DC-10 stort neer bii Chicago: 272 doden Aftopping prijscompensatie 55.000 sociale uitkeringen stijgen minder chotse supporters nassaal aangehouden KABINET KOMT CDA TEGEMOET Visvisioen Uitzending KRO hoogst onbehoorlijk VIER MILITAIREN IN MADRID GEDOOD Twee kinderen omgekomen bij felle brand Steun aan scheepsbouw niet rond EeidóëtSowwnt ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Editie VOOr f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: mr. rtaal ƒ43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Midden-Holland Zaterdag 26 mei 1979,69e jaargang no. 21358 Columbo In „Geef mij een perfecte moord" neemt inspecteur Co lumbo het op tegen een secre taresse: Ned.I, 19.55 uur. Op Ned.II om 21.20 uur deel 5 en zes van Anna Karenina. Zondag Ned.I, 20.00 uur: Een poppenhuis van Ibsen. Later enkele buien Zonnige perioden, maar in de loop van de dag opnieuw en kele buien. Middagtemperatu- ren ongeveer 17 graden. Mati ge, aan de kust en'op het IJs- selmeer af en toe vrij krachti ge wind uit zuidwest tot zuid. Vooruitzichten voor zondag en maandag: Aanhoudend wisselvallig. Iets hogere temperaturen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op 1 juli zal de prijscompensatie boven de 55.000 gulden worden afgetopt, dat wil zeggen dat iedereen die meer dan dat bedrag verdient over dat meerdere geen prijscompensatie zal krijgen. De opbrengst daarvan zal niet in een fonds worden gestort, maar komt direct ten goede aan de bedrijven. Verder zal op 1 juli een korting op de stijging van de sociale uitkeringen worden toegepast die uiteenloopt van 0,2 tot 0,7 procent. Ook zullen de toe slagen uit de bouw-cao en uitzendcao niet in de sociale uitkeringen en het minimumloon worden doorberekend. Dat is voorlopig de inhoud van het zogenaamde 1 juli-pak- ket dat het kabinet begin volgende week bij de Tweede Kamer zal indienen. Volgens premier Van Agt is enige ze kerheid dat het in de Kamer een meerderheid zal halen. Dat optimisme baseert de minister-president op het feit dat het kabinet het CDA bij het beraad over dit pakket nog een eind in zijn wensen tegemoet is gekomen. Dat geldt bij voorbeeld de aftopping, die tot groot ongenoegen van het CDA aanvankelijk pas zou ingaan bij een inkomen van 60.000 gulden. Voor het CDA, dat steeds de rechtvaardige verdeling van de matiging heeft benadrukt, was dit onaan vaardbaar. Ook de gedifferentieerde korting moet als een winstpunt voor, het CDA worden gezien. Aanvankelijk ging het kabi net immers uit van een korting met 0,5 procent voor alle uitkeringen. De nu overeenkomstig de wens van het CDA voorgestelde korting levert 70 tot 80 miljoen gulden minder op. Volgens premier Van Agt moet dit nieuwe gat in Be stek '81 overigens in dezelfde sector van de sociale uitkerin gen gedicht worden. In de praktijk betekent de korting op de uitekringen dat een AOW-trekker er globaal op 1 juli een rijksdaalder min der op vooruit zal gaan. Zijn uitkering komt in plaats van op 1370,30 netto op 1367,70 netto uit. De maximale uit kering in het kader van de WAO stijgt door een korting met 0,7 procent nu niet naar 2818,80 netto maar naar 2802,90 gulden netto per maand. Premier Van Agt wilde vrijdag geen enkele uitspraak doen over de hardheid van de verschillende voorstellen en over de vraag of de plannen nog te amenderen zijn. In politieke kringen wordt de marge waarbinnen wijzigingen voor het kabinet aanvaardbaar zijn echter uiterst gering geacht. In een eerste reactie toonde de WD-fractie zich vrijdag nogal teleurgesteld over het handhaven van de aftopping, waarvan zij een fel tegenstander is. Volgens woordvoerder De Korte blijven de bezwaren tegen dit ingrijpen in de al afgesloten cao's ten nadele van de middengroepen rechtove reind staan en zal de WD, die zich daarbij gesteund weet door de vakbonden en door de PvdA, haar verzet ook bij de parlementaire behandeling van dit pakket naar voren brengen. De FNV noemt in een erste reactie de plannen een „verde re afbraak van de sociale zekerheid" en het geheel „een aansluiting". De korting op de uitkeringen wordt vierkant 'van de hand gewezen, omdat daarmee de koopkracht van de mensen met een uitkering achter zal blijven bij de inko mensontwikkeling van de werkenden. Ook is de FNV het niet eens met het ingrijpen in de al afgesloten contracten. Ook het CNV spreekt zich uit tegen de korting op de socia le uitkeringen. In nominale bedragen is het effect van de korting op de uitkeringen van gehuwden zonder kinderen, inclusief vakan tiebijslag, volgens het voorstel per 1 juli als volgt: Thans Per 1 juli Per 1 juli zonder korting met korting 1340,50 1370,30 1367,70 wao (even boven minimum) modaal maximaal wvv modaal 1362,— 1394,60 1391,40 1549,— 1584,60 1580.