Ccidóc (SouAO/ittiH Bisschoppen van Nederland rond paus in svnode Telefoon goedkoper9 post duurder RSV NU VRIJWEL ZEKER VAN STEUN Douanier wordt bewapend f yA'/W pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas kef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen. - - wartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 29 mei 1979,69e jaargang no. 21360 Voetbal Samenvatting van de bekerfi nale Ajax - Twente in Rotter dam op Ned.II om 22.12 uur. Om 20.27 uur de serie „Het huis dat Jack bouwde". Ned.I om 20.25 uur documen taire „Oeganda nu" en om 22.10 uur „Domweg gelukkig in de Dapperstraat". L'TRECHT Paus Johannes Pau- lus II heeft besloten rond zijn per soon een synode van de bisschop pen van Nederland bijeen te roe pen, om samen met hen de voor naamste theologische en pastorale vraagstukken van de Nederlandse kerkprovincie te behandelen. Dit heeft pro-staatssecretaris mgr. Agostino Casaroli per brief meege deeld aan de voorzitter van de Ne derlandse bisschoppenconferentie, kardinaal Willebrands. Het betreft hier een nieuwe vorm van collegiaal bestuur in een nieuw type bisschoppensynode, naast de a'. bestaande drie soorten Het af gelopen half jaar heeft de paus, zoals bekend met alle bisschoppen van Nederland afzonderlijk over legd over de moeilijkheden in de bisschoppenconferentie en de Ne derlandse kerkprovincie. Daarna heeft hij via kardinaal Willebrands de conferentie verzocht hem sug gesties te doen over de manier, waarop het beraad met hem kon worden voortgezet. Van de kant van de bisschoppen was men ge porteerd voor het bijeen roepen van een Nederlandse bisschop pensynode. De paus heeft nu hier toe besloten. De mogelijkheid van een dergelijke bisschoppensynode is door paus Paulus II in het leven geroepen met zijn motu proprio ..Apostolische zorg" van 1965. De bijzondere bisschoppensynode van de Nederlandse bisschoppen zal worden gehouden, zo schrijft kardinaal Casaroli, overeenkomstig de daarin vervatte bepalingen en het reglement voor de bisschop pensynode. Dit betekent dat ook deze bijzondere synode een officië le wettelijke grondslag en een grootprestige heeft. Krachtens de geldende bepalingen zal de paus ook van de bijzondere synode van de Nederlandse bis schoppen het voorzitterschap bekle den. Hij zal twee gedelegeerde voorzitters aanwijzen: verwacht wordt dat de een kardinaal Wille brands zal zijn en de tweede een andere Nederlandssprekende kardi naal. Aan de bijzondere synode zullen deelnemen: de zeven bisschoppen van Nederland, twee vertegenwoor digers van de Nederlandse religieu zen, de kardinaal van de Romeinse curie onder wiens verantwoorde lijkheid het besproken onderwerp valt, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, de Poolse kar dinaal Ladislav Rubin, en een spe ciale secretaris die kan worden be schouwd als een deskundige op het terrein van het behandelde onder werp. De technische organisatie van de bijzondere synode zal wor den behartigd door het secretari aat-generaal van de bisschoppensy node, dat wordt geleid door kardi naal Rubin. 'De brief van kardinaal Casaroli houdt pas de aankondiging van de bijeenroeping in. De officiële bij eenroeping van de synode door de paus is te voorzien op een later tijdstip. In een later stadium zal het algemene thema worden vast gesteld en worden beschreven in een werkdocument. Hoewel de bij zondere synode een lichaam van bisschoppen is, zullen de bisschop pen van Nederland de beste ma nier zoeken om zich te verzekeren van de medewerking van deskundi gen uit het Godsvolk, priesters en leken. Het ligt in de lijn van de verwach tingen dat de voorbereiding van dè bijzondere bisschoppensynode zal plaats hebben in Nederland en dat de eigenlijke zitting zal worden ge houden in Rome, waarschijnlijk