Scid&e (Sowumt Tegenstellingen tussen CDA en VVD toegespitst DREIGEMENT OVER ACTIES IN BELGIË ociaal- eonomische wattingen er uiteen dustriebonden erwegen looneis or metaalcao jverbod voor 1408 itomobilisten bij idelijke controle Vier meisjes uit een gezin bij brand omgekomen Scholier stort in ravijn ELENDIEFSTAL OM HEROINE TELEFOONCENTRALE KERKHOF ONTRUIMD (kersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank Amro-bank NV. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas jdacteur: Wim Bui|teweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen, al ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. •Maandag: 21 mei 1979,69e jaargang: no. 21354 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Nieuwe veearts NCRV-tv start een nieuwe se rie over een jonge veearts in een klein dorp op Ned. II om 20.27 uur. Voorts minivoetbal Rotterdam - Noord-Nederland om 21.45 uur. Op Ned. I om 20.10 uur Si- mon(skoop) met de nieuwste films en om 20.30 uur Derrick in zaak van vermoorde dame. Perioden met zon In de nacht en ochtend tijde lijk regen, daarna enkele peri oden met zon. Minimumtem peraturen omstreeks 8 gra den. Middagtemperaturen rond 16 graden. Matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Hoog water 13.13, laag 07.43, 20.20 Zon op 05.37, onder 21.36 Maan op 04.17, onder 17.17. onze parlementaire redactie) HAAG Het kabinet- Agt heeft ondanks tsachtig overleg in het [einde, tot nu toe geen gezien om de sociaal- omische tegenstellingen CDA-fractie in de ede Kamer te overbrug- Door het uitblijven van een oplossing is de spanning in de coalitie aanzienlijk toegenomen. Vandaag zou een uiterste poging gedaan worden de partijen op één lijn te krijgen. De kans op succes werd vanochtend ge ring geacht. Het probleem spitst zich nu toe op de door het kabinet voorgestelde korting op de sociale uitkeringen en het minimumloon ter grootte van 0,5 procent op 1 juli. Tijdens de behan deling van de voortgangsnota in de Tweede Kamer heeft CDA-leider Lubbers een en andermaal laten we ten dat zo'n korting voor zijn fractie slechts aanvaardbaar is als deze ge differentieerd gebeurt (0,2 voor de laagste en 0.6 procent voor de hoog ste uitkeringen) en tegelijkertijd de Volgens WD-woordvoerder De Kor te piekert de WD er niet over op dit punt door de bocht te gaan, ook niet voor een aftopping boven een hogere grens. Door het verzet van de WD tegen een algemene aanpak van de inko mens gaan er in de CDA-kamerfrac- tie stemmen op om morgenmiddag vóór een motie van oppositieleider Den Uyl te stemmen om de korting op de sociale uitkeringen en minima in het geheel niet door te laten gaan. Fractieleider Lubbers zei ech ter vanochtend dat het stemmen voor de oppositiemotie hem voorals nog te ver gaat, zolang het kabinet zelf nog niet uit de impasse is. Het is mogelijk dat de stemming over de motie wordt uitgesteld. (Van een onzer verslaggevers) [BERGEN De houding van de werkgevers zou volgens jitter Leo Ester van de Industriebond—CNV wel eens de kk ervan kunnen zijn, dat de bonden woensdag aan- de met een looneis komen. In andere bedrijfstakken is lik mogelijk gebleken, zei hij vanmorgen op de algemene |dering in Driebergen van zijn bond. litter Ester kwam tot deze conclusie omdat zoals hij dat prte de atmosfeer bij de onderhandelingen over de me- het dieptepunt heeft genaderd door de hardnekkige e reacties van de werkgevers. jn er volgens de voorzitter van de Industriebond— [wel sprankjes van hoop te ontdekken aan het front van ètaal—cao. Bij Akzo, Philips, Hoogovens en AVEBE is al bo afgesloten en dat wijst, aldus Ester, op een doorbraak pitieve zin. Daarin zijn volgens hem de uitgangspunten Industriebond—CNV duidelijk terug te vinden, zoals