Ccidóc Qowta/ni Kabo tot CDA: Breek met kabinet-Van Agt" VDSM-werven plat ANWB:weinighenzineproblemen toeristen #m, Martinair en KLM: onze DC-10's veilig NIEUWE ACTIES VAN ABVA TEGEN REGERING 95, Zakkenrollers slaan weer toe Vrachtwagen inbrand VROUW DOOR ECHTGENOOT GEWURGD SApothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. ^allewas biet-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 7 juni 1979,69e jaargang no. 21367 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Kizzy Vrij koel Nieuwe serie over het zigeu nermeisje Kizzy, dat niet naar school wil op Ned. II om 19.05 uur. Charles Aznavour om 20.27 uur en De stichting om 22.05 uur. In Televizier Magazine de DC-10 om 21.30 Op Ned. I om 19.55 uur de geflopte opera „Barbier van Sevilla" en om 21.55 uur Eu ropese verkiezingen. Wisselend bewolkt en moge- lijkten bui. Middagtempera turen ongeveer 17 graden. Matige zuidwesten wind. Zon op: 05.21, onder 21.56 uur. Hoogwater 02.19 en 14.46, laagwater 10.06 en 22.42 uur. |Vari een onzer verslaggevers) iDEN HAAG Nederlanders die met de auto deze zomer in Europa op vakantie gaan, hoeven weinig problemen te vrezen wat betreft het verkrijgen van benzine. De landen die maatregelen hébben genomen om het autoverkeer tot matiging te bewegen, hebben die maatregelen slechts uitgevaardigd voor ingezetenen, niet voor vakantiegangers uit het buitenland. Dit is het algemeen beeld dat de ANWB in Den Haag heeft gekregen na een onderzoek bij de zusterorganisaties en verkeersbureaus van Europese landen die vaak per auto worden bezocht: De ANWB besloot tot dit onderzoek omdat was gebleken dat veel Nederlanders huiverig zijn voor een autovakantie, omdat men vreest problemen te krijgen met de benzine. Zegt de ANWB: „Voor geen enkel toeristenland is het vanuit propagandistisch ogpunt gezien aantrekkelijk om, als het niet strikt noodzakelijk is, in de vakantietijd benzineperikelen te creëren. Ieder land zal dan ook trachten de toeristen zo lang mogelijk van benzine te voorzien. Een rol speelt natuurlijk wel, in welke mate zo'n land afhankelijk is van het ■toerisme, aldus de ANWB. De ANWB heeft het volgende, korte overzicht verstrekt Frankrijk: geen moeilijkheden bij kopen van bezine, er is wel een overheidscampagne om het benzineverbruik te beperken. De politie let strenger op snelheidsovertredingen en boetes daarvoor zijn fors. Ierla ndvoor toeristen zi j n er op de veerboten of bij aankomst aan de wal bonnen te krijgen, die recht geven op 90 liter gedurende 15 dagen en kunnen daarna worden aangevuld bij de Ierse VW's. Als er voldoende aanvoer is, kan ook vrij worden getankt. Groot Brittannië: volgens de Britse Automobielclub zijn er gen problemen bij het kopen van benzine, de regering heeft geen plannen voor rantsoenering. Wel zijn er benzinestations die 's avonds en in de weekeinden gesloten zijn. Enkele stations verdelen hun voorraad onder vaste klanten. Griekenland: zondagsrijverbod alleen voor ingezetenen. Voor buitenlandse toeristen geen beperkingen. Datzelfde geldt voor Joegoslavië en Turkije. De Oostenrijkse ANWB raadt autobezoek aan Turkije evenwel af, omdat men zeer lang moet wachten bij benzinestations. VS en Canada: in Californië lange wachttijden bij de benzinestations. Voorts vaak beperkte verkoop. 'Bromsnor' koninklijk onderscheiden ROELOFARENDSVEEN Lou Geels (71), beter bekend als veldwachter 'Bromsnor', is gisteren in zijn woonplaats Roe- lofarendsveen benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onder scheiding werd de be roemde veldwachter uit de televisieserie 'Swie- bertje' van de NCRV uitgereikt door loco-bur gemeester J. Verhaar uit Roelofarendsveen. De overhandiging van de onderscheiding vond plaats in de woning van de ernstig zieke heer Geels. Deze vroeg de loco-burgemeester na mens hem zowel de Ko ningin als de jeugd van Alkemade hartelijk te bedanken. