£eidóe Somotit Economie zorgelijk, maar niet hopeloos Turks leger verbiedt 1 mei-viering Koningin: het was hart verwarmend PrijsTp mode Twee mensen in Ontario met straling besmet Gevechten gevreesd tussen militairen en arbeiders Apothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 1 mei 1979,69e jaargang no. 21337 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Ons goed recht „De brandnetelkoning", afle vering van de serie „Ons goed recht" op Ned.II om 21.17 uur. Om 20.27 uur „Ed ward en Mrs. Simpson". NecLI om 22.20 uur „58 mil joen Nederlanders en hun kerken". Koud en buiig Wisselend bewolkt en moge lijk een regen- of hagelbui. Minimum temperaturen circa drie graden en middagtempe- raturen rond negen graden. Tot matig en aan de kust tot krachtig afnemende wind uit noordwest tot west. Morgen zon: 6.10-21.05. Schev. hoogw.: 7.45 en 20.10. Laagw.: 3.30 en 15.52. Bij een feest hoort champagne. Prinses Beatrix liet haar zoon Wil- lem-Alexander ook proeven. (Van een onzer verslaggevers) SOESTDIJK - Het defile ter ge legenheid van de zeventigste ver jaardag van koningin Juliana heeft meer mensen op de been gebracht dan in andere jaren het geval is geweest. Op een winderig bordes (vanwege de kou had pa leispersoneel enkele straalkachelt jes neergezet) zag de jarige vor stin enkele duizenden mensen voorbijtrekken. Het was allemaal overweldigend. Daarop wees de koningin zelf 's avonds in haar dankwoord voor radio en televisie. „Ondanks al het hartverwarmende dat tij dens mijn loopbaan mij ten deel is gevallen, had ik dit toch niet kunnen verwachten". Voor het nationaal geschenk (be stemd voor het gehandicapte kind in Nederland en de Antillen) was tot gisteren ruim twee miljoen gulden binnen gekomen. De stroom overschrijvingen vloeit ge lukkig nog steeds, zei oud-premier P. de Jong, voorzitter van het na tionaal comité. Ook het persoon lijk geschenk, schilderijen van de vier dochters, is nog niet af. De heer de Jong bood de koningin wel een map aan met een bloem lezing uit de goede wensen en ge dachten die de mensen op hun overschrijving hebben geschreven. I LUït dat hele beeld komt en misschien is dat wel het kostbaar- I 'ste van alles een geweldige j liefde voor u naar voren. Niet I omdat u koningin bent, maar dui delijk liefde voor u als persoon, ais mens", aldus de heer De Jong. Premier Van Agt noemde de ko ningin in zijn gelukwens „een rustpunt in onze woelige politieke wereld". Zie verder pagina 3 5 9 DR. ZULSTRA IN JAARVERSLAG NEDERLANDSE BANK: (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM - De Nederlandse volkshuishouding staat aan het be gin van een moeilijk jaar, want de internationale hemel, die na de oliecrisis van 1974 zeer bewolkt was, leek aanvankelijk op te zullen klaren, maar versombert nu weer. Niettemin meent de president van de Nederlande Bank, dr Jelle Zijl stra, in zijn jaarverslag 1978, dat Nederland er opnieuw bovenop kan komen, maar dan moeten het nati onale kostenpeil en de overheids uitgaven de komende jaren wel wezenlijk worden beperkt. In dit verband noemt hij de loonkosten in Nederland onaanvaardbaar hoog en rigoureuze arbeidstijdverkorting moet dan ook wel grote ongeluk ken te weeg brengen en een ramp betekenen voor de werkgelegen heid. De toestand van de overheidsfinan ciën noemt dr. Zijlstra „zonder meer zorgelijk". Hij constateert, dat de belangstelling voor een verho ging van de uitgaven groter is dan voor het begrotingstekort. De don derkoppen, die dr. Zijlstra bespeurt, lijken een herhaling te zien te ge ven van de situatie na de oliecrisis van 1974, want ook nu weer is sprake van stijging van de olieprij zen als gevolg van de toestand in Iran. De economische toestand, die zich scheen te herstellen, is er op nieuw onzeker door geworden en dat zal de investeringslust niet aan moedigen. „De vooruitzichten voor een snelle verbetering van de werk gelegenheid zijn dan ook niet rooskleurig." Er is vorig jaar wel duidelijk