Ojjhaaldiens^jiodig voor chemisch afval Thatcher passeert Heath bij benoeming van kabinetsleden Libanongangers komen met verlof Naar Nederland Jaloerse vader mishandelt baby Meisje gewond jwaardere )oete voor zwartrijden )p bussen in trams Directeur Eindhovens ziekenhuis na fraude ontslagen Van Agt en Drees willen waardig monument voor Wilhelmina t £eidóe (3owa/nt Jpothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas W-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Lartaal ƒ43,05: jaar ƒ160.70: losse nummers: 55 cent DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Maandag 7 mei 1979,69e jaargang no. 21342 Afnemende buien kans Pelo Het levensverhaal van de be roemde voetballer Pelé op Ned.I om 20.05 uur. Om 22.30 uur documentaire „Vaderland en moederkerk. Ned.n om 20.27 uur serie „Geheim Commando" en om 22.00 uur zaalvoetbal Neder land - België. Perioden met zon en mogelijk een bui. In de nacht en vroe ge ochtend mistbanken. Minimumtemperaturen om het vriespunt Middagtempera tu ren circa 9 graden. Zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west Morgen zon: 5.58- 21.15. Schev. hoogw.: 1.31 en 14.02. Laagw.: 9.28 en 22.00. DEN HAAG De po litie heeft zaterdag een 33-jarige Hagenaar aangehouden, die heeft bekend zijn 4-maanden oude dochtertje meer malen ernstig te heb ben mishandeld. Het kind is met een ern stige kniefractuur, vier ribfracturen en drie scheurtjes in de schedel in een Haags ziekenhuis opgenomen. De artsen vrezen dat het knietje nooit meer helemaal goed zal komen. De man zegt tot zijn daad te zijn gekomen omdat hij werkloos was en maar niet aan de slag kon ko men. Verder had hij moeite de baby te accep teren omdat zijn vrouw daardoor te weinig aan dacht voor hem had. De man pleegde de mishan delingen steeds tijdens af wezigheid van de 23-jarige moeder. De kinderrechter heeft het kind inmiddels aan de Raad voor de Kin derbescherming toever trouwd. (Van een onzer verslaggevers) IEN HAAG Naar het oorbeeld van de ophaal- iensten voor huishoudvuil, ou de overheid ten behoeve an wellicht enkele tiendui- enden bedrijven in Neder- and een ophaaldienst voor hemisch afval in het leven' toeten roepen. Gebeurt dit niet, dat zullen vele onder nemingen hun problemen met dit afval in veel geval len blijven „oplossen" door middel van onjuiste opslag en afvoer. Dit schrijft dr T. Doorgeest van het Verfinstituut TNO in het meinum mer van het maandblad TNO- Project, dat ditmaal het chemisch afval 'tot onderwerp heeft Komt zo'n dienst er niet, dan zal volgens hem de binnenkort in werking tre dende Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) op grote schaal ontdoken worden, omdat het voor vooral klei nere bedrijven moeilijk zal worden hun chemische afvalprodukten op een verantwoorde wijze kwijt te rar ken. Blijkens de TNO-publikatie komt het nu herhaaldelijk voor, dat ook overheidsvertegenwoordigers bedrij- vèn geen antwoord kunnen geven op de vraag waar het afval kan worden gedeponeerd. Alleen reeds door de galvanische in dustrie wordt jaarlijks in Nederland ongeveer 10.000 ton zogenoemd „me- taalhydroxydeslib" geproduceerd, welke substantie volgens de nieuwe wet onder chemisch afval zal vallen. Bij TNO worden momenteel onder zoeken gedaan naar methoden om alle zware metalen, ook de econo misch minder interessante, uit het slib te halen. APELDOORN Een wel bijzonder triest weekeinde be leefde de voetbalclub DDH, die uitkomt in de eerste klas van de Afd. Gelderland. Zaterdagavond werd in het clubhuis ingebroken, gistermiddag degradeerde het eer ste naar de tweede klas en gisteravond brandde het clubhuis tot de grond af. Nooit van HOCKENHEIM De bestuurders van