— 2755,— 2818,80 2802,90 1399,— 1430,20 1428,50 CHICAGO (UPI) Een DC-10 van de Ameri kaanse luchtvaartmaat schappij American Air lines is vannacht enke le seconden na te zijn vertrokken van 's we relds grootste luchtha ven, O'Hare in Chicago, in een vuurbal neerge stort. Geen van de 272 inzittenden van het toestel heeft de ramp overleefd. „De vernie ling was zo totaal", zo vertelde een priester op de plaats van de ramp, „dat ik er niet aan twijfel dat de in zittenden niet hebben geweten wat er gebeur de". TOESTEL ENKELE SECONDEN NA DE START EEN VUURBAL Vlaggetjes geven aan waar de slachtoffers werden gevonden temidden van de brokstukken van de verongelukte DC-10. Het weer liet niets te wensen over toen het toestel opsteeg voor een rechtstreekse vlucht naar' Los Angeles. De passagiers, meest vakantiegangers, wilden gaan genie ten van een verlengd Memorial Day-week- einde. Ook twee Nederlandse echtparen, de families A. Schots en R. Rothfuss, behoor den tot de passagiers. Het toestel steeg tot 60 meter hoogte boven Chicago's buiten wijken. Toen, bij het nemen van een bocht, schoot de neus naar boven en viel het toestel naar achteren naar de grond. Volgens een piloot op het vliegveld dook het toestel echter met de neus naar de grond. Een woordvoerder van de rijksluchtvaart dienst in Washington zei dat de linkermo tor van het toestel bij de start in brand gevlogen en op de startbaan gevallen. Het landingsgestel was nog steeds uit toen het toestel tegen de grond sloeg, temidden van drie parken met sta-caravans op ruim twee kilometer van de luchthaven. Volgens de verkeerstoren van O'Hare was het contact met het toestel normaal geweest. Er waren geen noodsignalen gegeven. De zwarte rook die uit het toestel opsteeg was mijlenver te zien. De hitte schroeide de huid van de caravanbewoners, van wie er enkelen brandwonden opliepen. Het wrak smeulde nog ruim een uur later.. Eigenlijk waren het alleen maar brokstuk ken een tien meter lang stuk van een vleugel, een motor, een onderstel met wie len. Het dodental van de ramp is bijna het dubbele van wat tot gisteren de grootste vliegramp uit de Amerikaanse geschiedenis was: de botsing boven San Diego van een Boeing-727 met een Cessna in september van het vorig jaar; toen waren er 144 do den. Ontspanning, na tuur, sport, recrea tie, water...vissen Voor de één is het de ontspanning, voor de ander juist de natuur en weer voor een ander de sport. Maar een on loochenbaar feit is, dat vissen zoveel in zich bergt, zoveel genoegen schenkt, dat bijna twee mil joen Nederlanders niet aan de verlei ding 'kunnen weer- staan af en toe een hengeltje uit gooien, week vrijdag mag het weer! Maar al vandaag willen wij alle wachtenden een voorproefje geven in de vorm van drie extra pagina's, wel ke geheel gewijd zijn aan het nieuwe aan de grote dag, dat deed Koos Bosch ook, tot een knaap van een kar per er met zijn dob ber vandoor ging. Dat verhaal en veel meer visnieuws vindt u vandaag in Visvisioen BOND ZONDER NAAM: HAARLEM Het bestuur van de Bond zonder Naam vindt de uitzending van het KRO-programma De Nachtspiegel, waar in werd gesuggereerd dat de belangen van de Bond en zijn di recteur vermengd zouden zijn „onjuist en hoogst onbehoor lijk". Momenteel bestuderen het bestuur en zijn raadsman de tekst van het programma, waarin volgens het bestuur de fei ten verkeerd of onvolledig en uit hun verband gerukt zijn weergegeven. Aan het bestuur, aldus een verklaring, zijn geen onoirbare fei ten bekend. Het bestuur van de Bond zonder Naam en de KRO hebben al meer dan een jaar geleden diverse langdurige besprekingen gevoerd, waarbij de vragen van de omroep uit voerig en gedetailleerd zijn beantwoord, aldus het bestuur. Het vindt het onaanvaardbaar dat zonder overleg in het program ma is gesteld dat de antwoorden van destijds onbevredigend waren. De accountant heeft de administratie van de Bond ac curaat bevonden, aldus de verklaring. Varroa-mijt bedreigt bijen en fruitteelt DEN HAAG Met de moge lijke komst van de Varroa- mijt worden de bijen in ons land bedreigd, en daarmee de fruitteelt. De