Binnen vijf minuten kan ik weer in de Groenoordhallen staan" EllSü&jEii mmwm m EGENDE WUKFEEST lEERBURG OPNIEUW if 'ESLAAGD EVENEMENT Rommelmarkt levert meer dan zes mille op voor Herensingelkerk Geen uitvoering Brahms' requiem ojecttheater LEIDSE COURANT MAANDAG 21 ME11979 PAGINA 3 ■^slagen directeur Daey Ouwens wint ook laatste rechtgang van gemeente ie» jJEN „De uitspraak van de hoogste >iien er in ambtenarenzaken betekent, dat er opening is ontstaan. Misschien be- gemeente Leiden door deze uitspraak e fouten heeft gemaakt en is ze te proberen die fouten weer ongedaan Dat kan, want het is heel goed (194if[j)t dat ze me weer directeur van de loordhallen maken. Het Groenoordhal- iplex kan twee directeuren best gebrui- jïdré de Jong zou zich dan als direc- let de veemarkt en de sport kunnen be iden, terwijl ik me als directeur zou (n op de evenementen. Dat is een goede, i Joiiische oplossing. In feite zou dat de Erjere situatie weer doen terugkeren, met ar«m#iige verschil, dat André de Jong dan ineer als adjunct-directeur zou opereren, een dergelijke oplossing zou men onder kunnen bereiken, dat men geen geld uit •Pe4meenschapskas betaalt aan iemand die n r in z'n luie stoel blijft zitten. Ik wil 55 weer aan de slag. Ik ben direct bereid erleden te vergeten, als ze me m'n direc- post maar weer terug geven. De rechter me immers nu wel in het gelijk gesteld, er ay*ik heb op dit moment toch het gevoel, ie k verloren heb. Het is een soort Pyrr- verwinning geworden en dat is het laat- it ik heb gewenst." (egt de thans 48-jarige T. C. Daey Ou- in zijn woning aan de Margrietstraat 10 inthuizen. Afgelopen vrijdag stond hij de laatste maal tegenover de gemeente voor de hoogste ambtenarenrechter. v werd hij in het gelijk gesteld. De ge- Leiden kreeg te horen, dat de ontsla- •ecteur van de Groenoordhallen tot zijn .05 ij jaar een maandelijkse uitkering dient te en van ongeveer tachtig procent van aris, pakweg 60.000 gulden per jaar, een eenmalige uitkering van vijftig belastingvrij smartegeld. herinnering nog even op te frissen in irt de slepende geschiedenis van de man "'•■'bor het Leidse gemeentebestuur ten on- 1 eu2ï als „kop van Jut" werd gebruikt; een eur die, na lang getergd te zijn, zijn tan iet zien en zijn ontslagredenen voor de |>ank vermaalde en als hoopjes ondes- 1 jg beleid achterliet Daey Ouwens werkte T. C. Daey Ouwens voor de Groenoordhallen. zo'n jaar of vijf als directeur in de Groe- noordhal, André de Jong was adjunct-direc teur. Op 4 januari 1974 werd hem verzocht bij het college van b. en w. te komen. Het college vroeg hem voor een periode van enkele we ken vrijwillig verlof te nemen. In die periode zouden tegen hem ingebrachte beschuldigin gen, die er ruwweg op neerkwamen dat hij binnen het Groenoordhallen-geheel disfunctio neerde, onderzocht worden. De zes weken werden verlengd tot twee maanden. Een uur voordat het vrijwillig verlof voorbij was werd er bij de buren van Daey Ouwens een brief afgegeven (Daey Ouwens was zelf niet thuis) waarin stond, dat hij met onmiddellijke in gang was geschorst. Eerst na die schorsing werd een commissie geformeerd die een on derzoek instelde. T. C. Daey Ouwens heeft van het begin af aan de resultaten van dit na negen maanden afgeronde onderzoek aange vochten. („Het was niet eerlijk. Alles wat te gen me was werd gebruikt, de goede punten kwamen niet aan de orde.") Tegen de beslissing tot schorsing ging direc teur Daey Ouwens bij de ambtenarenrechter in beroep. De rechtsgang werd door de ge meente duidelijk gerekt. Eerst werd de heer Daey Ouwens een geneeskundige keuring op gelegd en wat later werd hij voor onderzoek onder protest overigens naar een psychi ater gestuurd. De gemeente verloor uiteinde lijk voor de ambtenarenrechter. Ook het ho ger beroep verloor de gemeente. In november 1976 bleek de gemeente echter hardleers te zijn en ontving de heer Daey Ouwens een ont slagbrief. De beslissing over dit ontslag werd door de gemeenteraad geloosd met een krap pe meerderheid van twee stemmen. Ook tegen het ontslag spande de heer Daey Ouwens een procedure aan bij de ambtenarenrechter. De gemeente verloor en ging in hoger beroep. Af gelopen vrijdag kwam de beslissing van deze laatste episode. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in ambtenarenzaken stelde de gemeente opnieuw in het ongelijk. De overwinnaar van de rechtsgang Daey Ou wens meent echter toch verloren te hebben. „Er is geen recht gedaan. Word ik schuldig geacht, dan is mijn ontslag terecht geweest en moet ik weg. Ben ik echter niet schuldig, dan had de rechter ervoor moeten zorgen dat ik weer in m'n oude functie terug had kunnen komen. Dpt is niet gebeurd en daarom vind ik niet dat ik gewonnen heb. Daey Ouwens wil dus terug naar de Groe noordhallen. Gezegd moet worden, dat zijn opvolger André de Jong het sinds het ver dwijnen van z'n directeur niet slecht heeft ge daan. Integendeel. De nu weer in ere herstel de directeur Daey Ouwens ziet dat ook wel in. Hij maakt daarbij wel de kanttekening, dat veel van de uitgevoerde verbeteringen in feite een uitvoering van zijn plannen behelst. Zoals de aanbouw van een nieuwe hal, het nieuwe restaurant, de gewijzigde terreininde ling en ook meent hij mede debet te zijn aan de gunstige ontwikkeling van de veemarkt, die thans als tweede markt van Nederland te boek staat. Het idee van Daey Ouwens om naast De Jong als tweede directeur te gaan optreden heeft toch veel positieve elementen. Een van de belangrijkste daarvan is, dat de gemeente Leiden tenminste waar voor haar geld krijgt Het langdurig betalen van een ste vige maandelijkse uitkering aan iemand die daarvoor geen tegenprestatie levert, zou voor elke gemeente onverstandig zijn. Zeker voor een gemeente die toch al krap bij kas is. Taizé reis Het dekenaat Leiden organiseert van 2 tot en met 14 au gustus een Taizé-reis. Het zesdaagse verblijf in Taizé wordt voorafgegaan door een vierdaagse voettocht. In Taizé zal de Nederlandse afvaardiging verdeeld worden over de verschillende équipes, zodat iedereen andere er varingen kan opdoen. Zij, die belangstelling hebben voor deze ontmoeting kunnen bij onderstaand adres een in schrijfformulier aanvragen. De minimumleeftijd is zeven tien jaar. Op een nog nader te bepalen datum in juni wordt een voorbereidingsweek gehouden. De kosten van de week liggen rond de driehonderdvijftig gulden. Inlich tingen over het programma en nadere bijzonderheden omtrent het doel van de internationale ontmoeting zijn te krijgen bij het secretariaat „Taizé reizen": Jos van Re- mundt Splinterlaan 105, 2352 SE Leiderdorp. Tel. 071- 891.951. Gevonden voorwetten In de maand april zijn de volgende voorwerpen gevon den: diverse portemonnees, geldbedrag, stoffen tas, da mestas, tas met kleding, sporttas, tas met schoenen, doos je met sieraden, dameshorloge, ring, zilveren armband, gouden damesring, zilveren dameshorloge, blauwe jopper, verzekeringsplaatje, voetbalschoenen, damesbril, zonne bril, lap stof, tennisrok, verpleegstersspeld, kinderbril, midzwaard surfplank, frans boek, lampekap, medaille, kindertasje, bibliotheekboek, quartshorloge, kinderhorlo ge. Voor inlichtingen kan de afdeling gevonden voorwer pen van de politie worden geraadpleegd. Zonneveldstraat 10. Telefoon 071-149961 toestel 111 (maandag t/m vrijdag tussen 08.00-20.00 uur). u Paf »9- A. chrf h e 'EN Het negende ^est van de stichting burg is zaterdag weder- ïen geslaagd evenement et traditionele in dit oostelijk stukje in bood evenals voor- 3e jaren een groot aan- Ittracties. Vooral de kin- uit de 4000 inwoners wijk konden plezier aan de meest uiteen- 14.45 ide verrassingen. Het ide weer hielp hier een bij en dat was aan de de Meerburgse ook wel heel goed te ichtipg voor het