Ëeidóe (SowtfvntgM Jonge kiezers laten Europa links liggen Oranje licht bevordert verkeerson veiligheid ARTER WIL SANCTIES TEGEN RHODESIE HANDHAVEN «gggSsi* Terugreis voor vakantieganger even gevaarlijk als heenreis lothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. pallewas iet-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: vartaai ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 8 juni 1979,69e jaargang no. 21368 Dolly Parton De Amerikaanse country-zan- geres Dolly Parton op tournee door Amerika op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.35 uur eer ste deel van de Amerikaanse komische serie „WKRP". Ned.II om 20.27 uur „Sword of justice" en om 21.20 uur „De Benny Hill Show". Veel bewolking Veel bewolking met vannacht mogelijk regen, voornamelijk ten zuiden van de grote rivie ren. Morgen overdag in het noorden ook zonnige perio den. Minimumtemperaturen omstreeks 11 graden. Middag- temperaturen circa 17 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. .utoloze dag in )ostenrijk bepleit fENEN De Oostenrijkse regering eeft gisteren besloten een referendum laten houden over het houden van een utoloze dag per week. Wanneer het re- •rendum wordt gehouden is nog niet ekend, aldus het Oostenrijks Verkeers- ureau. De regering heeft voorgesteld tot rastische prijsverhogingen over te gaan, idien er bij referendum geen meerder- eid voor het voorstel te vinden zou zijn. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De heenreis van automo bilisten die in het zomerseizoen met va kantie naar het buitenland gaan, brengt evenveel gevaren met zich mee als de terugreis. Veel ongevallen doen zich voor binnen enkele uren na het vertrek naar of van het vakantiedoel. Bijna een derde van de ongevallen gebeurt binnen drie uur. Veel ongevallen komen ook voor bij ritten van meer dan zes uur. Dit zijn enkele conclusies uit een onder zoek van de ANWB naar 1.140 ernstige ongevallen waarbij vorig jaar Nederland se vakantiegangers waren betrokken. De ongelukken gebeuren vooral in de grote doorgangslanden Frankrijk en Duitsland. Onbekendheid met het land waardoor wordt gereden speelt een be langrijke rol. Ook het uur van vertrek blijkt van invloed. Op de heenreis ver trok 45% van de vakantiegangers vóór 09.00 uur, op de terugreis 35%, op de heenreis gebeurde 58% van de ongeluk ken vóór 12.00 uur, op de terugreis 68%. Bijna eenderde van de ongelukken vond plaats in de omgeving van de stand plaats. tijdens dagtochten met de auto. Het opvallende is, dat bij dit soort onge lukken juist bekendheid met het vakan tieland een negatief effect had. Opval lend was ook, dat meer dan 20% van de 'ongelukken plaats vond op vrij stille landwegen en 38% in de bochten. In 22% van het aantal ongevallen werd de oor zaak geweten aan slechte wegen en be wegwijzering. Aan onjuist voorrang ver lenen weet ook 22% de oorzaak. Volgens de ANWB zijn het vooral jonge bestuur ders die deze ongevallen in de buurt van de standplaats overkomen. Opkomst voor politici teleurstellend (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De uitslag van de gisteren gehouden eerste directe ver kiezingen voor het Europees Parle ment is in sterke mate bepaald door de uiterst matige opkomst. Daarover zijn alle politici en andere deskundi gen het met elkaar eens. Volgens een prognose van ANP-bureau Into- mart is in Nederland slechts 57,8 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus getogen. Vooral veel jongeren hebben het laten af weten, een factor die de uitslag in niet geringe mate heeft beïnvloed. Als de raming van Intomart juist is worden de 25 Nederlandse zetels in het Europese Parlement als volgt verdeeld: CDA 10, PvdA 9, WD 4 en D'66 2. De echte uitslag, die pas in de loop van maandag bekend wordt, kan daarvan enigszins afwij ken (maar niet meer dan één zetel per partij). Volgens de eerste indrukken in Groot-Brittannië, Denemarken en Ier land - waar eveneens gisteren ge stemd werd - was ook daar de op- komst van de kiezers relatief laag tot zeer laag: in Groot-Brittannié slechts om en nabij dertigprocent. Zondag wordt gestemd in de overige lid-sta- ten van de Europese Gemeenschap: Frankrijk. West-Duitsland, Italië, Bel-, gie en Luxemburg. Zoals bekend worden de in Neder land uitgebrachte stemmen pas maandagmorgen geteld. De stembus sen werden gistervond om zeven uur verzegeld en opgeslagen tot de telling maandagmorgen van start gaat. Algemeen was men gisteravond van mening dat de uitslag van deze Eu ropese verkiezingen geen graadmeter voor de nationale politiek kan zijn. Een nadere analyse door Intomart van de „uitslag" (prognose) leert dat het CDA, ondanks het feit dat het a's