£eicUe Bowumt Kernafval in Noordzeebodem? Albeda wil loonmaatregel in gezondheidszorg en welzijnswerk 79,- mode Illegalen bezetten Amsterdamse faculteit Nederlander schrijft en belt veel tijdens vakantie sterprijsjes. Weer bepaalt Pinkster- drukte ZO KAN HET OOK jothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ,ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen vartaal 43,05; jaar 160,70: losse nummers: 55 cent. Woensdag 30 mei 1979,69e jaargang no. 21361 Europa Cup I Rechtstreeks verslag van de finale om de Europa Cup I tussen Nottingham Forest en FF Malmö op Ned.I om 21.10 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over anti-semitisme in Duits land en om 21.53 uur docu mentaire „Scheveningen 75 jaar". Vrij warm Veel bewolking met af en toe regen of onweer. Minima om streeks vijftien graden, maxi ma van twintig tot vijfentwin tig graden. Matige zuiden- Zon op 05.28 uur, onder 21.47 uur. Hoog water 06.42 en 19.06 uur, laag water 02.27 en 14.46 gentes in wijkenisse lit nachtdienst (Vaneen onzer verslaggevers) 'IJKENISSE De twee vrouwen in it politiecorps van Spijkenisse mogen en nachtdienst meer doen, zo heeft korpschef S.Adema besloten. Dit zo blijkt uit het verslag van een irgadering van de dienstcommissie, iet morele peil van de mannelijke ;ent 's nacht lager zou zijn dan over ig", aldus een uitspraak van Adema. dema ontkent nu echter dat dat zijn 'erweging is geweest. Volgens de poli- >man gaat het veel meer om eën prin- pe dat degenen die daar fysiek niet te rn opgewassen zijn dit soort diensten et moeten meedraaien. Bij vrouwen is it volgens Adema het geval. De politie- >nden hebben overigens al grote bezwa- n tegen het besluit gemaakt. ALS ALTERNATIEF VOOR GRONINGEN EN DRENTHE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering zal het initiatief nemen om samen met en kele andere landen te onderzoeken of op slag van kernafval in zoutkoepels onder de Noordzee (op 200 tot 300 meter diepte) mo gelijk is. Dit als een van de alternatieven voor de opslag van het afval in de Drentse en Groningse zoutkoepels. Ook wil de re gering zich aansluiten bij een onderzoek project van Japan, de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk naar de mo gelijkheden tot opslag in de bodem van een oceaan, op 3000 tot 4000 meter diepte. Deze onderzoekingen zullen overigens min stens duren tot 1990, het jaar waarin ons land de eerste hoeveelheden hoog radio-ac tief kernsplijtingsafval moet gaan opslaan, zo blijkt uit een brief die de ministers Van Aardenne van economische zaken en Ginjaar van volksgezondheid en miliehy- giène aan de Tweede Kamer hebben ge stuurd. De 'brief gaat vergezeld van het zojuist ge reedgekomen eindrapport van de Interde partementale Commissie voor de Kernener gie (ICK) over de mogelijkheden van opslag van kernsplijtingsafval in zoutkoepels. Vol gens de ICK is op basis van de huidige ge gevens en risicoberekeningen de opslag in zoutkoepels op ca. 700 meter diepte alles zins verantwoord. Het afval kan, naar men nu aanneemt, minimaal 250.000 jaar en in het gunstigste geval zelfs een miljoen jaar zonder gevaar in de zoutlagen blijven zit ten. Uit de brief blijkt dat in de komende twee jaar bij elk van de vijf Drentse en Gro ningse zoutkoepels, die geselecteerd zijn voor mogelijke opslag van kernsplijtingsaf val acht proefboringen zullen worden vèr- richt om de bodemstructuur en de in werking van het grondwater te onderzoe ken. De ministers schrijven aan de Kamer dat, als in ons land besloten mocht worden om alle onderzoekingen af te wachten, de tijdelijke bovengrondse opslag van kerns plijtingsafval onvermijdelijk is. Vertegenwoordigers van verschillende poli tieke partijen en actiegroepen in Groningen en Drente hebben overwegend negatief ge reageerd op het rapport van de commissie' en de brief van de ministers. Zij vinden dat, terwijl de maatschappelijke discussie nog niet is begonnen, al beleidsvoornemens zijn uitgesproken. DEN HAAG (ANP) Minister Albe- da van sociale zaken wil eën loon maatregel afkondigen voor de cao- lonen in de gezondheidszorg, het welzijnswerk en de bejaardenzorg (de zogenaamde kwartaire sector). Hij