Immigratie naar Ned^rlajadnmet worden beperkt Paus bepleit vrijheid kerk Dode door ,,grap" van vandalen RECHTER BESLIST VANDAAG OVER VLIEGVERBOD DC—10 CNV/CDA: ook vrouwen als buschauffeur aannemen Ordeverstoorders hij Europa-kwis van Mies Bouwman Elektriciteit 7 a 9% duurder £eidóe (Sowumt Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11.' 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 6 juni 1979,69e jaargang no. 21366 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Editie voor Midden-Holland Europacjuiz Mies Bouwman presenteert aan de vooravond van de Eu ropese verkiezingen de „Euro- pakwis" op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 20.32 uur „Count down" met Cheap Trick om 21.00 uur Jan Cremer's film „The long white trail" over de Eskimo's en om 22.11 uur „De junioren". Af en toe zon Nu en dan zon, later op de dag slechts een kleine kans op een bui. Middagtemperatu- ren ongeveer 18 graden. Mati ge zuidwestenwind. Zond. op 05.22, onder 21.55 uur. Hoog water 1.30 en 13.5. Laagwater 09.20 en 21.55 uur. SCHERMER Een „grap" van enkele aange schoten jongelui heeft in de gemeente Scher mer het leven gekost aan de 36-jarige taxi chauffeur Rindert Bouma uit Heemstede. Een taxipassagiere raakte licht gewond en een 17- jarige inwoner van St. Pancras werd ernstig gewond. Het groepje vandalen kwam in de nacht van zondag op maandag beschonken van de ker mis in Ursem. Bij een t-kruising in Schermer sloopten zij de bebakening die het verkeer voor rechtdoor rijden moet behoeden. Achter de bebakening ligt een sloot. Het eerste slachtoffer van de „grap" was een taxi die in de sloot belandde. Chauffeur Bou ma bleef ongedeerd, zijn passagiere raakte licht gewond. Toen de chauffeur op het dak van zijn wagen was geklommen om zijn pas sagiere te helpen, reed een tweede personen wagen de sloot in en raakte Bouma. Deze overleed gisteren aan de verwondingen die hij daarbij opliep. Tijdens de takelwerkzaamheden na afloop van het ongeluk ontdekte de politie, dat er ook nog een bromfiets in de sloot lag. Na onder zoek bleek dat al eerder in de nacht een in woner van St. Pancras met zijn bromfiets in de sloot terecht was gekomen. Particulieren hadden hem reeds naar een ziekenhuis ge bracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. DEN HAAG Parti culieren gaan met in gang van 1 juli meer betalen voor hun huisarts: drie kwart- meer voor een consult, en anderhal ve gulden voor een visite. Het tarief voor een consult wordt nu f 21,25 en voor een visite f 32,-. Bij deze verhoging is rekening gehouden met de Huisarts duurder trendmatige salari saanpassing per 1 ja nuari van een verge lijkbare ambtelijke functie en met de ontwikkeling van de praktijkkosten. WASHINGTON Tot vanmiddag drie uur Nederlandse tijd hebben de advocaten van de Amerikaanse dienst voor het luchtverkeer FAA de gelegenheid gekregen om argumenten aan te voeren tegen het aan de grond houden van alle Amerikaanse DC-10's. Op dat uur zou een federale rechter definitief beslissen of de 138 toestellen een vliegverbod zouden krijgen vanwege gebreken die zijn gevonden bij de DC-10 die op 25 mei bij Chicago neer stortte. Daarbij kwamen 274 mensen om het leven. Gisteravond had rechter Aubr«y Robinson op verzoek van de vereniging van luchtvaartpas sagiers besloten tot het aan de grond houden van de DC-10's voor de duur van het officiële onderzoek naar de ramp. De FAA was hierte gen in het geweer gekomen en de rechter was vervolgens op zijn beslissing teruggekomen. Naar aanleiding van vragen van het kamerlid Van der Spek (PSP) aan staatssecretaris Smit- Kroes met betrekking tot de veiligheid van en de controles in Nederland op de DC-10, heeft de KLM opgemerkt dat de aanbeveling van een extra controle op de motorophanging na honderd vlieguren al in Nederland is overge nomen. HUUR uw PIANO met recht van koop vanaf 50.