op vervroegd uittreden en uitbreiding van het aantal jtiedagen. Met een voorzichtige, geleidelijke aanpak zal in pmende jaren, waarschijnlijk al in de loop van 1981 een gemaakt kunnen worden met verkorting van de dage- iof wekelijkse werktijd. >E\ HAAG 24, IN AMSTERDAM 14 (Van een onzer verslaggevers) HAAG Bij verkeerscontroles in Den Haag en Amster- i de nacht van vrijdag op zaterdag hebben respectieve- en veertien automobilisten een rijverbod gekregen van fpectievelijk 240 en 80 bestuurders, die een blaastest doen. In Amsterdam werden bovendien vijf automo- aangehouden, omdat zij in het opsporingsregister ïmen. De controle, die ook in andere delen van het werd gehouden bracht voor in totaal 1408 automobilis- rijverbod met zich mee. landelijke controle bleek bovendien, dat tien procent aangehouden aumobilisten weigerde een bloedproef te inenten. n Haag werden 1.023 en in Amsterdam 1.200 voertuigen troleerd. Daarbij werden in Amsterdam 180 processen— il opgemaakt wegens technische mankementen aan de >f wegens het ontbreken van een rij— of kentekenbewijs, dien bleek in Amsterdam voor 37 auto's geen wegenbe- te zijn betaald. n Haag werd niet op deze gebreken of ontbrekingen ge leerd. Het ging daar uitsluitend om controle op alcohol- (Van onze verslaggevers) APELDOORN Tijdens een hevige brand in de nacht van zaterdag op zondag in een woning in Apeldoorn zijn vier meisjes uit het gezin Reichart van respectievelijk zeven, negen, tien en twaalf jaar om het leven gekomen. De ouders wisten zich met twee andere kinderen van twee en vier jaar in veilig heid te stellen. De vader heeft nog gepoogd zijn vier dochtertjes te redden, maar de vlammen hadden dit deel van het huis al ingesloten. De brand is volgens de politie vrijwel zeker ontstaan door dat bij het naar bed gaan van de familie tweepannen vlees op het nog brandend gastoestel zijn blijven staan. Daardoor is vermoedelijk door oververhitting de houten betimmering in de keuken in brand geraakt. De politie wist eveneens te melden, dat de vier meisjes hun kamer niet zelf konden verlaten, omdat de ouders de deurkruk aan de binnenzijde hadden verwij derd. Bij een brand zaterdagavond in zijn tuinhuisje in Buikslo- termeer is een 63-jarige Am sterdammer zo ernstig ge wond geraakt, dat hij met spoed naar het brandwonden centrum in Beverwijk moest worden overgebracht. De man was met een brandende siga ret in zijn hand in slaap ge vallen. In het Groningse Blijham zijn in de nacht van zaterdag op zondag 37 lammeren door verstikking omgekomen, toen de schuur, waarin zij verble ven, in brand geraakte. Bij een brand in een bejaar dentehuis in Sutton Coldfield (Engeland) zijn gistermorgen vijf bewoners om het leven gekomen. Het onderzoek naar de oorzaak van deze brand is nog steeds in volle gang. Hardhandig Veiligheidsper soneel van de Amerikaanse marine voeren een 76-jarige inwoonster van het Port Ri- caanse eiland Vieques af van het strand van het eiland. De Amerikaanse marine houdt daar geregeld oefeningen. Mevrouw Isabel Rodriguez hield samen met 21 anderen een protestdemon stratie tegen de oefeningen TIJDENS VAKANTIETRIP (Van een onzer verslaggevers) DALFSEN De 14 jarige MAVO scholier Wilco IJskes uit het Overijsselse Dalfsen is eind vorige week tijdens een vacantiereis met zijn klas door Zuid—Engeland in een be rggebied aldaar dodelijk verongelukt. De jongen stortte tijdens een lunchpauze tus sen Hastings en Brighton in een enkele tien tallen meters diep ravijn en werd op slag ge dood. Het ongeluk gebeurde nadat Wilco enkele van zijn vriendjes zich ondanks de waarschuwingen van het begeleidend onder wijzend personeel van de school toch op steile helling hadden gewaagd. Wilco verloor daarbij zijn