j£eidóe (SouAOtitBi CDA zet kabinet voor het blok Voorzitter Wim Kok: „FNV-actie is nog maar een begin Casino's smijten met geld TURKSE CHRISTENEN KRIJGEN NIEUWE KANS Nederland neemt nog meer Vietnamezen op ALS 1 JULI - PAKKET DOORGAAT: othekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hal Ie was jf-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: jrtaal ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 20 juni 1979,69e jaargang no. 21378 Krachtstri jd „Krachtstrijd", over veiligheid van Amerikaanse kernreacto ren op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over positie etnische minder heden in ons land om 20.32 uur „Countdown" met Elvis Costello en om 22.30 uur eer ste deel „Taxi". Droog en zonnig Droog en zonnig, maar in de nacht enkele mistbanken. Middagtemperaturen morgen circa 26 graden. Aan zee iets lager. Zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen zon: 5.19 - 22.04. Schev. hoogw.: 1.21 en 13.58. Laagw.: 9.14 en 21.53. oetermeer N Rc )ETERMEER De be- Tfynde Amerikaanse komiek Kindervriend Danny Kaye de hele wereld afreist ten i van Unicef, de kinder organisatie van de Vere- [de Naties, treedt morgen- ARAind onverwachts op in Zoe- meer. In het wijkcentrum trzicht zal hij de Mari- j. aw rskapel dirigeren. De voor- Be lling begint om 20.00 uur. Tarten f 12,50 zijn aan de il verkrijgbaar. Zie verder pagina 11 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Nederland zal op korte termijn nog enkele honderden Vietnamese vluchtelin gen opnemen. Op korte termijn arriveren hier 66 vluchtelingen die door een Neder lands schip op zee werden opgepikt en daar na komen er binnen een termijn van enkele weken nog driehonderd, van wie honderd uit Bangkok en tweehonderd uit Maleisië. Op dit moment wonen er al 320 Vietnamezen in ons land. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gisteren medegedeeld. In EG-verband gezien voert Ne derland op dit punt geen „zuinig" beleid. Bel gië bijvoorbeeld nam honderd Vietnamezen op en Italië geen enkele. Frankrijk heeft enkele tienduizenden Vietnamezen binnen zijn gren zen, maar dat houdt mede verband met de oude banden tusen Frankrijk en Vietnam. De ministers Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) en De Koning (Ontwikkelingssamen werking) beraden zich over vergroting van de financiële steun aan het werk ten behoeve van de Vietnamese vluchtelingen. Het is de bedoeling dat een lid van de Franse regering eind deze maand namens de EG de conferentie van de ministers van Oostaziati- sche landen (ASEAN) op Bali bezoekt om daar over de problematiek van de Vietnamese vluchtelingen te spreken. Ondanks de felle reacties in de wereld heeft Maleisië gisteren groepen Vietnamese vluchte lingen die op afgelegen stranden aan wal wa ren gegaan, bijeengedreven en op boten terug gestuurd naar zee Z f Korting sociale uitkeringen leidt tot grote politieke spanning (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Bij de debatten over het 1-julipakket van het kabinet, die vanmiddag in de Tweede Kamer on der grote spanning en belangstelling zijn begonnen, vormen de voorge stelde kortingen op de sociale mini ma het voornaamste struikelblok. Uit onder meer het overleg hierover binnen de fractie van het CDA is gebleken dat deze fractie weinig of geen problemen zal maken van de korting op de salarissen van de trendvolgers, alle acties van CNV en' FNV ten spijt. Ook het niet door werken van de bouwtoeslagen in de sociale minima is voor het CDA een logische zaak. De CDA - fractie blijft echter vast houden aan een aftopping van de prijscompensatie bij 50.000 gulden in plaats van de door het kabinet voor gestelde grens van 55 mille. Door het blijvende verzet van de WD is af toppen bij 50.000 gulden hoogstwaar schijnlijk onhaalbaar, want ook de PvdA wil van het openbreken van de al afgesloten cao's niets weten. Wordt de aftopping niet overeenkom stig de wens van het CDA geregeld dat ontstaan binnen deze fractie gro te moeilijkheden over het korten op de sociale uitkeringen. In CDA-kringen is deze toch al zeer moeilijk liggende korting alleen te aanvaarden, wanneer vanaf een lager bedrag wordt afgetopt. De „rebelle rende" CDA-ers zouden met steun van de oppositie het kortingsvoorstel kunnen wegstemmen, maar algemeen wordt in Den Haag verwacht dat dit tot een „onaanvaardbaar" van het kabinet zal leiden. Het voortbestaan van de