Maleisië jaagt 2500 Yietnamezen Zuidchinese zee op PvdA nagelt wanbetalers aan schandpaal GEWELDLOOS PROTEST BU REACTORCENTRUM .arter ïoemt ALT- ikkoord volstrekt nvoldoende" VS-SCHEPEN KOMEN JULLIE HALEN...' - Ucoholcontroles uitbreiden en data bekend maken Noodlottig glaasje bier Jongen dodelijk verongelukt Auto's zwaar beschadigd 197S[ £eicUe (3owia/nt Lhekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ^-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: krtaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 18 juni 1979,69e jaargang no. 21376 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Oliver „Oliver", musical-speelfilm uit 1968 naar het beroemde ge lijknamige boek van de En gelse schrijver Charles Dic kens op Ned.I om 19.10 uur. Ned.II om 18.59 uur kinderse rie „professor Vreemdeling" en om 20.27 uur „James Her- riot". Zonnig Droog en zonnig. Middagtem- peraturen van 17 graden aan zee tot ongeveer 22 graden in het binnenland. Zwakke tot matige wind. Morgen zon op: 5.19. Onder: 22.03. Schev. hoogw.: 11.31. Laagw.: 7.05 en 19.48. KUALA LUMPUR (REU- TER/AP/UPI) - De rege ring van Maleisië heeft, gisteren 2500 Vietnamese vluchtelingen, merendeels vrouwen en kinderen op goeddeels niet zeewaardige boten de Zuidchinese Zee opgestuurd. De slachtoffers waren opgevangen geweest in een dorp in de buurt van Kuala Lumpur. Tevo ren was hun verteld dat zij naar een eiland zouden worden gebracht. Daar zouden Amerikaanse sche pen hen komen ophalen om hen naar de VS te brengen. Zodoende lieten de Vietnamezen zich ge dwee naar de vijf boten brengen, die met tussenpo zen van een uur naar open zee werden gesleept, geës-. corteerd door Maleisische marineschepen. VN-functionarissen hebben verklaard dat de kans dat de vluchtelingen zullen ver drinken zeer groot is, ge zien de staat waarin de bo ten zich bevinden. Het be leid van de Maleisische re gering is er op gericht om de opvarenden aan de gol ven prijs te geven, moch ten de boten zinken of door de vluchtelingen zelf tot zinken gebracht wor den. Indien zij zouden pro beren om aan land te ko men, dan zal onherroepe lijk het vuur geopend wor den. Dit beleid, om de vluchte lingen onverbiddelijk het land uit te zetten, was vrij dag, zoals bekend, al aan gekondigd door de Maleisi sche vice-premier Mahatdir Een overzicht van het kamp voor Vietnamese vluchtelingen op het vroeger onbewoonde eiland Bidong, vier kilometer uit de kust van Maleisië, waar, volgens een groep Franse artsen, ellen dige omstandigheden heersen. Mohamed. Achteraf heeft hij verklaard, dat sommige van zijn verklaringen niet goed waren uitgelegd, maar regeringsfunctionaris sen hebben gezegd, dat Mahatdirs verklaringen van vrijdag op waarheid berus ten, al kan het nog lang duren voor het plan in zijn geheel is uitgevoerd. Er zijn ongeveer 76000 vluch telingen in Maleisië. Van daag zou een officiële ver klaring door premier Hus sein Onn over het vluchte lingenbeleid worden afge legd. Een groep Franse artsen, die hulp verleent aan Viet namese vluchtelingen heeft een beroep gedaan op paus Johannes Paulus II om de ongeveer 45000 in ellendige omstandigheden verkerende vluchtelingen op het eiland Bidong hulp te bieden. „Kom hierheen Uwe Heilig heid, de mensen wachten op u. Of, als dat onmoge lijk is, spreek met hen. De mensen hebben hoop dat u hulp kunt bieden om de machten van deze wereld een einde te laten maken aan dit afschuwelijke dra ma. Thailand heeft zaterdag een groep van ruuim 2000 Cambodjaanse vluchtelin gen naar hun land terugge stuurd. Zij werden uit hun kamp over een afstand van veertien kilometer naar een grensovergang in de ber gen vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) N HAAG Om het alcoholge- ik van verkeersdeelnemers effec- rer