ZMóc (Soufta/nt Van Agt kiest voor kernenergie mire e Haarlemmerstraat.hoek Mare AR-voorzitter: Aantjes kan in de politiek terugkeren [abinet wil itkeringen issentijds erhogen wasem kap: GÜÖHet Motorhuis, OPHEFFINGS UITVERKOOP kortingen van 10 tot 50% Verplichte energierem bijna zeker van de baan Lkersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Ldacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ial ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 22 juni 1979. jaargang no. 21380 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND De anti-misdaad brigade „De anti-misdaad brigade". Franse film van Jean-Pierre Melvüle met in de hoofdrol Alain Delon op Ned-II om 20.27 uur. Om 22.05 uur Brandpunt over politieke ont wikkelingen in ons land. Ned.I om 20.45 uur „Royal Variety Gala". Veel koeler Enkele buien, maar later ook af en toe zon. Matige, aan de kust vrij krachtige wind uit zuidwest tot west Middagtem pera turen ongeveer 18 graden. Morgen zon: 5.20 - 22.04. Schev. hoogw.: 3.10 en 15.38. Laagw.: 11.03 en 23.30. 'idianen op tpcellischool Ie pret gisteren voor de iters van de Leidse Pa- ischool aan de Dam- i De hele dag zon en was voor de als rood- uitgedoste kinderen beste conditie om zich t indiaans te voelen, het schoolplein hadden indianen een tenten- Lfp van wigwams opge- %d en met de eveneens uitgedoste leidsters j d het een groot feest. r de patat zich heel beter liet smaken dan massaal gestookte vre- ONDERZOEK VAN OORLOGSDOCUMENTATIE VOOR BELANGRIJK DEEL WEERLEGD (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Mr. Willem Aantjes, oud- fractievoorzitter van het CDA, kan terug keren in de politiek. Dat vindt AR-voor zitter Hans de Boer, na overleg met zijn partij. Uit de vandaag verschenen rappor ten van de commissies Enschede en Pat- tijn blijkt niets dat het bekleden van maatschappelijke en politieke functies in de weg staat, aldus De Boer. Aantjes zelf toonde zich vanmiddag in een reactie op de onderzoeken verheugd. Hij wijst er op dat de huidige onderzoeksresul taten aantonen dat zijn verklaringen van november juist zijn geweest Ook wil hij er aan herinneren dat het onderzoek van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, dat zijn oorlogsverleden aan het licht bracht „voorlopig" was en dat hij er van uit gaat dat de onderzoekers De Jong en De Leeuw geen behoefte hebben aan hun „gelijk, maar aan de waarheid". Uit het vandaag openbaar gemaakte rap port van de Commissie Enschede, die het oorlogsverleden van Aantjes heeft bekeken, is gebleken dat niet alle feiten die in no vember van het vorig jaar in een rapport van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie aan het licht kwamen juist zijn. Zo is Aantjes niet toegetreden tot de Waf- fen SS (een militaire organisatie), maar tot de Germaanse SS een politieke bewe ging). Aantjes werd in '44 na zijn weige ring om het uniform te dragen vanuit het opleidingsdepot in Hoogeveen overgebracht naar Port Natal in Assen. Hij was daar evenwel niet zoals het RIOD beweerde kampbewaarder, maar, zoals Aantjes zelf al had gezegd, gevangene en dwangarbei der. Voorts wordt duidelijk dat Aantjes in 1943 niet vrijwillig naar Duitsland is ge gaan en dat hij het Nederlanderschap niet heeft verloren. Duidelijk wordt ook dat dat Aantjes inder daad de Germaanse SS gebruikt kan heb ben als „transportmiddel Duitsland". De RIOD-onderzoekers De Jong en De Leeuw achtten dat destijds ongeloofwaar dig, maar volgens de commissie Ertschede is gebleken dat die methode wel vaker werd toegepast. Het lidmaatschap van de Germaanse SS wordt minder laakbaar geacht dan dat van de Waffen SS, maar de commissie wijst er op dat beide organisaties vanuit dezelfde doelstellingen opereerden. Uit het onderzoek van de commissie Pat- tijn blijkt dat Aantjes niet ten val ge bracht als gevolg van een complot tegen hem. Wel was een grote groep mensen, on der wie vrijwel de gehele top van de Anti-Revolutionaire partij en ook mr. Ge- ertsema (VVD) op de hoogte van het oorlogsverleden van Aantjes. EMOETKOMING AAN CDA - FRACTIE (Van onze parlementaire redactie) HAAG - Door gisteren een extra verhoging van de soci- tkeringen per 1 oktober aan te kondigen heeft het kabi- e grote bezwaren van een meerderheid in de Tweede r van het 1 juli-pakket flink wat wind uit