LeidseOscar9 voor Wim Kan Valdjev^^iiig^^jst^Tgri j pei^n cao's volstrekt van de hand Mensen durven niet te klagen over slechte kleding KABINET WIL AFTOPPING HOGERE INKOMENS AFDWINGEN NS WIL REIZIGERS EXTRA VERWENNEN Vrouw op voetstuk Minder bevoegdheden van gemeente naar provincie INBRAAK IN SCHOOL Max van den Berg voorzitter PvdA Leidschendamse gewond Ëeid&e (Sowiwnt othekersdljk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J J. Hallewas^- »f-redacteur: wim Buijteweg. Adverteniies (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 lot 19.00 uur) Abonnemenlen: Vrijdag 27 april 1979,69e jaargang no. 21334 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND rartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. De Geld Geluk Show Wim Neijman presenteert „De Geld Geluk Show" op Ned.I om 21.55 uur. Om 22.25 uur tv-spel uit de serie „Win ners and Losers". Ned.II om 21.40 uur Brand punt met reportage over Oe ganda en om 22.15 uur we reldberoemde artiesten in „Session". Opklaringen Zonnige perioden en nog slechts een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen circa tien graden. Matige noordenwind. Morgen zon op: 6.18. Onder: 20.59. Schev. hoogw.: 5.11 en 17.36. Laagw.: 0.53 en 13.18. (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - De vakbeweging heeft ui terst fel gereageerd op het plan van het kabinet om in te grijpen in de voor dit jaar lopende cao's. Het kabinet liet giste ren de TGweede Kamer weten veel te voelen voor de suggestie van CDA-fractie- leider Lubbers om via een wet af te dwingen dat per 1 juli de prijscompensa tie van alle inkomens boven de 50.000 gul den wordt afgetopt. FNV-voorzitter Kok noemde dit gisteren „ernstig en onbegrij pelijk". De raad voor Middelbaar en Ho ger Personeel noemde het „een domme en laffe aanval op de middengroepen. De FNV wil wel meerwerken aan aftop ping in de toekomst, maar vindt het ingrij pen op dit moment, nu de cao's juist afge sloten zijn, een aantasting van de onder handelingsvrijheid van het bedrijfsleven. De kans dat de belastingen op korte ter mijn zullen worden verhoogd is niet zo groot. Minister Andriessen liet er gisteren in het Bestekdebat geen misverstand over bestaan daar op dit moment niets voor te voelen: „dat zou het paard achter de wa gen spannen zijn, zo zei hij gisteren. An driessen herhaalde dat juist het stabiel blijven van de collectieve lasten centraal blijft staan in het kabinetsbeleid Hij sloot niet uit dat op de langen duur niet aan een lastenverzwaring te ontkomen zal zijn, maar het is wel het laatste middel waar het kabinet aan denkt". De veelbesproken noodrem het versneld innen van belastin gen en het vertragen van voorgenomen uit gaven om het financieringstekort te ver kleinen) blijft voorlopig klaarliggen zonder dat er al direct aan getrokken gaat 1 den. Een daartoe strekkend verzoek van VVD-leider Rietkerk wees Andriessen 1 de hand. De minister stelde de Kamer na dere voorstellen in het vooruitzicht ten aanzien van de aftrekbaarheid van de ren te op hypothecaire leningen en consump tief crediet. De Tweede Kamer zet het debat oi voortgangsnota van Bestek '81 pas op 10 mei voort. H WÊÊÊÊÊ UTRECHT (ANP) Reizigers die gebruik maken van de zogenaamde intercity-plustrein tussen Amsterdam Maastricht worden door de NS nog meer in de watten gelegd, dan nu al het geval is. De trein krijgt namelijk naast het zogenaamde bruine café binnenkort ook nog een heuse bar in één van de rijtuigen. De bar komt voorlopig als proef tussen 1 en 18 mei, dit op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Na deze periode zal bekeken worden of zij kan blijven, compleet met echte barkrukken, terrasje, schemerlampjes en andere bekende attributen. Rotterdam in actie tegen ra ttendammers 99 ROTTERDAM (ANP) Iedere Rotterdammer heeft op het ogenblik zijn eigen rat. Dat kan men tenminste op maken uit het aantal van zo'n 600.000 ratten in deze stad tegenover 583.000 inwoners. De gemeentelijke stads krant heeft de stad al tot RATTERDAM uitgeroepen. De gemeentelijke reiniging is een grootscheepse actie be gonnen tegen de 600.000 „rattendammers". Zij is deze kleine inwoners veel liever kwijt dan rijk en daarom krijgen de Rotterdammers thans gratis rattenvergif. 