terug te dringen, zullen er landelijke controles moeten rden gehouden en deze controles len bovendien van te voren aange- idigd moeten worden. Onverwacht eten daar tussendoor regionale en atselijke controles plaatsvinden, rendien moeten de blaaspijpjes- rdwijnen en plaats maken voor de de Verenigde Staten al in gebruik Potvissen gestrand Bij het Amerikaanse stadje Forence in de staat Oregon zijn zaterdagavond 64 pot vissen gestrand en nog geen twaalf uur daarna overleden. Potvissen vertoeven ge woonlijk in diep water. De wereld telt nog slechts en kele duizenden exemplaren. Vrijwilligers hebben nog ge probeerd de grote dieren, tussen 6 en 12 meter lang en tonnen zwaar, in zee te rug te drijven. Het is nog niet duidelijk waarom de vissen naar het strand zijn gegaan. Van olievervuiling is niets gebleken. LEWOOIINBOEK ALCOMOBKISME zijnde elektronische ademtestappara ten, die het alcoholgehalte in het bloed zeer nauwkeurig aangeven. Deze aanbevelingen worden gedaan in het vandaag verschenen boek „Alco- mobilisme", geschreven door dr. D. van Ooijen (commissaris van politie in Tilburg), dr. D.W. Steenhuis (werk zaam aan het criminologisch instituut in Groningen) en drs. P.S. Noordzij (werkzaam bij de Stichting Weten schappelijk Onderzoek Verkeersveilig heid). Het boek geeft aan de hand van een aantal wetenschappelijke onder zoeken aan, wat het effect is geweest van de zgn. 1 novemberwet van 1974, die het rijden met een bloedalcoholge- halte van meer dan 0,5 promille ver biedt. Volgens de schrijvers van „Alcomobi- lisme" is het rijden onder invloed in de eerste maanden na de invoering van de wet sterk verminderd, maar daarna is het alcoholgebruik in het wegverkeer weer langzaam toegeno men. Het merendeel van de automobi listen heeft namelijk gemerkt dat de kans om gepakt te worden zeer gering is. Toch blijft het aantal gevallen van rijden onder invloed, ondanks de stij gende lijn, tot nu toe nog steeds onder het niveau van vóór 1 november 1974. Een andere conclusie van de onder zoekers luidt, dat de alcoholwet van 74 toch wel een positieve invloed heeft gehad op de verkeersveiligheid: het aantal dodelijke ongevallen als ge volg van alcoholgebruik is gedaald. Carter en Brez- jnev wuiven naar belang stellenden tij dens een pau ze bij hun be sprekingen in Wenen. Links een Amerikaan se tolk. in onze speciale verslagge ver Jan Schils) 1NEN Tijdens het laat- topgesprek tussen presi- it Carter en zijn Russische «tgenoot Brezjnev heeft de wrikaanse president het wde SALT-akkoord be- öpeld als een volstrekt toldoende verdrag, hoewel de gegeven omstandighe- i het best haalbare. Maar, lus Carter, beide groot- ichten mogen binnen het rfog nog altijd elk 10.000 foppen produceren, en is bijzonder gevaarlijk, nmiddag zou het SALT-ak- ord door beide presidenten de Weense Hofburg wor- J ondertekend. Beiden zijn overeengekomen te be tten aan een nieuwe reeks Jerhandelingen, die moeten den tot een nieuw akkcord over vermindering van de kernbewapening, ook kwalita tief. Carter heeft ook deskun digen naar het NAVO-hoofd- kwartier in Brussel gestuurd om ongerustheid over het nieuwe akkoord onder Euro pese politici weg te nemen. Gisteren heeft Brezjnev er tij dens een werkdiner nog op gewezen dat iedere verande ring in het verdrag „ernstige of zelfs gevaarlijke conse quenties" zou kunnen hebben voor de relaties tussen Oost en West en voor de wereld. Maar ook Carter bracht waarschuwingen in: hij ver klaarde dat elke poging „om de onrust in verscheidene de len van de wereld uit te bui ten" de supermogendheden dichter bij een mogelijke con-' frontatie brengt Gisteren hebben Carter en Brezjnev ook besloten om de 'Weense ontwapeningsbespre kingen nieuw leven in te bla zen. In Wenen wordt al jaren lang