grootste uit deze verkiezingen kwam. nogal wat stemmen aan PvdA en D'66 heeft verloren. De PvdA wijt haar verlies met name aan een stuk vervreemding van de Europese zaak' in de oude stadswijken en bij de jongeren, waardoor de uitslag in geert geval een weergave is van de echte politieke verhoudingen in ons land. Fractievoorzitter Den Uyl merkte daarbij op dat in een oude stadswijk als de Schilderswijk in Den Haag een opkomst van slechts 23 procent werd geregistreerd. Op vallend is ook dat met name veel jongeren in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar met naar de stembus ge komen zijn. De grote overwinnaar van deze ver kiezingen is D'66. Deze partij heeft haar percentage krachtig omhoog zien gaan. Als nu voor de Tweede Kamer zou zijn gekozen zou D'66 twaalf zetels behaald hebben (tegen 8 in de huidige Tweede Kamer). De kleine partijèn (SGP, PPR, CPN, PSP, GPV en Leschot) hebben geen enkele zetel in het Europees Parle ment behaald. In het CDA is men op zichzelf wel tevreden over de uitleg. wordt ook daar, gezien de beperkte op komst, niet gejuicht. Tot veler ver rassing gaat het CDA meer zetels in het Europees Parlement bezetten dan de PvdA. Zowel in het CDA als in de WD werd erop gewezen dat de door de oppositie verwachte „storm loop" op de coalitie niet heeft plaats gehad. Opkomst in Leiden 56,2% LEIDEN De opkomst in Leiden is gisteren blijven ste ken op 56,2 procent. Opmerkelijk was het, dat ve len pas laat naar de stemlo kalen trokken. Kort voor ze ven uur, het tijdstip waarop de stembureaus gesloten wer den, stond bijvoorbeeld in de Merenwijk nog een gehele rij' kieslustiggji te wachten. Vol gens een woordvoerder het kiesgebeuren in Leiden hebben deze mensen wel hun stem kunnen uitbrengen. Ie dereen die voor zeven uur in het stembureau aanwezig is of in een aaneengesloten rij voor de deur staat, kan zijn biljet nog invullen. Stembussen waren er gisteren genoeg, maar om te zeggen, dat zij top zwaar door de enorme inhoud waren geworden, dat zeker niet. Eindelijk weer thuis Wanneer je drie maanden in den vreemde bent geweest en meermalen onder het vuur van verschillende partijen hebt gelegen, wil je wel wat ontroerd je familie terugzien. Ook al ben je soldaat van de VN, die aan veel dingen gewend is geraakt. Dit tafereeltje was gisteravond op Soesterberg in veelvoud te zien toen ruim zestig Nederlandse VN—militairen terugkeerden uit Libanon waar zij in de middag waren afgelost door nieuwkomers uit Nederland. Dat de afhandeling door de douane lang -te lang aldus de autoriteiten- duurde, kon er nog wel even bij. Ook wachten op de dingen, die kunnen komen, hebben de mannen in Libanon wel geleerd. zie verder paging 4 GRONINGEN De installatie van verkeers lichten op kruispunten heeft in het algemeen niet een bevorderend effect op de verkeers veiligheid. Het totale aantal ongelukken en ook de ernst daarvan veranderen niet. Wel doet zich een verandering voor in de soort botsingen. Er vinden minder aanrijdingen plaats waarbij de auto's elkaar van opzij ra ken, maar meer kop-staartbotsingen. Dit zei in Groningen prof. dr. G. J. S. Wilde, hoogleraar aan de Queen's University in King ston in Canada, maar tijdelijk verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Volgens Prof. Wilde neemt het aantal kop- staartbotsingen, wanneer op een kruispunt verkeerslichten zijn geplaatst, soms wel met 200 procent toe. Volgens de hoogleraar is dat mede een gevolg van de werking van ht. oranje licht. „Wanneer het licht op oranje staat, weten mensen niet of ze moeten stop pen of doorrijden. En zo kunnen juist botsin gen ontstaan, wanneer de een besluit om te stoppen en de tweede om door te rijden. De Canadese hoogleraar, die overigens uit Ne derland afkomstig is, stelde dat er wel een antwoord op de moeilijkheden met het oranje licht is. De remedie is, dat de automobilist een signaal ziet waardoor hij weet of hij nog door het oranje licht kan rijden of niet. De beste oplossing is dan een paaltje op een be paalde afstand van het verkeerslicht. Als de automobist dat paaltje voorbij is en het licht springt op oranje dan weet hij dat hij door kan rijden. Maar als hij nog voor dat paaltje is moet hij stoppen", aldus prof. Wilde. WASHINGTON/SALISBURY - President [Carter heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de dertien jaar geleden genomen eco nomische sancties tegen Zimbabwe-Rhode- <sië worden gehandhaafd. Enkele van de (redenen die Carter opsomde voor zijn be sluit is dat de jongstgeleden verkiezingen sijn gehouden op basis van een grondwet die door de blanke minderheid werd opge steld en daarna aan haar is voorgelegd. Die minderheid maakte maar vier