Politie bii betogingen in gewetensnood Steeds meer belangstelling voor emigratie Boutbreuk oorzaak vliegramp Chicago ra Z ficidóc ÖouAcmt |othekersdijk 34, 2312 OD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Oirecteur-hooldredacteur: J. J Hallewas fef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers. 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Maandag 28 mei 1979,69e jaargang no. 21359 Iets hogere temperaturen Eerst zonnige perioden, maar later op de dag van het zuid westen uit meer bewolking, mogelijk gevolgd door regen. Tot matig en aan de kust tot krachtig toenemende wind uit zuid tot zuidoost. Mid dagtem peraturen rond 17 graden. Dinsdag: zon 5.29-21.46, maan 8.43-24.00 Hoogwater Scheveningen 5.06- 17.32, laagwa ter 0.52-13.11 i. 170 verzameling lormalige lanse ambas- deur in Was- ngton is gis- ren door ver- genwoordi- rs van de ïuwe Iraanse gering door gootsteen ispoeld. Op manier wer- jn maar liefst flessen jn en cham- gne geleegd. drinken n wijn is te- ihorst.n onze gods- enst. Het is fe bron van |e kwaad", li een lid van ^t ambassade- rsoneel (foto ven). De on- rste foto laat dat de woners van ondanks stormachti- veranderin- niet vies van een WEL OF NIET OPTREDEN BIJ VERZET KERNENERGIE (Van een onzer verslaggevers) ASSEN Politiemensen in de noordelijke provincies dreigen met zichzelf in conflict te komen. De vraag die velen van hen bezig houdt is, hoe zij zich bij komende demonstraties van de bevolking tegen proefboringen en het op slaan van radioactief afval in deze provincies moeten opstellen. De eerste grote demonstratie is zaterdag 2 juni in het Drentse Gasselte. 'In vaak emotionele toespraken hebben zij zaterdag tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Politiebond in Assen uiting gege ven aan hun ongerustheid over hun opstelling tijdens dit soort ac ties. Volgens bondsvoorzitter Van der Linden zijn de politie-ambte- naar en zijn gezin betrokken bij deze problematiek en wil hij daar over nadenken. „Ook politiemen sen zijn burgers die zich net als anderen zorgen maken over de opslag van radioactief materiaal. Zeker als het gaat om een gebied waarin zij met hun gezinnen le ven". Felle kritiek uitte hij daar om op een telexbericht van de commandant van de rijkspolitie Assen, kolonel L. Bergsma, waarin werd gesteld, dat de politie-ambte- naar zich niet in het openbaar moet uitspreken over politieke vraagstukken. Bestuurslid A. Dijk vroeg zich af, wie bij de demonstratie mogelijk de orde zal verstoren, de overheid die de mensen met kernenergie naar het leven staat of de demon stranten daartegen. Op de lange duur komt de politie voor de vraag wie tegen wie beschermd moet worden. Misschien dat de rechter hierover een oordeel kan vellen, aldus Van Dijk, „anders zal ik zelf de consequenties moe ten trekken, met alle gevolgen van dien... Volgens voorzitter Van der Linden gaat het er niet om, politieambte naren op te zetten tot ongehoor zaamheid, maar wil de bond pro beren politieleiding en bestuurders (met name burgemeesters als hoofd van de locale politie) ervan te overtuigen dat ook de politie ambtenaren bezorgd zijn over de problemen rond het gebruik van kernenergie. Voorzitter Van der Linden zegde toe, dat politieamb tenaren die met zichzelf of met de eigen bevolking in conflict komen, zodanig dat dit tot ambtelijke on gehoorzaamheid zou leiden, uiter aard op steun van de bond kun nen rekenen. CHICAGO (AFP/UPI/AP) Een door metaalmoeheid ontsta ne breuk in een bout, waarmee van van de motoren beves tigd was is de oorzaak geweest van de vliegramp in Chicago, die aan 270 mensen