meer gëinvesteerd dan in de jaren er vóór, maar vanwege de hoge loonkosten waren dit meer ar beidsplaatsen-vervangende dan - scheppende investeringen. Dr. Zijlstra wijst er ook op, dat in enkele jaren tijds een belangrijk overschot op de Nederlandse beta lingsbalans is omgeslagen in een ernstig tekort: „een overtuigend be wijs, dat er met de vaderlandse economie iets grondig mis is." Na 1973 is de goederenuitvoer allengs achtergebleven bij de groei van de wereldhandel en het is slechts een schrale troost, vindt dr. Zijlstra, dat voor 1979 geen verdere relatieve achteruitgang wordt verwacht, want daarmee is de deuk nog niet onge daan gemaakt. Hij tekent hierbij aan, dat een benedenwaartse cor rectie van de gulden (devaluatie) geen soelaas zal bieden voor de ex port omdat deze correctie door een verscherpte inflatie zichzelf weer te niet zal doen. Tegenover een achterblijvende ex port stond een uitbundige groei van de nationale bestedingen, die niet werd bevredigd uit binnenlandse produktie maar uit invoer van con sumptiegoederen, een teken temeer voor de verzwakte concurrentie kracht van het nationale produkt Zie ook pagina binnenland Een lachende koningin, zoals miljoenen mensen haar gisteren op de televisie zagen, wuivend naar de duizenden deelnemers defile op Soêstdijk. Bejaarde vrouw mishandeld door indringer AMSTERDAM Een tachtigjarige Amsterdamse vrouw is gister nacht ernstig mis handeld door een nog onbekende jon geman die haar woning was bin nengedrongen en haar met een mes bedreigde. De jongeman sloeg de bejaarde vrouw enkele malen op het hoofd, sneed de telefoonkabel door, nam het toestel mee en verder niets. Toch ver moedt de politie dat de man was binnengedrongen om te stelen. De vrouw is met ern stig hoofdletsel in een ziekenhuis op genomen. Jongen vermoord wegens „herrie" ALKMAAR De veertienja rige scholier John van den Dungen, die zondagmiddag doodgestoken is gevonden in de buurt van zijn huis in Alkmaar, is het slachtoffer geworden van de 25-jarige P.S. uit die plaats. Deze is gearresteerd en heeft inmid dels bekend Tegenover de politie heeft S. gezegd dat hij „de herrie in de maatschappij" niet meer aankon, en dat de jongen la waai maakte met een stuk ij zer. S., die volgens de politie verslaafd is aan drank en drugs, had zich daarover zó geërgerd, dat hij de knaap met een mes een aantal dode lijke buikwonden toebracht. Eurosongfestival volgend jaar aan Meer van Galilea WILLEMSTAD - Het Eurovi sie Songfestival zal in 1980 worden gehouden aan het Meer van Galilea, aldus werd vernomen op de EBU-confe- rentie, die momenteel op Cu racao wordt gehouden. Israël voelt ervoor dit festival voor de tweede keer te orga niseren, liever dan het over te doen aan Egypte, zoals de burgemeester van Jeruzalem eerder voorstelde. Door Israël zijn twee data opgegeven, om dat men het festival in de open lucht wil laten plaats hebben. Joodse gebouwen en gedenktekens beklad (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In de nacht van zondag op maan dag zijn in Den Haag een Joods gedenkteken, de daar tegenover gelegen Joodse levensmiddelenzaak van de heer Mouwes aan de Gedempte Gracht en het pand van de Joodse Administratie aan de Oude Molstraat met hakenkruizen en het woord „Jood" beklad. De Gemeentereiniging heeft deze beledigingen met een witte kalklaag bedekt. De Haagse politie heeft de zaak in onderzoek. In Oostenrijk werden de muren van het vroegere concentratiekamp Mauthausen (thans nationaal mo nument), waarin meer dan honderdduizend gevan genen, vooral Joden, zijn omgebracht, eveneens met hakenkruisen besmeurd. Handig PEKING Chinese tandartsen vullen kiezen niet meer door in de mond van de patiënt met de boor aan het werk te gaan. Slechte tanden of kiezen die moeilijk te vullen zijn, trekken ze eruit, herstellen ze en planten ze vervolgens weer terug. En dat alles binnen een half Het persbureau Nieuw China meldde gisteren da t een ziekenhuis in de provincie