Gorleben op de lange baan Projectgroep bindt strijd aan tegen tabaksrook Kampeerterreinen te veel permanent bezet Ketting botsing in sneeuwjacht KERNCENTRALES IN VS AAN VERNIEUWING TOE RADIOACTIEVE STRALING IS ALTIJD GEVAARLIJK WEST-DUITSLAND WIL EERST ZEKERHEID OVER VEILIGHEID ms&ï Keuken uitgebrand TREKKERSKOMEN IN DE VERDRUKKING JS§r £eidóe ScHi/iatii Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bsnk: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) /0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122246 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 3 mei 1979,69e jaargang no. 21339 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Holocaust Laatste aflevering van de Amerikaanse serie „Holo caust" op Ned.I om 19.50 uur. Om 19.20 uur ballet „Eerste lugtige plaatsing". Ned.II om 21.40 uur „Dallas" om 22.30 uur Televizier-maga- zine over Turkse christenen en om 23.15 uur Sportpanora- ma met Russische turnfilm. Koud en buiig Koud weer met regen- of ha gelbuien maar ook opklarin gen. Middagtemperaturen rond 7 graden. Morgen zon: 6.06 - 21.09. Schev. hoogw.: 9.23 en 22.00. Laagw.: 4.50 en 17.19. Prof. Van Trier nieuwe minister wetenschapsbeleid (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Prof. dr. ir. A.A.Th.M. van Trier (53), voorzitter van de Raad van Advies voor het wetenschapsbeleid en buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven, wordt de nieüwe minister voor Weten schapsbeleid. De nieuwe bewindsman volgt drs. M.W.J.M. Peijnenburg op, die begin vorige maand' overleed. De heer Van Trier is lid van het CDA (KVP). Prof. Van Trier heeft reeds tal van func ties op wetenschappelijk gebied bekleed. In 1957 werd hij benoemd tot hoogleraar elektrotechniek aan de Technische Hoge school in Eindhoven, waarvan hij in de jaren 1969 tot 1971 ook rector-magnificus was. In 1971 werd prof. Van Trier voor zitter van de centrale organisatie TNO. Sinds 1973 is hij voorzitter van de Raad van Advies voor het wetenschapsbeleid. Met de op handen zijnde benoeming van Van Trier behoudt de KVP de bij de formatie overeengekomen vijf van de tien CDA-ministerszetels. DE BILT Op de weg Amsterdam Den Haag zijn gisteravond bij Schiphol, vijftien auto's op elkaar gereden. De kettingbotsing ontstond toen een auto mobilist door het gladde wegdek in een slip raakte, en de achteropkomende wa gens niet meer tijdiog konden remmen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet Het winterse weer in de eerste meidagen volgens het KNMI heeft het in 1957 voor het laatst .in mei gesneeuwd heeft niet alleen ons land in zijn greep, maar ook een groot deel van West-Euro- i pa. In Zwitserland zijn alle grote be- j rgpassen wegens zware sneeuwval en diensten na Pasen stopzetten, hebben be sloten ze tot 15 mei gaande te houden. In de Antwerpse haven zijn door de storm van gisteren drie binnenschepen gezonken. Haveninstallaties liepen grote schade op. In ons land zijn een groot aantal open zwembaden weer gesloten, omdat het water niet op temperatuur is te houden. WASHINGTON Zestien kerncentrales in de Verenigde Staten kampen met acute corrosieproblemen. Het meest urgent zijn de problemen bij centrales in Virginia, Florida en Californië. Door de corrosie worden lekken van radioactief koelwater veroorzaakt. Corrosievorming bij kerncen trales is het gevolg van chemische reacties die door radioactiviteit worden veroor zaakt. Daartegen is geen remedie bekend. behalve de vervanging van de kostbare ap paratuur. In de staat Michigan zijn twee kerncentra les gesloten wegens moeilijkkheden. Vol gens een lid van de Amerikaanse commis sie van toezicht op kernenergie (NCR) heeft er bij de problemen in de centrale van Harrisburg nooit explosiegevaar be staan. WASHINGTON Een ongevaarlijke dosis radioactieve straling bestaat niet. Dit is de conclusie van een onderzoek van de Ame rikaanse academie van wetenschappen, neergelegd in gen gisteren verschenen rap port. Vijf van de zestien leden van de commis-' sie zijn echter van óórdeel dat deze con clusie niet door hechte bewijzen wordt ge staafd. Zij zeggen dat de vrees van de be volking, die toch al is gegroeid door het ongeluk in Harrisburg, hierdoor onnodig zal worden vergroot. De meerderheid van de commissie is echter van mening dat ra- dio-actieve straling altijd gevaarlijk blijft. (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN Het omstreden project Gorleben schijnt op de lange baan te worden ge schoven. In welingelichte kringen in de Westduitse