Spoorwegen winnen kort geding Regering praat dinsdag met directie en bonden over toekomst VDSM VVD-leider Rietkerk vindt acties tegen Bestek '81 groepsegoïsme Dringend beroep Kurt Waldbeim op Maleisië RECHTER VERBIEDT STAKEN IN MAAND JUNI U.S.M. Drive-in-show Wat doen we dus 01 Vaderdag? Strijd om kazerne an Somoza's garde Zaterdag 16 juni 1979,69e jaargang no. 21375 ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ó3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas (-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: irtaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. TV-selectie Zondag: „Verhagen/Cadabra", nieuw maandelijks praatpro gramma met Hans Verhagen op Ned.II om 20.40 uur. Ned.I om 20.20 uur „Angéli- que" en om 22.00 uur Woody Herman. Zaterdag: Ned.I om 18.59 uur „Zo vader, zo zoon". Ned.II om 20.27 uur „Te land, ter zee en in de lucht". Minder buien Vrij koel weer met nog enke le buien, maar ook zonnige perioden. Middagtemperaturen omstreeks 15 graden. Matige tot vrij krachtige noordwes tenwind. Bliksem in Van Agts vliegtuig PARIJS - Het vliegtuig waarmee premier Van Agt gisteren naar Parijs ging voor een ontmoeting met president Valerie Giscard d'Estaing en premier Raymon Barre, is twintig minuten na het vertrek door de bliksem getroffen. De piloot keerde naar het vliegveld van Rotterdam terug, maar besloot na een korte inspectie opnieuw naar Parijs te vertrekken. De premier vertelde op een persconferentie in Parijs te zijn ge schrokken van „een blauwe flits langs het raampje". Premier Van Agt, die eerst bang was dat hij de Nederlandse ambassa deur in Parijs, De Ranitz, zou moeten bellen om voor te stellen de lunchafspraak op het Elysée naar zaterdag te verschuiven, kwam niet meer dan een klein halfuurtje te laat. „Een prachtig verhaal voor het dagboek", aldus Van Agt. Oerwoudsoldaa t gestorven Taipeh De Japanse soldaat, die zich na de Tweede Wereldoorlog dertig jaar in het oerwoud verborgen had gehouden, is deze week aan longkanker overleden, 61 jaar oud en vier jaar nadat hij naar de be schaafde wereld was teruggekeerd. Li Koeang-Hoei was als militair naar Indo nesië gestuurd tegen het einde van de oor log in de Stille Oceaan. Bij het einde van de oorlog vluchtte hij met andere Japanse soldaten het oerwoud in. Texelse vissers vangen hasj Texel Zes Noordzeekotters van Texel hebben gisteren dertig mijl ten weste van het eiland partijen hasj opgevist met een totaal gewicht van tweehonderd kilo. Vori ge week vingen Texelse vissers ook al en kele partijen van het verdovende middel. De hasj is overboord gezet door smokke laars die bij het afleveren van hun illegale lading in moeilijkheden kwamen. De 200 kilo vertegenwoordigt een marktwaarde van ongeveer een ton. Voetgangers oorzaak van energieverspilling JOHANNESBURG Zuid-Afrika, dat een nijpend tekort aan olie heeft, pakt nu eens niet de automobilisten, maar de voetgangers aan... Het stadbestuur van Johannesburg: „We hebben eens gekeken waar de au tomobilisten de meeste brandstof verspillen. En dat bleek ondermeer op de oversteekplaatsen te zijn, waar mensen de rijbaan oversteken nadat het voetgangerslicht op rood is gesprongen". Gisteren, op de eerste dag van de campagne, kregen al 1700 nonchalante voetgangers een boete van 25 gul den. Een van hen was een blinde man die bij het oversteken op zijn ge hoor en niet op het licht afging. Hij krijgt zijn 25 gulden in ieder geval terug. Het olietekort is ontstaan doordat de Iraanse ayatollah voor Zuid-Afrika de kraan heeft dichtgedraaid. