£eid6e Qoma/nt Kans op distributie van olieprodukten Kabinet houdt zich aan uitbreiding welzijnswerk ëanë Wat doen we dus dit Pinksterweekend? WESTERSE LANDEN IN SPOEDBERAAD BIJEEN OVER OLIEBELEID VS Pinksterverkeer vroeg op Opkomst voor Europa: 68% Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw. Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag 2 juni 1979,69e jaargang no. 21364 Ted Knight Show Zaterdag:: Ned.II om 21.30 uur eerste „Ted Knight Show". Ned.I om 20.00 uur „De Wil lem Ruis Show". Zondag: Ned.I om 20.25 uur deel 1 van „Onze ouwe". Ned.II om 20.40 uur Moniek Toebosch. Maandag: Ned.I om 20.30 uur Wim Sonneveld. Ned.II om 21.30 uur film „Sheriff zonder wapen". Zonnige perioden Zonnige perioden met mid- dagtemperaturen rond 20 gra den. Matige wind tussen noord en oost. Koninklijk bezoek aan woonwagen - kamp Prinses Beatrix en prins Claus tonen de laatste tijd een grote belangstelling voor de sociale problemen van de diverse bevol kingsgroepen in Nederland. Daar toe brengen zij in toenemende mate informele bezoeken aan di verse plaatsen in ons land. Een dezer dagen was prins Claus in Den Haag, waar hij te gast was van de bewoners van een woon wagenkamp. De prins, hier temid den van de kampbewoners, had een open oog en oor voor de omstandighe den, waaronder deze mensen le ven. Meer over dit bezoek vindt u in Finale, onze wekelijkse zater- dagbijlage. Foto: Simon E. Smit. FNV-bonden dreigen met looneis (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet houdt onverkort vast aan het voornemen om de werkgelegenheid in de welzijnssector uit te breiden. Dat blijkt uit een toelichting op het voorstel dat mi nister Albeda van sociale zaken gisteren bij de Tweede Ka mer heeft ingediend om per 1 juli in te grijpen in de salaris sen van de zogenaamde trendvolgers. Na het afbreken van het gesprek met de vakbonden van trendvolgers over een alsnog door te voeren vrijwillige mati ging zoals die bij de ambtenaren was er onduidehjkheiod ont staan over de vraag of daarmee ook de uitbreiding van de werkgelegenheid in de kwartaire sector op de tocht zou komen te staan. De korting op de salarissen van de trendvolgers was immers gekoppeld aan het scheppen van 5.000 arbeidsplaatsen bovenop het aantal van 27.000 dat het kabinet al in het kader van Bestek '81 iri deze sector wil creëren. Het kabinet schrijft de Kamer dat juist het niet doorgaan van deze korting het ar beidsplaatsenplan ernstig in gevaar zou brengen. Als via een wettelijk ingrijpen zo'n matiging wel zou worden bereikt, zal het arbeidsplaatsenplan inclusief de uitbreiding gewoon wor den uitgevoerd, aldus het kabinet. Intussen hebben werkgevers en werknemers in de sector van de dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen en tehuizen voor geestelijk gehandicapten besloten zich niets van het kabinet aan te trekken en per 1 juli een ongekorte slarisverhoging uit te betalen aan de 6.000 werknemers in deze sector. Daarmee voor 60 procent van de 500.000 trendvolgers een volledige sala risverhoging van 2,21 procent doorgevoerd. De ambtenarenbonden ABVA en KABO hebben laten weten bij het doorgaan van de looningreep gedwongen te zijn om de komende twee jaar looneisen te gaan stellen om de gedwongen matiging te compenseren. De Christelijke ambtenarenbond NCBO bepaalt volgende week dinsdag een standpunt. Paus trof een „warm" onthaal PARIJS De bij het Inter nationale Energie Agentschap in Parijs aangesloten Wester se landen komen volgende week in spoedvergadering bijeen om partner Amerika stevig aan de tand te voelen over het besluit van de Ame rikaanse regering tot het in stellen van een importsubsi die op alle geïmporteerde ga- solie. Zoals bekend is deze maatregel deze week in Euro pa aanleiding geweest tot heftige kritiek, omdat de angst bestaat dat daardoor meer olie naar de VS wordt gevoerd en de tekorten in Europa nog groter worden. De maatregel die gisteren in vrijwel de hele Europese pers tot woedende commentaren heeft geleid, is