procent van de bevolking uit en slechts zestig pro cent ervan accepteerde die grondwet. In de nieuwe situatie in Zimbabwe-Rhodesië is bovendien de buitengewone en oneven wichtige macht van blanken in het parle ment gehandhaafd, aldus Carter. Carter zei dat hij de ontwikkelingen in Zimbabwe-Rhodesië zou blijven volgen met de hoop dat verdere vooruitgang zou wor den geboekt onder de regering van 's lands eerste zwarte premier, bisschop Abel Moezorewa. De Amerikaanse president zei dat hij be sefte dat hij voor zijn besluit niet beschik te over meerderheidssteun in de senaat en hij sprak er zijn twijfel over uit of hij het huis van Afgevaardigden er gemakkelijk voor zou winnen. Bisschop Moezorewa verklaarde gisteren in een vraaggesprek het een onmenselijke be slissing „van een overtuigd christen" te vinden indien de Amerikaanse president de sancties zou «handhaven. De minister van buitenlandse zaken David Mukome zei dat Carter had besloten tot handhaving van de sancties om enkele Afrikaanse lan den zoals Nigeria te behagen en de steun van de Amerikaanse zwarten te houden. Politie slaat jongeren uiteen lEIDSCHENDAM De Leidschendamse politie heeft Sisteravond in het winkelcen trum Leidsenhage een groep van ongeveer vijentwintig Haagse jongeren, die vernie lingen aanrichtend door het winkelcentrum trokken, met 4e wapenstok uit elkaar ge dreven. De jongeren, in de leeftijds groep tussen 18 en 25 jaar, vertoonden zich rond acht uur in het winkelcentrum. Zij trokken in een grote groep door verschillende winkels en vielen daarbij onder meer voorbijgangers lastig. De Leidschendamse politie was ADVERTENTIE nieuw mUhershou) snel ter plaatse. De zes agen ten voerden met de wapen stok een charge uit, waarop de onruststokers snel verdwe nen. Twee van hen konden worden aangehouden en wer den voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Huwelijks bemiddeling met video EDE Onder de naam Video-partnerhebben twee huwelijksbemidde- lingsbureau's in Ede een studio opgericht waar hun klanten door middel van video-opnamen wor den geholpen bij het zoeken naar een leven spartner. Het is voor het eerst dat in Nederland door dergelijke bureau's gebruikt wordt gemaakt van video-apparatuur. De raad van toezicht op de huwelijksbureau's heeft inmiddels een com missie ingesteld, die moet gaan bekijken hoe het werken met video uitpakt. In de praktijk zal van iedere klant die dat wil een opname van vier minuten worden ge maakt, waarin een intro ductie in zijn of haar le ven gegeven kan wor den. De opnamen wor den vervolgens zonder vermelding van naam of adres aan mogelijke partners getoond. Verstrooide journalist UTRECHT Een 34-ja- rige Utrechtse journalist is gisteren per ongeluk niet in zijn eigen don kerblauwe auto gestapt en weggereden, maar in die van een ander. On derweg bemerkte hij de verwisseling, die hem niet eerder was opgeval len omdat zijn sleutels gewoon op de auto pas te. Teruggereden naar de plek waar hij de auto meenam, trof hij de ech te eigenaar, die zijn ver haal geloofde. Een tijdje gelden over kwam de kennelijk ver strooide journalist het zelfde in Amsterdam, waar hij aanzienlijk meer moeite had dei des betreffende eigenaar van zijn goeder trouw te overtuigen. Familie Kopechne: Edward Kennedy mag president zijn BOSTON (AFP) De ouders van Mary Jo Kopechne, die tien jaar geleden in Chappa- quiddick verdronken is in een auto die werd bestuurd door senator Edward M. Ken nedy, zullen niets doen wat de kansen van de senator op het Amerikaanse president schap zouden verkleinen. j „Wij weten dat er mensen zijn die ons zouden willen ge bruiken tegen senator Ken nedy. Maar als hij kandidaat wordt, zullen wij er niet tus- i senkomen", verklaarde me vrouw Gwendolyn Kopechne tegenover de „Boston Globe". „Dat ongeluk betekent niet I dat hij geen goede president 1 kan zijn", zo zei zij. Voor 41 mille uitwoning gestolen ADVERTENTIE Inde57bouwmarkten van LEIDEN Voor 41 duizend gulden aan goederen is gis ternacht gestolen bij een in braak in een flatwoning aan de Leidse Apollolaan. De buit bestaat hoofdzakelijk uit geluidapparatuur. De inbraak werd gepleegd door het vernielen van een ruitje in de voordeur van de op de derde verdieping gele gen woning. Heipaal valt op kraanmachinist WARMOND De 59-jarige kraanmachinist J.P. Smit uit Haarlem is gistermorgen om streeks half twaalf dodelijk verongelukt bij een bedrijf songeval. Nederlanden achter de Velu- wemeerlaan in Leiden op Warmonds grondgebied tij dens het ophijsen van een heipaal. De heipaal schoot los en kwam op de kabine van de kraan terecht De kraan machinist overleed ter plaat se. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1