/Kabinet houdt vast aan huidig economisch beleid Voorjaarsschoonmaak in Duitse politie-archieven lf lilt li Veel campinghouders ontduiken prijsbeleid Bejaarde vrouw was 40 jaar zwanger Rozebottelsiroop niet zo gezond ONTHOOFD LIJK GEVONDEN V f AN AGT: WE ZIJN OP DE GOEDE WEG (Van een onzer verslagge vers) ROTTERDAM Vermoe delijk ruim 40 jaar lang heeft een nu 83-jarige Rot terdamse vrouw een in middels volkomen ver steend ongeboren kind in haar baarmoeder gedragen. Deze opzienbarende vondst deed een gynaecoloog van het St Franciscuszieken- huis, die de vrouw oper eerde omdat zij al geruime tijd buikklachten had. Volgens de directeur medi sche zaken van het zieken huis, dr C. v.d. Roest, komt iets dergelijke maar zeer zel den voor; uniek is het niet, de medische literatuur maakt melding van enkele gevallen. De vrucht wordt momenteel onderzocht door enkele patho loog-anatomen. Hoeveel tijd de foetus indertijd levensvat baar is geweest, kan nog niet worden gezegd. De hoogbejaarde patiente maakt het intussen weer rede lijk. Donderdag 26 april Jopie Huisman „Beeldspraak" met de schil der Jopie Huisman op Ned.I om 22.20 uur. Ned.II om 20.40 uur „John Denver in Amsterdam" om 21.30 uur deel 3 van „Dallas" en om 22.20 uur Televizier- maggzine over de film „Juliana 70". 1979,69e jaargang no. 21333 Weinig verandering Wisselend bewolkt met buien, mogelijk met hagel of on weer. Middagtemperaturen circa 9 graden. Matige, aan de kust later krachtige noord westen wind. Morgen zon: 6.20-20.57. Schev. hoogw.: 4.32 en 16.54. Laagw.: 0.11 en 12.35. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. (ersdijk 34, 2312 00 Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Idacteur, Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen I ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers; 55 cent. - --"T-gp REDDING Ter gelegenheid van de internationale conferentie van reddingsmaatschappijen in Rotterdam zijn gisteren in de Beneluxha- ven demonstraties gegeven met redding- smaterieel. De congressisten moesten via een loopnet vanaf een groot schip naar een reddingsboot lopen (foto boven), wel ke boot, na te zijn omgeslagen, vanzelf weer in de goede stand komt nadat men aan een touw heeft getrokken (foto mid den). Onder een boot, die tijdens het va ren een kleine reddingsboot lanceert. Konsumenten Kontakt: DEN HAAG (ANP) Roosvicee, Ligace en Karvan Cevitam zijn helemaal niet zo gezond als reclame makers beweren. Ze bevatten allemaal minstens 55 procent suiker en in de meeste gevallen niet meer dan 30 procent vruchten of vruchtesap. Het enige „gezonde" aan deze siropen is het hoge vitamine C gehalte. Voor kinderen en volwassenen die normaal eten is deze extra vitamine geheel overbodig. Extra vitamine C wordt ongebruikt uitgeplast. Dit zegt het Konsumenten Kontakt na een test van vruchtenlimonadesiropen mef een verhoogd vitamine C-gehalte. Vruchtenlimonadesiroop is een duur pro- dukt. Een halve liter kost gemiddeld drie gulden. Het nut van de siropen is bovendien zeer betrekkelijk. Het is aanbevelenswaardiger om thee, melk of water te drinken en dagelijks groente en fruit te nuttigen. Amsterdam - In het water achter het voormalige Haarlemmermeerstation in Amsterdam-Zuid is giste ren omstreeks half twaalf het onthoofde lijk gevon den van een man. De politie denkt voorshands nog aan een ongeluk. De man kan te water zijn geraakt en door de schroef van een schip zijn onthoofd, al dus de politie. Vandaag zou sectie verricht worden. TURKS MEISJE UIT BEZETTE ST. JAN OVERLEDEN DEN BOSCH Het tweeëneenhalf jaar oude Turkse meisje dat maandagavond in de bezette kathedraal van Sint Jan in Den Bosch in een teil met sop viel, is gisteren in een ziekenhuis in Den Bosch overle den. Het meisje zal in Den Bosch worden begraven, de uitvaardienst vindt plaats