zonder overleg met de IEA-landen afgekon digd. Bondkanselier Schmidt van West-Duitsland reist woensdag naar Washington voor een persoonlijk gesprek met president Carter over de kwestie. De Franse minister van energie Giraud zal het zelfde doen tijdens een ont moeting die hij komende maandag in deze stad met zijn Amerikaanse ambtgenoot Schlesingerzal hebben. Frankrijk heeft inmiddels een plan gelanceerd om een club van Westerse geïndustriali seerde landen te vormen voor het gezamelijk kopen van ruwe olie. De leden daarvan zouden moeten weigeren om meer te betalen dan de offi ciële prijzen van de Organisa tie van Petroleum Exporteren de landen (OPEC). Volgens de Franse regering zou op die manier controle worden uitge oefend op de vrije markt, waar de prijzen momenteel ver boven het OPEC-niveau liggen. President Giscard d'Estaing zal dit plan aan de orde stel len op de economische top conferentie van volgende maand in Tokio. Volgens Gis card steunen alle andere Westeuropese regeringen het Franse idee behalve West- Duitsland. Premier Raymond Barre van Frankrijk zal bondskanselier Helmut Schmidt dit weekeinde bezoe ken om hem te bewegen als nog zijn steun te verlenen. Mochten de Verenigde Staten niet willen meewerken aan het plan, dan zal Frankrijk proberen een Europese ko persclub te formeren. Saoedi-Arabië, de grootste ex porteur van ruwe olie ter we reld, overweegt ook een maat regel om rust te brengen aan het oliefront. Abdulhady Ta- her, de hoogste direkteur van de nationale Saoedische olie maatschappij Petromin, noem de het waarschijnlijk dat zijn land de produktie zou verho gen met 500.000 vaten per dag. Volgens Taher zou daar mee een einde kunnen wor den gemaakt aan het tekort in de wereld en daarmee ook aan de prijsstijgingen op de vrije markt. Levendige smokkel naar West-Duitsland (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op het directoraat-generaal voor de Energievoorziening van het ministe rie van Economische Zaken wordt serieus ge studeerd op de mogelijkheid voor (bepaalde) olieprodukten een distributie in te stellen. Dit zou betekenen dat de totale voorraad van één of meer produkten, bestemd voor de bin nenlandse markt, via het Rijksbureau voor Aardolieprodukten onder beheer van de rege ring wordt gebracht. dat vele afnemers van met name stookolie ge confronteerd worden met een tekort en zich daardoor in regelrechte noodsituaties bevinen. Shell is nog een van de weinige oliemaat schappijen die niet zelf met tekorten kampen. Met name de Amerikaanse maatschappijen zitten momenteel wel erg krap, omdat zij aan zienlijk minder geleverd krijgen vanuit Saoe di-Arabië. Het tekort aan stookolie wordt nog verergerd, doordat de vraag naar dat produkt in Nederland zeer scherp is gestegen. Dit als gevolg van het feit, dat vele elektriciteitscen-, trales moeten overschakelen van aardgas op De energiedeskundigen van Economische Za ken vinden dat er een einde moet worden ge maakt aan de onrechtvaardige situatie, waarin het ene bedrijf wel en het andere niet vol doende brandstof heeft. Een moeilijkheid is echter wel, dat distributie alleen geoorloofd is in echte noodsituaties. Op EZ vraagt men zich af of dat al het geval is. Belangrijk voor het antwoord op deze vraag zijn de berichten over smokkel van oliepro dukten. Vooral in de provincies Noord-Bra bant en Limburg wordt deze op grote schaal bedreven. Handelaren, die daarvoor geen ver gunning hebben, brengen tienduizenden liters illegaal naar West-Duitsland, waarbij de mest kar een geliefd ve -voermiddel is. Deze bezig heid is zeer lucratief, omdat de prijs van met name gasolie (huisbrand- en dieselolie) in de Bondsrepubliek veel hoger is. Het gevolg is dat er in sommige streken ook een tekort aan dit produkt is ontstaan. De Nederlandse prijs verhoging wordt ook als een middel gezien om dit tegen te gaan. Een woordvoerder van Economische Zaken vertelde dat deze berichten ook zijn departe ment hadden bereikt. Volgens hem staat het vast, dat de regering