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/UTRECHT Sinds gisteren staat het kabi net—Van Agt ohder zware druk van de Federatie Ne derlandse Vakbeweging (FNV), de Algemene Bond van ambtenaren (ABVA) en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO). De drie bonden eisen van de regering, dat zij haar kor tingsplannen tegen de sociaal zwakkeren en de gezond heidszorg, die op 20 juni door de Tweede Kamer wor den behandeld, intrekt. Op 19 juni houdt de FNV in Utrecht een demonstratieve bijeenkomst; de Abva gaat die dag acties voeren via het openbaar vervoer en waar schijnlijk in de ziekenhuizen door middel van werkonder brekingen. De vuilnismannen zullen dan vermoedelijk geen vuil ophalen. De Kabo heeft een dringend beroep op het CDA gedaan met dit kabinet te breken. Zij neemt deel aan de demonstratie van de FNV op 19 juni, maar heeft zich (nog) niet aangesloten bij de actieplannen van de Abva. De christelijke jonden, die zich even fel als hun zusterorganisaties verzet ten tegen de kortingsplannen van de regering, zijn tegen de acties in de sector van de gezondheidszorg. Zij noemen deze acties in de vorm van werkonderbrekingen tijdens de be zoekuren, onverantwoord. Dit temeer, omdat de gezondheidszorg toch al met personeelsgebrek kampt.. „Wij willen niet toe naar Engelse toestan den, waar patiënten tijdens de laat ste stakingen zichzelf en elkaar moesten verzorgen", aldus de christe lijke bonden, die liet weten tal van afwijzende reacties te hebben gekre gen op de actieplannen van de ande re bonden. De Kabo beschuldigde gisteravond het kabinet—Van Agt van onbehoor lijk bestuur en onchristelijke politiek „omdat het er bewust op uit is weer loze of minder weerbare groepen van de samenleving te treffen." Zij deed daarom een dringend beroep op het CDA te breken met dit kabinet. Een opmerkelijke uitspraak, omdat de Kabo zich volgens eigen zeggen steeds afzijdig heeft gehouden van rechtstreekse politieke inmenging. Oppositieleider Den Uyl heeft zich bij de heftige kritiek op het kabinet aangesloten. Hij deed gisteravond een beroep op de wat hij noemde linkervleugel van het CDA om de kortingsplannen van de regering te wijzen. Hij stelde daarbij dat het kabinet „moet worden teruggefloten, vóór het onherstelbare schade aan richt aan de sociale verhoudingen in ons land". De actie die gis teravond door de avondploeg van de VDSM werd begonnen, is vanmorgen door de rest van het personeel overgenomen. FNV steunt kritiek op kabinet ROTTERDAM De industriebonden FNV hebben gis teren de spontane actie van werknemers van de Rot terdamse VDSM (de werf van het Rijn-Schelde-Verol- me concern waar nieuwe schepen worden gebouwd) overgenomen. De FNV is vanmorgen met de werkne mers in vergadering gegaan om zich op de situatie te beraden. De actie begon gisteren toen de avondploeg het werk neerleg de uit protest over het uitblijven van een definitieve beslissing van de regering over de toekomst van de werf. De regering heeft steun toegezegd, maar bekend is nog niet onder welke voorwaarden het werk bij VDSM wordt voortgezet. De staking duurt in principe tot de vergadering van de ministerraad van morgen. De ondernemingsraad van de VDSM die gisteren het sein tot actie gaf, is verbolgen over het uistellen van overleg tussen vakbonden, personeel en overheid. Dit overleg zou gisteren plaats hebben, maar wordt nu pas morgen gehouden. Voor de ondernemingsraad was dit „de druppel..". „We kunnen de mensen niet langer in onzekerheid laten. De beslissing wordt, steeds maar uitgesteld. Drieduizend gezinnen wachten nu al weken", aldus een woordvoerder. Gevaarlijke medicijnen zoek in Lisse LISSE In het centrum van Lisse zijn gisterochtend zes Mandrax-tabletten verloren. 'De tabletten, herkenbaar aan 'de letters RL op de tablet zelf, vormen een bijzonder zwaar slaapmiddel dat met name voor kinderen zeer ge vaarlijk is. LEIDEN Zakkenrollers hebben gisteren weer fiks toe geslagen. Niet minder dan acht winkelende dames ont dekten te laat de diefstal van waardevolle goederen en geld uit hun tas, nadat zij de Leid- se binnenstad hadden be zocht. In totaal werd aan geld en goederen zo'n 2500 gulden gestolen. DRINGEND ADVIES VAN DE ANWB NEEM OOK EEN GOEDE REIS VERZEKERING MEE Met de auto met vakantie? Neem dan bovendien een autovakantieverzekering. Kom naar 't AN WB-kantoor en maak