jeugd-, Iren- en volwassenenwerk leerburg had het voor- feest van een gevarieerd Je*aJamma voorzien. Op het "1 grasveld aan de Wierickstraat verzamélden zich rond half tien de kinderen uit de buurt, die mee zouden doen aan een verkleedoptocht door de wijk. De kinderen beelden hierbij naar eigen keuze een dier, een beroep of iets anders grappig uit Zo mochten zij bijvoorbeeld ook van de par tij zijn met versierde steps, fietsen of karretjes. Drum band Matilo en majorettenpe- leton „De Matilo's" trokken in de optocht mee met als gas- torkest „Concordia", dat zoals elk jaar aan het feest mee doet Om elf uur, bij het ein de van de optocht, kregen de kinderen die zich het leukst hadden verkleed van de jury een prijsje. Ook de rommelmarkt voor het clubhuis „Klein Matilo" aan de Zaanstraat draaide za terdag erg goed. De op brengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het buurtfonds en wordt gebruikt voor het houden van allerlei activiteiten, terwijl ook nog een bedrag wordt gereser veerd voor de vernieuwing van het buurthuis. Op de markt, waar verschillende kraampjes stonden opgesteld, was vooral het rad van avon tuur erg in trek, omdat de kinderen daar leuke prijsjes konden winnen. Rond een uur of een had de markt in totaal al meer geld opgebracht dan de marktdag van verleden jaar. De ontvangsten lagen zaterdagmiddag rond de 13.000 gulden. De spulletjes Het rad van avontuur trok vele goklustigen voor het kleine Waterlooplein waren de dagen er voor door een bestelauto bij de opgehaald. dat een optreden van het Haags Mariorettentheater en 's avonds rond half acht een groots waterkussengevecht bo ven de vijver aan de IJsselka- de. Terugkerend succes bij deze feestelijkheden was ook dit maal de Jan Plezier met twee stevige paarden ervoor die de ganse dag door Meerburg trok met een volle bak en thousiaste kinderen achter de teugels. LEIDEN Stellig hebben veel Leidse muziekliefhebbers uitgekeken naar de uitvoe ring van Brahms' requiem, zaterdagavond in de Stadsge hoorzaal. Helaas was dirigent Ferdinand Leitner door ziek te verhinderd. Zijn vervanger was de dirigent van het Con certgebouworkest, Kirill Kon- drasjin. Deze had de taak in korte tijd een geheel ander programma in te studeren. In Mendelssohns ouverture „De Hebriden" bleek hij een rustige en zakelijke dirigent met een -vaste greep op het orkest Hij wist dit tot een maximale inzet te brengen en een gedisciplineerd en krach tig samenspel. Hierdoor kwam naar ons gevoel de milde stemming in de muziek, vooral bij de blazers, soms wat in het gedrang. Soberheid en zelfs ingetogen heid kenmerkte de uitvoering van „Lieder eines fahrenden Gesellen". Mahler heeft bij de vier volksliederen uiterst sub tiele muziek geschreven. De voordracht van de solist, Wolfgang Schoene, was even wichtig en zonder enig effect bejag. Hierdoor kwamen alle de muziek volledig tot hun recht. De orkestbegeleiding sloot hier geheel bij aan. Speciaal de landelijke sfeer uit het tweede deel en het typerende ritme uit het vierde werden treffend weergegeven. Wel vonden we dat met name de solist in enkele passges meer dramatiek had kunnen leggen. Na de pauze kwamen de Brahms-liefhebbers toch nog aan hun trekken in de uitvoe ring van zijn vierde symfonie. De krachtige klank die het orkest bezat, zorgde voor een temperamentvolle en vaak ge laden uitvoering. De virtuosi teit waarmee b.v. het scherzo werd gespeeld, was verbluf fend. Toch leek het of Kon- drasjin deze soms wat afrem de, zodat de spanning in de muziek even week. De muzikaliteit was tot in de details verzorgd, ook in de technisch meest moeilijke pas sages. Stond de faam van di rigent en orkest bij voorbaat al borg voor een goed con cert, het dwong diep respect af wat Kondrasjin in korte tijd heeft weten te bereiken. Dirk Vooren JN In „Anirike", het stuk dat ivond door het Projekttheater in <AK gespeeld