Ecidac (Zowuvntem ARP bliift ontevreden over beleid Kabinet worstelt nog met 1 juli-pakket KVP en CHU geven kabinet groen licht tot voorjaar 1981 190 miljoen schade door koude winter Ziekenhuis Assen ernstig verontreinigd Tilburg wijst integratie theologische faculteit af 'abië rhoogt eprijs Ziekenhuisraad betwijfelt medewerking aan abortuswet Nieuwe kandidaat Westduits presidentschap 8 MEI] Zaterdag 19 mei 1979,69e jaargang no. 21353 (karsdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Benk: Amro-bank N.V.. Leiden. Direcleur-hoofdredacleur: J. J. Hallewas redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: ial ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Editie voor Midden-Holland Studio duo Zaterdag: Echte en onechte tweelingen in „Studio duo" op Ned.II om 20.27 uur. Ned.I om 19.10 uur „Twaalf provinciënspel". Zondag: Ned.I om 20.00 uur „AngéHque, markiezin der en gelen". Ned.II om 21.25 uur „Tien jaar na het Maagdenhuis". Perioden met zon Perioden met zon, maar ook een kleine kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Morgen zon op: 5.40. Onder: 21.43. Schev. hoogw.: 10.39 en 23.18. Laagw.: 6.05 en 18.57. eedse koning zoon als folger IKHOLM (UPI) - Hg Carl Gustav van jen vindt dat hij roet worden opge- door zijn oudste I. een meisje - maar zijn zondag geboren prins Carl Philip. arlement heeft vorig echter besloten dat 'taatshoofd door zijn jeboren kind moet |n opgevolgd Vannaar 100 jaar Ook als je honderd jaar bent kun je er nog goed uitzien, zoals fotomodel Cheryl Tiegs laat zien. Cheryl liet zich door een make-up artiest, Rick Sharp, „behandelen" voor een afleve ring van de veel bekeken tv- show „Good Morning America" over make-up. i—i^— Ongeluk proef scheikunde niet door fout lesboek ENSCHEDE (ANP) Het ongeluk met een scheikundeproef, waarbij op een school in Alpen aan de Rijn begin dit jaar twee mensen be dwelmd raakten, is volgens de Stichting Leer planontwikkeling in Enschede niet veroorzaakt door een fout in het door haar samengestelde leerboek. Uit nader onderzoek door de Rijksuniversiteit in Utrecht blijkt dat het ongeval ontstond door een menselijke fout. De hoeveelheid zoutzuur was bij de bewuste proef tien keer te hoog. Het effect hiervan was dat het gevaarlijke waterstofcyanide ontstond. Om deze op dat moment vrij onbeken de uitwerking in de toekomst te voorkomen, is besloten de instructie in het lesboek aan te pas- Elektrische stoel voor Spenkelink (Van een onzer verslag gevers) NIJVERDAL - John Spenkelink, een Ameri kaanse jongeman, met Nederlandse grootou ders uit Nijverdal, die wegens moord ter dood werd veroor deeld, zal woensdag ochtend om zeven uur 's morgens worden te rechtgesteld. Het von nis zal worden voltrok ken door de elektri sche stoel. Gistermiddag verwierp gouverneur Robert Graham van Florida het beroep op gratie (de laatste gerechtelijke mogelijkheid). Spenke- links advocaat bracht de beslissing telefo nisch over aan het Ne derlands comité, dat enkele maanden gele-, den werd opgericht met als doel Spenke- links léven te redden. Spenkelink vermoordde in een motel een reis genoot die hij, liftend door Florida, had ont moet Berenparade Drie kleine beertjes Zwitserse dierentuin te Zürich voor het eerst voor het pu bliek verschijnen. Dat was nog wat onwen nig en daarom ble ven ze maar dicht bij elkaar. De moe der van het jonge spul is Barbara uit Canada, die nu bij elkaar vijftien jongen ter wereld heeft ge bracht. pan onze parlementaire redactie) EUTPHEN KVP- loorzitter Vergeer In CHU-voorzitter ^an Leeuwen heb- >en vanmorgen het iabinet-Van Agt de Iteun van hun partij oegezegd om tot tan de Tweede-Ka