is het er niet mee eens, dat deze sector dit jaar al het verschil met de ambtenarensalarissen wil inlopen. Volgens de minister was namelijk afgesproken dat deze sector de amb- tenarentrend zou volgen. De samen werkende bonden van overheidsper soneel betreuren het dreigement van de minister, vooral omdat zij nog steeds bereid zijn de mogelijkheden van matiging te bespreken. De minister kwam gisteren tot zijn conclusie toen hem duidelijk werd, dat de bonden principiële en techni sche bezwaren hadden tegen het op enbreken van reeds afgesloten cao's in deze sector. Dit moet namelijk ge beuren wanneer het kabinet volgens plan in drie jaar tijd 5.000 arbeids plaatsen in deze sector wil scheppen met een deel van de bezuinigde gel den, zo bleek gisteren uit het voor stel van de minister. Albeda komt nu met een wijziging op zijn voorstel die als een loonmaatregel gezien moet worden. Voorzitter Wierenga van de christelij ke bond van overheidspersoneel re ikende gisteravond uit, dat door de loonmaatregel het bij deze maatregel betrokken mensen er in koopkracht 0,3 procent op achteruit zullen gaan. De minister wees er van zijn kant op, dat het niet doorgaan van de be- zuinigingsmnogelijkheid in de sector van de gezondheidszorg, het welzijns werk en de bejaardenzorg het kabi net in „enorme financiële moeilijkhe den" zou brengen. Hij moest er daar om wat voor terughebben, vandaar de aangekondigde loonmaatregel. FNV—voorzitter Wim Kok zei naar het horen hiervan, dat zijn bonden zich met kracht ertegen zullen ver zetten. Dit temeer, omdat hij met deze loonmaatregel een doorwerking in Europees verband zag. Kok is zoals bekend onlangs voorzitter ge worden van de Europese vakbewe ging- lessna ,.RDERWIJK Le.. ^vliegtuigje van het J issna-type heeft pteravond tegen >sen een noodlan- ig gemaakt op het iluwemeer, ter iogte van Dronten. de vier inzitten- die werden ge ïnd, overleed de ■jarige G.v.d. Wou- uit Voorthuizen, it lesvliegtuigje, de "TOO, is eigendom een vliegbedrijf Teuge. De Rijks- ihtvaartdienst stelt onderzoek naar ongeval in. Redt de walvis DEN HAAG Twaalf kinderen uit twaalf Nederlandse provin cies, hebben gisteren op Het Binnenhof Kamervoorzitter Vondeling 400.000 handteke ningen plus een petitie over handigd, tegen de. walvis vangst. Greenpeace-Nederland heeft vanaf januari van dit jaar een handtekeningenactie ge voerd, om de Nederlandse de legatie ertoe te bewegen op de komende walvisconferentie in Londen een vangstverbod voor te stellen, of in elk geval mee te stemmen met Amerika, dat zo'n verbod wil zien door- (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een groep van ongeveer ne gentig Turken, Marokkanen en Pakistani houdt sinds gisteren de juridische faculteit van de universiteit van Amsterdam bezet. De bezetters, die zich regularisatieslachtoffers noemen, willen hiermee protesteren tegen het beleid van staatssecretaris Haars van Justi tie. Zij eisen een verblijfsvergunning voor alle regularisatieslachtoffers in Nederland. Dat zijn er ongeveer 400. De groep heeft speciaal de juridische faculteit bezet, omdat zij verwacht dat de staf en de studenten steun zullen geven door in colleges en werkgroepen de positie van de buitenland se arbeiders aan de orde te stellen en zo tot een veroordeling van de regularisatiemaatrege- len te komen. Die regularisatiemaatregelen, in 1975 afgekondigd, maakten het voor buiten landse arbeiders onmogelijk om een verblijfs vergunning te krijgen wanneer zij niet konden aantonen dat ze vóór 1 november 1974 werk hadden in Nederland. Hiertegen protesteerden eind vorig jaar 182 kerkmarokkanen met suc ces. De universiteitsraad heeft zich inmiddels ach ter de eisen van de bezetters geplaatst. Toege zegd werd dat binnenkort een grondig onder zoek zal worden ingesteld naar de politieke achtergronden waarom niet aan alle regulari satieslachtoffers een verblijfsvergunning is verleend. DEN HAAG Tijdens de komende Pinksterdagen wor den weer veel buitenlandse toeristen in ons land ver wacht, maar de omvang van dit bezoek zal voor een groot deel afhangen van het weer. Het Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag, ver wacht