Overwinning Thatcher ruim voldoende voor Smit-Kroes beschuldigt CDAvan verraad aan VVD RPS lonkt naar verzekeringsmarkt Groep jeugdigen mishandelt passanten NIEUW MIDDEL TEGEN GIROFRAUDE Tien mille schade bij woningbrand £eidóe Sou/ux/nt Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071*122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 4 mei 1979,69e jaargang no. 21340 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Wierook en tranen „Wierook en tranen", tv-film naar het boek van Ward Ruy- slinck op Ned.I om 21.30 uur. Op Ned.I en II om 19.50 re portage van de dodenherden king. Ned.II om 18.59 uur „Waar kinderen sterven raken dro men zonder huis" om 20.30 uur laatste „Centennial" en l^pm 21.50 uur Brandpunt over 'vergeten bevrijders van Bra bant Nog enkele buien Zonnige perioden, maar voor namelijk in het binnenland ook enkele buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Matige tot vrij krachtige wes tenwind. Middagtemperatuur van 7 graden aan zee tot 11 graden in het binnenland. Morgen zon: 6.04 - 21.10. Schev. hoogw.: 10.30 en 23.11. Laagw.: 5.45 en 18.35. DEN HAAG - Bij het staatsbedrijf der PTT treft men voorbereidingen voor een nieuwe activiteit van de Rijkspostspaarbank, die zich wil gaan storten op de reis- en (auto)schadeverzeke- ringen. Er is bij de PTT al een sta fafdeling opgericht die zich met de voorbereidingen van deze entree op een voor de post geheel nieuwe markt bezig houdt. Concrete voor stellen liggen al op de tafel van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, me vrouw Smit-Kroes, die ook de posterijen in haar porte feuille heeft. De Rijkspostspaarbank zal bij de uitvoering van deze plannen een geduchte con current worden van de be staande reis- en schadeverze keraars. Het is namelijk de bedoeling dat de 2.200 post kantoren die ons land telt zullen gaan fungeren als een soort verzekeringskantoor. Omdat verder van alle be staande postfaciliteiten ge bruik gemaakt zal kunnen worden, kan de PTT belang rijk onder de marktprijs van de thans opererende schade- en reisverzekeraars duiken. Verwacht wordt dat bijvoor beeld op het gebied van de reisverzekeringen, waar vo rig jaar een omzet werd ge haald van 150 miljoen gul den, de Rijkspostspaarbank als concurrent ongeveer een derde (50 miljoen gulden) zal kunnen afsnoepen als zij in derdaad onder de geldende marktprijs zou duiken. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verklaarde niet te verwachten dat een dergelij ke nieuwe activiteit van de RPS van start kan gaan los van de toekomstige Post bank. En over de Postbank is het laatste woord tussen de minister van Financiën en de staatssecretaris voor PTT-zaken nog lang niet ge sproken. DOOD EN OPSTANDING Het kruis, symbool van dood maar ook van opstanding in vrijheid, zal vanavond rond 8 uur opnieuw duizen den Nederlanders verenigen om hen te gedenken die in de Tweede We reldoorlog hun leven gelaten hebben in concentratiekampen, in hun strijd tegen de wreedheden van- de Nazi's, op de verschrikkelijke slagvelden. Door hun dood is de wereld herrezen in vrijheid. Herdenking van dood en verrijzenis, die de levenden mede ter verantwoording roept, wat zij met de vrijheid doen. Telkens weer. EERSTE VROUW IN DOWNING STREET 10 LONDEN Downing Street 10 is nu i iVïarea (53), dochter van een kruidenier en leid- het nieuwe adres van iMarearet Thatcher ster van de Britse conservatieven. „IJze ren Maggie", zoals ze genoemd wordt door vriend en vijand, neeft de parle mentaire verkiezingen van ^gisteren ge- Het overwinningsgebaar van Thatcher, nadat be kend was geworden dat de absolute meerderheid de conservatieven niet meer kon ontgaan. enkel belangrijk land van de wereli regeringsteam geleid door een vrouw. Dë .Britse Liberalen hebben geen enkele kans gekregen op het bereiken van een wipfunctie, waardoor een coalitie is uit gesloten. Als de verkiezingsuitslag helemaal rond is, zullen de Britse conservatieven een parlemen taire meerderheid hebben van 25 tot 40 zetels. Dit betekent, dat