£eidóe (Sowia/nt Politie speelde belastingdienst 30 miljoen toe Iraanse ayatollah bij aanslag gedood CNV wil aftopping van prijscompensatie Bouwfraude beloopt reeds 50 miljoen Extra infanteristen naar Libanon bor'— VNO-voorzitter: Nullijn niet meer haalbaar Inbraak in ,,De Hoop" Bestolen in nacht voor bruiloft Tokio duurste wereld stad MEI: STORM SNEEUW GLADHEID Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 2 mei 1979,69e jaargang no. 21338 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Voetbal Rechtstreekse reportage van voetbalwedstrijd Polen - Ne derland op Ned.II om 17.10 uur. Om 20.32 uur „Count down" met Queen en inter view Kate Bush en om 21.55 uur „Je maintiendrai". Ned.I om 20.00 uur tv-spel „De nieuwe huurster". DANKZIJ CONTROLE OP ZWARTRIJDERS Guur Wisselend bewolkt met af en toe regen- of hagelbuien. Vrij krachtige tot harde noordwes tenwind. Middagtemperaturen 8 graden. Morgen zon: 6.08-21.07. Schev. hoogw. 8.28 en 20.59. Laagw. 4.12 en 16.29. Elizabeth Phillips Irwin (links) en Henry Durand Irwin (rechts). Vrouw moet na erfenis ex-man alimentatie betalen NEW YORK (AP) - Een rechtbank in New York heeft gisteren beslist dat de 62-jarige heer Henry Durand Irwin van zijn voormali ge echtgenote, de 57-jarige Elizabeth Phillips Irwin, een maandelijkse alimentatie zal ont vangen van 1600 dollar plus de helft van de waarde van het huis en erf van mevrouw Ir win in Southbury, in Connecticut, die on langs zijn verkocht voor 250.000 dollar. Het is het eerste belangrijke geval in de VS sinds het opperste gerechtshof eerder dit jaar had bepaald dat mannen onder zekere voor waarden aanspraak konden maken op gelde lijke steun van hun vrouwen nadat de schei ding was uitgesproken. Mevrouw Irwin is zeer rijk. Zij is de enige kleindochter van wijlen Frank Phillips, de stichter van de Phillips Petroleum Company. Haar fortuin wordt wel eens geschat op 40 miljoen dollar. Henry Durand had het dus slechtêr kunnen treffen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dank zij de mede werking van politiekorpsen van 140 gemeenten heeft de belastingdienst vorig jaar ongeveer 30 miljoen „ex tra" in het laatje gekregen. Tijdens vooral nachtelijke controles op stil staande motorrijtuigen speelde de politie de belastingdienst bijna 650.000 controle-gegevens toe. Dit leidde tot het opleggen van onge veer 85.000 naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting tot een bedrag van ongever 30 miljoen. Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken heeft deze cijfers bekend ge maakt in zijn antwoord aan het Ka merlid Wessel-Tuinstra (D'66), die had géinformeerd op welke rechts grond en/of wetsartikel deze contro les berusten. Volgens de minister zijn behalve ambtenaren van de Rijksbe lastingdienst ook politie-ambtenaren bevoegd controle uit te oefenen op de naleving van de motorrijtuigenbe lastingwet en gerechtigd zonodig een Onderzoek in te stellen. Gelet op het achterhaalde bedrag aan belasting meent minister Wiegel dat deze acti viteiten dienen te worden voortgezet. Overigens wordt in de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Utrecht momenteel een proef genomen met rechtstreeks op een computer aange sloten terminals, die in een oogwenk alle benodigde gegevens over een be paalde auto verstrekken. De termi nals staan op het hoofdbureau van politie opgesteld en een dienstdoende agent kan via zijn mobilofoon de ge gevens opvragen. In Duitsland onder andere maakt de politie reeds ge bruik van mobile terminals, in de surveillancewagens. Rijdend achter een willekeurige wagen, krijgen de inzittenden van de surveillancewagen, na het intikken van het kenteken nummer, onmiddellijk