£eictóe 6omatit Moeilijke formatie in Italië verwacht van verplichte zomerse vakantiepiek Noodweer treft Gelderland, Noord-Holland en Spoorwegen Auto bleef 15 uur warm draaien voorzitter 1\t J 1 J f bouw-enhoutbonden: ïSeuerland Doden en gewonden in Pinksterverkeer Opnieuw DC-10's aan de grond Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, lel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas j Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tef. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 5 juni 1979,69e jaargang no. 21365 NEDERLAND 1 19.35 Geld halen uit de oceaan 20.55 Hoe zouden wij dan le ven? De Middeleeuwen. NEDERLAND 2 20.27 De 7 van Blake. Science fictionserie 21.20 Het huis dat Jack bouw de 21.50 Met voorbedachte rade Aan de kust koel In het binnenland zonnige pe rioden en in de avond moge lijk onweer. Middagtempera- tuur ongeveer 28 graden. In de kustprovincies echter van zee binnendrijvende mist en middagtemperaturen ongeveer 20 graden. Door „vergeetachtigheid" (Van een onzer verslaggevers) ALPHEN AAN DEN RIJN Een bewoner van de bejaar denflat „Driehoorne" te Al phen aan den Rijn heeft tij dens de pinksterdagen „door vergeetachtigheid", zoals hij later verklaarde, de motor van zijn auto vijftien uur lang stationair laten draaien. Bezoekers aan de flat ontdek ten dit gistermorgen, die via de politie de bezitter van de wagen lieten opsporen. De man wist de politie te ver tellen, dat hij op Eerste Pink sterdag om 18.00 was thuisge komen, zijn auto had gestald, maar kennelijk vergeten had de motor af te zetten. „Maar ja, ik ben de laatste tijd wat vergeetachtig", aldus zijn ver ontschuldigend commentaar. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De enorme concentratie van en-- kele miljoenen vakantiegangers in het dich- bevolkt Nederland is volgens voorzitter L. Brouwer van de Federatie Bouw- en Hout bonden niet meer te verantwoorden. Hij be- i schouwt dit zelfs als een sociaal dieptepunt. Het wordt daarom hoog tijd, dat Nederland de verplichte collectieve vakanties in het be drijfsleven en op school loslaat, zo zei Brou wer vandaag in Utrecht op de jaarvergade ring van zijn federatie. Voorzitter Brouwer liet in dit verband duide lijk blijken dat de bonden tegen hun zin weer een collectieve bouwvakantie voor volgend jaar met% de werkgevers hebben vastgesteld. Zij vinden namelijk dat er snel een einde moet komen aan het massaal verplicht opne men van vakantie. De bonden zullen daarom sterk gaan ijveren voor het opnemen van va kantie tussen begin juni en eind september. Natuurlijk zullen daarbij problemen ontstaan voor zowel de bedrijven als de scholen „Maar met wat durf en fantasie van werkge verszijde zijn daarvoor best oplossingen te vinden", aldus de voorzitter van de Bouw- en Houtbonden. En voor wat de scholen betreft:' die zullen het hele jaar moeten draaien, waar voor dan extra onderwijskrachten nodig zijn. Daarnaast zou dan het examenprobleem opge lost moeten worden. Volgens Brouwer wegen de nadelen, die aan zijn voorstel verbonden zijn, niet op tegen de voordelen. „In de periode tussen juni en sep tember zal het door de spreiding minder druk en minder duur zijn in de vakantieplaatsen, mensen gnieten daardoor meer van hun va kantie en komen als gevolg daarvan ook beter uitgerust op hun werk terug.", aldus zijn be toog vandaag in Utrecht over de noodzaak van vakantiespreiding. Derby voor VUC DEN HAAG Zesduizend toeschouwers en het do mein van VUC was daarmee volgepakt zagen de be slissende wedstrijd VUCRVC, een plaatselijke strijd waaruit de kampioen van de hoofdklasse A moest ko men. VUC won met 10 en zal zich mengen In de strijd om de landstitel bij de amateurs, die dus ook voorlopig nog doorgaan maar gegarandeerd klaar zijn voor de volgende competitie begint. Er wordt aan ge dacht om een halve competitie te spelen en daarvoor een weekeinde op het KNVB-centrum in Zeist te reser veren. Dan kunnen ook de amateurs op een redelijke tijd met vakantie. Weekeinde van beslissingen DEN HAAG Aan alles komt een eind, ook aan de competitie betaald voetbal al mocht daaraan wel eens worden getwijfeld. Gisteren zijn alle beslissingen geval