in de kathedraal. De dood van het meisje heeft onder de bezetters grote versla genheid gebracht. Hotelconflict in Zuid-Span je bijgelegd MALAGA (DPA) Werkgevers en werknemers in de hotelindustrie in Spanje hebben gisteren tijdens geheime onderhandelingen in Malaga overeenstem ming bereikt over een onmiddellijke beëindiging van de staking, die nu 18 dagen duurt. Het compromis omvat een loonsverhoging van 14 procent, zoals ook bij de café's en restaurants, en nieuwe onderhandelingen in oktober, als de kosten van levensonderhoud tot dan meer dan 6,5 procent stijgen.. Diner bleef staan... Losser - Een tot nu toe onbekend gebleven man heeft dezer dagen in de Lutte (gem. Losser) een hote lier opgelicht: hij had een diner voor hondervijftig personen besteld. Maar de horeca- man bleef met het eten zitten, want er kwam niemand opdagen. Ook bij andere horecabe drijven plaatste de ongeveer der tig jaar oude man bestellingen voor recepties en kof fietafels. Een res taurant, dat giste ren een diner voor een groot ge zelschap zou ver zorgen, kon nog net op tijd wor den gewaar schuwd. De op lichter heeft ook een dag en een nacht in een hotel verbleven zoncer er voor te betalen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vele cam pinghouders blijken hun prij zen zonder toestemming extra te hebben verhoogd. Kamp eerders durven niet te kla gen, uit angst dat hun naam bekend wordt bij de cam pinghouder en zij de kans lo pen zonder poardon van de camping te worden verwij derd. Het Konsumenten Kontakt heeft na een oproep ruim 300 klachten ontvangen over grote prijsverhogingen. Campingex ploitanten bedienen lich van allerlei kunstgrepen om prijs verhogingen door te voeren. Nieuwe kampeerders moeten vaak aansluitingskosten beta len voor water en elektra, ook al zijn de aansluitingen al lang aanwezig. Bij Vertrek worden afsluitkosten bere kend, terwijl blijkt dat er he lemaal niets afgesloten zal worden. Aanlegkosten voor ri olering worden vaak volledig op kampeerders verhaald. Eenmale bijdragen van f 500,- zijn volgens Koopkracht geen uitzondering. (Van onze correspon dent Ami van Vree) BONN Minister Baum van Binnenland se Zaken heeft gisteren voor een commissie in de Bondsdag verklaard, dat in de komende tijd honderdduizenden (com- puter-)gegevens uit de archieven van de fede rale recherché BKR en miljoenen dossiers van andere poiitie-instanties in de Bondsrepubliek zullen worden vernie tigd. De laatste tijd waren enkele gevallen bekend geworden, waaruit bleek dat allerlei ge gevens over burgers werden verzameld en waarbij de ene (geheime) dienst de andere hulp verleende. Zo neemt de grenspolitie foto's van Oost- blokvisa in paspoorten terwil- le van de buitenlandse inlich tingendienst. Mede naar aan leiding daarvan heeft Baum bij de-onder hem staande fe derale recherche laten onder zoeken, welke gegevens deze zoal bewaart. Daaruit kwam tevoorschijn, dat er circa 70 kaart- en computersystemen bestaan met miljoenen, deels zeer oude gegevens, uiteenlo pend van terrorisme-bestrij- ding tot valsspelers. Het merendeel hiervan, aldus Baum voor de Bondsdagcom missie, is in overeenstemming met de data-beveiliging van de burgers, zoals de wet die voorschrijft Gegevens die niet nuttig of niet nodig zijn, of die op onrechtmatige ma nier de privésfeer aantasten, zullen worden vernietigd. Ook wil hij de „ambtshulp" tussen verschillende diensten stren ger afbakenen en aan zijn uitdrukkelijke goedkeuring onderwerpen. De liberale manier waarop Baum (FDP) scheefgegroeide verhoudingen wil rechttrek ken, heeft inmiddels in het rechtse kamp, met name bij de CSU, verontwaardiging ge wekt. De afgevaardigde Spranger sprak gisteren van een „campagne tegen het BKA, die door Baum op gang is gezet en die de speelruimte voor de recherche wegneemt". De secretaris-generaal