echter niet dat het 't komende Pinksterweekend zo druk zal zijn als met de Paasdagen, toen bijna een miljoen buitenlandse toeris ten ons land hebben bezocht. Reden: het Paasweekeinde bestond uit vier vrije dagen maar het komende Pinkster- weekeinde omvat slechts drie vrije dagen. Verder speelt een rol het feit, dat de Pink sterdagen dit jaar laat vallen en voor velen de vakantie als het ware al voor de deur staat. Wel zullen, zoals ook andere jaren het geval was, tal van kampeerders dit weekeinde aangrijpen voor het houden van een generale kampeervakantie. Vorig jaar Pinksteren (14 en 15 mei) bezochten 780.000 bui tenlanders ons land, 40.000 minder dan in 1977, maar daaraan was het slechte weer debet. SAN DIEGO (UPI) Een bankrover is er gisteren in geslaagd om 75.000 dollar te pakken te krijgen van een verzekeringsbank, zonder één stap in het bankgebouw te zetten. Hij had op de parkeer plaats eenvoudig dynamiet ge daan in de zakken van de di recteur en dreigde de man op een afstand te zullen opblazen als hij het geld niet kreeg. Om de nek van de directeur, John Murphy, hing hij een microfoon en waarschuwde dat hij elk woord, dat Murphy zou zeggen, kon ho ren. Murphy moest toen naar binnen om het geld op te ha len. Teruggekeerd met het geld moest hij met zijn auto naar een benzinestation rijden en daar in de telefooncel op nadere instructies wachten. Daar ging ook de rover heen, nam het geld en de al dan niet vermeende dynamiet en vluchtte in Murphy's auto, die even later werd teruggevon den. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. ADVERTENTIE 2.795.- utfc 2.845.- uwor. 3.395.- kJmr- 5.400. sj«r. 3.375.. tug. Fori Ier 5JKT- 3.390.- :h- S.iüO.. 5.450.' WEBER IMTrT- 5.195.- JJMr. 5.900.. ergh 1AA57- 2.695.- NE» uuseor. 9.900.- id,r Irmbich - 5.295.- „V®.Sons' LS^W-II .900.- CHA1KA LX120 BJ857- 6.450.- 8-üfr- 5.410.- t meer dan 500 piano's in piano's vanaf 1000 gld. JE RECHT VMriKOOP Weugels'"*5F 8.900.- <180. per maand) teinwegï 2.900.- (260.- per maand) 9.500.- (190.- per maand) v.'.n 39.260^ 16.900.- n. 4500 gld. DEN HAAG Wanneer de Nederlander met vakantie gaat, verstuurt hij gemid deld zeventien tot achttien ansichtkaarten. Van de Ne derlandse toeristen, die vo rig jaar naar het buitenland gingen, heeft 45 procent in de vakantie met 'Nederland gebeld. Dit komt neer op 4,4 miljoen gesprekken naar ons land. Dit blijkt uit een onderzoek, dat op verzoek van de PTT is ingesteld en waarbij 3.700 Nederlanders van achttien jaar en ouder zijn onder vraagd. De meeste post 'be staat uit prentbriefkaarten. Verder is gebleken dat de opbellers vanuit bet buiten land weinig moeite hebben om met de thuisblijvers in contact te komen. De va kantiegangers die in het buitenland geld opnemen, gebruiken voor vijftig pro cent girobetaalkaarten, de andere helft bestaat uit Eu rocheques en traveller cheques. gers neemt nog contant geld mee, meestal voor gebruik onderweg. In 1978 werden in het buitenland meer dan 4,5 miljoen girobetaalkaar ten verzilverd, hetgeen ver geleken met 1977 een groei van meer dan 40 procent is. In totaal was hiermee een bedrag van circa 740 mil joen gulden gemoeid, dit is bijna 45 procent meer dan in 1977. Secretaris Zoeterwoude naar Den Briel ADVERTENTIE ZOETERWOUDE De Zoe- terwoudse gemeentesecretaris J. Wingelaar (43) is per 1 sep tember benoemd tot gemeen tesecretaris van de ruim 15.000 inwoners tellende ge meente Den Briel. De heer Wingelaar is dan ruim zeven en een half jaar als gemeentesecretaris in dienst geweest van de ge meente Zoeterwoude. Daar voor was hij werkzaam als ambtenaar in Culemborg, Zoetermeer en Driebergen- Rij ssenburg. Burgemeester J.A. Detmers feliciteerde gis teravond na het bekend wor den van de benoeming de heer Wingelaar en noemde zijn vertrek een verlies voor de gemeente Zoeterwoude. Zeer ruime kollektie modieuze regenmantels. In vele kwaliteiten en alle aktuele kleuren. Maten 36 t/m 48. MS maakt mode betaalbaar in meer dan 50 vestigingen. Erg nieuw. Airconditioned. Contessa voor exclusieve modeschoenen en tassen, Donkersteeg 12-14, Leiden. Tel. 071 - 142738.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1