werd, was, ondanks it dat er veel gesproken werd, een di0 Jjke mime-invloed merkbaar. Dit 22.25jVooral uit de korte, duidende ma- )j^wsjan spelen, en het gebruik van sym- /anL" wag jjg jjet ware een toneelstuk ho: dat wat niet nader uitgelegd I te worden, werd ook. niet uit- Informatie die overbodig was handeling, werd niet gegeven. :elijke informatie presenteerde oog en zakelijk. De personages bepaald door de functie die zij in het stuk (directeur, actievoer- Niet het waaróm van hun han- belangrijk, maar het feit dót zij op de manier zoals zij deden, was dan ook geen psychologisch i Eerder het tegenovergestelde: het tonen hoe de algemene gedragslijn mensen in een situatie als de ge- nl. verzet en onderdrukking in een Er blijkt een vaste patroon te zijn toegepaste manipulatietechnieken, r ook dat het stuk eindigt op de- EchoLmanier waar°P het begonnen is. GoaiFranderd- 1 de tekst op het verbale vlak de •uwer informatie gaf, deed de sym- dat op het associatieve vlak. Het de tekst nader uit, en voegde nieu- nenten toe. De gebruikte symbolen goed toegepast; ze waren helder en te diepgaand. Het projekttheater :ozen voor een tonende (afstandelij- lier van spelen, met hier en daar •g realistische momenten. Het suk een bondige manier gespeeld, die ichtig overkwam op het publiek. werden gegeven, franje was iten. Binnen dit geheel viel aan het zelfmoord van Anirike wel uit de plotselinge romantisering van de oon. Want dat ze „gedreven 't het geweld als laatste middel, tegen zichzelf gebruikt" kwam hier t naar voren. Dit deed echter wei- aan de voorstelling, die mij uiter- leerde. JACQUELINE MAHIEU kijkje op de drukbezochte Herensingelmarkt LEIDEN De grote rommelmarkt die afge lopen zaterdag in het kader van de actie „Be houd Herensingelkerk" in en voor de Leidse kerk werd gehouden, heeft een bedrag van 6045,— opgeleverd. Het geld komt ten goe de aan de reparatie van het dak van de Her ensingelkerk. De totale reparatie vergt een som van om en nabij de anderhalve ton. Vol gens de voorzitter van de evenementengroep, de heer J. M. Silvester, die de rommelmarkt zaterdag had georganiseerd, is deze voor het eerst gehouden marktdag een enorm succes en het ziet er naar uit dat er binnenkort al een begin kan worden gemaakt met de ge deeltelijke vernieuwing van het dak. Als gezegd, de rommelmarkt liep van een leien dakje, 's Morgens vroeg, nog voordat de markt begon, stond er al een rij mensen voor het pleintje van de kerk te wachten. Behalve de bekende kleine rommeltjes bestond de marktwaar uit grotere stukken, zoals Lv.'s ka chels en nog zeer bruikbaar meubilair. Op het pleintje ging het vooral om boeken en tweede hands kleding. De zalen van de pastorie her bergden de wat duurdere negotie. De spullen' waren voornamelijk opgehaald in de buurt rond de Herensingelkerk, waarbij vooral de Kooi een belangrijke inbreng heeft gehad. Het geld is hard nodig om het 50 jaar oude leien dak van de kerk te repareren. De haken onder de nog in uitstekende staat verkerende leien zijn aan het doorrotten, zodat er als het regent lekkages ontstaan. Met name de linker kant van de kerk, waar de wind op staat, is nodig aan vernieuwing toe. Volgens de heer Silvester kan men binnenkort met het eerste deel van de reparatie beginnen. „We zijn de armste parochie van Leiden. Het is aan de rond de kerk liggende wijken te danken dat we al wat geld binnen hebben. En dan zijn het niet eens de als katholiek bekend staande buurten die ons juist het hardst hebben gehol pen. De gemeente steunt ons absoluut niet Misschien dat het bisdom nog wat geld over heeft, want die anderhalve ton hebben we nog lang niet", aldus de heer Silvester. Diegenen, die de actie „Behoud de Herensin gelkerk" willen steunen, kunnen een bijdrage storten op gironummer 2690949 tn.v. penning meester Herensingel erk. Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3