het leven heeft gekost, onder wie vier Nederlanders. Dit heeft de vice-voorzitter van het Amerikaanse instituut voor transportveiligheid, Elwood Driver, verklaard. Als gevolg van de boutbreuk, brak ook de motor op de landingsbaan af. De bout is 250 meter van het startpunt van het vliegtuig ge vonden. De moer lag zes meter verder. Aanbevolen is nu om alle DC-10's op deze bevestiging te controleren. De Amerikaan Doug Wyckoff uit Sacramento is vrijdag voor de tweede maal aan de dood ontsnapt. Hij zou aan boord van de verongelukte DC-10 zijn gestapt, ware het niet dat hij om zakelijke redenen op het laatste moment de' vlucht moest an nuleren. Ditzelfde was hem in september ook al overkomen toen een toestel van de Pacific Southwest Airlines bij San Diego in botsing kwam met een pnvé-toestel, waarbij alle in zittenden om het leven kwamen. Samenvatting Ajax-Twente op televisie HILVERSUM - VARA-tv geeft morgenavond op Ned. II om 22 12 uur een samenvatting van de bekerfinale Ajax-FC Twen te. die avond te spelen in Rotterdam. [uis stort in: nan dood AALS De 45-jarige aul Leo Getz is zater- igmiddag in zijn woon- laats Vaals om net leven ekomen, toen hij werd sdolven door een instor mde wand van zijn wo- ing. ie instorting is vermoe- elijk veroorzaakt door raafwerkzaamheden rond ijn huis. Het slachtoffer as op slag dood. Geel poeder beroert dorp MIERLO (ANP) In het Bra bantse Mierlb ontstond gister morgen grote beroering toen de bewoners ontdekten, dat bloemen, plan ten en bomen in de tuinen be dekt waren met een laagje geel poeder. De poli- tiecentrale werd overbelast door de vele alarme rende telefoont jes over dit vreemde ver schijnsel. In de loop van de ochtend werd een aantal monsters van het poeder ver zameld om deze vandaag te la ten onderzoe ken. Zover is het echter niet gekomen, want deskundigen op dit gebied wis ten de politie ervan te over tuigen, dat het vreemde poeder stuifmeel van dennebomen was. Premier Van Agt heeft zaterdag zijn politiek elftal, gekleurd door een hoeveelheid van partijen, tot een zo grote eenheid weten te stimuleren. dat het met maar liefst 42 won van de elf voet ballende hoogle raren. Dit vond plaats op het sportveld van het Leidse UVS, als slot het Boerhaavetour- nooi. De gehandi capten zijn er goed mee. Hun fonds krijgt er ongeveer 100 000 gulden bij, mede dankzij de spor tieve politici en hooggeleerde he- DEN HAAG De belangstelling voor emigratie naar landen als Canada, Australië en Nieuw Zeeland is in Nederland weer sterk stijgende. Bij het ministerie van sociale zaken zijn dit jaar twee keer zoveel vragen om informatie over emigra tie binnengekomen dan vorig jaar. Dat zei directeur Westhoff van de afdeling emigratie van het ministerie afgelopen zater dag bij zijn aankomst op Schiphol, na een reis van zes weken langs de drie landen. Westhoff heeft tijdens die reis gesproken met op dit gebied belangrijke autoriteiten. Zijn indruk was dat Nederlanders bij zonder welkom zijn, omdat ze zich snel weten aan te passen. De emigratielanden hebben met name belangstelling voor in dustrieel geschoolden en mensen die in het midden- en klein bedrijf een zaak willen opzetten. Vorig jaar emigreerden in to taal drieduizend mensen, met nam naar Australië, Nieuw-Zee- land en Canada. Voetbalfan overleden LEIDEN De 53-jarige W. Epskamp uit Leiden is op het voetbalveld onwel gewor den. Hij moest naar het Aca demisch Ziekenhuis worden overgebracht, waar hij enkele uren later, overleed. De heer Epskamp stond te kijken naar de voetbalwed strijd die zijn club, Unitas, speelde. Vermoedelijk kreeg hij rond drie uur een