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De vice-president van de Utrechtse rechtbank, mr. L. Schuman, heeft het gistermiddag om 5 uur duidelijk gezegd: „Wij, recht doende in naam der koningin, ver bieden de Vervoersbonden FNV, de Vervoers- bond NVV en de Vervoersbond NKV, om hun leden, die werknemer van de NS zijn, op te roepen in juni 1979 te staken, althans het werk te onderbreken, zulks op straffe van een door vermelde bonden ieder voor zich aan de NS na de tekening van dit vonnis te verbeu ren dwangsom van één miljoen gulden voor ie dere overtreding van dit verbod". Dat komt er in begrijpelijk Nederlands op neer, dat maandagmorgen a.s. niet door het personeel aangesloten bij de FNV zal worden gestaakt. Maar het impliceert tevens dat de stakingen wel in de maand juni verboden, maar dat de maand juli nog helemaal open is en de maand juli biedt een nieuwe kans aan de arbeiders die \)ij de Nederlandse Spoorwegen werken en bij de vervoersbonden FNV. „Strijd gaat door" Het zou op zijn minst voorbarig gezegd zijn om er van uit te gaan dat alle moeilijkheden, die er tussen de FNV en de Spoorwegen zijn, nu een einde hebben gevonden. De uitspraak van mr. Schuman was nauwelijks één minuut oud, of de FNV kwam al binnen de rechtszaal met een pamflet waarin werd gezegd: de eerste slag verloren, maar de strijd gaat door. Een en an der impliceert wèl, dat de FNV er rekening mee hield dit kort geding te zullen verliezen. De vervoersbonden FNV zeggen in dit pamflet dat de uitspraak wordt beschouwd als een har de klap in het gezicht van het spoorwegperso neel. van weerhouden het werk neer te leggen, nadat de vervoersbonden FNV alle overlegmogelijkhe- den hebben uitgeput om met de NS-directie tot een vergelijk te komen. Het moge de rechter èn de NS-directie duidelijk zijn, dat door deze uit spraak de uiterst geprikkelde stemming onder het personeel juist nu sterker is dan ooit. Al is de eerste slag verloren; de strijd gaat onver minderd door. Tot zover het pamflet dat de vervoersbonden hebben verspreid. Afkoelingsperiode Geen vergelijk Het is verbijsterend, zo zeggen ze, dat de bur gerlijke rechter anno 1979 opnieuw heeft beslist in een arbeidsconflict zoals nu bij NS aan de gang is, en waar de belangen van 26.000 werk nemers op het spel staan. Zesenzeventig jaar na de grote spoorwegstaking van 1903 worden NS-werknemers opnieuw er nnm De rechter, mr. Schuman, dacht er duidelijk anders over. Hij beschouwde de „worgwetten van 1903" nauwelijks nog van enig belang. Hij betrok zelfs in zijn beschouwingen het feit dat de wetswijziging binnen enkele weken van kracht zal worden. Desalniettemin liet hij aan geen van beide partijen het voordeel, wat er op neerkomt, dat er een afkoelingsperiode van iets meer dan veertien dagen ontstaat. Mocht er binnen de veertien dagen geen overeenkomst komen tussen NS en de vervoersbonden, dan blijft dezelfde dreiging, een staking van het treinververvoer, bestaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ministers Van Aardenne (Economische Zaken) en Albeda (Sociale Zaken) gaan dinsdag met de directie van Rijn-Schelde- Verolme en de vakbonden praten over de toekomst van de VDSM- werf op Rozenburg. Zij hebben van het kabinet een opdracht meegekre gen, maar hoe die precies luidt, wil de vice-premier Wiebel vrijdagavond op de persconferentie na afloop van de ministerraad niet zeggen. Hij liet wel doorschemeren, dat in de op dracht wordt uitgegaan van het standpunt, dat" de werf voorlopig open moet blijven. Dit om de „know-how" van de VDSM en van de capaciteit voor de nieuwbouw van zeer grote schepen en off-shore-installaties te behouden en om niet abrupt een groot aantal arbeids plaatsen verloren te laten gaan. Volgens de regering zou dat kunnen door de VDSM om te vormen tot een assemblagebedrijf, waarvan de hellingen gehuurd zouden kunnen worden door andere scheepsbouwers. Wiegel liet er overigens geen misverstand over