regeringscoalitie komt dan in handen te liggen van een tiental christendemocraten. Of deze tegenstanders het inderdaad op een kabinetscrisis zullen laten aankomen wordt algemeen betwij feld. Verwacht wordt dat de CDA - fractie tenslotte voor het kabinet door de knieën zal moeten gaan. zie verder pagina 9 üt# Koningin danst .Driekus man" „Pas d'r op, me vrouwtje", zou het gebaar van koningin Juliana op de foto boven kunnen beteke nen. Maar dat was het natuurlijk niet. Het gebaar vormde een on derdeel van de Driekusman, een dans waaraan de koningin gisteren vol overgave meedeed tijdens een dansdemon- stratie op paleis Soestdijk. De de monstratie vorm de een onderdeel van het traditio nele bejaarden- defilê. De dan sers waren bewo ners van de Stichting Dien stencentra voor ouderen uit Heer len. Na één de monstratie be heerste de konin gin de techniek en danste zij vro lijk mee. En dat dansen plezier voor twee bete kent is duidelijk te zien op de an dere foto. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Zonder pardon zullen de twee casino's die Ne derland momenteel telt over de jaren 1976 tot en met 1978 een naheffing krijgen van 12 mil joen gulden plus nog eens 10 procent boete. Dit is het gevolg van het feit dat zij ten onrechte het buitenlands personeel heb ben laten profiteten van een kostenaftrekregeling van 30% van hun salaris. Een en ander blijkt uit een brief van de staatssecretarissen Haars (Justi tie) en Hazekamp (Economische Zaken) aan de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de beide bewindslieden wisten de casino's al in 1976 dat de door hen gehanteerde regeling in de ogen van de belastingdienst niet door de beugel kon, maar zijn zij stug doorgegaan op de in geslagen weg. Het gevolg is dat de casi no's deze strop niet meer op het perso neel kunnen verhalen, maar zelf zullen moeten dragen, wat het milj oenenverlies dat de casino's al lijden alleen maar zal vergroten. De beide staatssecretarissen onderschrij ven in hun brief aan het parlement een rapport van de Raad voor de casinospe len. Dit is een onder het ministerie van Economische Zaken ressorterend lichaam dat de Stichting Nederlandse Casinospe len in de gaten houdt Volgens het rap port van deze Raad hebben die casino's het in de eerste jaren van hun bestaan zo bont gemaakt dat zij onder strenger toezicht zullen moeten worden geplaatst De Raad meent zelfs dat als een ingrij pend strenger regime niet binnen drie maanden zou kunnen zijn geffectueerd het bestuur van de Stichting Casinospe len maar moet op stappen. zie verder pagina 9 teekpartij café erswoude RMIS 1 iet» [aZ1 III lit 1ZERSWOUDE In een in Hazerswoude-Dorp zich gisteravond om- teks half acht een steek- voorgedaan. Hierbij ie Zoeterwoudenaar V. in de hals gestoken. Hij st met een slagaderlijke sding naar het Diacones- luis in Leiden worden rgebracht. De jongeman, rkeert thans buiten levens- vaar. siding tot de steekpartij S een ruzie om een vrouw, uit Alphen aan den Rijn Dmstige 58-jarige begelei- van de vrouw kreeg ruzie de Zoeterwoudenaar toen i de vrouw benaderde. De eleider van de vrouw zou sdanig getreiterd zijn, dat in woede ontstak en de terwoudenaar met een in de hals stak. De dader ter plaatse door de poli- 'orden aangehouden. (Van onze sociaal-economische redac tie) UTRECHT - „Thans heeft de Tweede Kamer het in de hand, hoe het de ko mende tijd zal gaan met de arbeids verhoudingen. Als zij de plannen van de regering door laat gaan, heeft zij zelf de arbeidsverhoudingen vernield. Wij zoeken de sociale oorlog niet, maar als de strijd ons wordt opge drongen, dan zullen wij die ook niet schuwen. Dan is deze negentiende juni nog maar het begin geweest". Met deze waarschuwing in aanwezig heid van tienduizenden demonstran- FNV - voorzitter Wim Kok spreekt de tienduizenden FNV leden toe ten sloot FNV-voorzitter Wim Kok gistermiddag een landelijk demonstra tie van zijn vakcentrale af, die aan vankelijk in tal van bedrijven tot werkonderbreking leidde en daarna de hele Utrechtse binnenstad lamleg- de, totdat de demonstratie in de Jaar beurshallen haar hoogtepunt vond. Hoewel het gisteren in het land hier en daar tot kleine incidenten kwam tussen demonstranten en politie in Den Haag en Amsterdam en tussen werkonderbrekers en werkwilligen was toch de algemene indruk dat de actie minder is aangeslagen dan was verwacht. De werkgeversorganisaties, de industrie