uw zekerheid LEIDEN Voor dertigdui zend gulden schade is aange richt aan een beiaden vracht wagen met oplegger die in de nacht van dinsdag op woens dag in brand raakte op het Leidse Bevrijdingsplein. De brand blijkt te zijn aangesto ken. Het voertuig werd dinsdaga vond door de chauffeur ge parkeerd op het Bevrijdings plein. Een van de portieren kon niet worden afgesloten. Toen de chauffeur woensdag morgen bij zijn- wagen kwam, woedde er een brand in de cabine. Een nader onderzoek heeft aangetoond, dat in de cabine 's nachts is ingebro ken. De vrachtwagencombina tie was eigendom van een transportonderneming uit Lei- muiden. PURMEREND De 28-jarige R. van A wordt ervan verdacht zijn 25-jarige vrouw E.S. van A.-K. in hun woning in Purmerend door wurging om het leven te hebben ge bracht. Het misdrijf kwam aan het licht toen de man zijn daad gisteren bij de politie meldde. Het echtpaar woonde sinds een half jaar in Purmerend. De verdachte doodde zijn vrouw tijdens een ruzie, die ontstond toen hij van zijn werk thuis kwam. Volgens de politie speelden de twee dochtertjes van het echtpaar (zes en acht jaar) ten tijde van het misdrijf buiten. Van A. bracht hen later naar bed met de mededeling, dat hun moeder ziek was en! niet gestoord wilde worden. Een inspectie aan een van de motoren van de DC-10, met omcirkeld de omstre den motorophanging. HOOP OP SPOEDIGE HERVATTING VLUCHTEN SCHIPHOL Martinair houdt er rekening mee, dat zijn vier DC-10's, die door de Rijks luchtvaartdienst aan de grond zijn gezet, morgen al weer zullen mogen vliegen. Daar om heeft de maatschappij slechts tot en met vandaag vervangende vliegtuigcapaciteit ge huurd voor de 1800 passagiers, die tussen Schiphol en de Spaanse vakantiebestemmin gen Malaga en Alicante moeten worden ver voerd. Martinair baseert zijn optimisme op het feit, dat zijn DC-10's van het type 30 zijn (voor intercontinentaal verkeer), terwijl de vastgestelde gebreken zich tot dusver uitslui tend hebben beperkt tot het type 10 (binnen lands verkeer). De KLIM deelt deze hoop, want ook zijn zeven DC-10's behoren tot het intercontinentale type 30. Toch heeft de maatschappij voor vandaag en de komende dagen een gewijzigd vluchtschema. Het wachten is echter op een nipuw, extra service-bulletin, waaraan de vliegtuigfabriek McDonnell Douglas koortsachtig werkt. Pas wanneer de Rijksluchtvaartdienst op grond van de daarin aangegeven controles en even tuele reparaties de toestellen weer luchtwaar dig acht, mogen de DC-1 O's van KLM en Martinair de lucht in. Ondertussen hebben beide maatschappijen de stellige overtuiging uitgesproken dat hun machines voor 100 pro cent veilig zijn. De Rijksluchtvaartdienst heeft de Nederlandse DC-10 toestellen een startverbod opgelegd in navolging van de Amerikaanse dienst van het luchtverkeer FAA. De beslissing van de FAA werd trouwens in talrijke landen nagevolgd. De woordvoerder van de FAA verklaarde dat uitgezocht moet worden dat het toestel qua constructie breukvrij is. Aanleiding hie/toe is niet alleen het ongeluk bij Chicago, maar ook het grote aantal noodlandingen dat met dit type in de laatste jaren moest worden ge maakt. De fabrikant, McDonnell Douglas, heeft het besluit van de FAA echter „op de spits gedreven en onverantwoord" genoemd, zeker ten aanzien van het intercontinentale type van de DC-10. De Amerikaanse overheid heeft de beslissing van de FAA vanmorgen nog aangescherpt, door het Amerikaanse luchtruim voor alle DC-1 O's gesloten te. verklaren. Alleen buiten landse DC-10's die op het moment van het van kracht worden van het verbod onderweg waren, mochten in de VS landen. (zie verd9r pag 13) 'Tovenaar van Oz' overleden LOS ANGELES De amerikaanse acteur Jack Haley is op 79-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Los Angeles overleden. Hij werd vooral bekend door de film 'De tovenaar van Oz', die zeer onlangs nog op t.v. te zien was. Haley (links) speelde hierin met o.m. Judy Garland en Ray Bolger. De laatste jaren deed Haley niet veel meer en trad aleen af en toe voor de televisie op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1