vruchteloos onderhan deld over vermindering van het troepenbestand in Cen traal Europa, de z.g. MBFR- besprekingen. Aan het eind van hun open hartige besprekingen ver klaarden beide presidenten dat deze nuttig waren ge weest dat het van groot be lang was dat zij onderlinge contacten blijven onderhou den; Carter voegde eraan toe: „om een gevaarlijke misreke ning onmogelijk te maken". Eerder was van Amerikaanse zijde al opgemerkt dat nog vele SALT's nodig zijn, „mis schien wel tot SALT-23 om de zaak iets te overdrijven". (Zie voor de onderhandelin gen tussen Carter en Brezj nev ook pagina 7) Ambtdragers verplicht tot bijdrage (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Dwars tegen het voorstel van het partijbes tuur in heeft de partijraad van de PvdA zaterdag in Amster dam besloten de eerder vastgestelde regeling „Fonds voor bi> zondere activiteiten" alsnog uit te voeren. Dat houdt in dat PvdA-ambtsdragers (zoals Kamerleden, burgemeesters, com missarissen der Koningin, gedeputeerden en wethouders) ver plicht worden tot een bijdrage aan het fonds. Volgens de par tijraad moeten ambtsdragers die deze FBA-bijdrage weigeren te voldoen van de ledenlijst worden afgevoerd; hun namen moeten „op gezette tijden en op gepaste wijze" worden gepu bliceerd. Een dringend beroep van partijvoorzitter Max van den Berg om de verplichte betaling aan het FBA in een vrijwillige om te zetten had geen resultaat Eerder had het partijbestuur ge zegd, dat het royeren dan wel afvoeren (van de ledenlijst) van die partijgenotern die hun FBA-bijdrage niet hebben betaald politiek gesproken uiterst ongewenst en in feite onmogelijk is. De meerderheid van de partijraad wilde van die vrijwillige bijdrage niets weten. Enkele woordvoerders spraken van een „grof s| handaal", „hoogst onfris" en „die grote jongens die door de mazen van het net heen zwemmen". Partijpenning-' meester Ouwerkerk deelde mee dat vrijwel alle Kamerleden aan het FBA bijdragen. De problemen zitten met name bij een deel van de bestuurders van provincies en gemeenten. Ook werd meegedeeld dat het lid van de Raad van State mr. J.A.W. Burger alleen vrijwillig het volle pond aan het FBA wil bijdragen. Na de besluitvorming van de partijraad verklaarde voorzitter Van den Berg dat de impasse doorbroken zal moeten worden. Het partijbestuur is van plan om op de partijraadsvergadering /an september met een voorstel aan de partijraad te komen. Eên op de acht (brom)fietsers onder invloed DEN HAAG - Bij een landelijke alcoholactie" in de nacht van vrijdag op zaterdag bleek een op de acht (brom)fietsers bet verkeer in gevaar te brengen door overmatig alacoholverbruik. De Cen trale Politie Verkeers- commissie beeft dat za terdagmiddag bekend ge-, maakt. Volgens de politie denken veel weggebruikers dat al cohol op de fiets of brom fiets geen kwaad kan en niet strafbaar is. Het te gendeel is echter het ge val. Bij de controle zijn ook de rijbewijzen van ruim tweehonderd auto mobilisten ingetrokken en kregen ruim achthonderd autobestuurders een rij verbod. De politie zal tij dens de vakantieperiode intensief bhjven controle ren, aldus een woordvoer der. Gouden plaat voor mr. Pieter (Van onze kunstredactie) Aan gelegenheidspianist mr. Pieter van Vollenhoven zal binnenkort een gouden plaat worden overhandigd voor zijn elpee „Thank you for the music". Op deze plaat speelt hij eigen composities, alsmede die van dirigent Harry van Hooff. De opbrengst van de plaat is be stemd voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Tegen storten radioactief afval in zee (Van een onzer verslaggevers) PETTEN Zonder enig verzet te bieden hebben de ongeveer tachtig leden van de actiegroep „Breek Atoomkracht Nederland" en de Stroomgroep Haarlem/IJmond van morgen bij