de Spaanse motorsportbond zijn niet op de hoogte van wat zich in hun we reldje afspeelt Wil Hartog kreeg tot zijn stomme verbazing te ho ren dat zijn in schrijving voor de GP van Spanje, over twee weken op het circuit van Jarama, niet was geaccepteerd. De reden volgens de Spanjaarden was: „Hartog is niet be kend". Via de Spaanse coureur Angel Nieto, die Wil Hartog wel degelijk kent, moet deze blunder hersteld worden. Overigens zullen de Spaanse motorsportbondlie- den na de zege van Hartog op Hockenheim wel anders denken over „nooit van gehoord". NOORDWIJKERHOUT De door een auto was geschept. 13-jarige Lia van der S. uit Het ongeval gebeurde op de Noordwijkerhout is zaterdag morgen omstreeks negen uur met onbekend letsel naar het Elisabethziekenhuis in Leider dorp overgebracht nadat zij Schravendamseweg waar het meisje plotseling de weg over stak. Een naderende automo bilist kon het kind niet meer ontwijken. Autodiefjes gepakt LEIDEN Twee Leidenaren 17 en 18 jaar zijn vannacht door de politie in de kraag gevat Rond een uur of twee signaleerde omwonenden het tweetal, dat zich verdacht op hield tussen de auto's, die ge parkeerd stonden langs de Zijldonk. De politie betrapte het duo toen het druk doende was diverse contactdraden van auto's met elkaar te ver binden teneinde de wagens aan de praat te krijgen. Spandoek bij interland kost4500gulden BERN Op de periodieke straffenlijst van de Europese Voetbal Unie (UEFA) komt ditmaal ook Nederland voor. Omdat tijdens de interland Nederland—Zwitserland In het stadion van PSV op 28 maart twee lieden met een spandoek op het veld verschenen waarop stond „Zwit serland foltert politieke gevangenen" moet de KNVB een boete van 4500 gulden betalen. De hoogte van de boete werd mede bepaald door het afsteken van vuurwerk op de tribunes en het werpen van closetrollen op het veld en het feit dat een toe schouwer het nodig vond de scheidsrechter met fluiten te assisteren. Inter Milan en Banik Ostrava moesten nog meer boete betalen, 5500 gulden, omdat het publiek de spelers had bekogeld. Dordrecht bezuinigt EN HAAG (ANP) De mi- is te rraad is akkoord gegaan ft een verhoging van de °ete op „zwartrijden" in de as of de interlokale tram. 'e boete wordt verhoogd van tot 25 gulden. Gnister Tuijnman van Ver- en waterstaat, die het oorstel indiende, meent dat ?t oude bedrag vooral door o geldontwaarding geen pre-, tttieve werking meer heeft 'at de lokale tram betreft ordt de aanpassing van de oete geregeld door de ge- «ente. (Van een speciale verslaggever) HARIS Reeds 275 Nederlandse militairen van het VN-deta- chement in Libanon zijn, nauwelijk anderhalve maand na hun vertrek, al weer even in Nederland met verlof geweest. Dat gebeurde via het eigen reisbureautje „Zie ik je vanavond nog" van de Welzijnszorg. Voor f 531,- kan de militair (tot en met 25 jaar) per KLM een retourtje Beiroet-Amsterdam krij gen; militairen ouder dan 26 jaar betalen f 767,-. Familieleden van Nederlandse militairen kunnen tegen een speciale prijs vanuit Amsterdam naar Tel Aviv vliegen om daar verlofgan gers te ontmoeten. Israël blijkt zo duur te zijn, dat het voor de militairen aan trekkelijker is naar Nederland te komen. Bovendien bestaat nog steeds het gevaar dat verlofgangers op weg naar Israël in Nakoera blijven steken, omdat de christen-militie nog altijd op onverwachte momenten de wegen blokkeert. Zie verder pagina 5 EINDHOVEN (ANP) De geneesheer-directeur van het Eindhovense Catharinazi eken huis, dr. W. van der Sande, heeft gisteren zijn ontslag aangeboden, nadat tegen hem beschuldigingen waren aange voerd over financiële onregel matigheden. Het bestuur heeft hem dat ontslag met