niet vóór het begin van volgend jaar. Vrij warm Zonnige perioden en mogelijk een bui. Middagtemperaturen circa 22 graden. Matige aan de kust nu en dan krachtige Zon op: 05.28, onder 21.47. Hoog water: 6.42 - 19.06; water 2.27 -14.46. Muur schildering Deze fraaie, ver moedelijk negen- tiendeeuwse muurschilderin gen kwamen te voorschijn achter het behang van een huis in Bu ren. De eigenaar, die bezig was met de restaura tie van het pand. heeft al 30% sub sidie gekregen van monumenten zorg om de schil deringen te kun nen restaureren. Een karwei dat vermoedelijk ƒ20.000 gaat kos ten. Morgen gesprek met minister (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Minister Van Aardenne en de directie van de Rotterdamse scheepswerf RSV gaan morgenmiddag praten over de een malige financiële steun die het kabinet, zo is gisteren gebleken, bereid is aan het concern te geven. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte gistermid dag bekend dat de regering had besloten nog een keer geld in het concern te stoppen ech ter onder „stringente voorwaarden". Wat die voorwaarden zijn en om welk gaat, is nog niet bekend. Het is vrijwel zeker dat daar morgen ha afloop van het overleg mededelingen over zullen worden gedaan. Voor de hand ligt evenwel dat de werkgele genheid bij het onderdeel VDSM-nieuwhouw (3.300 man) voorlopig is veilig gesteld. Met het openhouden van die werf is een totaal bedrag van 680 miljoen gemeoeid voor de periode tot '82. De totaal benodigde steun om RSV draaiende te houden beloopt een bedrag van 750 miljoen. ne- Onderzoek ste SS van KLM naar DC-10- toestellen aar vandaag voltooid AMSTERDAM (ANP) Het inderzoek, dat de KLM heeft ngesteld naar al haar vlieg- uigen van het type DC-10, is 'andaag voltooid. De KLM lezit zeven toestellen van dit ype. Ook Martinair, die vier )C-10's heeft, stelt eenzelfde mderzoek in. tanleiding tot deze cqntrole de vliegramp met een DC- in Chicago. Deze ramp is 'eroorzaakt door het afbre- :en van een van de motoren, ladat een bout, waarmee de notor bevestigd was, het door netaalmoeheid had begeven. )e McDonnel Douglasfabrie-' ten hebben daarom aan alle naatschappijen, die met de 3C-10 vliegen een servicebul- etin opgestuurd, waarin aan wijzingen worden gegeven Voor de extra-controle van de :entrale bouten van het op- langingssysteem van de mo toren. Op 's werelds drukste luchtha ven, O'Hare te Chicago, onder zoeken deskundi gen de motor van de DC-10 welke daar vrijdag van een startend vlieg tuig afviel zodat het vliegtuig neer stortte en 271 mensen om het le ven kwamen. In de VS- moeten nu alle DC-1 O's aan de grond blijven totdat een grondi ge controle van onder andere de bevestigingsbouten achter de rug is. In Nederland con troleren de KLM en Martinair even eens hun vliegtui gen van het type DC-10.Een KLM- technicus toont boven twee beves tigingsbouten van een motor van een DC-10 die gistera vond onderzocht werd op mogelijke materiaalfouten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De ruim 2.500 douane-ambtenaren die belast zijn met grensbewaking en recherche-werk zullen ter verbetering van hun persoon lijke veiligheid worden bewa pend met pistolen. Overwo gen wordt om ook douane ambtenaren die werken op bijvoorbeeld haventerreinen te bewapenen. De veiligheid van de douane beambten is al lange tijd on derwerp van gesprek tussen bonden en belastingdienst, waaronder de douane ressor teert. De discussies namen in hevigheid toe na de schietpar tij in Kerkrade, waarbij twee onbewapende douane-beamb ten het leven verloren na een treffen met Duitse terroristen. Het wapen waarmee de ruim 2.500 douaniers (de helft van het totale korps) zullen wor den uitgerust is zeer waar schijnlijk de Walther p5. De politie krijgt hetzelfde