bestaan, dat het bedrijf „afgeslankt" moet worden, met als onherroepelijk gevolg het ver dwijnen van een aantal arbeidsplaatsen (500 1.000). Mocht het gesprek met de beide betrokken partijen waarin ook nieuwe cijfers van de directie op tafel zullen komen tot een posi tief resultaat leiden, dan is het de bedoeling dat er voor de werf een nieuwe koers wordt uitgestippeld", aldus Wiegel. Desondanks wil het kabinet dan toch, dat er over een jaar op nieuw wordt bekeken hoe het met het bedrijf gaat. De vice-premier zei te verwachten dat de FNV-bonden, die gezegd hebben te zullen weigeren te praten over een steun van minder dan 400 miljoen, bereid zullen zijn om rond de tafel te gaan zitten „voor een open en reëel overleg". Zondag 17 juni Beverly Hills Nieuwkoop Aanvang 20.00 uur. Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. - b.v. I IN'AGUA De luchtmacht van president Anastasio Somo- heeft gisteren stellingen van Sandinistische guerrillastrij- gebombardeerd in een poging te verhinderen dat de be de kazerne van de gezagsgetrouwe Nationale Garde in stad Leon in htm handen valt. is verder volledig in handen van de Sandinisten. Deze bben de commandant van het garnizoen, generaal Gonzalo ertz, een ultimatum gesteld waarin zij eisen dat de gardis- zich overgeven. De generaal had dit echter geweigerd en regering in Managua om versterkingen en luchtsteun ge- agd; Nationale Garde maakte gisteren bekend dat zij in gevech- met Sandinisten in Managua en enkele voorsteden 46 guer- eros had gedood. Amerikaanse regering heeft de levering van wapens aan strijdende partijen in Nicaragua verboden en andere lan- iopgeroepen haar voorbeeld te volgen. 2 situatie in Nicaragua is er een van toenemend gevaar en /eld en wij hopen dat zij door diplomatie kan worden opge- l in plaats van met wapens", verklaarde de woordvoerder i het State-Department. Algera niet voor „Aantjes- commissie" an een onzer rslaggevers) SN HAAG id-senator Alge- door de com- ssie Patijn die kwestie Aan- Es onderzoekt ge vraagd om te ge tuigen, weigert op principiële gron den. De heer Algera staat op het standpunt, dat mocht enig feit of gerucht omtrent de heer Aantjes hem vertrouwelijk ter ore zijn geko men, hij dan niet gerechtigd is zoiets aan de openbaarheid prijs te geven. Wat hij met zulk een vrtrouwelijke mededling zou doen, „moet hij voor God en zijn geweten verant woorden". Ook meent de heer Al gera dat het niet aan de Tweede Kamer is om een oordeel te vellen over het zedelijk gedrag van een staatsburger die iets vertrouwelijk gehoord heeft „ONDER HET OOG DES KONINGS" Koningin Juliana heeft gistermiddag in aanwe zigheid van Prins Bernhard in de Grafelijke Za len van het Binnenhof in Den Haag de tentoon stelling „150 Jaar onder het oog des Konings" geopend. De tentoonstelling staat in het teken van het 150-jarig bestaan van de Garderegimen ten Grenadiers en Jagers, die op 7 juli 1829 in het leven zijn geroepen door Koning Willem I. De tentoonstelling, die een duidelijk overzicht geeft van de rijke historie van de Grenadiers en Jagers in de afgelopen anderhalve eeuw, blijft voor het publiek geopend tot 7 juli. Tal van kunst- en gebruiksvoorwerpen, voor het meren deel uit het archief van het Koninklijk Huis, werden nooit eerder geëxposeerd. BEZUINIGINGEN EN OMBUIGINGEN ONVERKORT DOORVOEREN „BOOTMENSEN WORDEN ZEE INGEJAAGD" KUALA LUMPUR De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kurt Waldheim, heeft de premier van Maleisië drin gend gevraagd de Vietnamese vluchtelingen de zogeheten „bootmensen" tijdelijk asiel te blijven geven. Dat zou moeten duren tot er via onderhandelingen met andere landen onder dak voor hen is gevonden. Het dringende verzoek van Waldheim kwam nadat Maliesië had bekendgemaakt