'olitie bedreigd ip eigen expositie UMEGEN (ANP) Een nge Nijmegenaar heeft er- oor gezorgd, dat gisteren op e tentoonstelling van de ijmeegse politie een realisti- 4e actie moest worden uit- tvoerd. Enkele attente poli emannen hadden namelijk itdekt, dat de jongen zeer oorzichtig ergens op de ten- wnstelling een tas had neer- net. tas bleek een zelfgemaak- bom te bevatten. Geheel olgens het boekje voerde de olitie de gevaarlijke tas af o opnieuw volgens de voor- driften maakte zij daarna bom buiten het tentoon- llingsgebouw onschadelijk. zit nu nog met de vraag, arom de jongen deze reek" heeft uiigehaald. SOUTHFIELD Charles Novacek, ingenieur bij een bouwmaatschappij in de Amerikaanse stad De troit, zegt dat hij al jaren vond dat zijn vrouw Va- Zen t/na op een voetstuk thuishoorde. Na ruim twee jaar heeft hij haar daar op ge plaatst. Novacek begon in december 1976 te werken aan een levensgroot standbeeld in kalksteen. Het beeld is af, maar de onthulling vindt pas plaats op 16 juni wanneer het 29 jaar geleden is dat Novacek en zijn vrouw el kaar ontmoetten. Me vrouw Novacek heeft tot nu toe aan de verleiding weerstaan om een blik te werpen op het in plastic afgeschermde beeld, .jnaar ik verga van nieu wsgierigheid. IK ZflL MAftP EÉN LfiDDER) HE*EN/ meende een ingenieur uit De- Ifoit en hij maakte een levens groot beeld uit kalksteen. te onthulling zal pas op 16 juni 'laats vinden NAi 16 JUNI ZIEN WE Win VERDÉR- J?=V Zo lang staat ze nog in plastic De gehele koninklijke familie was aanwezig bij de Dremière van de koninklijke film in Tushinski. KONINKLIJKE PREMIÈRE VAN KONINKLIJKE ROLPRENT (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM In een feestelijk Tuschinski Theater heeft, om de woorden van Mies Bouwman te gebruiken, „een allegaartje van niet onbekende en bekende Nederlan ders" koningin Juliana gisteravond een Lang zal ze leven toegezongen. Dat gebeurde vlak voor de wereldpremière van de film „Juliana - in zeventig bewogen jaren". In de krant van gisteren heèft onze recensent Otto Milo al geschreven over deze verrassend goede film. Een mening die door het voltallige premièrepubliek werd gedeeld, al be perkte het commentaar van de meeste hoge gasten zich over het algemeen tot: „Minder gemaakt dan ik had ge vreesd". Op de filmpagina meer over de koninklijke rolprent. Voor het nationaal geschenk is inmiddels al ruim een mil joen gulden binnen. Koninklijke onderscheidingen DEN HAAG. Vandaag zijn ter gelegenheid van de 70ste verjaar dag van koningin Juliana duizenden Nederlanders ko ninklijk onder scheiden. De uit reiking van de er etekens heeft reeds plaatsge vonden op de di verse ministeries, gemeentehuizen of ten huize van de onderscheide- De onderscheidin gen zijn toege kend aan Neder landers die de ge hele samenleving vertegenwoordi gen: politici, be stuurders, kunste naars, sportlieden, ambtenaren, ver tegenwoordigers van Nederland in het buitenland, za kenlieden, werkers uit de grote verscheiden heid van beroepen enz. Zie verder el ders in deze krant. RIJNMOND WAARSCHIJNLIJK EERSTE NIEUWE PROVINCIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Wiegel en staatssecretaris Koning van Binnen landse Zaken vinden dat bij de reor ganisatie van het binnenlands bestuur meer taken en bevoegdheden bij de gemeenten moeten blijven dan in het in januari 1977 door hun voorgangers ingediende wetsontwerp werd voorge steld. Dat blijkt uit een gisteren door deze bewindslieden aan de Tweede Kamer gezonden brief, vergezeld van een nota van wijzigingen van het oorspronkelij ke ontwerp. De bewindslieden hebben nog geen beslissingen genomen over een nieuw voorstel met betrekking tot de provinciale indeling. Naar het zich laat aanzien zullen, van deze zomer af, wetsontwerpen tot wijziging van de provinciale indeling worden ingediend. „Dan ook zullen wij, indien gestart wordt met de indiening van één of en kele wetsontwerpen, in elk geval tege lijkertijd voor het overige deel van het land onze inzichten met betrekking tot de provinciale indeling kenbaar ma ken", aldus de minister en de staatsse cretaris. In Den Haag wordt verwacht dat be gonnen zal worden met een voorstel tot vorming van een provincie Rijn mond; daarna komen waarschijnlijk o.a. de IJsselmeerpolders en Twente aan de beurt. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt voor een gefa seerde invoering van het nieuwe pro- vinciebestel. De beide bewindsbeden leggen sterke nadruk op het belang van de gemeen ten. Voor een goed kunnen vervullen van hun belangrijke functie moeten de gemeenten beschikken over een vol waardig taken- en bevoegdhedenpak- ket. Mede om die reden moet elke wij ziging van de gemeentelijke taken en bevoegdheden met de grootst mogebjke zorgvuldigheid worden bezien". WAGENINGEN (ANP) De mensen klagen erg weinig over kleren die een paar dagen na dat ze gekocht zijn al gebreken vertonen. Slechts vijftien procent durft het aan met der gelijke kledingstukken naar de winkel terug te gaan. Dat zei de heer G. Brands gisteren namens de Vereniging Grootwin kelbedrijven tijdens een studiedag over bovenk leding. Volgens de heer Brands bestaat er dui- delijk schroom bij het publiek om kapotte kle ren terug te brengen. Men repareert ze liever zelf. Er bestaan drie soorten klachten. Ten eerste klachten over de kwali teit van de stof en de voering (slijtage, krimp, kreuken, niet kleurecht), ten tweede klaagt men over de pasvorm en ten derde zijn er klachten over de manier waarop de stoffen genaaid zijn. „Knopen raken bijvoor beeld zeer snel los, maar geen klant durft er over te klagen". De heer Brands pleitte voor meer uniformiteit in de maten. Veel textielfabri kanten hanteren hun ei gen maattabellen. Hij klaagde er voorts over dat de textielfabrikan ten te weinig informatie geven over de stoffen die zij verkopen. De confectiehandel en de consument weten daar door te weinig over de kwaliteit van de stof. Hij zei tenslotte te ver wachten dat de consu ment steeds kritischer zijn kleding zal kopen. Vorig jaar werd gemid deld tien procent van het gezinsbudget be steed aan kleding. En kele jaren geleden was dat nog dertien procent. Deze krant zal op Koninginnedag, maandag 30 april normaal verschi nen. Onze kantoren zijn die dag gesloten. Mocht u geen krant ontvangen: onze afdeling nabe- zorging is, zoals gewoonlijk, telefonisch bereikbaar onder nummer 071 - 122248 van 18.00 tot 19.00 uur. LEIDEN Inbrekers in het Bijscholingscentrum voor vol wassenen aan de Leidse Rooseveltstraat hebben vannacht met iasapparatuur van de school zelf een brandkast opengemaakt. De inbrekers zijn door een zijraam de school binnengekomen. Uit de brandkast is 150 gulden verdwenen.De politie veronder stelt dat de daders goed de weg hebben geweten in de school. PvdA-voorzitter Van den Berg WIM MEIER RUIMSCHOOTS VERSLAGEN (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Met een onverwacht grote meerderheid is drs. Max van den Berg (32) gisteren tot voorzitter van de PvdA gekozen. Op het congres in Amsterdam kreeg hij 9.494 van de in totaal 15.552 stemmen. Op zijn tegenkandidaat, ex- staatssecretaris Wim Meijer, werden ondanks de druk die de afgelopen week door de partijtop is uitgeoefend, slechts 5.507 stemmen uitgebracht. Vice-voorzitter Jaap van den Doef kwam er in het geheel niet aan te pas: hij kreeg 286 stem men. „Ayatollah van het Noorden, Raspoetin en Lenin. Dat zijn te veel verwachtingen om in twee jaar waar te kunnen maken", aldus de ex-wethouder van Groningen in een toespraak, on middellijk na de uitslag van de stemming. Hij verwees daarbij naar de felle kritiek, die er vooral de laatste tijd door sommi gen op hem werd uitgeoefend. LEIDEN Wim Kan ontving gisteravond uit handen van schouwburgdirecteur H. van Dam het Leidse Cornelis Jop- pensz.-beeldje. De plechtig heid vond plaats direct na de theatervoorstelling van Wim Kan. De heer Van Dam bood het beeldje aan namens het Leid se college van b. en w. Het Cornelis Joppensz.-beeldje wordt aangeboden aan men sen die een grote betekenis zijn of zijn geweest voor de gemeente Leiden. In dit geval ging het om de artistieke ver dienste die Wim Kan voor de stad heeft gehad door zijn voorstellingen en vanwege zijn 40-jarig jubileum als ca baretier. Het 15 centimeter hoge bron zen beeldje, dat zou kunnen worden beschouwd als een Leidse „Oscar" is genoemd naar Cornelis Jopperszoon die op 3 oktober 1574 ontdekte dat de Spanjaarden het lang durige beleg van de stad had den afgebroken. Hij trof in het Spaanse kamp alleen nog maar een pan kokende hut spot aan. Het beeldje is een kleine kopie van het bekende beeld aan de Lammenschans- weg van de hand van prof. Wenckebach. Het beeldje werd twee keer eerder uitge reikt, namelijk aan de vijf restaurateurs van het schilde rij „Het Laatste Oordeel" in stedelijk museum De Laken hal en de Drie Oktober-vere- niging vanwege het 50-jarig bestaan van de Leidse Tap toe. Binnenkort zal ook het gemeentebestuur van Krefeld een Cornelis Joppensz.-beeldje worden aangeboden. ADVERTENTIE LEIDEN - Een 31jarige vrouw uit Leidschendam is gister middag bij een ongeval op de kruising Europaweg en de af slag Rijksweg 4, bekneld geraakt in het wrak van haar auto. Zij is met een gebroken knie naar het Leidse Academisch Zie kenhuis vervoerd. De Leidschendamse verleende geen voor rang aan een vrachtauto uit de richting Leiden .De 23—jarige Leidse chauffeur van de vrachtwagen kon een botsing niet meer verhinderen. De personenauto is totaal vernield.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1