nerverkiezingen in 1981 door te regeren. IRP-voorzitter De poer toonde zich gisteravond echter Kritisch en ontevre- ten over de huidige Koers van het kabi- ïetsbeleid. Ie drie partijvoorzitters eden hun uitspraken te- enover de partijraden an KVP en ARP en de nieraad van de CHU, ie gedrieën, doch elk in fzonderlijke zalen, in utphen bijeen zijn. De ergadering van de AR- artijraad is gisteravond begonnen. e partijvoorzitters van drie CDA-partners Jonden zich eensgezind i hun kritiek op de pre- intatie van het kabinets- eleid. „Ik geef dit kabi- et geen hoog rapportcij- voor de presentatie, tar wel voor de ernst de ijver waarmee zij lijk te begrijpen is, waar om het kabinet nog steeds geen kans gezien heeft, de presentatie van haar be leid te verbeteren.- Boven dien zei hij, verwijzend naar de vbor CDA en WD tegenvallende opinie peilingen: „Men kan zich niet geheel aan de indruk onttrekken, dat het kabi net-Van Agt iets van z'n glans is gaan verliezenrt. Volgens ARP-voorzitter De Boer echter heeft het kabinet tot nu toe steeds een tekort aan uitstraling vertoond. Hij zei te ho pen, dat het werk van de commissie-Steenkamp, die het functioneren van het CD A-program in de prak tijk onderzoekt, ertoe zal leiden dat het beleid „meer glans gaat afstra len". Vergeer en Van Leeuwen riepen hun achterban vanmorgen op, om ak koord te gaan met het uitstel van de fusiedatum voor de drie CDA-part ners tot 11 oktober 1980. Vergeer liet overigens zijn partijraad een waarschu wende stem horen ten aanzien van mogelijke volgende uitstelplannen. „Iedere poging, van wie dan ook, om de fusie op nieuw uit te stellen, wij zen wij af', aldus Verge- Van Hulst ontdekt ei van Columbus ZUTPHEN Dr. Van Hulst, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, heeft het ei van Columbus ontdekt als het erom gaat geld op tafel te krijgen voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen. „Misschien begint de victorie wel bij de Eindhovense zonnecel, maar het researchwerk schijnt nogal duur te zijn". Geen bezwaar, zo meent Van Hulst. „PSV vraagt, volgens kranteberichten, aan de FC Köln voor René van de Kerkhof anderhalf miljoen gulden. En PSV betekent Philips Sportvereniging. En als PSV ver kocht wordt, hebben we geld voor jaren onderzoeks- i hebben dan altijd nog Ajax, Feijenoord, DELFT (ANP) - De strenge winter heeft voor 190 miljoen gulden schade aangericht: voor 140 miljoen aan gemeen tewegen, voor 15 miljoen aan provinciale wegen en voor 35 miljoen aan rijkswegen. Daar komt volgens deskundi gen dan nog de zogenaamde onzichtbare schade bij die neerkomt op een verlies aan levensduur van een tot twee jaar voor de wegen. Bij el kaar zou dat neerkomen op een verlies van een tot twee miljard gulden. Dit bleek uit een symposium in Delft waar deskundigen gisteren nog eens napraatten over de ge volgen van de winter. Oor zaak van winterse schade aan wegen is vaak te wijten aan uitgesteld onderhoud en dun nere deklagen. Wegenbouwers zouden danook voorzichtiger moeten zijn met het toedienen .van schrale asfaltmengsels. Rijkswaterstaat heeft gedu rende de winter vijfhonderd eigen werkers ingezet en er werden ongeveer duizend par ticulieren ingeschakeld. Vol gens een voorzichtige schat ting heeft dit Rijkswaterstaat 50 miljoen gulden gekost VVD MOGELIJK BEREID TOT CONCESSIES DEN HAAG -r- Het kabi net is gisteren intensief bezig geweest met de op stelling van het zoge naamde 1 juli-pakket van maatregelen op sociaal- economisch gebied, maar tot een afronding is het niet gekomen. In een pau ze van de ministerraads vergadering rekende mi nister-president Van Agt voor dat het kabinet nog uiterlijk