dat de 76.000 Vietnamese vluchtelingen de open zee zouden worden opgejaagd tot in de internationale wateren. Ook zal Maleisië binnenkort een wet afkondigen die het mogelijk maakt zonder meer te schieten op Vietnamezen die de territoriale wateren binnenvaren. De Maleisische vice- premier Mohamad heeft aan de bekendmaking toegevoegd dat vluchtelingen die hun boten tot zinken brengen niet zullen worden gered. „Ze zullen dus door eigen schuld verdrinken". In diplomatieke kringen in Kuala Lumpur gelooft men dat de maatregel een gevolg is van een Vietnamse verklaring waarin wordt gezegd dat nog eens 500.000 tot een miljoen Vietname zen het land willen verlaten. (Van onze parlementaire redactie) DEN BOSCH Alle aanvallen op het Bestekbeleid van het kabinet Van Agt raken kant noch wal. Het zijn stuk voor stuk uitingen van groepsegoïsme. Ieder een is het er mee eens dat er gematigd moet worden, maar dan moet de ander wèl beginnen. In deze bewoordingen he kelde de politiek leider van de VVD, mr. K. Rietkerk, vandaag de steeds was sende stroom van kritiek op de door het kabinet voorgestelde matigingen. Hij deed dat op een bijeenkomst van de Sartijraad van de liberalen in Den iosch. Volgens Rietkerk keert een groot deel van de vakbeweging zich nu" tegen de bouwd, daarbij benadrukkend dat Den plannen van het kabinet, terwijl diezelf- Uyl de koopkracht vanaf 30.000 jaarinko- de vakbeweging terwille van het herstel men er op achteruit wil laten gaan en van werkgelegenheid en economie in een zijn heil wil zoeken in vrijwillige mati- unaniem SER-advies wèl instemde met ging, terwijl onder zijn bewind juist drie een afremming van de stijging van de maal een looningreep is toegepast collectieve lasten. De suggestie dat het kabinet de sociaal zwakkeren zou willen Volgens Rietkerk zou elk kabinet zijn pakken is volgens Rietkerk volstrekt on- plicht verzaken als het zou nalaten die redelijk, hij wees daarbij op de koop- sectoren die het direct kan bëinvloeden krachtgarantie van het kabinet aan matiging te binden. Zowel de bezui- nigingen van Bestek '81 als de voorge- Rietkerk deed ook een felle aanval op stelde kortingen zullen dan ook onver- het door oppositieleider Den Uyl voorge- kort doorgevoerd moeten worden. Alleen stelde alternatief voor Bestek '81. Het tegen de aftopping van de prijscompen- plan van Den Uyl noemde hij volstrekt satie in cao-inkomens boven 55.000 blijft ongeloofwaardig en op drijfzand ge- de WD bezwaren houden. Regeling bijstand landelijk gelijk (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Er komt één landelijke regeling voor bij standsverlening in bijzondere bestaanskosten. Het kabinet is akkoord gegaan met een daartoe strekkend voorstel van staatssecretaris Kraaije- veld-Wouters (CRM). Tot nu toe was het zo, dat elke gemeente zelf haar rich tlijnen kon vaststellen voor de bijstand. Het voorstel van me vrouw Kraaijeveld maakt daar een einde aan, zodat alle aanvragers, waar ze ook wo nen, gelijk behandeld worden. ADVERTENTIE WI) hebben era veel vraag naar Opel Kadetfa van de bouwjaren 72. '73,74.75 en '76. Bent u in het bezit van zo'n Opel Kadett en heeft u inruil- Blannen? Kom dan naar Het lotorhuis Leiden en infor meer vrijblijvend naar de in- ruilwaarde die Het Motorhuis u tijdelijk aanbiedt. ÜÜjHetMotortiuis Vondellaan 80 Lelden Telefoon 071-769313 ADVERTENTIE ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A- Oproep aan alle bewoners van Leiden en omstreken. ••••••••••Bezoek de GROTE KERMIS bij Molen de Valk ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN. in het centrum van Leiden, die gehouden wordt van zaterdag 16/6 tot en met 20/6/79. VELE BIJZONDERE ATTRACTIES MET

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1