len. Ajax palmde na de beker ook de titel in, wat overigens geen verrassing mag worden genoemd. De twee UEFA Cupplaatsen vielen definitief toe aan Feyenoord en PSV. Het door de broers Molenaar met veel geld gesteunde AZ'67 hoewel de boeken een fors bedrag in het rood tonen viel buiten de prijzen waarmee is aangetoond dat geld alleen ook in het betaald voetbal niet gelukkig maakt. De degradanten kent Nederland ook. FC WV was al gedoemd af te dalen naar de eerste divisie en Volendam, dat geabonneerd is op een retourtje, volgt de Venlonaars op de weg naar omlaag. In de eerste di visie werd Excelsior kampioen en promoveert zodat Rot terdam weer drie eredivisieploegen telt. Er moet door FC Groningen, Telstar, Willem II en FSC nog een, wel licht warme, nacompetitie worden verwerkt voor de, tweede plaats in de eredivisie. Maar ook aan die na- competitie komt ooit weer een eind. MAASLAND (ANP) Bij verkeersonge lukken tijdens de Pinksterdagen zijn ze ker tien mensen om het leven gekomen, terwijl er verschillenden ernstig- of lichtgewond werden. De ongelukken ont- j stonden deels door de grote verkeers- i drukte, zoals zondagmorgen in Maas land, waar op rijksweg 20 drie auto's uitbrandden, deels door onvoorzichtig of met te grote snelheid rijden van auto mobilisten of motorrijders. Bij het ongeluk op rijksweg 20 bij Maas land, waar bij. een kettingbotsing drie auto's in brand geraakten, werd een echtpaar van 65 jaar uit Capelle a.d.IJs- sel ernstig gewond. Enkele andere auto mobilisten liepen slechts lichte kwetsuren op. Op de provinciale weg ZuidhornNie- kerk kwam de 35-jarige politieman A. j van der Lee gisteren om het leven toen een auto, die hem geen voorrang gaf, op zijn wagen botste. Ontroerend weerzien Het weerzien met zijn geboorteland en zijn bevolking, alsmede het enthousiasme waarmee hij wordt ontvangen, laten paus Johannes Paulus II niet onberoerd. De emoties werden hem onder meer te veel tijdens het celebreren van de pontificale mis In het klooster van Jasna Gora gistermiddag. Tussen de reeks van officiële plechtigheden door vindt paus Johannes Paulus II voldoende gelegenheid voor informeel optreden, zoals tijdens zijn tocht per open auto door Czestochowa. (Voor meer nieuws over het bezoek van de paus aan Polen, zie pag 7 Irt het Gelderse Beuningen vernielde de windhoos gisteren verschillende woningen UTRECHT (ANP) Het noodweer, dat gisteren in Noord-Holland en Ge lderland veel schade heeft aangericht, heeft ook de Spoorwegen geteisterd. In een groot deel van het land liep door blikseminslagen, draadbreuken en dergelijke, een groot aantal trei nen langdurige vertragingen op. Als gevolg daarvan werd een deel van de dienstregeling in de war gestuurd. Een windhoos richtte in het Gelderse Beuningen en in de kop van Noord— Holland veel schade aan gebouwen en natuur aan. Daarbij werden ook enke le mensen gewond. De Veluwezoom heeft werd getroffen door onweer, winstoten en vooral veel regen. Er viel zoveel regen, dat politie en brandweer van verschillende ge meenten bij herhaling moesten uitruk ken wegens volgelopen kelders. Hier en daar moesten zelfs verschillende wegen worden afgezet, omdat gebruik ervan door de overstroming te gevaar lijk was geworden. De soms langdurige vertragingen bij de Spoorwegen traden vooral op in Limburg en Noord—Brabant en in de provincie Utrecht, vooral veroorzaakt door gestoorde wissels en seinen. Daardoor moesten verschillende trei nen uitvallen. De problemen', ontstaan door het noodweer, werden daarbij nog vergroot door een onverwacht grote stroom reizigers. VERLIES COMMUNISTEN, WINST KLEINERE PARTIJEN WASHINGTON De Ameri kaanse raad voor de lucht vaart heeft gisteravond bevo len dat een aantal Ameri kaanse DC-10's opnieuw aan de grond moet blijven. Moge lijk zijn fouten gemaakt bij de motorophanging na de controle die op alle DC-10's na de ramp van 25 mei bij Chicago moest worden uitge voerd. Het was de derde keer dat een vliegverbod op een aantal DC-10's werd uitge vaardigd. Zaterdagavond hadden twee DC-10's van American Airli nes met problemen te kam pen gekregen. Tijdens een vlucht van Los Angeles naar Boston ontstonden ongebrui kelijke