evenwicht en verdween voor ogen van zijn vriendjes in de diepte. In België werd naar aanleiding van de telefoni sche dreige menten op en kele plaatsen de bewaking versterkt. Hier arriveert een truck met mili tairen bij de atoomcentrale van Thiange. Ontkenning van PLO BRUSSEL (AFP/BELGA) In Bel gië is enige onrust ontstaan over te lefonische dreigementen, dat de PLO, de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie, „niet passief" zou blijven als de twee Palestijnen niet worden vrijgelaten, die betrokken waren bij de mislukte aanslag van 16 april op de internationale luchthaven van Brussel. De woordvoerder van de PLO in Brussel, Edmond Omran, heeft echter verklaard dat de drei gementen niet door de PLO in Brussel zijn geuit. Volgens hem hadden de berichten over een op handen zijnde Palestijnse actie de bedoeling anti-Palestijnse gevoelens aan te wakkeren. Volgens het dreigement zouden de gevangen zittende Palestijnen in contact gebracht moeten worden met een vertegenwoordiger van de Belgische regering, die dan de in structies van de twee gevangenen zou moeten opvolgen. Vervolgens zou de Belgische opinie via radio en televisie moeten worden geïnfor meerd. De acties zouden beginnen als vanaf zondagmiddag geen ge hoor zou worden gegeven aan de in structies. Over de aard van de ac ties werd in het anonieme telefoon tje niet gerept. Harrisburg-rapport:apparatuur hoofdschuldige krant ontvangen? issen 18.00 en 19.00 Rummer 071 - 122248 speciale koerier de krant alsnog ge ilt. WASHINGTON (AFP/AP) Het ongeluk met de kerncentrale in Harrisburg is te wijten ge weest aan het slecht functioneren van de controle-apparaten en niet aan een menselijke fout. Tot deze conclusie komt een commissie van het Amerikaanse Congres die een onder zoek naar het ongeluk heeft gedaan. Door het slecht functioneren van een controle lampje hadden de controleurs de indruk dat een veiligheidsklep, die twee uur en twintig minuten openstond, dicht was. Daardoor werd de flinke stijging van de temperatuur in de reactor niet vroegtijdig opgemerkt. Deze conclusies wijken nog al af van eerdere opvattingen van enkele leden van de Nucleai re Reguleringscommissie (NRC) die meenden dat fouten van het bedienend personeel van de centrale de belangrijkste rol in het ongeluk hebben gespeeld. Het personeel heeft zich aan de voorgeschreven procedures gehouden. ITGEEST Op verzoek van de Oegstgeester politie is Ipen zaterdagmiddag in Blaricum een Noordwijks echt- Jüngehouden dat inmiddels heeft bekend sieraden uit ju fszaken te hebben gestolen in de Leidse regio. Het aan de heroine verslaafde echtpaar bemachtigde de siera den door middel van de zogenaamde „babbeltruc". De een hield de verkoper aan de praat en de ander haalde de kost baarheden weg of verwisslde ze voor een namaak exemplaar. He* >chtpaar werd in Blaricum op hetei daad betrapt. LEIDEN Het pand, waarin het Leidse taxi-bedrijf Kerkhof b.v. zijn telefooncentrale had gevestigd, aan de Narmstraat la is vanmorgen ontruimd. Zoals bekend is het pand eigendom van de apotheker Go. Deze heeft het pand nodig voor de uit breiding van zijn zaak. Vorige week besliste de president van de rechtbank ten gunste van de apotheker. Kerkhof moest zijn telefooncentrale verhui zen. Ook een particulier inwonende vrouw moest het veld rui men. De ontruiming geschiedde vanmorgen om half negen in alle rust. op Cool- singel Op dezelfde dag dat in Amster dam de mara thonlopers dwars door de stad lie pen, had Rotter dam ook een pri meur. Daar werd de gehele zater dag de „ader" van de Maasstad, de Coolsingel, voor alle verkeer afgesloten en werd een paar- desportprogram- ma gegeven. Dat lustte het Rotter damse publiek ROTTERDAM Sparta en FC Dordrecht