-gld.per maand! TEHERAN (Reuter) Iraak- se jachtvliegtuigen hebben maandag in de Iraanse pro vincie Koerdistan twee dor pen aangevallen, waarbij ten minste zes mensen het leven hebben verloren. Volgens welingelichte kringen in de Koerdistaanse stad Sa- nandaj vervolgden de vliegtui gen kennelijk Koerdische guerrillastrijders die de grens waren overgestoken. Willem Ruis wilde nog vóór de ordeverstoring graag op de foto met Gina Lollobrigida. (Van onze radio- en tv-redac- tie) HILVERSUM - Mies Bouwman en Willem Ruis kregen gistermiddag tijdens de opnamen in de NOS-studio's van de Europa-kwis, die vanavond wordt uitgezonden, temaken met een tiental ordeverstoorders. Terwijl Mies de kennis toetste van de buitenlandse deelnemers, verschenen zij volkomen onverwachts op de studiovloer. Zij rolden spandoeken uit met het opschrift: „Stem goed, stem niet". Van de verbouwereerdheid van kwisleidster Mies maakten zij gébruik door een stuk papier uit te rollen, waarvan de tekst door een der ordeverstoorders werd voorgelezen. Hierin maakten zijhun bezwaren kenbaar tegen het stemmen op en het kiezen van een Europees parlement. De deelnemers aan deze kwis, onder wie Willem Ruis, Gina Lollobrigida, Nina van Pallandt Kroes, lieten dit alles rustig over zich heen gaan. Toen de ordeverstoorders echter niet van zins bleken op te houden, verzocht Mies hen vriendelijk de vloer te verlaten. Het lukte haar echter niet hen te overreden, ook niet toen zij hierbij hulp kreeg van Willem Ruis, die namens ons land aan de kwis deelnam. Mies heeft uiteindelijk de assistentie moeten inroepen van leden van de bewakingsdienst van de NOS. Dezen hebben de ordeverstoorders met zachte hand verwijderd. UTRECHT De vervoersbond CNV heeft de ministers van verkeer- en waterstaat, justitie en sociale zaken en de staats secretaris van emancipatiezaken per brief gedreigd naar de rechter te stappen, als niet snel maatregelen worden genomen om vrouwen ook de kans te geven buschauffeur te worden. In de brief wordt gevraagd de openbare vervoersbedrijven te verplichten him sollicitatieprocedures ook voor vrouwen open te stellen. Gebeurt dat niet, aldus het CNV, dan zal bij de rechter een beroep worden gedaan op de EEG-norm voor een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsporoces. De vervoersbond schrijft dat uit een onderzoek in het open baar vervoer is gebleken dat er sprake is van een veelvuldig ontbreken van die gelijke behandeling. Volgens de vervoers maatschappijen stuit de inzet van vrouwen op problemen van „sanitaire aard,, is er sprake van verzet bij het publiek en ver storing van de arbeidsverhouding. Uit de ervaringen van maat schappijen in Amsterdam, Rotterdam en Groningen en van het streekvervoer Centraal Nederland, die wel vrouwen in dienst hebben, blijkt daar, aldus het CNV niets van. Bij die maat schappijen is de inzet van vrouwen juist als een verbetering ervaren. De Tweede Kamerleden Van Zeil en Evenhuis-Van Essen (CDA) hebben inmiddels in schriftelijke vragen bij de betrok ken ministers en staatssecretaris op soortgelijke maatregelen aangedrongen^ Ook zij vinden dat er een „op vrouwen gerichte werving van chauffeurs moet komen". Duwtje in de rug Europees lijsttrek ker van het CDA, Bouke Beumer (tweede van links) is gistera vond samen met een aantal „pe daalknechtjes" per tandem van het Haagse Cen traal Station, waar hij met de CDA-verkiezing- strein was aange komen. naar Scheveningen ge reden. Dit alles in het kader van een Europese verkiezingsmani festatie in een tent op de boule vard, in aanwe zigheid van de hele CDA-top. Halverwege de fietstocht, op Plein 1813, had 'lijsttrekker Beu mer toch even een' duwtje in de rug nodig. Pre mier van Agt, die koud achter de koffie bij me vrouw Grinsveen in Brabant van daan kwam, wil de zijn partijge noot dit duwtje wel geven. Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Immigratie naar Ne derland moet verder aan banden wor den gelegd. Wel moet immigratie die gezinshereniging beoogt worden toege staan. Een uitzondering moet er ook blijven voor immigratie die voort vloeit uit humanitaire overwegingen of uit internationale verplichtingen. Dit staat in het rapport „Etnische minderheden" dat de wetenschappelijke raad voor het rege ringsbeleid vandaag heeft gepubliceerd. De raad het belangrijkste advies- en onderzoeksbureau van de regering voor beleidsvoornemens op de lange termijn. In het rapport doet de raad een aantal aanbevelingen voor het beleid ten aanzien van minderheidsgroepen in Nederland, zoals Su- rinamers en Antillianen, Molukkers en werkne mers uit de landen rond de Middellandse Zee. Een van de argumenten voor de immigratiestop is, dat het bevorderen van een gelijkwaardige deelneming aan de Nederlandse samenleving van minderheidgroepen