hoofdstad Bonn kon gisteren worden vernomen dat kanselier Schmidt en de minister-president van de deelstaat Neder-Saksen Albrecht het tijdens een vertrouwelijk gesprek eens zouden zijn ge worden over een andere aanpak van het project, dat voorziet in de bouw van een opwerkingsfabriek van kernafval en de opslag van kernafval in ondergrondse zoutlagen bij Gorleben, een boerengemeen schap aan de Oostduitse grens. Tegen het plan is de afgelopen maanden in de Bondsrepubliek felle actie gevoerd. Oospronkelijk was de bedoeling dat alle fasen van de afvalverwerking, d.w.z. voor lopige opslag, opslag en definitieve opslag, op een plaats in een fabriek gerealiseerd zouden worden. Iets dergelijks is nog ner gens ter wereld tot stand gekomen. Vooral vanwege de gevaren van straling bij de .opwerking zal men nu de verschillende stadia willen splitsen. De opwerkingsfa briek zou op de lange baan geschoven worden totdat de noodzakelijke zekerheid over de beheersing van deze technologie zou zijn verkregen. Ook zal het onderzoek naar de geschiktheid van zoutlagen als op slagplaats verder gaan. In de tussentijd kunnen de verbruikte brandstofelementen zonder gevaar twintig tot dertig jaar lang worden opgeslagen. Op 16 mei zal Al brecht bekend maken welk besluit zijn re gering genomen heeft. Vooral sinds de lekkage in de centrale van het Amerikaanse Harrisburg is het verzet tegen het project van Gorleben sterk toe genomen. In Hannover hebben enkele tien duizenden mensen er onlangs tegen gede monstreerd. De SPD (Duitse sociaal-demo craten) zijn nog steeds verdeeld in hun mening, terwijl Albrecht (de CDU-premier van de deelstaat) het project alleen wil re aliseren als er politieke overeenstemming over bestaat. De regering van de deelstaat Noordrijnland-Westfalen heeft vorige week bekend gemaakt dat haar toestemming voor de opslag van kernafval in Ahaus aan de Nederlandse grens bij Enschedé af hankelijk is van de zekerheid dat het project in Gorleben doorgaat. Kraan verplettert auto's Wonderlijk genoeg zijn er geen slachtoffers gevallen, toen in de benedenstad van Indianapolis een kraan, gejaagd door de wind. met de dreun van een kanonschot op enige geparkeerde auto's terecht kwam. De auto's werden letterlijk verpletterd, zoals duidelijk te zien is. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Veder-Smit zal op 10 mei op haar ministerie van Volksgezondheid een projectgroep instal leren, die een aanvalsplan moet beramen tegen tabaksrook: mensen die roken, moeten van die gewoonte worden afge bracht en niet-rokers moeten worden beschermd tegen de dampen, die anderen produceren. De groep zal de bewinds vrouwaanbevelingen moeten doen. Ambtenaren van het ministerie, die deel zullen gaan uitmaken van de projectgroep, hebben reeds een aantal mogelijke maat regelen bedacht, die straks in studie zullen worden genomen. In de eerste plaats wordt het denkbaar geacht, dat een reeks ontwenningsinstituten worden opgericht voor rokers die willen stoppen, te vergelijken 'met de afkickcentra voor alcoholisten en drugsgebruikers. Ook wordt gedacht aan het benaderen van fabrieken en kantoren om te bereiken, dat niet-rokers niet langer worden gehinderd door het rookgedrag van collega's; er zouden rookverboden moeten komen of er zouden ruimten moeten worden aangewezen, waar niet en waar wel gerookt mag worden. De verkoop van rookwaren in kantines e.d. zou beperkt moeten worden, al was het alleen maar door de roo kartikelen minder geprononceerd ten verkoop aan te bieden in vitrines en automaten. De jeugd zou moeten worden gewezen op de schadelijke gevolgen van het roken. Onderzoekingen hebben aangetoond, dat mensen die willen stoppen met roken, daarin over het algemeen slagen bij een goede begeleiding. Astmalijders, mensen met allergieën eh dra gers van contactlenzen hebben ernstige hinder van tabaksrook in leef- en werkruimte. John Wayne opnieuw geopereerd LOS ANGELES (DPA) De Ame rikaanse filmster John Wayne is gis teren opnieuw ge opereerd, ditmaal in verband met een darmverstop ping. De toestand van de 71-jarige is door de artsen niet ernstig genoemd. Wereld record paalzitten verbeterd EELDE - In het Noorddrentse Eelde hebben de 33-jarige kran ten bezorger Arend Zweers uit Eelde en de 22-jari- ge slachter Hielke Hendriks uit Pa- terswolde het we reldrecord paalzit ten verbeterd. Zij hebben het re cord, dat stond op 121 uur en 20 mi nuten, gisteravond om 20 minuten voor twaalf gebro ken. De beide man nen, die op een stoel op een paal van 