trillingen, waardoor een zware landing gemaakt moest worden op de luchtha ven van Cleveland. Een ande re DC-10, op weg van Chica go naar San Francisco, ver loor olie uit het hydraulisch systeem. Twee gevallen van bomalarm leidden ertoe dat passagiers gewond raakten toen zij overhaast via nood uitgangen hun toestel moesten verlaten. Klein Zwitser land schrijft historie DEN HAAG Klein Zwitserland heeft historie ge schreven. De Haagse heren- ploeg legde gis termiddag door. een overwinning van 2-1 in de fi nale op Real Club de Polo Barcelona als eerste Nederland se clubteam be slag op de Europa Cup hockey voor landskampioenen. Aanvoerder Ties Kruize werd uitverkoren tot de meest waardevolle speler van het toernooi en was tevens met negen treffers uit vier duels topscorer. Ook bij de dames een duidelijk Nederlands succes. Am sterdam werd voor maar liefst de vijfde achtereenvol gende maal Europees kampioen. De topscorerslijst ver meldde louter Amsterdamse dames. Mirjam Willemse en Toos Bax deelden de eerste plaats met vijf treffers, Liesbeth Zegers kwam tot een totaal van vier doelpun ten. Were Di uit Tilburg eindigde tenslotte op de vierde plaats. De minister van CRM, mevrouw Gardeniers, bevond zich ook tussen de vele duizenden die het toernooi om de Europa Cup hockey volgden. Nadat Klein Zwit serland de Cup had veroverd, onderhield zij zich o.m. met Ties Kruize, de topscorer van het toernooi. ROME (AFP/AP) De Italiaanse communis ten van Enrico Berlinguer hebben bij de par lementsverkiezingen die zondag en maandag gehouden zijn, de eerste nederlaag uit hun geschiedenis geleden. Voor de Kamer van af gevaardigden kregen de communisten zelfs vier procent van de stemmen minder dan ih 1976. Ook de christen-democraten leden stem menverlies ook opmerkelijk, omdat de laatste opiniepeilingen de christen-democra ten winst hadden beloofd. Winst was er voor de kleinere partijen, hetgeen de formatie niet gemakkelijker zal maken. Wat de communisten na hun nederlaag zullen doen, is nog onzeker. Berlinguer heeft gistera vond erkend dat zijn partij in vergelijking met 1976 achteruitgang heeft geboekt, ook al heeft de partij haar positie „als drijvende kracht van de arbeidersklasse" nog niet verlo ren. Hij wil dat zijn partij doorgaat met haar ijveren voor het gezond maken van de Itali aanse staat en de hervorming van de maat schappij. Maar of dit zal inhouden dat hij zal doorgaan met zijn politiek van gedogen, die hem nu kennelijk stemmen heeft gekost, is nog de vraag. De communisten zien hun zete laantal in de kamer teruglopen van 228 naar 201. Flaminio Piccoli, voorzitter van de christen-de mocraten, legde er de nadruk op dat zijn par tij (een zetel verlies, en nu 262 zetels in de ka mer) de grootste partij van Italië is. Maar Be- ttino Craxi van de socialistische partij geeft te kennen dat hij niets voelt voor een terugkeer van het „centro-sinistra" (centrum-links) Van christen-democraten en kleinere linkse par tijen, al is hij bereid te praten over nieuwe politieke formules voor de vorming van een nieuw kabinet. Mogelijk zal daarbij voor de radicalen van Marco Pannella een belangrijke rol zijn weg gelegd. De partij zag haar zetelaantal in de kamer toenemen van 4 tot 18. Dit is des/te opmerkelijker, omdat de partij pas in 1976 in werkelijke zin een politieke partij is gewor den, nadat zij eerder een organisatie voor de burgerrechten was geweest. De partij komt op voor milieubescherming, meer ontwikkelings hulp en een betere naleving van de grondwet De opkomst voor de verkiezingen was groot: ongeveer 90 procent, zij het 3,5 procent min der dan in 1976. Die daling kan het gevolg zijn van het mooie zomerweer, en van de angst voor terreuraanslagen. Ook de uitzen ding van deel drie van Holocaust op de Itali aanse televisie kan een rol gespeeld hebben. De verkiezingen werden nodig toen de com munisten zich terugtrokken uit het vijfpar- tijenverbond in het parlement dat de christen democratische regering van Andreotti zijn po litieke basis gaf. Zonder de steun van de com munisten zullen de christen-democraten ook nu moeilijk een regering kunnen vormen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1