Varroa-mijt heeft al grote schade aange richt onder de bijenvolken in Duitsland en de kans is groot dat de mijt vanuit Duitsland ons land binnenkomt. Van de ongeveer 15.000 bijenhouders in Nederland zijn er naar schatting 10.000 die regelma tig bijenvolken verhuren aan fruittelers voor de bestuiving van bloemen van ondermeer aardbeien, frambozen, kruis bessen én kersen, maar ook van appels, peren en zelfs au gurken. De komst van de mijt zou kunnen betekenen dat er over een of twee jaar geen gezonde, bij meer is in Neder- MADRID Bij een van de zwaarste aanslagen tegen de Spaanse strijdkrachten zijn gisteren in Madrid een generaal, twee kolonels en hun militaire chauffeur gedood. De Baski- sche afscheidingsbeweging ETA heeft de verantwoordelijk heid voor de aanslag opgeëist. De moord gebeurde daags na een debat in het parlement over de bestrijding vsn de terreur. Twee met machinepistolen gewa pende mannen /uurden -ijftig s hoten af op de auto van de militairen en slingerden vervolgens een handgra >aat in de auto, waar an het dak in de lu ht werd geblazen. Lt-genenraal Luis Gomez Hortiguela, een strijdmakker van generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog, was een van de doden. Bij een schietpartij in Sevilla kwamen een inspe teur van poli tie en een guerrillastrijder om het leven. De politieman was bezig met de controle van papieren, toen het vuur op hem werd geopend. 1M I 8 h' W On tTAirOAl* .4 fin C V, f frt )NDEN Ongeveer 400 Schotse voetbal- pporters mochten gisterochtend na langdu- g:e ondervraging door de politie hun trein- is naar Londen voortzetten. Vandaag wo- ;n zij op Wembley de jaarlijkse „internatio- ile" voetbalwedstrijd tussen Schotland en ïgeland bij. Café's, clubs en winkels van it Londense West End hebben echter hun iuren en ramen gebarricadeerd uit vrees >or de barbaarse vernielzucht van dronken ihotten. eigenaars en caféhouders hebben gelijk, it de vooruitzichten zijn uitermate ongun- In de nachttrein, die de Schotse suppor- rs van Glasgow naar Londen bracht is een )ord gepleegd. Een van de reizigers werd ït een mes doodgestoken, mand trok aan de noodrem toen de snel- sin gisterochtend omstreeks kwart over drie itse tijd het station van Warrington in Cheshire naderde. Toen de trein tot stilstand was gekomen stond alles op stelten. De politie gaf alle 500 passagiers opdracht te blijven zit ten. Vervolgens werd heel die rumoerige kud de in groepen van dertig voor ondervraging naar het politiebureau van Warrington ge bracht. Hoewel bijna alle Britse voetbalfans zich gere geld schuldig maken aan weerzinwekkende dronkenschap en vandalisme, munten de Schotten hierin uit op een manier, die iedere beschrijving tart. Na de wedstrijd blijven de Schotten heel de nacht in Londen rondhangen en zullen overal .pogingen doen om binnen te dringen om hun vleselijke nadorst te lessen. Het heeft weinig belang wie zaterdagmiddag op Wembley de „internationale" voetbalwedstrijd wint. Schotse supporters zijn niet gevaarlijker na een neder laag dan na een overwinning. Zondag 27 mei VERONICA DRIVE-IN-SHOW Aanvang 20.00 uur Blesse Paard Stompwijk KRAGGENBURG - Twee kinderen zijn gistermiddag om het leven gekomen bij een felle brand in een schuur op een fruit- teeltbedrijf in Kraggenburg (Noordoostpulder). vermoed wordt, dat de ki ideren op de zolder /an de s huur met vuur hebben gespeeld. Er lag wat materiaal opgeslage zi als h« ute kiste o endien was de s. huur geheel van hout, zodat het gebouw spoedig in lichterlaaie stond. dsi OS V DEN HAAG - Er is nog altijd geen besluit genomen over een mogelijke steunverlening aan het RSV-concern om daarmee de scheeps- nieuwbouw van de VDSM voor Nederland te behouden. Premier Van Agt vertelde vrijdag na afloop van het kabinetsberaad niet verder gekomen te zijn dan een eerste verkennende bespreking aan de hand van de rapporten die het overleg van bonden, RSV-directie en overheid tot nog toe heeft opgeleverd. Zoals bekend heeft het RSV-concern zo'n 750 miljoen gulden steun nodig voor de nieuw bouw en de reparatie- en off shore-afdeling. In het hierover gevoerde overleg is men er steeds vanuit gegaan dat deze week een defi nitieve beslissing zou moeten vallen. Volgens Van Agt heeft het kabinet echter meer tijd nodig. De Industriebond NW/NKV heeft som ber gereageerd op het uitblijven van een kabi netsbeslissing. ff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1