en de middenstand spra ken gisteravond over de negentiende juni als over een normale werkdag, zonder veel werkonderbreking en zon der abnormaal verzuim. hoogseizoen volgeboekt? kom nou! "Ihrtben nog diverse fijne vlieg- Hanbes naar Spanje. Portugal en Griekenland. U moet wel snel zijn: bel evenements-reizen jgt 023-339070 ol vraag uw ANVR-rasburo naar de •venementaretoso-brochurw Volgens schattingen van de Utrechtse politie liepen gistermiddag op weg naar de Jaarbeurshallen circa 50.000 FNV-ers mee, honderden schilden en spandoeken meevoerend, allen gericht tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet, het zogenaamde 1 juli-pakket Toen de kop van de stoetna een rondgang van méér dan twee uren het eindpunt de Irene-jaar beurs hal betrad, moest de staart nog van het verzamel punt vertrekken en toen deze tenslotte in de immense hal arriveerde kwamen nog drommen protesterenden uit het station stromen om nog een deel van de manifestatie mee te beleven. Tege lijkertijd haakten vlak voor het eind punt reeds velen af, richting treinen, om te voorkomen dat men aan het einde van de middag bij het massale vertrek onder de voet zou worden ge lopen. Want de meeste FNV-ers reis den met de spoorwegen, die daags te voren nog bedreigd waren met een staking. DE FNV - voorzitter wees er in de Jaarbeurshallen op, dat in ons demo cratisch bestel het parlement beslist „De FNV zal weliswaar het eventueel te geven „groene lichf'van de Kamer voor het 1 juli - pakket respecteren, maar in onze parlementaire democra tie heeft een vrije onafhankelijke vak beweging het fundamentele recht alle democratische middelen te gebruiken om te blijven strijden voor een recht vaardige zaak. Als het parlement het „wanbeleid van het kabinet" sanctio neert vraagt het om een keiharde con frontatiepolitiek van de kant van de FNV", aldus Kok. Na bemiddeling bisschop Bluyssen rand verwoest eel hertenkamp IDEN Een felle brand ift vannacht het nachtver- van de dieren in de nkamp (in de Leidsche ut) totaal verwoest De wordt geraamd op gulden. De Leidse re- ttche stelt een nader on- ftoek in omdat brandstich- >f niet uitgesloten wordt ia ut (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Staatssecretaris Haars (Justitie) heeft besloten „tegen de ach tergrond van gewijzigde omstandighe den" verzoeken om toelating in ons land van hier verblijvende Turkse christenen opnieuw te hoordelen. Vóór 1 september zal geen enkele van de in Nederland verblijvende Turkse christenen worden uitgewezen. Het is de bedoeling dat vóór 1 septem ber elders in de wereld een onderkomen gevonden wordt voor hen wier vertrek uit Nederland „onafwendbaar" is. Bis schop Bluyssen van Den Bosch had om dat uitstel gevraagd omdat hij elders plaatsingsmogelijkheden poogt te vinden. Vandaag bespreken de hierbij betrokken Kamercommissies de problematiek van de Turkse christenen. Intussen is gisteren bekend geworden, dat Canada afwijzend beschikt heeft op het verzoek van bisschop Bluyssen om uit Nederland uitgewezen Turkse christe nen op te nemen. „Er blijft nu nog één land over", aldus de bisschop. De nieuwe beoordeling geldt voor de in Nederland verblijvende Turkse christe nen wier verzoeken onder toekenning van de schorsende werking riin „Voorzo ver geen schorsende werking is toege kend en geen beoordeling in kort geding heeft plaats gehad zal aan de hand van jurisprudentie worden nagegaan of wel licht aanleiding bestaat alsnog schorsen de werking te verlenen", schrijft de staatssecretaris. Volgens mevrouw Haars blijkt de positie van de Turkse christenen in hun land zich ten ongunste te ontwikkelen. Het is niet zo dat christenen daar om hun ge loofsovertuiging worden vervolgd, maar dat sluit niet uit dat zich in bepaalde in dividuele gevallen omstandigheden voor doen waarin wel van vervolging gespro ken zou kunnen worden. Zie verder pagina 7 Sirenes verstoorden nachtrust ENSCHEDE De inwo ners van Enschede en omliggende gemeenten zijn vanmorgen vroeg in hun slaap gestoord door loeiend luchtalarm. Het begon rond kwart voor vier, als gevolg van een storing in een PTT-ka bel. Eerst om tien over half vijf slaagde men erin de sirenes het zwij gen op te leggen. Er kwamen bij de poli tie zoveel verontruste te lefoontjes binnen, dat de radio werd ingeschakeld om de mensen te verwit tigen dat er niets aan de hand was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1