Nederland wiikt niet voor Arabische druk Succes van oproep tot energie besparing „vrij matig" darter geschokt CDA-bestuurders boos op Wiegel VVD wordt voor sociaal-economische keuze geplaatst ft. Wat doen we dus oi Moederdag? AMBASSADE BLIJFT IN TEL AVIY OLIEBOYCOT WORDT GERISKEERD Niemand gelooft aan noodzaak energiebesparing" door atmjzmg ilierantsoenering jfjuys sloopte muurtje nodeloos MOEDERBUFFET 25.- DAGBLAD \/nnR f ZUID-HOLLAND lOthekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ief-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Editie voor Midden-Holland Zaterdag 12 mei 1979,69e jaargang no. 2134. FA Cup Final Zaterdag: Samenvatting Arse nal - Manchester United om de FA Cup op Ned.I om 17.45 uur. Om 19.10 uur „Tarzan en de Amazones" en om 22.35 uur „Een kannibaal als jij en ik". Ned.II om 21.50 uur „Anna Karenina". Zondag: Ned.II om 16.00 uur „25 jaar Eurovisie" en om 21.55 uur „Socialisme in Ame rika". Eerst mistbanken, overigens droog met veel bewolking, 's Middags in het binnenland enkele zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit west tot noordwest Middag- temperaturen van 12 graden aan de kust tot 16 graden in het binnenland. DEN HAAG De Nederlandse rege ring zal de Nederlandse ambassade in Israël niet van Jerusalem naar Tel Aviv verplaatsen. Het kabinet is niet van plan om te wijken voor druk hiertoe vanuit de Arabische landen. Premier Van Agt heeft dat gistera vond meegedeeld na afloop van het kabinetsberaad. In Arabisch topopverleg heeft Saoedi- Arabië geopperd om alle landen te boycotten, die hun ambassade in Isra ël niet in de hoofdstad Tel Aviv. maar in Jerusalem hebben gevestigd. Een deel van Jerusalem is door Israël in de recente oorlogen in het Midden Oosten geannexeerd. Nederland heeft als enige lidstaat van de EEG de am bassade in Jerusalem gevestigd, samen met een aantal voornamelijk Zuidame- rikaanse landen. Als het inderdaad tot een boycot zal komen, ziet het ernaar uit dat Nederland het zwaarst getrof fen wordt. Die boycot zal dan. net zoals in 1973, met name de olieleve ranties betreffen. Premier Van Agt vindt dat Nederland niet voor eventuele Arabische druk dient te wijken, ook als de gevolgen van dat standpunt een nieuwe olieboy cot inhouden. De premier meent dat de vestigingsplaats van een ambassade in een land een zaak is tussen Neder land en het land van vestiging, waar andere landen niets mee te maken hebben. Hij verwacht, dat indien het tot een boycot zal komen. Nederland dan grotere steun te verwachten heeft van de EEG-partners dan in 1973 het geval kon zijn. VAN AGT CONSTATEERT ZELF: KNAC-VOORZITTER: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Au tomobielclub (KNAC), mr.L.P.Nijen- bandring de Boer, is er eigenlijk nie mand, „die in z'n hart gelooft aan de noodzaak tot beperking (van het ener gieverbruik)". Als automobilisten zich niet houden aan de oproep van de re gering om zuiniger te rijden, is dat dus de schuld van de regering zelf, aldus de KNAC-president vanochtend in Zeist op de algemene ledenverga dering van zijn vereniging. „Wij zijn ervan overtuigd, dat als dat werkelijk goed duidelijk wordt ge maakt, de automobilist weer op vrij willige basis zal meewerken, liever dan dwangmaatregelen te ondergaan". Het bewijs voor zijn stelling is volgens Nijenbandring de Boer geleverd in 1973-1974 tijdens het olie-embargo van de Arabische landen. „Dat was een duidelijke zaak, waar de bevolking ui terst coöperatief op reageerde". De KNAC-voorzitter mist nu een duidelij ke uiteenzetting van de overheid, „waarop de energiebesparing nodig is en die zich uitstrekt tot alle terreinen van energieverbruik, zodat een ieder duidelijk is wat er van hem wordt verwacht". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Van Agt heeft de indruk, dat het succes van zijn oproep aan de bevolking om zui nig te zijn met energie „vrij matig" is. Hij baseert dit oordeel op hetgeen hijzelf waarneemt op de autosnelwe gen. „Ik zelf rijd uiteraard niet harder dan honderd kilometer per uur - ik zou trouwens niet anders kunnen, omdat de sociale controle op mij veel te groot is - en als ik dan zie wat mij al lemaal voorbij komt....", aldus Van Agt vrijdag op zijn wekelijkse pers conferentie. De minister-president weaarschuwde er nog eens voor, dat het Nederlandse volk „erg onplezierige maatregelente wachten staan, als blijkt, dat er vrij willig niet voldoende (minimaal vijf procent) bezuinigd wordt. Wat voor maatregelen dit eventueel zullen zijn. daarover wilde hij ook nu nog niets loslaten. Hij sprak echter niet tegen, dat daarbij gedacht moet worden in de richting van benzinedistributie - in welke vorm dan ook - en autoloze zondagen. Uiterlijk in augustus, „maar misschien ook eerder" zal het kabinet bekijken of dwangmaatregelen noodza kelijk zijn. Mocht het zover komen, dan heeft de bevolking „het aan zich zelf te wijten", aldus Van Agt. Hij wees er nogmaals op, dat energiebes paring absoluut noodzakelijk is. r-;i p t. la/d f 7S|fASHINGTON De verwerping van het nationale plan ir benzinerantsoenering maakt de Verenigde Staten volle- kwetsbaar bij een algemeen tekort aan olieprodukten. Dit it president Jimmy Carter gisteren in Washington ver- jjn vi laard. De president, die een teleurgestelde indruk maakte, schad eschuldigde het Huis van Afgevaardigden van „onverai^t- f 325 oordelijkheid" en hij gaf het Congres negentig dagen de tijd in dan met een eigen rantsoeneringsplan te komen. 5. J Ti m londerdag verwierp het Huis van Afgevaardigden met 246 te- 500.- en 159 stemmen het plan van Carter om benzine in noodsitu- ies te rantsoeneren. De Senaat had een dag eerder wel zijn jedkeuring aan het voorstel gehecht, maar het kan slechts etskracht krijgen als beide huizen zich akkoord hebben ver jaard. larter verklaarde dat hij nog geen algemene olieschaarste ver- erpw maar dat de Verenigde Staten, als er wel schaarste omt, voor een ernstige nationale crisis kunnen komen te n" laan wanneer zij geen voorzorgsmaatregelen zouden hebben etroffen. De afwijziging door het Huis van Afgevaardigden isvee omt volgens het Witte Huis op een moment dat de voorraden uwe olie in de Verenigde Staten op een „gevaarlijk laag peil" taan, namelijk 319 miljoen vaten. Een niveau van 310 miljoen w aten wordt door het Ministerie van Energie als het „veilig- r s(u eidsminimum" beschouwd. Negen Engelse toeristen gewond bij busongeval HAARLEMMERMEER - Een Engelse autobus met 45 toeristen is gistermor gen (vrijdag) door een stuurfout van de 27-jarige buschauffeur uit Cardiff In de Haarlemmermeer van de weg geraakt en in de sloot beland. Negen inzit tenden van de autobus lie pen verwondingen op. Op weg naar de Lissese Keukenhof week de be stuurder van de touringcar op de Lisserweg uit voor een tegemoetkomende vrachtauto. Hierdoor raak te de autobus in de zachte berm, kantelde en beland de in de sloot 36 Engelse toeristen slaagden erin het wrak van de autobus onge deerd te verlaten. De negen gewonden wer den naar het Haarlemse Elisabeth Gasthuis overge bracht. Hun verwondingen liepen uiteen van zware kneusingen tot gebroken le dematen en shock. De En gelse touringcar werd ge heel vernield. OVER PLANNEN BESTUURLIJKE HERINDELING (Van onze parlementaire redactie) AMERSFOORT - De voorzitter van de CDA-vereniging van bestuurders van provincies en gemeenten, mr. Sj.H.Scheen- stra, heeft vanochtend op een landelijke bijeenkomst van deze vereniging in Amersfoort scherpe kritiek geleverd op de brief over de bestuurlijke reorganisatie die minister Wiegel en staatssecretaris Koning (Binnenlandse Zaken) twee weken geleden aan de Tweede Kamer zonden. „De minister blijft, zonder ook maar één concrete aanzet te geven tot decentralisatie van rijkstaken, onverbloemd vasthou den aan het wegkappen van elementaire taken van de gemeen ten, om die taken over te dragen aan de provincies en ze dan weer in medebewind naar de gemeenten over te hevelen", al dus mr. Scheenstra. De voorzitter van de CDA-bestuurders, die ook zeer boos is over de plannen tot overheveling van het beheer van de