onmiddellijke in gang verleend. De zaak zal bij justitie aanhangig worden gemaakt. Het bestuur heeft slechts meegedeeld dat de ge- neesheer-directeur zich schul dig heeft gemaakt aan finan ciële handelingen die een ver der functioneren in het zie kenhuis onmogelijk maken. Aanrijding als gevolg van oogdruppels (Van een onzer verslaggeres) DEN BOSCH Hoewel hij nauwelijks meer iets kon zien omdat hij kort tevoren in een ziekenhuis oogdrup*' pels toegediend had gekregen, stapte een 18-jarige Turkse gastarbeider toch achter het stuur van zijn auto, met als gevolg dat hij kort daarop in Den Bosch een vrouw aan reed die levensgevaarlijk werd gewond. De man reed na de aanrij ding gewoon door, maar kon door de politie worden opge spoord. Hij zei niets van een aanrijding te hebben gezien. Aanrijder deelt rake klappen uit LEIDEN Een 31-jarige Leidse automobilist is gister avond rond zeven uur mis handeld door een mede-auto mobilist. De man reed met zijn gezin op de Haagweg in een file. Ter hoogte van de Rijnzichtbrug reed een auto mobilist achterop zijn auto. De Leidenaar stapte uit zijn wagen teneinde een en ander met de achter hem rijdende automobilist te regelen. Deze ontstak echter wel in woede en gaf de eigenaar enkele vuistslagen in het gezicht Na dat de vrouw van het slacht offer had meegedeeld dat zij de politie zou bellen, maakte de woedende automobilist rechtsomkeer richting Noord einde. ADVERTENTIE HHMS1 ÜH&. LI Gao' u oen gebruikte auto De Ton Menken IJsbal: van 9 Bon Hm B5W nBJi H tot en met 19 mei Motorhuls ■H £1 occa*lon",Pect,kelhal- m Bi Ub üftJKstMotortwis Bffljailta Ha Hi H Vondollaan 60, Lelden, Ifligffgga yü£j BBS WM tolefoon 071-769313 Een goedkopere kans krijgt u dit jaar niet meer! BARCELONA Zo zag de auto van Hans Krankl, de spits van Barcelona en het Oostenrijkse elftal eruit na*» dat de wagen, bestuurd door een vriend van Krankl, in botsing was gekomen met een andere auto In de bin nenstad van Barcelona. Krankl werd licht, zijn vrouw Inge zwaargewond. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond na de wedstrijd die Barcelona met 2—1 van stadgenoot Espanol had ge wonnen. Krankl en zijn vrouw werden naar het Cora- chanziekenhuis gebracht, waar bleek dat de voetballer lichte verwondingen aan hoofd en handen en een shock had opgelopen. Zijn vrouw Inge was er veel erger aan toe met borst- en leverletsel. Haar werd zeven liter bloed toegediend en ze verblijft op de intensive care-af- deling. Volgende week woensdag moet Barcelona in Bazel de finale voor Europa Cup 2 spelen tegen Fortuna Düssel- dorf. Krankl is momenteel Europees topscorer met 29 doelpunten. Zou ik M Toch nog .waardoor Feyenoord een puntje kon inlopen. (Van onze correspondent Roger Simons) ,0NDEN De Britse ocialisten mopperen, imdat premier Marga- et Thatcher zaterdag Ie portefeuille van taitenlandse Zaken in ilaats van aan Edward ïeath heeft toever- rouwd aan Lord Car- ington (59), die als Peer" van het Hoger- uis niet mocht deelne- ïen aan de parlemen- aire verkiezingen van {gelopen week en dus een zetel bezet in het jagerhuis. Volgens La bour is dit een onde mocratische benoeming. Premier Thatcher heeft ge tracht het probleem te omzei len door haar Lord Zegelbe waarder, Sir Ian Gilmour (52), opdracht te geven als woord voerder van Buitenlandse Za ken op te treden in het La gerhuis. Een dergelijke tak- tiek werd in de jaren zestig met succes gebruikt door an dere regeringen. Het Lagerhuis zal binnen af zienbare tijd enkele debatten moeten wijden aan de kwes- tie-Rhodesië. Vólgens de soci alistische oppositie heeft het geen zin daarover te debatte ren als de minister van Bui tenlandse Zaken zich niet