van de CSU vroeg bondskanselier Schmidt om Baum van zijn ambt te ontheffen, omdat deze niet tegen zijn plichten ,zou zijn opgewassen en de se cretaris van de CSU in Bonn noemde de minister zelfs „een gevaar voor de rechtsstaat". Met nadruk heeft Baum zich overigens achter het hoofd van het BKA, Herold, gesteld, in wie de hele Bondsregering het volle vertrouwen heeft. Speculaties, dat Herold ont slag zou willen nemen vanwe ge de kritiek op zijn dienst of dat de minister hem weg zou willen promoveren wees Baum met kracht van de hand. Provincie verbiedt politieke assisten ten in Amsterdam HAARLEM/AMSTERDAM Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben be slist, dat de wethouders van Amsterdam geen politieke as sistenten mogen aanstellen. Het plan van B. en W. waar bij elk van de negen wethou ders een persoonlijke assis tent zou mogen aantrekken, werd eind januari door de ge meenteraad goedgekeurd. De assistenten zouden vooral als taak krijgen de wethouders politiek te adviseren. Tientallen exploitanten blijken prijsverhogingen door te voe ren, voordat de vereiste toe stemming van het ministerie binnen is. Andere verhogen hun prijzen zonder zelfs maar toestemming te vragen. De kampeerders wordt aange raden massaal te weigeren om meer dan zeven procent prijsverhoging te betalen als de campinghouder geen offi ciële toestemming heeft. Men moet niet individueel weige ren, want dan loopt men kans verwijderd te worden, aldus Konsumentep Kontakt (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet blijft vasthouden aan het streven om het aantal werklozen in ons land tot 1981 terug: te dringen tot 150.000. Dit betekent dat er in de komende jaren nog circa 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen moeten worden geschapen. Dit heeft premier Van Agt vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer tijdens het debat over de voort gangsnota Bestek '81. „Wij zijn niet van plan verandering te brengen in onze nu gehanteerde methode om de werkloosheid terug te drin gen. We zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn", aldus Van Agt. „En al zou het aantal van 150.000 werklozen in 1981 niet gehaald worden, dan nog kunnen we niet spreken van een falend beleid. Want zonder dit beleid zouden er in ons land in 1981 275.000 werklozen zijn". Premier Van Agt kondigde aan dat aftopping van de prijscompensatie ook de komende jaren aan de orde zal zijn. Niet omwille van het nivelleren maar om uitdrukking te geven aan de solidariteit tussen mensen met ongelijke draagkracht, aldus de premier. Hij stelde dat het kabinet een wettelijke maatregel om aftopping van de hogere in komens af te dwingen per 1 juli in overweging heeft ge nomen. Hij onderstreepte nog eens dat alle inkomens een bijdrage aan de matiging zullen moeten leveren en dat de koopkracht van de sociale minima zoveel mogelijk ge- handhaafd zal blijven. Twee Leidse van middelbare zijn voor drieduizend opgelicht. Een man onlangs bij deze da- de deur. Hij beweer- hij ee bank wist die gulden honderd rente per maand gaf. deze 120 procent tweetal gulden mee, dames zagen het be- meer terug. De po- de zaak in onder- flltrex aluminium ladders, stabiel van onder tot boven. Met gebarentaal moeten ministers in de Tweede Kamer soms ad vies vragen aan hun beleidsamb tenaren op de hoger gelegen ambtenarentribu- ne. Dat de geba ren soms tot aardige maar on verklaarbare beelden kan lei den blijkt uit deze foto's. Twee ministers wapperen met een papier, waarvan ze ken nelijk de inhoud niet kunnen thuisbrengen, naar hun ambte naren. De reactie lijkt grappigte zijn, en als we op de gelaatsuit drukking van de premier afgaan ook een beetje gedurfd. V.l.n.r. premier Van Agt, en de ministers andriessen en Van Aardenne.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1