een week of twee de tijd heeft voor de in diening van de betrokken wetsontwerpen bij de Tweede Kamer. De premier constateerde dat het niet mogelijk is én het financieringstekort te rug te dringen én een ver zwaring van de collectieve lasten (belastingen en pre mies) te vermijden én de positie van het bedrijfsle ven te verbeteren. „We zullen prioriteiten aioeten stellen", aldus Van Agt. Die prioriteiten moeten binnen het kader van de doelstellingen van het ka binetsbeleid (Bestek '81) aangebracht worden. De premier vond het de vraag of het streven naar een vermindering van het aan tal werklozen tot 150.000 in 1981 wel gehaald kan worden. Op de vraag hoe het staat met de kansen voor het 1 juli-pakket antwoordde Van Agt: Zodra wij erin geslaagd zijn een pakket samen te stellen zal blij ken dat het politiek le vensvatbaar is Hij doel de daarmee op de tegen stellingen binnen de coali tie over de samenstelling van het pakket; tussen le den van het kabinet en de fractievoorzitters van CDA en VVD, Lubbers en Riet kerk, vindt intensief over leg plaats over de politie ke haalbaarheid van een aantal voorstellen. In politieke kringen in Den Haag verluidde giste ren dat de WD eventueel bereid zou zijn haar be zwaren tegen het CDA- voorstel voor een aftop ping van de prijscompen satie boven inkomens van 50.000 per jaar op te ge ven als het CDA op zijn beurt akkoord zou gaan met enkele extra ombui gingen. Het CDA maakt zich zeer sterk voor de af topping van de prijscom pensatie voor de hogere mkomens, onder meer om dat op 1 juli ook een nieu we korting op de stijging van de sociale uitkeringen op het programma staat (Van een onzer verslaggevers) ASSEN Het Wilhelmina Ziekenhuis is op alle afdelingen ernstig verontreinigd door bacteriën die infecties kunnen ver oorzaken. Deze beschuldiging, ge uit door de 56-jarige arts- bacterioloog dr. J.S. Kuipers uit Haren, was voor de presi dent van de Asser rechtbank mr. E.J. Anneveldt gisteren aan leiding om de zaak tegen de 35-jarige apotheker Sj.R. aan te houden en terug te verwijzen naar de rechter-commissaris. Er komt nu een gerechtelijk onderzoek naar de mogelijkheid dat de ziekteverschijnselen, zoals die bij één van de tien in- fuuspatiënten waren geconstateerd, wellicht langs andere weg dan door besmet infuus zijn veroorzaakt. Daarmee nam het tweedaagse proces tegen apotheker R., die grote nalatigheid bij de bereiding van infuusvloeistoffen ten laste is gelegd, een verrassende wending. Dr. Kuipers constateerde dat er in As sen in 1976 en 1977 zeker 54 gevallen meer van sepsis (bloed- vergifting gepaard gaande met hoge koorts en shock-toestand) waren geconstateerd dan statistisch mogelijk is. „Het hele zie kenhuis zit onder de bacteriën entero bacter en agglomerans", aldus dr. Kuipers. Jackie Jackie Onassis werd gisteren door een foto graaf betrapt toen zij werd gekust door de modeontwerper Valentino. Het tweetal had sa men met nog sen geluncht in een New Yorks restaurant. BISSCHOPPEN TELEURGESTELD TILBURG (ANP) - De bis schoppen Bluyssen van Den Bosch en Ernst van Breda hebben in een gezamenlijke verklaring hun teleurstelling erover uitgesproken, dat de katholieke hogeschool van Tilburg de integratie van de theologische faculteit volgens de voorwaarden van de bis schoppen heeft afgewezen. De Hogeschoolraad heeft een dringend beroep op de bis schoppen gedaan hun eisen te herzien. De reden van de afwijzing is, dat de hogeschool de invloed van de kerkelijke overheid in de faculteit niet wenst te aan vaarden. De bisschoppen ach ten het echter een rechtmati ge zaak dat de kerkgemeen schap en de kerkelijke over heid regelende