Sjansi de afgelopen driejaar 250 kiezen en tanden weer heeft ingeplant en in negen tig procen t van de gevallen met succes. Automobilist bij band- verwisselen overleden VOORHOUT Een automo bilist uit Amsterdam is gister middag in Voorhout plotseling overleden tijdens het verwis- I selen van een autoband aan de Loosterweg. De man, die met zijn vrouw en twee kin deren de Bollenstreek be zocht, kreeg in Voorhout een lekke band. Tijdens het ver wisselen hiervan werd hij on wel. Een gealarmeerde arts constateerde een hartstilstand. De echtgenote en kinderen van het slachtoffer zijn door i omstanders naar huis ge bracht. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. ADVERTENTIE MAN DOODT EX-VRIENDIN VALKENBURG De 48-jarige Johanna K. uit Valkenburg (L.) is gisternacht rond vier uur in haar huis doodgeschoten door haar ex-vriend. De man, de 42-jarige in Hoensbroek wo nende Italiaan F.D., is nog voortvluchtig. Tussen hem en de vrouw bestonden al ge ruime tijd spanningen, omdat zij hun rela tie had verbroken. De vrouw wilde van een herstel van de relatie niets weten, in tegenstelling tot de Italiaan, die daar her haaldelijk pogingen toe deed. Maandag nacht ging hij, gewapend met een pistool, naar het huis van zijn ex-vriendin, „om nog eens te praten". Toen de vrouw zijn toenaderingspogingen afwees, schoot hij haar neer. Het slachtoffer laat een kind van acht jaar na. ten hebben gisteren in de belangrijk ste steden van Turkije een verhoogde staat van paraatheid doorgevoerd. De maatregel is bedoeld om vandaag op de internationale dag van de arbeid geweld van linkse of rechtse extre misten te voorkomen. De autoriteiten hebben in feite alle openbare 1 mei vieringen verboden en er zijn uit gaansverboden van kracht over perio den tot 29 uur. De spanning in geheel Turkije is daarmee tot een nieuw hoogtepunt gestegen. Gisteravond werden drie linkse vakbond sleiders opgepakt die tot grootscheepse manifestaties hadden opgeroepen. Eerder waren al zeven andere vakbondsleiders op gepakt. De spanning was het hoogst in Is- tanboel, de grootste stad van Turkije met meer dan drie miljoen inwoners. In een poging de spanning wat te verlich ten heeft de voorzitter van het Turkse ver bond van revolutionaire vakverenigingen, Basturk, een verklaring uit de gevangenis van Istanboel doen smokkelen waarin hij de oproep doet zich voor te bereiden op een massale viering van de dag van de ar beid volgend jaar op het Taksim-plein. Twee jaar geleden kwamen tijdens een 1 mei-viering in Istanboel minstens 36 beto gers om het leven toen onbekende schut ters het vuur op hen openden. ADVERTENTIE. Matlak regenmantel met vaste capuchon. Zeer aktueel zijn de rechte belijning en de smalle manchetten. In alle modische kleuren. Maten 34 t/m 46. MS maakt mode betaalbaar in meer dan 50 vestigingen. ONTARIO (AP) Twee werknemers van een kernreactor in Ontario zijn zaterdag besmet geraakt door radio-actieve straling toen het omhulsel rond radio-actief afval brak tijdens reparatiewerkzaamheden aan de kerninstalla tie. Dit hebben plaatselijke woordvoerders bekendgemaakt. De twee mannen stonden bloot aan een stra lingssterkte van 5,5 en 8 rem. Het toegestane stralingsmaximum voor reactorwerknemers is 5 rem per jaar. Tien dagen geleden werd de kerninstallatie gesloten nadat een tank met gebruikte nucle aire brandstof uit de reactor verwijderd moest worden. Een woordvoerder verklaarde toen dat er bij de werkzaamheden geen gevaar voor de gezondheid van de werknemers zou bestaan. De twee mannen zullen de rest van het jaar worden ingezet op plaatsen waar geen gevaar voor radio-actieve straling bestaat. Voor het eind van de eeuw zal het gebruik van kernenergie aan 2.000 Amerikanen het le ven kosten, zo heeft de New York Times ge meld. Het blad beroept zich op de conclusies van een studie van de Amerikaanse academie van wetenschappen, die binnenkort gepubli ceerd zal worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1