zij vijf jaar zonder gevaar kunnen aanblijven. De Britse socialisten, die tijdens hun eigen bewind van 4,5 jaar langdu rig in de minderheid waren, krijgen in de ko mende jaren geen enkele kans om de rege- ring-Thatcher ten val te brengen. Margaret Thatcher heeft gewacht om de over winning triomfantelijk voor zich op te eisen tot haar partij in het Lagerhuis vanmorgen het magische cijfer 318 bereikt had. Dat is de helft van de 635 beschikbare zetels plus een, en dus de volstrekte meerderheid. Van dat moment af was haar positie onaantastbaar, omdat de uitslagen die dan nog moesten bin nenkomen hoofdzakelijk conservatieve zetels waren. De vervroegde parlementaire verkiezingen van gisteren hebben een duidelijk afgetekende ver deeldheid aan het licht gebracht. Schotland, de bakermat van het Britse socialisme, heeft overwegend voor Labour gestemd, de partij die evenwel in het zuiden een strenge afstraf fing gekregen heeft. Daar hebben de kiezers zich kennelijk willen wreken op de socialisten voor de ellende die er in de voorbije winter maanden veroorzaakt werd door de ernstige sociale onrust. Wat het zuiden van Groot-Brit- tannië betreft, mag „ijzeren Maggie" de al machtige vakbonden een geduchte les geven, ook al schuilt daarin het risico van een nieu we confrontatie. De Engelse kiezers zijn ken nelijk niet bang voor dit risico. Uit de wereld waren vanmorgen nog weinig reacties bekend op de uitslag. De blanke Rho- desische leider Ian Smith zei daty de uitslag „iets meer hoop biedt, niet alleen voor Rhode- sië, maar vooral voor Groot-Brittannië". In Brussel bestond voor de verkiezingen de hoop op een conservatieve overwinning, omdat de Europese partners van de conservatieven een soepeler houding verwachten, met name op het gebied van de landbouw- en visserijpro blematiek. 'Zie ook pagina 9 ALS EUROPESE VERKIEZINGEN SLECHT VOOR COALITIE UITPAKKEN Mevrouw Smit-Kroes, die gisteren met haar politieke rede veel politieke op schudding veroor zaakte. (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Als de Europese verkiezingen van 7 juni geen meerderheid opleveren voor de huidige regeringscoalitie van CDA en WD, zullen de christen democraten de dag na de verkiezingen aan de deur van de PvdA kloppen voor nieuwe regeringssamenwerking. De tot de WD behorende staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Smit-Kroes uitte gistera vond die beschuldiging op een bijeenkomst van haar partij in Amsterdam. „Ik heb er tastbare bewijzen voor, dat er bin nen het CDA al een rapport circuleert waarin dit heel duidelijk te verstaan wordt gegeven", aldus mevrouw Smit-Kroes, die nadat er gistera vond politieke opschuidding over haar uitspra ken ontstond verder toelichtte dat de hele CDA- top inclusief fractieleider Lubbers achter het door haar onderschepte interne CDA-rapport staat Er zijn geen CDA-bewindslieden bij be trokken, aldus de staatssecretaris. Naar haar 'mening mag de WD haar coalitiepartner CDA „nooit en te nimmer een alibi geven om, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, al tijdens de rit te gaan onderhandelen met de PvdA". CDA-fractieleider Lubbers bestempelde gistera vond het verhaal van mevrouw Smit-Kroes als .nonsens". Hij zei dit na hierover contact te hebben opgenomen met CDA-voorzitter Steen kamp. In kringen van het CDA werd gezegd dat mevrouw Smit-Kroes met tastbare bewijzen voor haar beschuldigingen op tafel moet komen. WD-voorzitter Korthals Altes zei het te betreu ren dat zijn partijgenote tot haar uitspraken ge komen is zonder vooraf met hem of met WD- fractieleider Rietkerk te overleggen. De staatssecretaris zei ook nog dat vice-premier Wiegel bij de volgende Tweede Kamerverkiezin gen als lijsttrekker van de WD moet optreden. Het is de eerste maal sinds Wiegel het politiek leiderschap van de WD aan Rietkerk over droeg, dat een zo vooraanstaand partijlid open lijk uitspreekt dat niet Rietkerk maar Wiegel de lijsttrekker bij de volgende Kamerverkiezingen moet worden. Lang verwach te proef vlucht Gisteren heeft