de zeilen ge- l Daarmee heeft minister Albeda tevens de basis ge- om deze matigingswetten door de Kamer aanvaard te n. De minister deed namelijk de toezegging, dat de racht bij de sociale uitkeringen niet achteruit zal gaan. waar wordt de korting op deze uitkeringen van 0,2 tot ocent per 1 juli doorgezet, maar per 1 oktober gaan alle ingen tussentijds weer met één procent omhoog. ingekondigde verhoging is een voorschot op de stijging iders op 1 januari 1980 zou optreden als gevolg van de ntwikkeling over 1979. Zij zal in mindering worden ge- t op het bedrag dat de uitkeringstrekkers op 1 januari zouden krijgen. Een en ander kost de schatkist nu welis- extra geld, maar het financiële nadeel hiervan voor het ït wordt in de toekomst terug verdiend, woordvoerder Gerritse nam gisteren het initiatief onmid- i over en diende een wijzigingsvoorstel in om de aftop- pens van de prijscompensatie van 55.000 gulden te verla- ot 50.000 gulden. Het voorstel krijgt vandaag de steun ).66, SGP en DS'70. Samen vormen deze partijen geen lerheid, maar opvallend was gisteravond het betoog van ■woordvoerder Van der Doef op het punt van deze aftop- Weliswaar houden de socialisten bezwaren tegen deze be- ig van de prijscompensatie voor de hogere inkomens en n zij hun eigen alternatief van belastingverhoging veel Maar kritiek in de geest van „onaanvaardbaar" kreeg Ier Doef niet meer over de lippen. Hij ondersteunde zelfs leidooi van de CDA-er Gerritse, die opnieuw bij minister a aandrong op een grote mate van invloed van de werk- ■s (bij voorbeeld via de ondernemingsraad) op de beste van de aftoppingsopbrengst ten behoeve van werkgele- id. VD is en blijft blijkens de uitlatingen van woordvoerder arte tegen elke vorm van aftopping. Maar de liberalen n zich nauwelijks veroorloven tegen het totale matiging- et te stemmen, omdat daarmee een kabinetscrisis een >u zijn. WD-leider Rietkerk heeft de laatste weken enke en laten weten dat de aftopping hem dat niet waard is. advertentie hebben erg veel vraag Opel Kaaett'8 van de 'Jaren '72, '73, '74, '75 en u in het bezit van zo'n Kadett en heeft u inruil- inen? Kom dan naar Het Thuis Leiden en infor- r vrijblijvend naar de in- raarde die Het Motorhuis delijk aanbiedt. IUAA - ,5rra JISSS twOSsCrïïME» Vondellaan 80 Leiden 'elefoon 071-769313 Jongen zocht munitie onder granaatvuur (Van een onzer verslaggevers) 't HARDE De koninklijke niarechausse heeft tijdens schie toefeningen in het artillerie-schietkamp 't Harde een 15-jarige jongeman uit Epe uit de schiethei gehaald. De jongen zat op ongeveer 200 meter van de plaats waar tallo ze scherpe granaten insloegen. Uit het verhoor bleek dat de Eper jongen een verwoed munitieverzamelaar is en daarvoor zelfs tijdens levensgevaarlijke schietoefeningen de schiethei op gaat. Na een proces-verbaal en een ernstige vermaning werd de jongeman naar huis gezonden. (Van onze speciale verslaggever) STRAATSBURG Nederland onderschrijft de stelling van de overige EEG-landen, dat West- Europa het de eerstkomende vijftien twintig jaar niet zon der kernenergie zal kunnen stel len. Dit heeft minister-president Van Agt gisteren in Straatsburg verklaard, waar de Europese Raad (regeringsleiders van de Gemeenschap) voor een twee daagse vergadering bijeen is. „En dat betekent dat wij als de wiedeweerga aan het werk moe ten om alle aan nucleaire op wekking van energie verbonden problemen, op te lossen", aldus de premier op een persconferen tie. Volgens Van Agt betekent deze houding van de Nederlandse regering geenszins dat de zogenoemde brede maatschappe lijke discussie nu bij voorbaat zinloos is geworden. Hij meent echter dat een volk meer gebaat is bij een regering, „die haar precies laat weten waar zij aan toe is". De belangrijkste inbreng wat betreft de kernenergie werd gisteren tijdens de Eu ropese Raad, die vandaag wordt beëin digd, geleverd door bondskanselier Hel mut Schmidt van West-Duitsland. Deze hield, zoals men zo langzamerhand van hem gewend is, een vurig pleidooi voor de bouw van meer kerncentrales. En hoewel Van Agt allerminst een bewonde raar is van de stijl van Schmidt hij duidde hem zelfs aan met de benaming „de cholerische staatsman" ontkwam hij er niet aan „te constateren dat het pleidooi terecht was". Zie verder pagina 9 Veel blijde gezichten deze week