pistool, ter vervanging van de verou derde fn. Bovendien krijgen de douaniers de beschikking over communicatie-appara- tuur, waarmee binnen korte tijd assistentie kan worden gevraagd. Voorkomen zal worden, dat douaniers alleen dienst doen. Broer wurgt zuster DOETINCHEM Een 19rja- rige jongen uit Doetinchem heeft gisteren bekend dat hij zondag zijn 22-jarige zuster door wurging om het leven heeft gebracht. Hij heeft voor zijn daad volgens de politie nog geen verklaring kunnen geven. De politie was zondagavond door buren gealarmeerd, dat de jongen zijn zuster leven loos in huis had aangetroffen. Sectie wees gisteren uit dat het slachtoffer was gewurgd. Na een kort verhoor bekende de jongen dat hij de dader was. De ouders bleken op vakantie in Italië. ADVERTENTIE mÊM Ontbijt in de gracht De oplossing voor de problemen van de ochtendspits in de hoofdstad. En Op tijd op je werk en toch een rustig ontbijt. Be nodigdheden; wat drijfhout en een paar welwillende vrienden voor de n Een aardig alternatief bij gebrek ontbijtwagen in de tram POSTERIJEN LIJDEN 86 MILJOEN VERLIES DEN HAAG De PTT heeft over het vorig jaar een bedrijfsresultaat behaald van 486 miljoen gulden; dat is 72 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De daling wordt onder meer veroorzaakt door de posterijen, die vo rig jaar verliesgevend bleven. Werd in 1977 voor het eerst in deze sector winst geboekt, vorig jaar was er sprake van een exploitatie tekort van 86 miljoen gulden, een verslechte ring van 129 miljoen. Dat blijkt uit het jaar verslag van de PTT, dat vanmiddag is ver schenen. Verwacht wordt dat de tarieven met ingang van 1 januari vijf tot tien cent om hoog gaan. Positieve resultaten werden wel bereikt bij de telefoondienst (491 miljoen) en bij de postgiro 86 miljoen). De vaste kosten voor een telefoonaansluiting worden vermoe delijk per 1 januari lager. Staatssecretaris Smit-Kroes heeft al goedkeuring aan de tarie- venwijziging gegeven. Het postverkeer is 'het afgelopen jaar, on danks het uiteindelijke verlies, wel met vijf procent gestegen. Per gezin werden in het bin nenland 170 poststukken verstuurd, tegen 150 vijf jaar geleden. De helft van alle poststuk ken was eind vorig jaar voorzien van de post in de sector telecommunicatie zijn vorig jaar een recordaantal nieuwe telefoonaansluitingen aangebracht. Tachtig procent van de Neder landse huishoudens heeft inmiddels telefoon. De wachtlijst voor een telefoonaansluiting is vorig jaar met 26.000 verminderd tot 151.000. De PTT-directie toont zich in het jaarverslag tevreden over de resultaten bij de postgiro. In de vrijwel verzadigde markt van het betaalre keningen werden toch nog 159.000 nieuwe re keninghouders ingeschreven. Het gemiddelde tegoed op de rekeningen stee^ met 12 tot 14 miljard gulden, een verruiming die zich Al 300 PTT'ers naar Groningen (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Binnen de PTT hoopt men deze zomer een plan gereed te hebben waarin de verhuizing van een aantal diensten naar het noorden van het land defini tief wordt geregeld, zo blijkt uit het vanmiddag versche nen jaarverslag. Uit het verslag wordt ook duidelijk dat aan het eind van bet vorig jaar in totaal al 300 functies naar Gronin gen zijn overgegaan. Ver wacht wordt dat daar dit jaar en bet volgend jaar nog 100 4 200 bijkomen. De werkgelegenheid bij de PTT is vorig jaar met bijna vier procent gestegen. In to taal werken nu 94.5000 men sen bij de PTT, onder wie 21.300 in deeltijdarbeid. met name voordeed bij de particuliere reke- Zoals te verwachten viel was er sprake van ninghouders. Het aantal transacties steeg met een stijging op de markt voor hypotheken en 3.5 tot 633 miljoen. consumptief krediet. f/JWb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1