hart aanval. Kalkar wordt opnieuw doelwit demonstranten KLEEF De in aanbouw zijnde snelle kweekreactor bij het Duitse plaatsje Kalkar, dicht bij de Nederlandse grens, is aanstaande Pinkster zondag een van de vele objec ten, waarbij die dag tegen kernenergie zal worden be toogd. De tegenstanders van kernenergie hebben Eerste Pinksterdag uitgeroepen tot internationale actiedag. Op veel plaatsen in de wereld, met name in West-Europa, vinden dan demonstraties Hakenkruisen op Oorlogsmonument W aalsdorpervlakte WASSENAAR Het oorlogs monument op de Waalsdor- pervlakte in Wassenaar is gisteren met hakenkruizen en leuzen beklad. Op de klok van het monu ment waren twee grote witte hakenkruizen gekalkt en er gens anders op het monument werd de tekst: „Nikkers, joden uit Nederland. Wij zijn er nog. 5 Jaar orde en recht", neergezet. De politie Wasse naar stelt in samenwerking met de Haagse recherche een onderzoek in. Controleur gewond door messteken ROTTERDAM (ANP) De 46- jarige contro leur van het Rotterdams o- penbaar vervoer L.Osseweijer heeft gistera vond zijn bur gerplicht moe ten bekopen met een aantal messteken in gezicht en hals hem toegebracht door een 21-jarige man, die aldus de controleur poogde da mestasjes leeg te halen. De man opereerde bij het CS—metrostation. De controleur die hem had opgemerkt waarschuwde de dames goed op hun tas jes te letten. De dader werd toen zo kwaad, dat hij de contro leur met een mes aanviel en hem verschillende steken toe bracht. Collega's van de controleur wisten de messetrekker te grijpen en hem aan de politie over te leveren. GevechtenNicaragua:26 doden MANGUA (UPI) De Natio nale Garde in Nicaragua heeft in het weekeinde bij hevige gevechten 28 leden van het Sandinistische Be vrijdingsfront gedood. Vol gens de autoriteiten kwamen in totaal 26 mensen om het leven. Ter gelegenheid van het feit dat de nationale garde 52 jaar geleden werd opgericht, deden de Sandinisten op vele plaatsen in het land aanval len. Het omvangrijkste ge vecht was bij het Meer van Apanas, waar zij een elektri sche centrale aanvielen. Daar bij sneuvelden 13 van de aan vallers. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN 3% LENING 1373 PER 1985/1994 inschrijving volgens het tendersysteem op 29 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. Help, de doelman verzuipt De official die het voetbalpro gramma voor de amateurs in el kaar zet, wordt wel bijzonder zwaar op de proef gesteld. Eerst die barre winter en nu weer een tijdvak waarin De Bilt consequent zon nige perioden verwacht maar het stortregent. De zon laat zich dan onder etens tijd zien maar daaraan heeft de competitieleider niets. Zijn programma viel ook het afge lopen weekeinde weer gedeeltelijk, en letterlijk, in het water. Zodoende moet er morgenavond weer „gepild" worden en is er langzamerhand geen touw meer aan vast te knopen. De amateurs zijn overigens wel bereid de competitieleider kan ook lijder zijn bij te staan want ze zien er geen been in om. als de scheidsrechter het ook goed vindt, in een modderpoel hun hobby bot te vieren. Daarvan getuigt doelman Ten Kaate van Nep- tunus, die bij VUC de hoofdrol speelde in „Help", de doelman verzuipt". Tahamata: wel weg, niet weg Doesburg smartegeld Uniforme aanvangstijden ZEIST Aan de chaos van aanvangstijden In het be taald voetbal komt een eind. In het seizoen 1979-1980 zal iedere club een vaste dag moeten kiezen, zaterdag of zondag. Op zaterdag moet om 19.30 uur worden be gonnen, op zondag om 14.30 uur. Voor de winterperiode 15 november tot 15 maart kan van de dag worden afgeweken maar ook dan