën op het rapport van Van Bijsterveld, oud- directeur-generaal van Belastingen. Daar uit blijkt dat in ons land op zeer massa le wijze de belasting wordt ontdoken. Bijsterveld meldt in het rapport dat in 1975 maar liefst 900 miljoen aan fraude is gepleegd bij de inkomstenbelasting op een totaal van 6,1 miljard aan inkom sten. In 1976 is bij dè BTW voor 187 mil joen gefraudeerd: een verrassend laag bedrag, vindt Van Bijsterveld, omdat hij vermoedt dat ook in deze sector de frau de een veel grotere omvang heeft Vol gens Van Bijsterveld wordt door twee van de drie Nederlanders, die daartoe de mogelijkheid hebben, ook inderdaad ge fraudeerd. In zijn aanbevelingen adviseert hij de re gering om harde fraudeurs ook hard aan te pakken. De overigen moeten gematigd worden aangepakt en de goedwillende belastingplichtige moet behoedzaam wor den benaderd. Zonder ingrijpende maat regelen moet men er volgens hem reke ning mee houden dat de belastingfraude nog verder zal toenemen. De belasting dienst kan zijn taak thans ten dele niet meer aan, omdSt steeds meer belasting plichtigen trachten de belasting te ont duiken of te ontwijken. Dat zijn tekenen waaruit blijkt dat de belastingmentaliteit verslechtert, aldus Van Bijsterveld. Volgens het rapport-Van Bijsterveld biedt de moeizame weg van herziening van het belastingstelsel op korte termijn geen oplossing. Van Bijsterveld zegt te hebben gespro ken met fraudeurs, die hun verbazing hadden geuit over de naar verhouding milde boetes die de belastingdienst op legt Volgens hem is er dan ook geen re den om te veronderstellen dat iemand, die eenmaal voor fraude is aangepakt voortaan voorzichtiger zal doen. Tot nu toe is alleen het laatste hoofdstuk van het rapport bekend. Daarin staan al leen de conclusies en aanbevelingen van Van Bijsterveld. Men staat zeer huiverig tegenover de volledige publikatie ervan, vooral omdat het rapport tal van metho den voor frauderen beschrijft ij hebben onze Sinterklaas... .KAN ER NOG WEL EEN dlRDETEKEN BUGEBBUiKE rcj Veilig naar vaste wal De 71-jarige Vietnamees Tran Muaoi wordt met be hulp van zijn vrouw en zijn kinderen aan land ge bracht op het bootvluchtelingeneiland Bidong voor de kust van Maleisië. 'ALS Jalië had zijn aartsbisschop Eu- bio, die kwistig met adellijke tols strooide.... ■totdat de politie hem oppak- irrespondentie kan nu gericht orden aan de gevangenis 'Re- na Coeli'. Inbrekers ingesloten KATWIJK Twee Katwijk- se inbrekers van 20 en 21 jaar oud zijn vannacht door de politie in een winkel van Autorama betrapt. De man nen hadden zich reeds van de nodige horloges en aanstekers voorzien. Om half een vannacht ging bij de politie het alarm over. In samenwerking met het Noordwijkse korps werd het desbetreffende gebouw door zocht. De inbrekers, die niets van het alarmgerinkel hadden gemerkt, verstopten zich bij het verschijnen van de politie in een uithoek van het pand.' Na een korte zoekactie wer den de inbrekers in de kraag gevat. Gereedschap gestolen HAZERSWOUDE Uit een bouwkeet op het industrieter rein in Hazerswoude is ver moedelijk in de nacht van zondag op maandag voor ruim tienduizend golden gereedschappen gestolen. De daders verschaften zich de toegang tot de keet door het openbreken van de deur. De keet stond in verband met werkzaamheden op het indu strieterrein opgesteld. DRINGEND VERZOEK CHRISTELIJKE WERKGEVERS (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De stijging van de olieprijzen en het daardoor ook duurder geworden aard gas heeft het bedrijfsleven sinds eind vorig jaar al 1,750 miljard gulden gekost. Daarte genover staat een vrijwel gelijke extra op brengst, die in de rijkskas is gevloeid. Wan neer de O pee - landen deze week besluiten de olieprijs opnieuw op te trekken tot 20 dollar per vat, dan gaat dit het bedrijfsleven op jaarbasis zeker vier vier miljard gulden kos ten. Het Nederlands Christelijk Werkgever sverbond (NCW) verwacht dat de lonen en rendementen van de bedrijven daardoor vol gend jaar erg in de knel zullen komen. Tenzij de overheid zou besluiten uit de extra op brengst, die steeds gelijk is aan de extra last in het bedrijfsleven, een lastenverlichting te fiancieren. De christelijke werkgevers zouden in dit ka der graag een nationaal beraad willen over de gevolgen van de gestegen energiekosten. In de praktijk blijkt volgens het NCW dat de econo mische groei toch al voor een onverantwoord groot deel naar de collectieve sector gaat. Een verdere lastenverzwaring zou het bedrijfsleven en haar werknemers dan ook in 1980 onmid dellijk op de minlijn zetten. Ook een speciale commissie uit de Sociaal Economische Raad maakt zich ongerust over de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Onder voorzitterschap van SER - voorzitter dr. J. W. de Pous zegt deze commissie dat on evenwichtigheden op de terreinen van werkge legenheid, betalingsbalans en rijksbegroting in de eerste plaats moeten worden hersteld „door het Nederlands bedrijfsleven een betere concurrentiepositie te verschaffen". MONACO Een kolossale antiek veiling in het