bevoegdheden dienen te hebben ten aanzien van een faculteit waar de the ologie van de kerk gedoceerd wordt. Voor die bevoegdhe den zijn procedures nodig. Bij de weigering van de hoge school gaat het, aldus de bis schoppen, vooral om de extra ontslaggronden voor weten schappelijk personeel van de theologische faculteit. En daarbij vooral om het feit dat de bisschoppen ontslag zou den kunnen eisen van pries terdocenten die voornemens zijn in het huwelijk te treden en als gevolg daarvan de ambtsbevoegdheden verliezen. Kappers duurder DEN HAAG (ANP) Kap pers die voor de meest voor komende werkzaamheden 'knippen, wassen, watergol ven) relatief lage tarieven re kenen, mogen sinds gisteren een extra tariefverhoging toe passen. De tariefsverhoging varieert van twee kwartjes tot een gulden. >ben DHABI (AP) De de Arabische Emira- -Jn de prijs van ruwe trhoogd met 80 dollar- r barrel (159 liter). iuwe prijsverhoging is ntwoord op de nieuwe n in de oliemarkt en jsverhogingen, waartoe leden van de organisa- olie-exporterende lan- Jebben besloten". De olie uit de Verenig- abische Emiraten be- nu 17,90 dollar per 3,35 dollar hoger dan 'sprijs van 14,55 dollar OPEC op 1 januari in- ATSlf DEN HAAG (ANP) De Nationale Zie kenhuisraad betwij felt of de ziekenhui zen medewerking zullen verlenen aan de abortuswet zoals die is opgesteld door de ministers De Rui ter en Ginjaar. Gezien de administra tieve rompslomp die. deze wet zou meeb rengen, de strafbaar heidsclausules en de mogelijkheid van bot singen tussen de ver schillende verant woordelijkheden van bestuur, directie en specialisten zou het best kunnen zijn dat veel ziekenhuizen er niets voor voelen om de voor het uitvoeren van abortussen ver eiste vergunning aan te vragen. Daarnaast zal ook een aantal ziekenhuizen om principiële gronden niet meedoen. Vertegenwoordigers van de NZR zeiden dat gisteren op de hoorzitting voor de bijzondere kamer commissie die zich met het wetsontwerp bezighoudt. Ook an dere bij de uitvoering betrokken groeperin gen voerden prakti sche bezwaren aan zoals een groep van elf hoogleraren en lectoren in de gynae cologie. Zij hebben ondermeer bezwaar tegen de vijf dagen wachttijd, de grens van dertien weken zwangerschap, waar na een abortus niet meer in een kliniek maar in een zieken huis zou mogen wor den uitgevoerd en de registratiebepalingen. Een van de gynaeco logen wees erop dat late abortussen zeer zeldzaam zijn. En zeldzame ingrepen kunnen volgens hem beter in gespeciali seerde klinieken wor den uitgevoerd dan in ziekenhuizen waar men er nauwelijks ervaring mee heeft. BONN (AP) De leiders van de Westduitse regeringspartijen (SPD en FPD, socialisten en liberalen) hebben gisteren een beroep gedaan op de filosoof en geleerde Carl Friedrich von Weiszaecker om hun kandidaat te worden voor het Westduit se presidentschap, waarover volgende week in de Bondsdag wordt gestemd. Von Weiszaecker zou de tegenkandidaat moeten worden van Karl Carstens, die namens de christen-democraten een gooi doet naar het presidentschap. Regering vraagt SER advies over naleving wet minimumloon DEN HAAG De ministerraad heeft gisteren besloten de Sociaal Economische Raad advies te vragen over de mogelijk heden tot een betere naleving van de wet op het minimum, loon. De SER zal onder meer moeten bekijken of het mogelijk is de aanspraken van onderbetaalde werknemers door de overheid •te laten overnemen. Bij de adviesaanvraag wordt, zo vertelde minister-piesident Van Agt gisteren in een pauze van de mi nisterraadsvergadering, ook de naleving van de minimum-va kantietoeslag betrokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1