bericht of de wagen of de bestuurder al of niet worden gezocht. De voorzitter van de WD-Eerste Ka mer-fractie, mevr. Van Someren- Downer, vraagt zich af of in Euro pees verband niet gestreefd moet worden naar één systeem van wegen belasting. Zij denkt aan een opslag op de benzine, zoals reeds in enkele landen gebruikelijk. Wie het meest rijdt, betaalt het meeste aan de we gen en de buitenlanders die over die wegen rijden betalen mee. Een speci ale regeling dient wel te worden ge troffen voor het beroepsgoederenver- voer en voor andere categoriën die hun kost op de weg verdienen. TEHERAN (AP) De ayatollah Morteza Mo- tahari, een van de hoogste leiders van de Islam in Iran, is gisteravond in Teheran aan gevallen en kort daarna in een ziekenhuis overleden. De geestelijke leider had een een diner bijgewoond toen hij op weg naar huis door een kogel werd getroffen en dodelijk werd verwond. De ongeveer 60-jarige Motaheri zou lid ge weest zijn van de Raad van de Revolutie, het hoogste gezagsorgaan van het land waarvan de samenstelling nooit officieel bekend is ge maakt. De extremistische Islamitische, maar anti-clericale groep Forghan heeft in een tele foontje aan een krant in Teheran laten weten verantwoordelijk te zijn voor de moord. Het is dezelfde geheimzinnige beweging die zegt op 23 april generaal Mohammed Vali Gharani, oud chef-staf van de strijdkrachten van het nieuwe revolutionaire regime, te hebben ge dood. Het is niet duidelijk of de Forhan groep een rechtse dan wel linkse signatuur heeft Generaal Gharani zou zijn vermoord „omdat hij had samengewerkt met de dictatuur van de geestelijken in Iran. De Iraanse vice-pre mier en regeringswoordvoerder toonde zich „zeer geschokt" door de aanslag. HAARLEM (ANP) In de fraudezaak in Haarlemse bouwkringèn is gisteren de tiende aanhouding verricht. Het is de 64-jarige Haarlem mer W. B. K., directeur van een aannemingsbedrijf. De man wordt verdacht van ver valsing van facturen tot een bedrag van vier miljoen gul den. Begin maart werd de eerste verdachte aangehouden in deze fraudezaak, waarbij het gaat om een totaalbedrag van vijftig miljoen gulden. Behal ve in Haarlem speelt deze zaak in Hoofddorp, Beverwijk en Heemskerk. Het gaat in deze zaak onder meer om het niet betalen van premies voor sociale voorzieningen. HARIS (ANP) De Nederlandse VN—macht in Libanon krijgt er binnenkort negentig infanteristen bij. Zij worden als gemotoriseerde eenheden geplaatst bij de drie operationele compagnieën, aldus gisteren overste E. H. Lensink, comman dant van het bataljon, na overleg hierover met de bevoegde autoriteiten. Binnenkort zal een Nederlandse VN—militair voor de krijgs raad moeten verschijnen, omdat hij in bezit bleek te zijn van 750 gram hasj. Hij had deze hasj gekocht van een jonge dea ler die inmiddels het land is uitgezet. Een andere militair zal zich eveneens moeten verantwoorden, nadat hij „door grove onzorgvuldigheid" een collega onder vuur had genomen en hem in de voet had getroffen. Laaiende gloed- wolk na mis lukte MM MEDE DOOR CAO—KOSTEN: APELDOORN (ANP) Wanneer het met alle cao's zo gaat als met de reeds tot stand gekomen overeenkomsten, dan zal de totale loonsomstijging dit jaar op 7 tot 7,5 procent uitko men. De door het Centraal PLanbureau veronderstelde loon somstijging wordt daarmee niet gehaald en als gevolg daar van ook niet de door de regering voortdurend verdedigde nullijn. Aldus vandaag in Apeldoorn voorzitter mr. C van Veen van het Verbond van Nederlandse Wergevers (VNO). Mr. C. van Veen wees vandaag de ledenvergadering van zijn organisatie erop dat de kosten van diverse caoregelingen voor het merendeel voor rekening van de werkgevers