niet voldoende greep heeft op de situatie. Paus Johannes-Paulus II is vanmorgen letterlijk en fi guurlijk warm onthaald in zijn geboorteland Polen. In een door de hoge temperatu ren bijna tropisch Warschau was een mensenmassa van naar schatting drie miljoen op de been om hem te ver welkomen. Voor een verslag van deze ge beurtenis zie pagina 17. Marken zien; kwartje betalen MARKEN Toeristen die een bezoek willen brengen aan Marken moeten met in gang van vandaag een kwar tje toegang betalen. Deze vorm van toeristenbelasting is bedoeld voor het instandhou den van de monumenten in het dorp. Ook watersporters die de haven binnenkomen moeten de heffing betalen. c Geen krant ontvangen?' Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. DEN HAAG Het Pinkster- al naar Nederland. Aan de file van vijf tot zes kilometer verkeer is dit jaar vroeg op belangrijkste grensposten was veroorzaakten over twee en, gang gekomen. Veel Duitse het de hele dag door een con- soms drie rijstroken. Toch toeristen reden gistermorgen stante stroom auto's, die een verwacht de marechaussee VIP op eigen benen Het gaat goed met VIP, de eind /anuari in het Wassenaarse Die renpark geboren en door onze krant geadopteerde baby-gorilla. VIP heeft namelijk de laatste twee weken verwoede pogingen gedaan, om op eigen handen en voeten te lopen. De afgelo pen twee dagen hebben deze resultaat gehad, want VIP dren telt, zij het nog aarzelend en door moeder Linda nauwlettend m het oog gehouden, op han den en voeten door zijn ruime onderkomen. Een ander gunstig bericht over VIP is. dat hij inmiddels acht snijtanden heeft. Deze worden bij voorkeur op bijtringen en de vingers van Linda en de verzor gers uitgeprobeerd. Verder pro beert hij aarzelend zelf aan zijn kostje te komen. Het zal echter nog de nodige tijd duren, voor VIP helemaal zelfstandig de we reld in kan gaan. Gorilla's blij ven namelijk meestal tot hun derde jaar bij de moeder. Lockheed erkent betalen steekpenningen WASHINGTON (DPA/AF- P/Reuter) De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Lock heed heeft gisteren toegege ven in de jaren 1972 tot 1974 in verschillende landen steek penningen te hebben betaald, waaronder 1,8 miljoen dollar (3,7 miljoen gulden) aan de oud-premier van Japan, Ka- kuei Tanaka. De Amerikaanse regering had Lockheed beschuldigd van 8 gevallen van omkoperij. De maatschappij erkende dit en verklaarde zich schuldig aan het gebruik van communica tiemiddelen om bedrog te ple gen en het verstrekking van onjuiste verklaringen aan de regering teneinde betalingen te verhullen, die de maat schappij in Japan had gedaan om contracten te krijgen voor de verkoop van vliegtuigen. HILVERSUM Van de stemgerechtigde Nederlanders zegt 68% te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. De PvdA zou 35 halen, het CDA 31,4%, de VVD 15,6 en D'66 10,7%. Zo blijkt uit een enquête die bureau Lagendijk voor de AVROP heeft uitevoerd. Voor de VVD betekent die uitkomst een lichte ten pop- zichte van een enquête in maart; voor de drie andere grote partijen een licht ver lies. De kleinere partijen scoorden in maart samen 4,7 tegen 7,4% nu. Spaans protest tegen onderzoek ramp Tenerife pas vandaag „de grote klap". De meeste Duitse toeristen reden door naar de kust. MADRID (REUTER) Span je heeft bij de Nederlandse regering geprotesteerd tegen het onderzoek dat de Neder landse Raad voor de Lucht vaart heeft ingesteld naar de vliegramp op Tenerife. Dit is gisteren uitgelekt op het Spaanse ministerie van lucht vaart. Dit naar aanleiding van de zitting van de raad die begin deze week is gehouden en waar een verkeersleider heeft gezeg dat het taalgebruik van de bemanning van de ver keerstorens nog wel eens tot misverstanden kan leiden. Over zes weken volgt de uit spraak van de raad. Spanje heeft zelf al na een onderzoek in oktober vorig jaar de schuld gelegd bij de piloot van het KLM-toestel, dat zon der toestemming zou zijn ve trokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1