<3owtcvnt Een-derde van automobilisten te laat op werk Dierenbescherming: vissen hebben ook gevoel Trudeau verliest Joe Clark nieuwe premier van Canada v Open in Limburg twee nieuwe kolenmijnen Commando groep op spoor van Idi Amin DAGBLAC VOOR Woensdag 23 mei 1979,69e jaargang no. 21356 ekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur. J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementer ial ƒ43,05; jaar 160,70; lossé nummers: 55 cent. HAI" Blondie Kort muzikaal .portret van de groep Blondie in „Count down" van de VOO op Ned. II 20.32 uur. Voorts talenten jacht in de „Operatie Pettico at" om 22.30 uur. Op Ned. I om 20.00 de Hon gaarse speelfilm „Het spinne- web" over een boer in een communistisch land. Wisselvallig Enkele buien, maar ook zon nige perioden. Matige aan de kust af en toe krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Middag- temperaturen ongeveer 16 graden. Morgen zon: 5.35 21.39. Schev. hoogw. 2.37 en 15.05. Laagw. 10.33 en 23.07. ENA Johan heeft in Pasa- bevestigd dat ree-eenheid met Michels weer rsteld. Hij heeft definitief laten n bij de Los es Aztecs. Cruyff heeft ag een meerja- intract getekend le club uit Los es. De gqldelij- lorwaarden van fereenkornst zijn bekendgemaakt, volgens ge- zou hem miljoen gulden Jangeboden. (Van een onzer ver slaggevers) DEN HAAG - BI] tal van onderzoeken in de laatste jaren is gebleken dat vissen in tegenstelling tot wat altijd is beweerd wel degelijk pijn, plezier en angst kun nen ervaren. Reden voor de Dierenbe scherming om ter ge legenheid van de o- pening van het vissei- zoen op 1 juni een actie te voeren om de aandacht te vesti gen op de noodzaak van optimale behan deling van sportvis sen Voorzitter D. van Haarlem van de werkgroep „Dierenbe scherming en sport- visserij" zegt het sportvissen met ethi sche vragen te willen begeleiden. De 1,7 miljoen geregistreer de sportvissers en 500.000 „zwartvissers" beoefenen hun sport zonder te beseffen dat vissen ernstige schade kunnen lijden van de vangst. De Dierenbescherming dringt er bij de over heid op aan, bij de verstrekking van vis- kaarten begeleidende voorlichting te geven. Zelf heeft de Dieren bescherming een fol der uitgegeven, die door iedereen kan worden aangevraagd. Om te voorkomen dat vissen onnodig lijden geeft de Die renbescherming daar in zes tips: probeer te voorkomen dat de vis de haak inslikt; raak een gevangen vis alleen met natte handen aan; zet een gewonde vis niet te rug maar doodt hem; gebruik liever geen leefnet, dat bescha digt de vissen ern stig; doodt onmiddel lijk elke vis die niet wordt teruggezet. Een doorn in het oog van de Dierenbe scherming is het wedstrijdvissen. Om in zo kort mogelijke tijd veel vissen te vangen wordt de ge vangen vissen de haak uit debek ge broken en worden de vissen naar de con troleurs geggooid. De Dieren bescherming eist met de wet in de hand dat aan het zonder noodzaak ver oorzaken van pijn of letsele een einde wordt gemaakt. De Sportvissersfede ratie zegt in een re actie, dat het niet juist is de excessen in de sportvisserij te gebruiken als norm voor het gedrag van de Nederlandse sportvisser. Er zijn mensen die onspor tief vissen, geeft de federatie toe, van daar de eigen actie „Vis wijs". In gevangenschap geboren Deze ruim twee weken oude merlin-havik is in gevangenschap en wel in Seattle uitgebroed. Het is voor het eerst dat zoiets is gebeurd. Het dier heeft de naam ,,Kid" gekregen. ,,Kid" maakt niet de in druk. dat hij toekomst opgewekt tege moet ziet. 367 GEVOLG VAN FILES IN SPITSUUR j (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Eenderde van de au tomobilisten die op werkdagen in spitsuurfiles staan, komt vaak te laat op het werk. Van hen vindt 78% het te Iaat komen vanwege de filé een redelijk excuus. Spitsuurfi les bestaan voor een aanzienlijk deel iedere werkdag weer uit dezelfde mensen. Niettegenstaande dat, zijn er nog automobilisten (6%) die de file hemelaal niet vervelend vindt. Dit zijn enkele conclusies uit een en-" quete die het instituut voor markton derzoek Inter View te Amsterdam in