zelf kan komen verantwoorden. De enige oplossing is dan, dat Carrington afstahtl doet van zijn Lord-schap en zo snel mogelijk in een tussentijdse verkiezing een Lagerhuiszetel probeert te bemachtigen. De benoeming van Lord Car rington tot minister van Bui tenlandse Zaken in het kabi- •net-Thatcher betekent, dat de nieuwe Britse premier haar voorganger Edward Heath voorlopig in de kou laat staan. Heath heeft echter hard gewerkt voor een con servatieve verkiezingsoverwin ning, ook al neemt hij het Margaret Thatcher nog steeds kwalijk dat ze hem als partij leider en oud-premier in 1975 uit het zadel gelicht heeft Volgens mevr. Thatcher zal hij haar minder problemen bezorgen buiten dan in de re gering. Ze heeft William Whitelaw. (60) benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Fran cis Pym (57) tot minister van Defensie. Sir Geoffrey Howe (52) is minister van Financiën. De extreem-rechtse Sir Keith Joseph (61) werd benoemd tot 'minister van Industrie. De enige verrassing in het nieu we Britse kabinet is de be noeming van Humphrey At kins (56), de gewezen parle mentaire fractieleider van Margaret Thatcher tot minis ter van Ulster. Oorspronkelijk was die moeilijke taak wegge legd voor wijlen Iray Neave, die op 30 maart vermoord werd door de IRA. De 72-jarige Lord Hailsham werd benoemd tot nieuwe Britse minis ter van justitie (Lord Chancellor). Onder applaus van het publiek1 arriveerde hij met broekklemmen op de fiets bij de ambtswo ning van Thatcher, Downing Street 10. liriister-president Van Agt bezocht zaterdag de -geraniummarkt op het Voorhout. Onder anderen twee bloemenmeisjes fachtten hem op met geraniums. De heer Van Agt kwam naar de markt omdat op het Voorhout ook het CDA zijn enten had opgeslagen voor het begin van de landelijke campagne voor de Europese verkiezingen. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG „Ik hoop dat de residentie ein delijk een waardig en herkenbaar monument krijgt voor koningin Wilhelmina". Dat zei mi nister-president Van Agt zaterdag in Den Haag tijdens zijn redevoering bij het begin van de verkiezingscampagne van het CDA voor de Eu ropese verkiezingen. De heer Van Agt zei „helaas niet als particulier, persoon te kunnen optreden" en moest daarom zijn handtekening weigeren aan het Comité Mo nument Koningin Wilhelmina, dat- handtekenin gen verzamelt (inmiddels ruim 15.000) tegen het zogenaamde.keienlint". Dit keienmonument zou komen tussen het Bin nenhof, de Groenmarkt en de Grote Kerk. Ook de heer Willem Drees sr. zal zich vanavond via een bandopname in dergelijke bewoordingen uiten tegen een dergelijk nationaal monument Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering waarin een beslissing over het keienlint moet worden genomen. Krankl licht, zijn vrouw zwaargewond Rensenbrink bedankt voor Oranje BRUSSEL Vandaag ontvangt de KNVB een brief van Rob Rensenbrink, waarin hij meedeelt niet meer voor het Nederlands elftal in aanmerking te willen komen. De voor Anderlecht uitkomende Nederlander blijkt nogal verbolgen te zijn over het feit dat hij een kwartier voor het einde van Polen-Nederland werd gewisseld voor* Metgod. DORDRECHT Het van de financiële ondergang op het laatste nippertje geredde FC Dordrecht wil voor het vol gend seizoen niet meer dan vijftien contractspelers in dienst nemen. Rijkens, Ooms en Klijnjan vallen al af omdat zij hun contract niet verlengen. Dan blijven er zeventien over. Vóór 15 mei moet FC Dordrecht de con tracten in orde hebben. Dat is de datum volgens de reglementen van de KNVB waarop de zaak rond moet zijn. Wie dan geen contract heeft, is transfervrij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1