komen. Hij verstond daaronder een, naast de prijscompensatie, be perkte initiele loonsverhoging, uitbreiding van de vakantie met éép tot twee dagen, regelingen voor vervroegd uittreden op 62 of 63 jaar plus nog een aantal toezeggingen daartoe per 1 ja nuari 1980. „Wanneer het met de nog af te sluiten cao's dezelfde kant op gaat als met de al afgesloten overeenkomsten, zal de totale loonsomstijging op 7 a 7,5 procent komen, aanzienlijk méér dan door het Planbureau wordt verondersteld", aldus de voor zitter van het VNO. Hij drong aan op grote voorzichtigheid bij het tot stand komen van een werktijdverkorting. Het Neder lands bedrijfsleven heeft zijn nu al vijf jaar afnemend aandeel in de buitenlandse afzet namelijk slechts kunnen verdragen door steeds verdergaande prijsconcessies. ZONODIG VIA WETTELIJKE BEPALING (Van onze sociaal-economische redactie) UTRECHT Het verbondsbestuur van de christelijke vakcentrale CNV heeft zich gisteren uitgesproken vóór aftopping van de prijscompensatie voor het gehele 'Ne derlandse bedrijfsleven. Het geeft er de voorkeur aan dat een dergelijke aftopping tot stand komt in het kader van het CAO- overleg, dat op vele plaatsen nog gaande is dan wel heropend zou kunnen worden. Is over de aftopping op vrijwillige basis .geen overeenstemming te bereiken, dan zou het CNV er begrip voor hebben als de regering een wettelijke maatregel hiervoor treft. Het CNV staat met de aftopping ach ter het standpunt van CDA—fractievoorzit ter Lubbers. De CNV-bonden hebben hun opvatting overal bij de CAO-onderhandelingen inge bracht, maar zij vonden daarbij geen steun: de FNV-bonden namen de gedachte niet over en de werkgevers verzetten zich. Waar al CAO's zijn afgesloten, zouden de werkgevers het ihitiatief moeten nemen voor heropening van de onderhandelingen. Waar nog onderhandeld wordt, zou het een serieus onderwerp Van gesprek moeten worden. Eventueel zou minister Albeda van Sociale Zaken via een gesprek met de Stichting van de Arbeid zowel de werk gevers als de FNV in het spoor kunnen zetten. In laatste instantie zou voor het CNV een wettelijke voorziening aanvaard baarzijn. De CNV verbondsraad heeft voorts de re geringsvoornemens, om per 1 juli a.s. op nieuw te korten op de sociale uitkeringen, nadrukkelijk afgewezen. Arabische klacht grondconfiscatie door Israël JERUZALEM (Reuter) Arabieren op de bezette westelijke Jordaanoever heb ben gisteren bij-de Verenigde Naties geklaagd over confis catie door de Israëliërs van 350 hectare van hun grond voor de bouw van een nieu we joodse nederzetting. De grond bevindt zich vlakbij het dorp Salfit in het bevolk te hart van de westelijke oe ver. Een Israëlische militaire woordvoerder gaf toe dat het' terrein was afgepaald. Voor drie mille gestolen LEIDEN Goederen ter waarde van bijna drie mille- zijn gedurende het afgelopen weekeinde gestolen uiit een garage aan de Lusthoflaan. Om de garage binnen te ko- men werd door de dieven de deur geforceerd. ADVERTENTIE Dodenherdenking Vrijdag 4 mei a.s. te 19.30 uur in de Marekerk Aansluitend Stille Tocht NOORDWIJK Een bedrag van tweehonderd gulden is vannacht ontvreemd uit het vormingscentrum „De Hoop", een school voor partieel leer plichtigen aan de secundaire, weg tussen Haarlem en Den Haag. De inbrekers verniel den een raam en konden zo het kantoor bereiken. Na wegnemen van het geld ver trokken zij zonder verdere vernielingen aan te richten. Hanoi heeft troepen in Laos BANGKOK Voor het eerst heeft een topfunctionaris in Hanoi toegegeven dat Viet nam troepen gestationeerd heeft in Laos. In een inter view met het Vietnamese persbureau verklaarde vice- premier Nguyen Duy Trinh dat er in Laos