in het Leidschendamse ziekenhuis Sint Antonius- hove, waar de 21-jarige mevrouw M. Wa s/ander van de Laveibos in Zoetermeer het leven schonk aan een drietal ferme knapen: Frans, Martin en Edward. Hoewel de moeder en haar zonen het uitstekend, maken, zijn de laatste twee jongens, Mar tin en Edward, voor a He zekerheid in de ouveuse gelegd. Voor de allereerst 'gebo rene Frans was dit niet nodig. Hij houdt in een wiegje in de couveusekamer de wacht bij zijn iets jongere broertjes. De drieling vormt voor de familie Waslander de eerste gezinsuitbreiding. Duistere inbraak gemeentehuis Leimuiden LEIMUIDEN Het gemeen tehuis van Leimuiden is van nacht doelwit geweest van inbrekerfs). Het doel van de inbraak is vooralsnog nog duister. Vele kasten en laden werden overhoop gehaald, maar waarschijnlijk is niet meer verdwenen dan wat doosjes met nietjes en enkele stempels. Ook de laden van het bureau van de gemeente sec reatris werden opengebro ken en de inbrekeris) deed een greep in de sigarenkist van de burgémeester. De inbrekers) heeft de kluis van het gemeentehuis met rust gelaten. Hij is het Lei- muidense raadhuis binnenge komen door een raampje in de keuken open te breken. De inbraak werd vanmorgen om half acht ontdekt door chef algemene zaken H.W. van der Hoorn. Twee snelheden en Twee snelheden en J verlichting ^Geschikt *voor recirculatie Met Kema-keur. Gammaprijs Bij Het Motorhuis krijgt u altijd alle persoonlijke aandacht en wordt u deskundig geadviseerd. Zaterdagmorgen is het bij ons wat rustiger. Wij hebben 's morgens dus nog meer tijd voor u om u in alle rust te adviseren. Alleen... zaterdagmorgen voor 12.00 uur, bieden wij u daarnaast een kopje koffie met gebak aan. En wanneer u zaterdagmorgen voor 12.00 uur een auto koopt, geven wij u een feestelijke taart kado! ^^^eider^Leidtechendam^ advertentie Het pand van Mirelle is verkocht en zal gerestaureerd worden. VANAF MORGEN houden wij daarom een grandioze Daar kunt u een voordeelfeest van beleven, want de gehele kollektie wordt verkocht met Een mooie gelegenheid om uw garderobe met aktuele boetiekmode uit te breiden (Van onze speciale verslagge ver)^ STRAATSBURG Het is zo goed als zeker dat de Neder landse regering zal af zien van een verplichte energie besparing (bijvoorbeeld auto loze zondag), zoals de Tweede Kamer heeft bepleit. Premier Van Agt wilde dit gisteren in Straatsburg, waar hij deel nam aan de Europese Raad (vergadering van de regering sleiders van de EEG), niet met zoveel woorden zeggen, maar gaf overigens wel dui delijk aanwijzingen in die richting. Op de vraag of minister Van Aardenne (Economische Za ken) gelijk had, toen hij eer der deze week verklaarde dat Nederland slechts dwang zal uitoefenen als daartoe in in ternationaal verband zal wor den besloten, antwoordde de minister-president: „Ik heb geen reden dat niet te beves tigen". Daar voegde hij aan toe, dat de energievoorziening in de EEG op korte termijn geen grote problemen meer lijkt op te leveren. Van Agt leidde dit af uit een rapport van de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de EEG), waarin een ver betering van de situatie wordt geconstateerd. Bovendien heeft de Commissie de in druk, dat de voorgenomen be sparing met 5 procent op het dit jaar te verwachten ener gieverbruik waarschijnlijk wordt gehaald. „Dat zou kun nen betekenen, dat anderen voor ons de kastanjes uit het vuur halen", aldus Van Agt, die dat overigens niet zo'n aantrekkelijk idee vindt Stagnaties in luchtverkeer naar Engeland LONDEN (ANP) Als ge volg van een 24-uursstaking van de Britse luchtverkeer sleiders, is het luchtverkeer tussen Nederlajid en Enge land voor een groot deel ge stagneerd geweest Er gingen slechts vier KLM- vluchten naar Londen door, twee van Rotterdam en twee van Schiphol. De diensten op het Londense vliegveld Gat- wick zijn normaal doorgegaan evenals die op Manchester en Birmingham. Alle vluchten naar Schotse Glasgow moes ten evenwel geannuleerd wor den. advertenties J recreatiecentrum^ dfl°rv van oP nieuw tAWierdMU), hoogseizoen volgeboekt? kom nou! Wij hebben nog diverse fijne vlieg vakanties naar Spanje. Portugal en Griekenland. U moet wel snel zijn: bel evenements-reizen Q?>- 023-33 90 70 o» vraag uw ANVR-rwstxro naar de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1