zijn in principe overeengekomen in het nieuwe seizoen te gaan samen werken. Dit zal gebeuren door het uitwisselen van spe lers waarbij de overeenkomst tussen Feyenoord en Ex celsior model staat. Mogelijk zal FC Dordrecht ook met FC Utrecht een dergelijke verbintenis aan kunnen gaan. Arsenal in markt voor Neeskens LONDEN Terry Neil, de manager van Arsenal, Is gisteren naar Barcelona vertrokken om met Johan Neeskens te praten over een mogell|ke verbintenis bl| de Engelse bekerhouder. Nell werd vergezeld van Don Howe, de coach van Arsenal. Het duo heeft van de raad van directie van de Londense club een vrijbrief ontvangen met betrekking tot de voorwaarden der Neeskens ingelijfd kan worden. wel. Rijen dik werden de korte baandraverljen met hart en ziel gevolgd, waarvan hier een toto. Tahamata erbij DEN HAAG Bondscoach Jan Zwartkruis heeft Simon Tahamata van Ajax toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, dat morgen in Bern een revancheduel speelt tegen Argentinië. Tahamata neemt de plaats in van de geblesseerde Ernie Brandts van PSV. die zater- dagavono tegen PEC Zwolle een verwonding aan de knie opliep. BBI: Geld snel naar de clubs ZEIST Het Budget Bewaklngs Instituut (BBI) wil dat alle voor het seizoen 78/79 beschikbare gelden voor het betaalde voetbal zo spoedig mogell|k aan de clubs worden overgemaakt. In een rapport meldt het BBI dat voor dit seizoen 8,55 miljoen gulden beschikbaar is. Van dit bedrag wordt volgens de gebruikelijke sleutel 5,6 miljoen verdeeld. Van deze som Is Inmiddels 4,7 miljoen aan de clubs uitgekeerd. Het verschil wil de BBI zo snel mogelijk aan de clubs ter beschikking la ten komen. Weinig interesse voor revanche ZURICH-De ontmoeting Nederland-Argentinië morgen in Bern trekt weinig belangstelling. Zowel van publiek als televisie. Engeland en West Duitsland zenden het duel bijvoorbeeld niet uit De FIFA kan hooguit de helft van de verwachte 780.000 gulden tegemoet zien aan tv-rech- ten. Er waren tot vandaag ook slechts een paar duizend kaartjes verkocht voor het stadion dat plaats biedt aan 56.000 man. Het jubileum van de FIFA, in het kader waarvan Nederland-Argentinië wordt gespeeld, ter gele genheid van het 75-jarig bestaan van de wereldbond kost 1,3 miljoen gulden. Zodat de FIFA met een verlies van vier ton moet rekenen. Suiker als stip DEVENTER Dank zij een paar pakken suiker kon het voetbalduel Helios 4-Heerde 2 gisteren In de reserve derde klasse van de KNVB doorgaan. De scheidsrech ter wilde de ontmoeting niet laten doorgaan, omdat de strafschopstippen niet zichtbaar waren. Kantinebeheer der Hampy Visser van Helios zorgde voor een oplos sing. Hij kieperde op de plaats van de stip twee pot ten suiker leeg, zodat er kon worden gespeeld. Helios won, dank zij onder meer twee strafschoppen. Ties weer in Oranje I DEN HAAG Ties Kruize is terug in de nationale hoc- keyselectie. De 26-jarige Hagenaar speelde op 2 april A 1978 zijn laatste interland in Buenos Aires. Nederland speelt van 25 tot en met 28 juni in Moskou een vierlan- [V; dentoernooi. Voor dit evenement is strafcornerspecialist Paul Litjens niet beschikbaar. Voor een duel DEN HAAG De hockeykampioensploeg (heren) van Gibraltar of die van KKS Lech uit Polen komt voor slechts één duel naar Den Haag. Na een protest van Gibraltar besloot de internationale hockeylederatle dat de voorrondewedstrijd tussen belde ploegen overge speeld moet worden. Dat gaat in Den Haag gebeuren, twee dagen voor het Europa Cuptoernooi op het com plex van Klein Zwitserland tijdens de Pinksterdagen begint. Dat betekent dat één van belde ploegen voor slechts één duel naar Den Haag komt. Sparta werkt samen met FCDordrecht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1