die er nu al zijn, zoveel geld en inspanning kost, dat nieuwe immigratiestro men deze tot onoverzienbare proporties zou doen uitgroeien. Andere argumenten die de raad aan voert zijn de wens tot beperking van de nationa le bevolkingsgroei en de overweging, dat de trek naar Nederland op de lange duur negatieve ge volgen zou hebben voor de landen van herkomst. De raad vindt dat industrie en dienstverlening zodanig moeten worden veranderd, dat de nood zaak om nieuwe buitenlandse werknemers aan te trekken wordt verkleind. Aan de andere kant zal Nederland een bijdrage moeten leveren aan de verbetering van de internationale arbeidsverde ling, zodat het voor velen aantrèkkelijker is om in het land van herkomst te blijven of er naar terug te keren. Ten aanzien van het beleid van de minderheids groepen die er reeds zijn merkt de raad op, dat dit gericht moet zijn op een gelijkwaardig deel nemen aan de Nederlandse samenleving. Een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is het verminderen van de sociaal-economische ach terstand. Dit betekent dat niet alleen voorzieni- gen moeten worden geschapen voor de minder heidsgroepen, maar dat de factoren die de onge lijkheid bevorderen actief moeten worden bestre- Een van de onderdelen van het overladen pro gramma van paus Johannes Paulus II gisteren was een ontvangst voor vijfduizend Poolse vrou welijke religieuzen. Met enkelen van hen onder hield hij zich afzonderlijk. Het gebaar, dat hij maakt moet meer worden gezien als een „theatra le" reactie op hetgeen in dit onderhoud te berde kwam, dan als een gebaar van vermoeidheid, want de paus werkt zijn zware reisschema met grote vitaliteit af en vertoont tot nu toe. ondanks de hitte geen enkele vermoeidheid. CZESTOCHOWA In een ongewoon direct gestelde toespraak tot de ruim zeventig leden tellende Poolse bisschoppenconferentie in het klooster Jasna Gora, heeft paus Johannes Paulus II gisteren gezegd, dat er van een normalisering van de betrekkingen tussen kerk en staat in Polen geen sprake kan zijn, zolang de fundamentele mensenrechten niet in de praktijk worden geëerbiedigd. Als een van die fundamentele rechten noemde hij de volledige praktische vrijheid van godsdienst. De paus verklaarde, dat het Poolse episcopaat van harte de Poolse grondwet onderschrijft, waarin ook godsdienstvrijheid wordt gegaran deerd. Hij noemde het echter noodzakelijk, dat er bij de toepassing van de grondwet ook rekening wordt gehouden met de werkelijke behoeften van de kerk: de staat zal er ook voor moeten zorgen, dat er op de scholen godsdienstonderricht kan worden gegeven, een punt waartegen de staat altijd onverbiddelijk nee heeft gezegd^ De paus zegde het Poolse episcpaat zijn steun toe bij zijn verdere pogingen om volledige praktische godsdienstvrijheid te verkrijgen en de dialoog met de communisten op gang te houden, ook al zei hij terdege te beseffen, dat de onderhandelingen met de communistische regering niet gemakkelijk zullen zijn, „omdat ze worden gevoerd tussen twee wereldbe schouwingen die lijnrecht tegenover elkaar staan". De paus, die als buitenlands staatshoofd in Polen is ontvangen heeft met zijn uitlatingen ongewoon felle kritiek op zijn gastheren gele verd. Bovendien is het lang geleden, dat een paus zich zo direct heeft uitgelaten over de problemen tussen kerk en staat in een land van het Oostblok. (Van onze parlementaire redactie) ARNHEM Als gevolg van het duurder worden van de stookolie zullen de elektriciteitsbedrijven dit jaar toch flink stijgen. Een woordvoerder van de Samenwerkende Electrici- teitsproductiebedrijven (SEP) zei te verwachten dat de stook olie dit jaar 15 20 procent in prijs zal worden verhoogd. Op grond daarvan is het volgens hem te verwachten dat de electriciteitstarieven 7 a 9 procent mee zullen stijgen. Tot nu toe verwachtte de SEP zich te kunnen houden aan de richtlijn van minister Van Aardenne, dat stroom dit jaar niet meer dan 1,5 procent duurder mocht worden. De te verwachten stijging van de electriciteitstarieven is niet opgenomen in de berekening van het blad Koopkracht, waar uit bleek dat het gemiddelde Nederlandse gezin dit jaar hon derd gulden meer moet betalen voor energie. Daarbij was uit gegaan van een stijging van de tarieven met 1,5 procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1