brandweer naar de provincie, noemde bestuurlijke reorganisa tie nodig, „maar dan mag het toekomstige takenpakket van de gemeente niet minder inhoud hebben dan nu het geval is." Nieuw schaakspel LEEUWARDEN Oud-verzetstrijder drs. A. Gunnewind uit Donkerbroek heeft een nieuw schaakspel geopenbaard, ge naamd socioschaak. Volgens de uitvinder komt het spel tege moet aan de intermenselijke relaties en is niet, zoals het oude vertrouwde spel, gericht op volgens hem, fascistische gedachten over macht en vernietiging. Ten behoeve van de goede spelsfeer heeft Gunnewind onder meer de pionnen vervangen door arbeiders, winkeliers en an dere noeste werkers die elkaar niet dwars plegen te zitten. AFTOPPING OF GEDEELTELIJKE INFLATIECORRECTIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als de VVD niet akkoord gaat met de aftopping van de prijscompensa tie voor mensen met een hoger inkomen dan vijftigduizend gulden per jaar, dan zal het CDA zich scharen achter de wens van de PvdA om de inflatiecorrectie voor de belas tingen niet voor honderd procent door te la ten gaan, zo verluidt het in kringen van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Over deze zaak wordt de komende dagen on derhandeld tussen de fractieleiders Lubbers (CDA) en Rietkerk (WD). Hierbij zullen ook minister-president Van Agt en de ministers Albeda (Sociale Zaken) en Andriessen aanwe zig zijn. Van Agt zei gisteren na het wekelijk se kabinetsberaad dat het kabinet zichzelf wel een idee had gevormd over de manier waarop het probleem moet worden opgelost. Hij doelde daarbij op de mogelijkheid dat een aantal sociaal-economische maatregelen, dat voor 1 juli getroffen moet worden, in één wetsvoorstel wordt ondergebracht. Het zou dan zo moeten worden, dat de aftopping er in komt te staan en dat er niet getornd wordt aan de volledige inflatiecorrectie. Het eerste is voor het CDA een absolute voorwaarde voor instemming met de door het kabinet onvermij delijk geachte korting op de sociale uitkerin gen. Het tweede is voor de WD een heilige zaak, omdat zij meent dat haar kiezers daar recht op hebben. Van Agt sloot overigens niet uit, dat er wel op andere wijze iets verandercj wordt aan de belastingwetgeving. Daarbij moet dan vooral gedacht worden aan bepaalde indirecte belas tingen, bijvoorbeeld op auto's en alcohol, waar in de Tweede Kamer een meerderheid voor te vinden is van CDA en PvdA. 3ooreiland omvergevaren i de Golf van Mexico is gisteren een booreiland door een schip angevaren. en gekanteld. Een groot deel van het booreiland ver- Jween onder water. Van de 34 bemanningsleden van het eiland 'orden er nog acht vermist. BUSSUM Het muurtje, dat Willem Duys gisteravond tegen het eind van zijn 170ste en laatste televisie-uitzen ding van „Voor de vuist weg" met een rijdende laadschop in elkaar heeft gereden, wordt weer opgetrok ken. De handeling van Duys had slechts een symbolische bedoeling. Het was namelijk geen muurtje van de Bussumse schouwburg 't Spant, maar van een daarnaast gelegen kleedkamer van een sportvereniging. Voor rekening van de AVRO zal het bouwwerk dan ook weer op zeer korte termjjn in de oorspronkelijke staat worden gebracht. Duys wilde slechts de aandacht vesti gen op de komende sloop van 't Spant, die volgens de verwachtingen van de directie van het theater over een maand zal beginnen. a.s. zondag van 16.00 tot 21.00 uur Grootmoeders, moeders en kinderen tot 12 jaar 12.50 P.P. Kleuters tot tafelhoogte gratis. met warme en koude gerechten zoveel u wenst. tafelreserveringen Marja van Reeuwijk 071-769310. Holiday Inn, bowling, fun tennis en squash centre Haagsche Schouwweg 10, Lelden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071. 122248 en per spéciale koerier wordt de krant alsnog gebracht Bloemen houden van mensen. Bloemen doen je iets. Elke bos opnieuw, j Zondag 13 mei DISCO U.S.M. Dorpshuis, Rijpwetering Aanvang 20.00 uur. Zondag 13 mei VERONICA DRIVE-IN SHOW Blesse Paard, Stompwijk. Aanvang 20.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1