zal de club een vaste keus moeten maken, waarvan niet meer kan worden afgeweken. Met clubs die Europees voetbal zullen spelen, zal nader overleg worden ge pleegd. Zij willen nog wel eens een wedstrijd van zon dag verschuiven naar zaterdag. Dat kan maar ook dat zal tevoren, en niet op het laatste nippertje, moeten worden vastgelegd. Betaald voetbal op zaterdag aan vang tussen 16 en 18 uur wordt wellicht ingevoerd in het seizoen 1980-1981. Ligthart (AZ'67) opteerde tij dens de vergadering betaald voetbal in Zeist voor eredi visie op zaterdag, eerste divisie op zondag, wat moeilijk haalbaar zal zijn vanwege bezwaar van de zijde van sommige eerste divisieclubs. Ling speelt tegen FC Twente (Van onze verslaggever) AMSTERDAM- Tcheu la Ling, die zaterdagavond tegen FC Den Haag buiten de lijnen bleef, denkt morgen in de herhaling van de bekerfinale tegen FC Twente in het Feyenoordstadion te kunnen spelen. De grillige vleugel spits had de hele vorige week grieperig in bed gelegen, nadat een zeiltochtje hem een kou had bezorgd. Pas zaterdagochtend was Ling weer op, maar nog niet in staat te spelen. Hij werd vervangen door Kaiser, terwijl Tahamata als rechterspits fungeerde. Piet Schrijvers liet zich bij de stand van 4-0 vervangen door Peter Jager om zijn geblesseerde knie te sparen. Hij speelt in ieder geval tegen FC Twente. Krol, die tegen Argentinië een enkel blesseerde en op dezelfde plaats zaterdagavond een tik kreeg, kan ook in de bekerfinale spelen. Jan Everse, die til vrij snel werd vervangen door Guido Penn, kreeg opnieuw last van een oude kuitblessure en het is twijfelachtig of hij morgen fit genoeg is om te spelen. ROTTERDAM Twente's trainer Spitz Kohn, die nog een jaar bij de ploeg blijft zodat van een eventuele overgang naar Anderlecht of Ajax geen sprake meer is, zoekt versterking voor zijn middenveld en aanval. Behalve met Martin Jol (Bayern München) is er ook contact met Hutting van FSC. Twente had ook belang stelling voor Simon Tahamate, die voor drie ton bij Ajax mocht vertrekken. Er was in principe al overeenstem ming bereikt maar Jan Zwartkruis gooide roet in het eten door Tahamata in staat te stellen in het Neder lands elftal een opzienbarend debuut te maken waarop Ajax ijlings de besprekingen verbrak. Bij Ajax dreigt overigens een bestuurscrisis en er wordt gedacht aan vervanging van voorzitter Harmsen. ROTTERDAM Feyenoord houdt er reksning mee, hoewel a van alle kanten stilzwijgendheid ujl wordt betracht, dat doelman Eddy Treytel volgend seizoen bij AZ'67 onder de lat zal staan. Directeur Stephen Is op zoek naar een nieuwe doelman en hoopt nog steeds dat Does burg kan worden ingelijfd. De kans daarop is gestegen want als Michel Valke weg mag bij Sparta - eerder dan zijn contract afloopt - zal Doesburg, die ook nog contractuele verplichtingen heeft, „smartegeld" vragen voor gederfde inkomsten. Feye noord wil Valke. wiens contacten met PSV in een im passe zijn geraakt - Valke heeft als adviseur Ger Lagen dijk aangetrokken in plaats van Cor Coster, die tot nu toe zijn belangen behartigde - aan zich binden. Feye noord heeft ook belangstelling voor Roger Albertsen van FC Den Haag. dat Harry Melis van de Rotterdamse ploeg wel wil hebben. Feyenoord wacht evenwel af of Gerard van der Lem wel of niet tekent. FC Den Haag heeft interesse voor Koos Waslander van Excelsior dat dan de momenteel in Amerika spalende Rob Ouwehand van FC Den Haag wil aantrekken. Eigenlijk zijn die vele overgangen te vergelijken met een kwartetspel: mag ik die van je, dan heb ik die voor jou.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1