het reactorcentrum in Petten de acht vrachtwagens laten passeren die radio-actief afval kwa men ophalen dat later op de dag zou worden gedumpt in de Atlanti sche Oceaan. De actievoerders wa ren vanmorgen om vier uur op de rijbaan gaan zitten, volgens hun zeg gen, om het vertrek van het konvooi te beletten. Onder politiebegeleiding reden de wagens van morgen van het terrein van het reactorcen trum naar IJmuiden. De actievoerders keken slechts toe. Uit protest tegen het dumpen van radio-actief afval ketenden vijf leden van de actiegroep „BAN" zich zaterdag reeds vast aan de hek ken van het reactorcentrum. De brandweer knipte de kettingen weer door. Zaterdag werd er ook door ongeveer 1.500 mensen gedemonstreerd in IJmuiden. De de monstratie was opgezet door het samenwer kingsverband „Geen atoomafval in zee" (GAZ), waarin zo'n 70 milieuorganisaties, ker kelijke instellingen en politieke partijen zijn gebundeld. Volgens GAZ-voorzitter J. Ruiter is het niet zo, dat het hier om voornamelijk onschuldig radio-actief afval uit ziekenhuizen gaat, zoals het ministerie stelt „Hooguit komt een-zevende deel daar vandaan". Volgens Rui ter is dat een dekmantel om door te kunnen, gaan met het dumpen vanm afval uit de kern centrales van Borssele en Dodewaard en het reactorcentrum Petten. Volgens het GAZ moet het in zee storten van radio-actief afval wor den stopgezet. De Nederlandse regering moet inzien dat de wereldzeeën in beheer zijn van de gehele wereldbevolking en dat prive-afspra- ken over afval-dumping illegaal zijn, aldus GAZ. ADVERTENTIE hoogseizoen volgeboekt? kom nou! Wij hebben nog diverse fijne vlieg vakanties naar Spanje, Portugal en Griekenland. U moet wel snel zijn: bel evenements-reizen 023-33 90 70 Motorrrijder vliegt uit bocht LISSE Een 20-jarige mo torrijder uit Lisse is zater dagavond in zijn woonplaats onder invloed van alcohol uit de bocht gevlogen. Zijn broer die achterop de motorfiets zat, is met zware kneuzingen en gebroken ledematen opge nomen in het Diaconnessen- huis in Heemstede.De be stuurder zelf bleef ongedeerd. Na een bezoek aan een snackbar in Lisse, is de mo torrijder op de Ruishornlaan door onbekende oorzaak uit de bocht gevlogen. De Lisser verklaarde tegen de politie op dat moment ruim 100 km per uur te hebben gereden. OEGSTGEEST De rijkspolitie van Oegstgeest heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee inbrekers op heterdaad betrapt in de ASC-voetbalkantine aan de Duivenvoordestraat Bij de aankomst van de politie zat het misdadige duo een pilsje te drinken in de bar. Omwonenden hadden de 22-jarige Rijnsburger en 24-jarige Oegstgeester bij de kantine zien rondscharrelen. Ze hadden zich de toegang tot het pand verschaft door de ruit naast de toegangsdeur eruit te halen. Alvorens weg te rijden met de ge reedstaande geluidsapparatuur, besloot het tweetal een hapje te eten en een pilsje te tappen. Hierbij verloren ze net genoeg tijd om door de politie op he terdaad betrapt te worden. STOMP WIJK De 18-jarige Martien Hulsbos uit Zoeterwou- de is in de nacht van zaterdag op zondag dodelijk veronge lukt De jongen stak zonder uit te kijken met zijn fiets de Jan Koe- neweg in Stompwijk over. Een op de voorrangsweg rijdende automobilist kon de fietser niet meer ontwijken. Het slachtof fer overleed ter plaatse. LEIDEN Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor enkele duizenden guldens schade aan drie gepar- keerdstaande auto's aan de Jacob van Campenlaan aange richt Van de vermoedelijk jeugdige daders ontbreekt ieder spoor. Van de auto's werden ruitenwissers, spiegels en kentekenpla ten afgebroken en ruiten en koplampen ingegooid. Van een wagen werd het dak met een trottoirtegel bewerkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1