opdracht van de redactie van Sociaal Economisch Management en de ANWB heeft gehouden onder auto mobilisten, die deel hebben uitge maakt van de dagelijkse files bij Vi- anen, Ridderkerk, Coentunnel en Van Brienenobrdbrug. Bijna 60% ervaart van de files een nadelige invloed, vooral op het hu meur en 55% constateert dat de agressiviteit in de spitsuurfiles is toe genomen. Het meest „humeurig" zijn de filerijders bij Vianen (63%) en Ridderkerk (54%). Een minder nadeli ge invloed ervaren de automobilisten bij de Van Brienenoordbrug (40%) en Coentunnel (37%). Volgens 10% is er ook sprake van nadelige invloed op de kwaliteit van-het werk. Rond 71% van de spitsuurfilerijders werkt in het particulier bedrijfsleven en 20% bij de overheid. De meeste overheidsdienaren werden aangetrof fen bij de Coentunnel. v' Rond 45% van de filerijders woont minder dan 30 km van het werk, 13% moet meer dan 60 km afleggen. De helft van de ondervraagden was, om aan de files te ontsnappen, wel eens overgestapt op het openbaar vervoer. Van hen was 37% tevreden of zeer tevreden en 61% ontevreden of zeer ontevreden met het openbaar r, vooral de „Ridderkerkers". POLITIEAUTO'S IN BRAND GESTOKEN Vijf politieauto's werden in San Francico in brand gestoken tijdens een protestbetoging nadat een jury een proces had afgewezen tegen de vroegere politiecommissaris Dan White. Deze wordt verdacht van moord op burgemeester Ge orge Moscone en politiecommissaris Harvey Milk. De betoging had. plaats bij het stadhuis van San Francisco. De schade was aanzienlijk. nonstranten San Salvador dgeschoten SALVADOR (AP/U- Je politie heeft gisteren vuur geopend op drie len demonstranten in de de Venezolaanse ssade in San Salvador. )ij zijn veertien mensen een onbekend aan- wond geraakt, ihietpartij begon na po- an de demonstranten el te brengen naar leden iet Revolutionaire Volks die zich in de ambassa- irschanst houden. De ne- lan in het ambassadegq- zitten zonder water, en eten sinds maan- n de Venezolaanse am- ieur en zeven anderen slaagden te ontsnappen, achtoffers van gisteren gewelddadigheden tegen jering brengt hun aantal alleen al deze maand. STE K'S ARIA AL rlies Estel ,8 miljoen tonze sociaal-economische tie) IEN Estel (Hoesch- jvens) heeft het eerste ral van dit jaar afge- met een verlies van lil joen gulden. vierde kwartaal van 'orig jaar bedroeg het s 116,1 en in het eerste :aal 120,5 miljoen gulden, het tweede kwartaal van verwacht de raad van PI ur een zij het beperkt £L itief resultaat. de barre winter en ten van het arbeidscon- in de Duitse staal, dat idden januari voortduur- aden in het eerste kwar- juist zoals in de laatste naanden van vorig jaar grijke produktie- en af- liezen op, die vooral de es staal, \staalverwerking 239 indel aanzienlijk hebben loed. ADVERTENTIE Hemelvaartsdag VERONICA DRIVE-IN SHOW Aanvang 21.00 uur. Studio 246 Wolsteeg, t/o Stadhuis Leiden BUMA vreest goedkope cassettes uit Verre Oosten (Van onze popredactie) AMSTERDAM - Uit landen uit het Verre Oosten berei ken steeds meer cassettes met muziek ons land, waarop geen auteursrechten zijn be taald aan de betrokken ar tiesten en die voor een prikje op de Europese markt wof- den gebracht. BUMA/STEMRA, die de rech ten voor artiesten regelt, heeft intussen een waarschuwing laten uitgaan naar alle platen- handelaren. Vooral in Indone sië worden van Nederlandse, artiesten illegale opnamen uit gebracht, waarvoor die arties ten geen cent krijgen. 1È 9®** p i< a&ttrilHiHladfii Joe Clark brengt zijn stem uit in Jas per, een stadje in de provincie Alberta OTTAWA (Rtr) Premier Pierre Trudeau van Canada heeft gisteren de parlementsver kiezingen in zijn land verloren. Zijn opvolger heet Joe Clark (39), pas drie jaar leider van de „Progressieve conservatieve partij", die overigens vijf zetels tekort zal komen voor de absolute meerderheid in het 282 zetels tel lende parlement. De partij die na zestien jaar liberaal bewind weer aan de macht komt, zal daarom de steun van de naar links neigende Nieuwe Democraten nodig hebben om een doelmatig bewind te kunnen voeren. Een van de