Vietnamese troepen zijn gelegerd in over eenstemming met het verdrag uit 1977 tot wederzijdse steun op alle gebieden. „De troepen zijn in Laos",\l- dus de Vietnamese vice-pre- mier „om China ervan te weerhouden Laos binnen te vallen en het land als spring plank voor de inlijving van Cambodja en Vietnam. De Chinese minister van Buiten landse Zaken Hoeang Hoea heeft inmiddels in een onder houd met de VN-secretaris-ge- neraal Kurt Waldheim laten weten dat Laos zich schuldig maakt aan grove leugens wanneer het spreekt over een Chinese dreiging. Ian Smith: geen onderzoek verkiezingen SALISBURY (Reuter) Pre mier Ian Smith heeft gisteren gezegd dat het proces van vorming van een zwart meer derheidsbewind zou voortgaan zoals het plan was, ondanks klachten van de zwarte leider Sithole, dat bij de eind april gehouden verkiezingen ge knoeid was. Smith zei dit tegen verslagge vers na een bijeenkomst van de uitvoerende raad. Hij zei dat het verspilling van tijd was een speciale onafhankelij ke commissie te vormen om een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen die de zwarte leider, dominee Si thole, geuit had. VOORSCHOTEN De nacht voor hun gouden brui loft is het echt paar Venbroek aan de Roubo- slaan in Voorscho ten beroofd van antiek en sieraden ter waarde van veertigduizend gulden. Het echtpaar dat op de eerste ver dieping sliep, hoor de beneden in hun huis wel wat ge stommel, maar schonk er verder geen aandacht aan. Het zou de logé wel zijn, die voor het feest van vandaag was over gekomen. Toen zij echter het getik van de antieke Zaanse klok niet meer hoorden, kre gen zij argwaan en gingen beneden kijken. De bene denverdieping bleek in een half uur tijd volkomen te zijn leeggeroofd. Een onderzoek wees uit dat er een gaatje in de ruit van de voor deur was gesne den, zodat de in brekers die ge makkelijk konden openen. De voor vandaag geplande festivitei ten gaan, volgens een zoon van het gedupeerde echt paar wel door, al heeft de roof een forse domper gezet op de feestvreug de. GENEVE (AP) - Tokio heeft zijn voorsprong als „dure stad" op Zurich en Genève vergroot en New York is door zijn zwakke dollar meer een plaats voor „koopjes" aan het worden. Amster dam neemt in de volgor de van duurte de 13e plaats in achter Lagos maar voor Madrid. Dit is gebleken uit een onderzoek door Busmess International, een in Ge nève gevestigd adviesbu reau. Londen en Madrid, die vorig jaar nog onder New York stonden, zijn nu duurder geworden. Uitgaande van New York 100, is de vol gorde: Tokio 180, Zürich 146,5, Genève 144,6, Ko penhagen 128,8, Frank fort 128,3, Stoc'nolm 127,5, Brussel en Oslo 127,3, Wenen 126,1, Pa rijs 121,0, Lagos 120,4, Amsterdam 112,5, Ma drid 108,1, Londen 107.5 en Sydney 102,2. DE BILT Volgens de ka lender is het over anderhalve maand zomer; volgens de weerberichten blijkt het over anderhalve maand weer win ter te worden. Vannacht zijn veel wegen in de kustprovin cies glad geworden door sneeuwval, terwijl een storm met windkracht negen te land en ter zee voor verdere moeilijkheden zorgde. In het hoogheemraadschap Delfland hebben de polders veel last van te hoge waterstand; in Rijnland is de situatie iets minder erg. In Zeeland heeft de storm vannacht tientallen bomen ontworteld. Ook het verkeer op Rijksweg 44 ter hoogte van Sassenheim is vannacht enige tijd gestremd geweest door een omgewaaide boom. De Spoorwegen hadden van morgen te kampen met ver tragingen doordat om 05.16 uur zich een stroomstoring voordeed in de buurt van Roosendaal. De vertragingen op de drukke lijn Roosen daalDen HaagAmsterdam bleven doorwerken tot na de ochtendspits.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1