2,5 meter hoog te zitten, zijn van plan nog een tijdje door te gaan. Olieprijzen omhoog DEN HAAG (ANP) Met ingang van vandaag is de ma ximumprijs van petroleum en auto- gasolie met 0,6 cent per liter ge stegen. De maxi mumprijs van huis brandolie is met 0,5 cent per liter (exclusief btw) om hoog gegaan. Zwa re stookolie is ne gen gulden per ton duurder geworden. Volgens het minis terie van economi- sche zaken zijn de prij sverhogingen een gevolg van de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt. Ondanks de verhogingen van vandaag liggen de Nederlandsde maxi mumprijzen toch nog onder de inter nationale markt prijzen, aldus het ministerie. EXTRA Ambtenaren op dienstreis mo gen nu twee gulden per dag mèèr verteren. 80 procent respectievelijk 60 procent van de Horeca-bedrijven was te duur géworden. Ze kwamen met hun respectie velijk 88 tot 76 gulden niet meer uit.... Voor de twee gulden kunnen ze nu een extra kopje koffie ne men. Altrex aluminium ladders, stabiel van ónder tot boven. LEIDEN - De Leidse brand weer heeft gistermiddag een binnenbrand in een woning aan de Stationsweg geblust. De brand ontstond doordat er in de keuken van bet pand een gasfles verkeerd was aangesloten. De keuken brandde gedeelte lijk uit. De schade aan inven taris wordt geraamd op 3500 gulden. KATWIJK De zes jaar oude M. M. uit Katwijk is gistermiddag om twaalf uur aan de Boslaan ter hoogte van de Duinrustweg door een auto geschept Het kind, dat zonder uit te kijken plotseling de weg over stak, is bewusteloos en met ernstig letsel in het Diacones- senhuis in Leiden opgenomen. CV an een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het karakter van de euro- pese kampeerplaatsen wordt aangetast door een teveel aan permanent opgestelde cara vans en tenten. Deze ontwikkeling, die zich als eerste heeft ingezet in het dichtbevolkte Nederland, gaat ten koste van de trekkende kampeerders en caravanners. In Nederland wordt ongeveer tweederde van de kam peer- De Europese Caravan Federatie heeft deze ontwikkeling aangekaart bij de EG-commis- sie voor planologie in Brussel en zal er zelf een studie aan wijden. Het gaat in Nederland niet alleen om vaste standplaatsen voor de mensen die hun cara van ook als weekendverblijf gebruiken, maar ook om buitenlandse toeristen, die hun wagens hier voor kortere of langere tijd neerzetten. Weliswaar maken meerdere mensen gebruik van zo'n vaste standplaats (familieleden of huurders), maar voor de toeristische trekker blijft er maar weinig ruimte over. Buiten ons land doet deze ont-. wikkeling zich heel sterk voor aan de Itali aanse en Franse Middellandse Zeekust. Rei sorganisaties leggen daar langdurige claims op kampeerterreinen. Het enige alternatief voor Nederland is vooralsnog: steeds meer nieuwe accomoda- ties maken. Voor de langere termijn ziet de ANWB de invoering van een soort verdeel sleutel voor kampeerterreinen wat betreft de ruimte voor huisjes, caravans en tenten. ADVERTENTIE LETOPIH Een goedkopere kans krijgt u dit jaar niet meer! Gaat u een gebruikte auto kopen? De Ton Menken Uthal: van 9 tot en met 19 mei Motorhui» occaslon-spectakelhal. Uti Het Motorhuis Ambtenaar op dienstreis mag f 2,-per dag meer verteren (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een ambte naar op dienstreis mag voort aan twee gulden per dag meer verteren. Afhankelijk van de categorie waartoe zij behoren, kunnen ambtenaren voortaan beschik ken over een dagvergoeding van 90 gulden (a-categorie), of 76 gulden (b-categorie). Vol gens de Reisbeschikking moet de op dienstreis zijnde ambte naar een zodanige vergoeding krijgen, dat hij in ongeveer •80 procent, respectievelijk 60 procent van de horecabedrij ven terecht kan. Blijkens door het Bureau voor de Sta tistiek verstrekte gegevens werd met de oude bedragen niet meer aan deze voorwaar de voldaan. Minister Wiegel van Binnen landse Zaken heeft dit aan de gemeentebesturen medege- Onvoorzichtige fietser gewond LEIDEN - Een 13-jarige Leidse fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een aan rijding op het fietspad van de Willem de Zwijgerlaan. De jongeman reed aan de verkeerde kant van de weg. Een hem tegemoetkomende bromfietser haalde in een bocht een andere fietser in en zag de onverwachte tegenlig ger te laat Met een zware hersenschudding en vele schaafwonden is de jongeman opgenomen in het Acade misch Ziekenhuis. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. \Sp fit)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1