moeilijkste problemen waarmee Clark te maken krijgt is de afscheidingsbewe ging in de franstalige provincie Quebec, waar de partij van Clark slechts twee zetels won. Clark heeft zich uitgesproken voor een werke lijk nationale regering. Joe Clark komt uit een kleine boerengemeen schap in de westelijke provincie Alberta. Zijn kwaliteiten zijn vrijwel onbekend, maar hij is jarenlang beschouwd als politieke lichtgewicht die het nooit tegen Trudeau zou kunnen bol werken. Hij beloofde echter een eerlijk en fat soenlijk bewind met veel aandacht voor werk loosheid en inflatie. In zijn jeugd werkte Clark als verslaggever op de krant van zijn vader, later bij andere bladen. Hij studeerde geschiedenis, rechten en politieke wetenschap pen, en vanaf 1972 richtte hij zich op de poli tieke praktijk. Handgemeen bij Sociale Dienst LEIDEN Een 35-jarige Lei- denaar is licht gewond ge raakt na een handgemeen met een ambtenaar van de Sociale Dienst aan de Heren singel. De Leidenaar kwam gister morgen rond half twaalf naar de dependance van de Sociale Dienst toe. Hij eiste van de portier een bepaalde ambte naar te spreken. Toen 'deze niet onmiddellijk de betref fende ambtenaar van het be zoek wilde verwittigen, be dreigde de Leidenaar de por tier. Op dat moment kwam de be treffende ambtenaar net aan lopen. Het kwam tot een handgemeen, waarbij de Lei denaar het onderspit moest delven. Hij werd met lichte verwondingen naar- het Aca demisch Ziekenhuis vervoerd. HUUR uw PIANO PLEIDOOI VAN EUROPEES DESKUNDIGE 99 99 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De aanleg van twee nieuwe kolenmijnen in Limburg met een produktie van di miljoen ton kolen per jaar moet op dit ogenblik technisch en economisch haalbaar zijn. In vijf tot zeven jaar kunnen deze twee mijnen gebouwd worden. Zo ontstaat werk voor zeker vijfdui zend man, waarvan tweeduizend on dergronds. Met dit pleidooi voor het opnieuw pro duceren en gebruiken van steenkool ondersteunt de oud-direkteur van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ir. C. J. A. Berding het stand punt, dat thans al verschillende ener giedeskundigen in Nederland innemen. Ir. Berding wijst er in het blad „De ingenieur" van deze week op, dat vol gens hem de Zuidlimburgse kolenvel den „Emma" en „Beatrix" het eerst in aanmerking komen voor de aanleg van de twee nieuwe mijnen. Hij toont verder aan dat in de Nederlandse bo dem zich een kolenvoorraad van dui zend miljard opgeslagen bevindt. In de concessiegebieden Emma, Beatrix, De Peel en Achterhoek kan na ver loop van tijd technisch gezien onge veer één miljard ton naar boven wor den gehaald- OMMEN (ANP) Een 55jarige automo bilist uit Hardenberg een stevig welkom bereid op het politiebureau in het Over ijsselse Ommen, toen hij dit bureau gis termiddag met zijn auto binnenreed. Hem werd nog vóórdat de schade was opgenomen een bloedproef afgenomen. De man had blijkbaar met een te hoge snelheid de bocht in de weg vlakbij het politiebureau genomen. Hij ramde daar bij een tuinmuurtje om vervolgens door de voorgevel, zoals het rapport vermeldt het bureau binnen te rijden. Hij kwam er zelf zonder verwondingen af. NAIROBI (Reuter) Een internationaal samengestelde parti culiere commandogroep die op de verdreven Oegandese presi dent jaagt heeft met grote zekerheid vastgesteld, dat de hui dige verblijfplaats van Amin een zwaarbewaakt landbouwbe drijf is in het noordwesten van Oeganda in het gebied ten westen van de Nijl waaruit Amin afkomstig is. De leider van de groep, de Amerikaan Daniel Waltener, ver klaarde gisteren in Nairobi, dat zijn mannen binnen Oeganda de stem van Amin maandagavond op het bedrijf hadden ge hoord door middel van elektronische afluisterapparatuur en dat men hem in de afgelopen drie dagen op het terrein had gesignaleerd, maar Waltener kon de juiste plaats van de boer derij nog niet geven. Volgens de Libische leider Khadaffi is' de verdreven Oegande se president in Noord-Oeganda bezig met het voorbereiden van een guemllacampagne tegen de Tanzaniaanse invasie- Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1