het eerste bij Fokker ge bouwde F. 16—ge vechtsvlieg tuig een ge slaagde proef vlucht boven Nederland en de Noordzee gemaakt. Tot grote tevre denheid van de Nederland se invlieger Henk Them- men en zijn Amerikaanse collega Dave Palmer luis terde het toe stel nauwkeu rig naar alle opgedragen rieerde van 10.000 tot 40.000 voet. Op 6 juni wordt het toe stel aan de luchtmacht overgedragen, het eerste van de 102 ge vechtsvliegtui gen van dit type PARIJS Zesenzestig procent van de Fransen blijkt volgens sen opinie onderzoek overtuigd van bet bestaan van de grote liefde. Overigens gelooft slechts 24 procent van de communistische en 26 procent van de socialis tisch georiënteerde Fran sen daaraan en aan de 'absolute trouw'. Service nummers PTT en m DEN HAAG De belangstelling voor de telefonische nieuwsdienst van het ANP is het vorig jaar aanzienlijk teruggelopen. 4,3 miljoen mensen belden vorig jaar de telefonische nieuwsdienst In 1977 waren I dat er 6.3miljoen. Voor de telefonische tijdmelding bleef de belangstelling gigantisch. Tot en met sep tember wilde men 96 miljoen keer weten hoe laat het was (in heel 1977 was dat 126,5 miljoen keer) Tot en met septem ber vorig jaar werd het telefonisch weer bericht 20 miljoen keer gedraaid. Het te lefoonnummer van de hit-van-de-dag werd vanaf de startmaand september vo rig jaar maar liefst 2,1 miljoen keer ge draaid. ADVERTENTIE 0 'tis goed 'tis van BLOEMENHAl CENTRAALSTATION ROTTERDAM-DEN HAAG ook zondags geopend POLITIE VOERT CHARGE UIT LEIDEN De Leidse politie heeft gisteravond een stevige charge uitgevoerd in de Haarlemmerstraat. Doelwit was een groep jeugdigen, die voorbijgangers lastig viel. Kort voor het uitvoeren van de charge waren twee pas santen door de jeugdigen mishandeld. De politie wist vijf jongemannen in leeftijd variërend van zestien tot twintig jaar te arresteren. De jongelui in de Haarlem merstraat vielen al enige tijd voorbijgangers lastig. Toen twee onafhankelijk van elkaar door de winkelstraat wande lende passanten, een 21-jarige inwoner van Roelofar end sveen en een 35-jarige medi cus uit het Ierse Dublin op een pak slaag werden ont haald, was het voor de politie aanleiding om stevig in te grijpen. De twee slachtoffers moesten zich onder medische behandeling stellen. De jonge man liep een gezwollen ge zicht op en de Ierse arts een blauw oog. Eergistemacht was het ook al raak in de Leidse binnenstad. Toen werd een 20-jarige jon geman uit Oegstgeest door een groep jongelui om vol strekt onbekende reden in el kaar geslagen en gestopt. Dit gebeurde bij de Vismarkt Met letsel aan een der ogen, ribben en nieren moest de jongen worden behandeld. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De postgiro onderzoekt momenteel of het mogelijk is op de ach terzijde van de giropassen een geheim nummer in een metalen plaatje aan te brengen. De fraude met girobetaalkaar ten en pasjan zou daardoor vrijwel on mogelijk warden. Die fraude kost de giro jaarlijks ongeveer twee miljoen. Het personeel op de postkantoren kan het nummer met een speciaal apparaat zichtbaar maken en vergelijken met het door de klant opgegeven nummer. Een andere mogelijkheid die onderzocht wordt is het aanbrengen van pasfoto's op giropasjes. LEIDEN Een binnenbrand in een woning aan de Spar renrode in de Leidse Meren- wijk heeft gistermorgen voor meer dan tienduizend gulden schade veroorzaakt De bewoner ontdekte de brand nadat hij uit zijn douche-cel was gekomen. De kamer aan de achterzijde op de eerste verdieping brandde geheel uit Het resterende deel van de woning liep rook schade op. Oorzaak van de brand is vermoedelijk kort-' sluiting in een leeslamp, waarvan het snoer tegen de muur was gespijkerd. De wo ning die het eigendom is van de woningbouwvereniging 'Ons Doel' was onderverze- kerd. De brandweer was het vuur in vijftien minuten meester. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 -122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. A.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1