Zuidfranse vor stendommetje Mo naco heeft een re cordprijs van 3,5 miljoen gulden op geleverd voor een antieke hoekkast stijl Louis XV. Een commode stijl Louis 'XVI ging van de hand voor twee miljoen gul den. De antieke meu bels maken deel uit van een grote, collectie die door het Britse veiling huis Sotheby's .wordt geveild, on der grote belang stelling van de in ternationale ..jet set". Velen van hen bieden ano niem, uit angst in de toekomst te worden beroofd van hun kostbare stukken. De collec tie heeft behoord aan dn Franse kunsthandelaar Daniel Wilderstein, die hem heeft doorverkocht aan de Saoedische fi nancier Akram Ojjeh. Toen deze er achter kwam dat hij onvoldoen de ruimte had voor een dergelijk omvangrijke col lectie, besloot hij zijn aankoop weer van de hand te doen. advertentie Inbraken in Prinsenstraat LEIDEN In de omgeving van de Prinsenstraat is in de afgelopen nacht en de nacht van zondag op maandag in totaal vier maal ongebroken. De politie legt verband met een reeks van inbraken die vorige week werden gepleegd in de omgeving van de Her enstraat, die op een vrijwel identieke wijze werden ge pleegd In alle gevallen werd volgens een technisch onderzoek door de politie van een loper ge bruik gemaakt. Bovendien waren tijdens de inbraken de bewoners van de panden tij dens de inbraken aanwezig. In de Prinsenstraat werd tweemaal ingebroken. In een van de woningen werd een kistje gestolen, dat in de an dere woning, waar overigens niets werd vermist, weer bo ven water kwam. In de Mar- nixstraat en de Prins Fr ede riks traat werd respectievelijk acht- en vijfhonderd gulden gestolen. TROEPEN SOMOZA MAKEN WEINIG VORDERINGEN MANAGUA (Rtr/UPI) De gevechten tussen de Nationa le Garde en het Sandinisti- sche bevrijdingsfront dat tracht het bewind van dicta tor Anastasio Somoza van Nicaragua ten val te brengen, zijn verhevigd. In de hoofd stad Managua maken de guerrillastrijders tunnels om hun tegenstanders in een hin derlaag te krijgen. In het belegerde district El Dorado in Managua maakte de Nationale Garde volgens geëvacueerde gezinnen, on danks hevig mortiervuur en luchtaanvallen met groot ver lies aan mensenlevens, weinig vorderingen. Telkens wanneer patrouilles oprukten liepen zij in de val van de Sandinisten die tunnels gebruiken die zij hadden gegraven voordat zij het district een week geleden geëvacueerd hadden. De Sandinisten, die geloven dat zij nu de mogelijkheid van de overwinning hebben, verwierpen het aanbod dat Somoza afgelopen weekeinde deed voor een dialoog met le den van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, om een vreedzame oplossing voor de crisis te zoeken. „Wij winnen de oorlog en Somoza weet dat", zei een jonge San- dinistische leider in Barrio Blando. Buitenlandse militaire waar nemers zeiden dat de opstan delingen de burgeroorlog in 60 dagen kunnen winnen ten zij hun aanvoerlijnen in het zuiden worden afgesneden. Costa Rica en Panama heb ben de guerrillastrijders open lijk geholpen. Een nieuwe tegenslag voor het bewind van Somoza, dat steeds verder geïsoleerd raakt, was het besluit van Brazilië, het grootste Latijnsa- merikaanse land, de diploma tieke betrekkingen met Nica ragua te verbreken. Tot de landen die dat eerder deden, behoren Mexico. Panama, Costa Rica en Ecuador. De guerrillastrijders hebben al ruim twee weken Leon, de op een na grootste stad, 89 km ten noordwesten van Ma nagua, in handen. Ook be heersen zij Massaya, 26 km ten zuiden van de hoofdstad, Matagalpa, 130 km ten noord oosten van Managua, Diriam- ba, 42 km ten zuiden van de hoofdstad, en een dozijn noordelijke plaatsen. MEXICO De grootste milieuramp uit de geschiedenis van de olie-industrie voltrekt zich momenteel in het zuidoosten van Mexico. Gedurende de komende twee drie maanden zullen dagelijks nog honderdduizenden liters olie in de wate ren bij Campeche stromen, een gebied dat om haar kostbare plan te- en diereleven als een van de kleinoden der wereld wordt beschouwd. Het onheil begon op 3 juni met het zinken van het booreiland Sedco 135 in het zuiden van de Golf van Mexico. Het gebeur de na het ontsnappen van olie en gas op een diepte van 3600 meter tijdens het boren van een gat door de staatsoliemaat schappij Pemex. Het boorgat raakte daarbij in de brand. De olievlek die sindsdien is ontstaan, heeft al het hele gebied van Campeche aangetast, een van de grootste gamalenkweek- gebieden ter wereld. De olielaag herbergt ontelbare dode vis sen. De Amerikaanse bedwinger van oliebranden Red Adair is erin geslaagd de brand in het boorgat te blussen, waardoor de ont snapping van gas en oüe tot staan gebracht werd. Maar door de druk in de put is een nieuwe breuk ontstaan, waardoor een zelfde hoeveelheid gas ontsnapt, die het noodzakelijk maakt de toorts opnieuw aan te steken. De enige mogelijkheid om een eind aan de situatie te maken is het boren van een nieuwe put op 800 meter afstand om de druk van het ontsnappende gas te verminderen. Dit zal echter nog twee tot drie maanden vergen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1